Sunteți pe pagina 1din 23

An școlar: 2017 – 2018

Unitatea de învățământ:
Clasa: a IV-a
Semestrul I: 17 săptămâni
Semestrul I
……………………… Profesor: Manualul utilizat: Matematică. Manual
………………………………………… Aria pentru clasa a IV-a, autor: Mariana Mogoş
curriculară: Matematică şi ştiințe ale / Editura Art, Bucureşti, 2016
naturii Disciplina de învățământ: Nr. de ore pe săptămână: 4

PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
Nr.
ore: 6
Să ne amintim din clasa
a III-a
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
1. • CONŢINUT
Numere naturale: SPECIFICE
1.1 • exerciții de citire şi de scriere a ORE
1 • resurse • frontală
forma- . numerelor cu cifre/litere mate- riale: • formativă
re, scriere, citire, 1.2 • identificarea într-un număr a cifrei manual,
ordonare . unităţilor/ caietul de
• Numere fracţionare: 2.1 zecilor/sutelor/unităților de mii/zecilor lucru al
doi- . de mii manualului,
me, treime... zecime 2.2 • exerciții de compunere şi culegere de
• Formarea, citirea, . descompunere a nu- exer- ciții şi
scrierea numerelor cu 2.3 merelor în zeci de mii, mii, sute, zeci şi probleme, fişe
cifre romane . unități • resurse
• exerciţii de numărare crescător şi proce-
durale:

1
2. • Operaţii cu numere: 2.4 • exerciții de adunare şi de scădere fără 2 • resurse • frontală
- adunarea, scăderea, . tre- mate- riale: • formativă
în- mulţirea, 2.5 cere şi cu trecere peste ordin, în manual,
împărţirea nume- relor . concentrul caietul de
naturale 0 – 10 000 lucru al
- adunarea şi scăderea • exerciții de efectuare a probei manualului,
frac- adunării şi a scă- culegere de
ţiilor ordinare pe baza derii exer- ciții şi
unei reprezentări probleme, fişe
• exerciţii de aflare a numărului
grafice de lucru, cal-

2
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
CONŢINUT SPECIFICE • exerciții de calcul, aplicând ORE • resurse
proprietăţile adu- proce-
nării durale:
• exerciţii de calcul, folosind tehnica exerci-
de calcul rapid ţiul,
• rezolvarea exerciţiilor folosind tabla conversaţia,
înmulţirii problematizar
şi tabla împărţirii ea
• exerciţii de calcul, exersând toate
situaţiile de
înmulţire/împărţire cunoscute
• exerciţii de operare cu terminologia
3. • Figuri geometrice 3.1 • identificarea şi denumirea figurilor 1 • resurse •
plane . geometrice plane mate- riale: observare
• Axa de simetrie 3.2 • recunoaşterea în situaţii familiare/în manual, a
• Perimetrul . reprezen- tări a unor obiecte cu formă caietul de sistematic
• Corpuri geometrice geometrică (cub, paralelipiped, lucru ă
cilindru, sferă, con) al manualului, • aprecieri
• identificarea axelor de simetrie ale şa- bloane cu ver-
figurilor geometrice forme bale
• identificarea elementelor geometrice,
componente ale unui corp cor- puri
geometric – vârfuri, fețe, muchii geometrice
4. • Actualizarea 4.1 • identificarea mărimilor care pot fi 1 • resurse •
principalelor unităţi de . măsurate cu fiecare unitate de măsură mate- riale: observare
măsură pentru 4.2 studiată manual, a
lungime, masa . • identificarea principalelor instrumente caietul de sistematic
corpurilor, volumul de mă- lucru al ă
lichidelor, timp şi bani sură manualului, • aprecieri
• măsurări practice folosind instrumente ver-
instrumentele iden- de măsură bale
tificate diferite
• resurse
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
CONŢINUT SPECIFICE • înregistrarea şi interpretarea ORE
rezultatelor unor măsurători, folosind
exemple din viața cotidia- nă
• rezolvarea de probleme practice în
care inter-
5. Evaluare 1.1. … vin unități de probei
• administrarea măsură
de evaluare 1 • resurse •
4.2. iniţială materi- evaluar
ale: fişe de e scrisă
lucru
• resurse
proce-
* Competențele specifice vizate de această unitate au fost selectate din programa şcolară pentru clasa a III-a.
PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
Nr. ore:
12
UNITATEA 1: Numerele naturale cuprinse între
0 și 1 000 000
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
CONŢINUT SPECIFIC ORE
1. Formarea, citirea şi 1.1 • scrierea cu cifre/litere a unor numere 2 • resurse •
scrierea numerelor . din inter- mate- riale: observare
cuprinse între 0 1.2 valul 0 – 1 000 000 manual, a
şi 1 000 000 . • citirea şi scrierea numerelor de la 0 la culegere de sistematic
2.1 1 000 000 exer- ciții şi ă
. • identificarea cifrelor probleme, •
5.1 unităţilor/zecilor/sutelor/ miilor/zecilor caietul de aprecierea
. de mii/sutelor de mii dintr-un nu- măr lucru răspunsuril
• compunerea şi descompunerea al manualului or
numerelor din/în sute de mii, zeci de • resurse • secvenţa
mii, mii, sute, zeci şi unităţi proce- de evaluare
• numărare cu pas dat, în ordine durale: for- mativă
crescătoare şi descrescătoare, cu conver- saţia, în scris
precizarea limitelor interva- lului (de problemati-
la... până la..., mai mic decât..., dar zarea,
mai mare decât...) exerciţiul
• generarea de numere mai mici decât
1 000 000, care îndeplinesc condiţii
date
• identificarea şi utilizarea
terminologiei sau a unor simboluri
matematice în situaţii cotidiene
• exerciţii de localizare a unui număr în
şirul nu-
merelor naturale
• exerciţii de identificare a numărului
unităţilor de fiecare ordin cuprinse în
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
2. CONŢINUT
Compararea şi SPECIFIC
2.2 • compararea unor numere mai mici ORE
2 • resurse •
ordonarea numerelor . sau egale cu 1 000 000 utilizând mate- riale: observare
naturale până la 2.3 algoritmul de comparare manual, a
1 000 000 . • scrierea rezultatelor obţinute prin caietul de sistematic
5.3 comparare, utilizând semnele <, >, = lucru al ă
. • identificarea şi analiza datelor din manualului, •
ipoteza unei probleme harta Europei aprecierea
• precizarea succesorului şi/sau a • resurse răspunsuril
predecesoru- proce- or
lui unui durale: • secvenţa
număr conver- sația, de
• ordonarea explicația, evaluare
crescătoare/descrescătoare a unor exercițiul for- mativă
3. Rotunjirea numerelor 2.3 numere mai mici unor
• identificarea sau egale cu 1uzuale
situaţii 000 2 • resurse •
na- turale la ordinul . care solicită mate- riale: observare
zecilor/su- rotunjirea manualul, a
telor/miilor/zecilor de numerelor caietul de sistematic
mii/ sutelor de mii • rotunjirea/aproximare la lucru al ă
zeci/sute/mii/zeci de mii/sute de mii a manualului, • aprecieri
unor valori numerice (preţuri, distanţe harta lumii ver-
etc.) • resurse bale
• exerciţii de determinare a proce- • analiza
4. Scrierea numerelor cu 2.1 numerelor
• formarea,care se rotunjesc
scrierea şi citireaprintr-un 2 durale:
• resurse fişelor
• de
cifre romane . numerelor folosind cifre romane mate- riale: observare
2.4 • transcrierea cu cifre romane a manual, a
. unor numere scrise cu cifre arabe culegere de sistematic
exer- ciții şi ă
probleme, •
caietul de aprecierea
lucru răspunsuril
al manualului, or
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
CONŢINUT SPECIFIC ORE • resurse
proce-
durale:
conver- saţia,
5. Recapitulare 1.1 • exerciţii de numeraţie în care se 2 explicaţia,
• resurse •
. aplică separat sau cumulat toate mate- riale: observare
1.2 conţinuturile despre nume- raţie manual, a
. culegere de sistematic
2.1 exer- ciții şi ă
. probleme, • evaluare
2.2 caietul de fron-
. lucru tală/individu
6. Evaluare/Ameliorare/D 1.1 • exerciţii aplicative create de 1 al
• resurse a- lă (oral)
• evaluare
ez- . învăţător pentru recuperarea mate- su- mativă
voltare 1.2 lacunelor constatate 1 riale: (probă
. • exerciţii de dezvoltare - probă de scrisă)
2.1 evalu- • evaluare
. are scrisă orală
individuală
PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
UNITATEA 2: Adunarea și scăderea numerelor naturale în
Nr. ore:
12
concentrul 0 – 1 000 000,
fără trecere și cu trecere
peste ordin
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
CONŢINUT SPECIFIC ORE
1. Adunarea şi scăderea 2.4 • compunerea şi descompunerea 1 • resurse •
nu- merelor naturale . numerelor naturale în concentrul 0 – mate- riale: observare
fără trece- re peste 5.1 1 000 000, utilizând adunarea şi manual, a
ordin . scăderea, fără trecere peste ordin caietul de sistematic
5.2 • efectuarea de adunări/scăderi, fără lucru al ă
. trecere peste ordin, în concentrul 0 – 1 manualului, • evaluare
5.3 000 000, utili- zând algoritmi de calcul, culegere de frontală/indi
. descompuneri numeri- ce şi exer- vi- duală
proprietăţile operaţiilor ciții şi • aprecieri
• efectuarea probei operației de probleme ver-
adunare, re- • resurse bale
spectiv de scădere proce-
• utilizarea proprietăţilor adunării în durale:
calcule (co- conver- saţia,
mutativitate, asociativitate, element exerciţiul,
neutru) problematizar
• extragerea şi sortarea de numere ea
dintr-un ta-
bel, pe baza unor criterii date
• estimarea rezultatului unui calcul din
concen-
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
2. CONŢINUT
Adunarea cu o singură SPECIFIC
2.4 • compunerea şi descompunerea ORE
1 • resurse •
tre- . numerelor naturale în concentrul 0 – 1 mate- riale: observare
cere peste ordin 5.1 000 000, utilizând adunarea şi manual, a
. scăderea, cu o singură trecere peste caietul de sistematic
5.2 ordin lucru al ă
. • efectuarea de adunări cu o singură manualului, • evaluare
5.3 trecere peste ordin, în concentrul 0 – 1 calculator, fron-
. 000 000, utili- zând algoritmi de calcul, cule- gere de tală
descompuneri numeri- ce şi exerciții • aprecieri
proprietăţile operaţiilor şi probleme verbale
• efectuarea probei operației de • resurse indivi- duale
adunare proce-
• utilizarea proprietăţilor adunării în durale:
calcule (co- conver- saţia,
mutativitate, asociativitate, element exerciţiul,
neutru) demonstraţia
3. Adunarea cu mai multe 2.4 •
• operarea
compunerea cu terminologia specifică
şi descompunerea 1 • resurse •
tre- . numerelor naturale în concentrul 0 – materi- ale: observare
ceri peste ordin 5.1 1 000 000, utilizând adunarea fără manual, ca- a
. trecere şi cu trecere peste ordin ietul de lucru sistematic
5.2 • efectuarea de adunări cu trecere al manualului, ă
. peste ordin, fişe de lucru • secvenţă
5.3 în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând • resurse de
. algoritmi de calcul, descompuneri proce- evaluare
numerice şi proprietă- durale: formativă
ţile operaţiilor conver- saţia, (în scris)
• efectuarea probei operației de exerciţiul,
adunare
• utilizarea proprietăţilor adunării în
calcule (co-
mutativitate, asociativitate, element
neutru)
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
4. CONŢINUT
Scăderea cu o trecere SPECIFIC
2.4 • efectuarea de scăderi fără trecere şi ORE
1 • resurse •
peste ordin . cu trecere peste ordin, în concentrul 0 – mate- riale: observare
5.1 1 000 000, utili- zând algoritmi de manual, a
. calcul, descompuneri numeri- ce şi culegere de sistematic
5.2 proprietăţile operaţiilor exer- ciții şi ă
. • efectuarea probei operației de probleme, • aprecieri
5.3 scădere caietul de ver- bale
. • operarea cu terminologia specifică lucru individua-
adunării şi scăderii al manualului le/frontale
• rezolvarea de probleme cu operaţii • resurse
de acelaşi ordin/de ordine diferite; proce-
metoda reprezentării grafice, metoda durale:
comparaţiei, metoda mersului invers conver- saţia,
cu adunări şi scăderi exerciţiul,
5. Scăderea cu mai multe 2.4 • efectuarea de scăderi fără trecere şi 2 • resurse • aprecieri
tre- . cu trecere peste ordin, în concentrul 0 – mate- riale: ver- bale
ceri peste ordin 5.1 1 000 000, utili- zând algoritmi de manual, individua- le
. calcul, descompuneri numeri- ce şi caietul de şi frontale
5.2 proprietăţile operaţiilor lucru al • evaluare
. • efectuarea probei operației de manualului, for-
5.3 scădere culegere de mativ
. • folosirea unor tehnici de calcul rapid exer- ciții şi ă
(propri- etăţile operaţiilor, grupări şi probleme,
descompuneri de numere etc.) hartă
• jocuri de rol care solicită compunerea/ • resurse
descompunerea numerelor din proce-
concentrul durale:
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
6. AflareaCONŢINUT
numărului SPECIFIC
2.4 • aflarea unui termen folosind metoda ORE
2 • resurse •
necu- noscut la . balanţei mate- riale: observare
adunare şi la 5.1 • aflarea unui termen necunoscut manual, a
scădere . folosind pro- caietul de sistematic
5.2 ba adunării şi a scăderii lucru al ă
. • transpunerea unor probleme în manualului, •
5.3 exerciţii culegere de aprecieri
. exer- individual
ciții şi e/ frontale
7. Recapitulare 2.4. • compunerea şi descompunerea 2 probleme
• resurse •
• evaluare
evaluare
5.1. numerelor naturale în concentrul 0 – materi- ale: in-
5.2. 1 000 000, utilizând adunarea şi manual, ca- dividuală
5.3. scăderea, cu trecere şi fără trecere ietul de lucru şi frontală
peste ordin al manualului, • evaluare
• jocuri de rol care solicită compunerea/ fişe de lucru, al-
descompunerea numerelor din culege- re de ternativă
concentrul exerciții şi (fişe pentru
0 – 1 000 000 probleme porto- foliu)
• efectuarea de adunări/scăderi, fără • resurse
trece- proce-
re şi cu trecere peste ordin, în durale:
concentrul exerci-
0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de ţiul, explicaţia
calcul, des-
compuneri numerice şi proprietăţile
operaţiilor
• efectuarea probei operației de
adunare, re-
spectiv de scădere
• utilizarea proprietăţilor adunării în
calcule (co-
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
CONŢINUT SPECIFIC • identificarea şi utilizarea terminologiei ORE
speci-
fice
• identificarea cuvintelor/sintagmelor în
enun-
ţurile problemelor care sugerează
operaţiile aritmetice studiate (a dat,
8. Evaluare/Amelior 2.4. a administrarea
• primit etc.) probei de evaluare 1 • resurse • evaluare
are/ Dezvoltare 5.1. • exerciţii aplicative create de mate- riale: su-
5.2. învăţător pentru ameliorarea 1 proba de mativă scrisă
5.3. lacunelor identificate evaluare • evaluare
• exerciţii de dificultate sporită scrisă, fişe de orală
pentru elevii care au asimilat corect lucru, cu- (individuală)
toate conţinuturile din unitatea de legere de
învăţare exerci-
ții şi probleme
• resurse
PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
Nr. ore:
15
UNITATEA 3: Înmulțirea numerelor naturale în
concentrul 0 – 1 000 000
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
CONŢINUT SPECIFIC ORE
1. Înmulțirea unui număr 2.5 • efectuarea de înmulţiri cu 10, 100, 1 1 • resurse •
cu . 000 mate- riale: observare
10, 100, 1 000 5.1 • scrierea unui număr ca produs de manual, a
. doi sau mai mulţi factori caietul de sistematic
lucru al ă
manualului, •
culegere de aprecierea
exer- răspunsuril
ciții şi or
2. Înmulțirea cu un 2.5. • efectuarea de înmulţiri între un 1 probleme
• resurse •
număr de o cifră, fără 5.1. număr mai mic decât 1 000 000 şi un mate- riale: observare
trecere peste ordin 5.3. număr format cu o cifră, fără trecere manual, a
peste ordin caietul de sistematic
• scrierea unui număr ca produs de lucru al ă
doi sau mai mulţi factori manualului, •
• utilizarea în calcul a unor proprietăţi culegere de aprecierea
ale înmul- exer- răspunsuril
ţirii ciții şi or
• exerciții de operare cu terminologia probleme • evaluare
specifică • resurse prin metode
înmulțirii proce- alter- native
• identificarea cuvintelor/sintagmelor în durale: – eva-
enun- conver- sația, luarea
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
3. CONŢINUT
Înmulțirea cu număr SPECIFIC
2.5 • efectuarea de înmulţiri între număr ORE
2 • resurse •
de o cifră cu trecere . mai mic decât 1 000 000 şi un număr mate- riale: observare
peste ordin 5.1 format cu o cifră, cu trecere peste manual, a
. ordin caietul de sistematic
5.3 • scrierea unui număr ca produs de lucru al ă
. doi sau mai mulţi factori manualului, •
• utilizarea în calcul a unor proprietăţi culegere de aprecierea
ale înmul- exer- răspunsuril
ţirii ciții şi or
• identificarea şi analiza datelor din probleme • secvență
ipoteza unei probleme • resurse de
• rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află proce- evaluare
dublul/ durale: for- mativă
triplul/împătritul etc. numărului…“ conver- sația,
• identificarea cuvintelor/sintagmelor în exercițiul
4. Înmulțirea cu un 2.5. enun-
• efectuarea de înmulțiri de numere în 1 • resurse •
număr de două cifre, 5.1. concen- materi- ale: observare
fără trecere peste 5.3. trul 0 – 1 000 000, în scris manual, ca- a
ordin • utilizarea în calcul a unor proprietăți ietul de lucru sistematic
ale înmul- al manualului, ă
țirii fişe de lucru, •
• scrierea unui număr ca produs de culege- re de aprecierea
doi sau mai mulţi factori exerciții şi răspunsuril
• efectuarea probei unei operații de probleme or
înmulțire • resurse • evaluare
proce- formativă
• formularea şi rezolvarea unor
durale: (secvență în
probleme por- nind de la o tematică
conver- sația, scris pe
dată/de la numere date/ expresii care
explicația, caietul
sugerează operaţii
exercițiul, pro- tipărit)
• identificarea cuvintelor/sintagmelor în
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
5. CONŢINUT
Înmulțirea cu un SPECIFIC
2.5 • efectuarea de înmulțiri de numere în ORE
2 • resurse •
număr de două cifre, . concen- materi- ale: observare
cu trecere peste ordin 5.1 trul 0 – 1 000 000, în scris manual, ca- a
. • utilizarea în calcul a unor proprietăți ietul de lucru sistematic
5.3 ale înmul- al manualului, ă
. țirii fişe de lucru, •
• estimarea ordinului de mărime a culege- re de apreciere
rezultatului unui calcul, fără exerciții şi a verbală
efectuarea acestuia (de exem- probleme • evaluare
plu,19x27 va fi mai mic decât • resurse formativă
20x30=600) proce- (secvență în
• efectuarea probei unei operații de durale: scris pe
înmulțire conver- sația, caietul
exercițiul tipărit)
• identificarea cuvintelor/sintagmelor în
6. Înmulțirea când 2.5. enun-
• efectuarea de înmulţiri în care 3 • resurse •
factorii au cei mult 5.1. factorii au cel mult trei cifre mate- riale: observare
trei cifre 5.3. • utilizarea în calcul a unor proprietăți manual, a
ale înmul- caietul de sistematic
țiri lucru al ă
i manualului, • evaluare
• scrierea unui număr ca produs de culegere de orală
doi sau mai mulţi factori exer- ciții şi individuală
• utilizarea calculatorului pentru probleme, fişe • evaluare
verificarea unor operaţii de înmulţire de lucru for- mativă
• efectuarea probei unei operații de • resurse frontală
înmulțire proce- (secvență
• formularea şi rezolvarea unor durale: scri- să pe
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
7. CONŢINUT
Ordinea efectuării SPECIFIC
2.5 • efectuarea de înmulțiri de numere în ORE
1 • resurse •
opera- . concen- mate- riale: observare
țiilor 5.1 trul 0 – 1 000 000, în manual, a
. scris caietul de sistematic
• rezolvarea de exerciţii cu operaţiile lucru al ă
cunoscute, respectând ordinea manualului •
efectuării operaţiilor şi sem- nificaţia • resurse aprecieri
parantezelor (numai paranteze rotunde proce- verbale
şi durale: • evaluare
pătrate) conver- sația, orală
• utilizarea în calcul a unor proprietăți exercițiul individuală
8. Recapitulare 2.5. aleefectuarea
• înmul- de înmulţiri cu 10, 2 • resurse •
5.1. 100, 1 000 mate- riale: observare
5.3. • efectuarea de înmulţiri între un manual, a
număr mai mic decât 1 000 000 şi un caietul de sistematic
număr format cu o cifră lucru al ă
• efectuarea de înmulţiri în care manualului, •
factorii au cel mult trei cifre culegere de aprecieri
• utilizarea în calcul a unor proprietăți exer- ciții şi verbale
ale înmul- probleme, fişe •
țiri de portofoliu evaluar
i • resurse e
• scrierea unui număr ca produs de proce- frontală
doi sau mai mulţi factori durale:
• estimarea ordinului de mărime a conver- sația,
rezultatului unui calcul, fără efectuarea exercițiul,
acestuia (de exemplu, analiza
19x27 va fi mai mic decât produse- lor
20x30=600) activității
• utilizarea calculatorului pentru
verificarea unor operaţii de înmulţire
• efectuarea probei unei operații de
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
9. CONŢINUT
Evaluare SPECIFIC
2.5 • administrarea probei de evaluare ORE
2 • resurse • evaluare
Ameliorare/Dezvoltare . sumativă mate- riale: su-
5.1 • efectuarea de înmulțiri de numere în proba de mativă
. concen- evaluare, fişe •
5.3 trul 0 – 1 000 000, în scris de lucru aprecieri
. • rezolvare de exerciții cu grad sporit • resurse verbale
de dificul- proce-
durale:
PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
Nr. ore:
14
UNITATEA 4: Împărțirea numerelor naturale în
concentrul 0 – 1 000 000
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
1. Împărțirea unui număr SPECIFIC
CONŢINUT 2.5 • efectuarea de înmulţiri şi împărţiri cu ORE
1 • resurse •
la . 10, 100, mate- riale: observare
10, 100, 1 000 1 000 manual, a
• exerciții de operare cu terminologia caietul de sistematic
specifică lucru al ă
împărțirii manualului •
• rezolvarea de probleme cu operaţii • resurse aprecieri
de acelaşi ordin/de ordine diferite; proce- verbale
2. Împărțirea cu restul 0 2.5 • efectuarea de împărţiri la numere de 1 durale:
• resurse •
o cifră mate- riale: observare
sau două cifre în concentrul 0 – 1 000 manual, a
000 caietul de sistematic
lucru al ă
manualului •
• resurse aprecieri
proce- verbale
durale:
3. Împărțirea cu restul 2.5. • efectuarea de împărţiri la numere de 1 • resurse •
diferit de 0 o cifră mate- riale: aprecieri
sau două cifre în concentrul 0 – 1 000 manual, verbale
000 caietul de • evaluare
lucru al for-
manualului, mativă
bețişoare
• resurse
proce-
durale:
conver- sația,
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
4. Împărțirea unui număr SPECIFIC
CONŢINUT 2.5 • efectuarea de împărţiri la numere de ORE
1 • resurse •
mai mic decât 1 000 . o cifră în concentrul 0 – 1 000 000 mate- riale: aprecieri
000 la un număr de o 5.1 • efectuarea probei unei operații de manual, verbale
cifră . înmulțire/ caietul de • evaluare
a) Deîmpărțitul este 5.3 împărțire lucru al for-
scris cu două cifre . • exerciții de operare cu terminologia manualului, mativă
specifică culegere de
împărțirii exer-
ciții şi
probleme
• resurse
proce-
2 durale:
b) Deîmpărțitul este conver- sația,
scris cu trei sau mai • efectuarea de împărţiri la numere de explicația, •
multe cifre o cifră în concentrul 0 – 1 000 000 problematizar aprecieri
• efectuarea probei unei operații de ea verbale
înmulțire/ • evaluare
împărțire for-
• resurse mativă
• rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află
mate- riale: • evaluare
jumăta- tea/sfertul/dublul/trei
manual, orală
sferturi/zecimea/sutimea etc.“
caietul de (individual)
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
5. CONŢINUT
Împărțirea numerelor SPECIFIC
2.5 • efectuarea de împărţiri la numere ORE
1 • resurse •
mai mici decât 1 000 . de o cifră mate- riale: aprecieri
000 la un număr de sau două cifre în concentrul 0 – 1 manual, verbale
două cifre 000 000 caietul de • evaluare
a) Deîmpărțitul este • efectuarea probei unei operații de lucru al for-
scris cu trei cifre înmulțire/ manualului mativă
împărțir • resurse • evaluare
e proce- orală
• exerciții de operare cu terminologia durale: (individual)
specifică 2 conver- sația,
b) Deîmpărțitul este explicația,
împărțir
scris cu patru sau exercițiul
ii
mai multe cifre •
• resurse aprecieri
mate- riale: verbale
manual, • evaluare
• efectuarea de împărţiri la numere caietul de
de o cifră for-
lucru al mativă
sau două cifre în concentrul 0 – 1 manualului,
000 000 • evaluare
culegere de orală
• efectuarea probei unei operații de exer- (individual)
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
6. AflareaCONŢINUT
numărului SPECIFIC
2.5 • efectuarea de înmulţiri de numere în ORE
1 • resurse •
necu- . concen- mate- riale: aprecieri
noscut 5.1 trul 0 – 1 000 000, în scris manual, verbale
. • efectuarea de împărţiri la numere de caietul de •
o cifră lucru al observare
sau două cifre în concentrul 0 – 1 000 manualului, a
000 culegere de sistematic
• efectuarea probei unei operații de exer- ciții şi ă
înmulțire/ probleme, fişe • evaluare
de activitate fron- tală şi
împărțire
independentă indivi- duală
• aflarea unui număr necunoscut,
• resurse
7. Ordinea efectuării 2.5. • efectuarea de înmulţiri de numere în 2 • resurse •
operați- 5.1. concen- mate- riale: aprecieri
ilor (II) 5.3. trul 0 – 1 000 000, în manual, verbale
scris caietul de •
• efectuarea de împărţiri la numere lucru al observare
de o cifră manualului, a
sau două cifre în concentrul 0 – 1 culegere de sistematic
000 000 exer- ă
• rezolvarea de exerciţii cu operaţiile ciții şi •
cunoscute, respectând ordinea probleme evaluar
efectuării operaţiilor şi sem- nificaţia • resurse e
parantezelor (numai paranteze rotunde proce- frontală
şi durale:
pătrate) exerci-
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
8. CONŢINUT
Recapitulare SPECIFIC
2.5 • efectuarea de operații de înmulțire şi ORE
1 • resurse •
. împărțire mate- riale: aprecieri
5.1 în contente numerice variate manual, verbale
. • operarea cu terminologia specifică caietul de •
5.3 • aplicarea proprietăților înmulțirii şi lucru al observare
. împărțirii manualului, a
în calcule culegere de sistematic
• rezolvare/compunere de probleme cu exer- ă
operații de ordine diferite ciții şi •
9. Evaluare 2.5. • aplicarea probei de evaluare 1 probleme
• resurse evaluarea

Ameliorare/Dezvoltare 5.1. • exerciții de ameliorare mate- riale: evaluar
5.3. • exerciții de dezvoltare proba de e scrisă
evaluare, fişe • evaluare
de lucru orală
diferențiat individuală
• resurse
proce-
PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
Nr.
ore: 4
Recapitulare
semestrială
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
CONŢINUT SPECIFIC ORE
1. • Repetarea 2.1 • exerciții de numerație 2 • resurse •
conținuturilor . • efectuarea de exerciții de adunare, mate- riale: evaluarea
- numere naturale 2.2 scădere, culegere, portofoliul
(citire, scriere, . înmulțire şi împărțire cu utilizarea manual, ui
formare, compara- re, 2.3 algoritmilor de calcul şi proprietăților caietul individual
ordonare, . operațiilor de lucru al al elevilor
aproximare) 2.4 manu-
- operații cu numere . alului, culegere
natu- 2.5 • resurse
2. rale; ordinea
Evaluare operațiilor
semestrială • administrarea probei de evaluare 1 proce-
• resurse • evaluare
mate- riale: su-
manual, mativă
culegere,
caietul de
lucru al manu-
alului,
3. Autoevaluare 1 culegere
• resurse •
ma- observare
teriale: fişe a
de sistematic
autoevaluar ă
e • stabilirea
• resurse unui plan
proce- remedial