Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

17

BOTOȘANI

RAPORT DE EVALUARE/ AUTOEVALUARE


An școlar 2020 - 2021

Mă numesc VOICU OANA-ANCA şi ocup funcţia de profesor titular, specializarea


învățătoare, la Școala Gimnazială Nr. 17, Botoșani.
În acest an școlar, am urmărit următoarele criterii de performanță:

I. Proiectarea activității
În proiectarea didactică, am respectat programa școlară și achizițiile anterioare de învățare a
elevilor. Am corelat conținuturile cu obiectivele generale și cu competențele specifice. Am întocmit
planificările anuale și semestriale respectând normele de elaborare a documentelor de proiectare.
Am proiectat unitățile de învățare conform planificărilor. Am selectat corespunzător auxiliarele
curriculare în funcție de conținuturile învățării. Am adaptat proiectarea curriculară la
particularitățile clasei.
Am întocmit documente de învățare și evaluare adaptate particularităților clasei de elevi.
Am redactat documentele de proiectare în format editabil cu respectarea criteriilor de calitate.
Am proiectat secvențe educaționale, utilizând resurse TIC.
Am proiectat activități și instrumente de evaluare pentru învățarea în mediul online din
perspectiva principiilor de proiectare didactică. Activitățile în mediul online le-am desfășurat pe
platforma Classroom, Google Meet, Zoom. Am ținut permanent legătura cu părinții și elevii și pe
grupurile clasei de Facebook și WhatsApp.
Am participat la activitățile extrașcolare desfășurate la nivelul Școlii Gimnaziale Nr.17,
Botoșani.
Am organizat activități extracurriculare semestriale (De unde mă informez? „O carte citită, o
comoară descoperită”, 1 Decembrie – Ziua Natională a României, “Hai, să dăm mână cu mână !
Am implicat elevii în activități extrașcolare și de voluntariat (Împreună de sărbători).
În toate activitățile școlare și extrașcolare, am urmărit utilizarea experiențelor personale și a
cunoștințelor anterioare ale elevului, în scopul formării deprinderii de studiu individual și în echipă.
Elevii au realizat proiecte individuale sau în echipă, având teme diverse, atât la comunicare în limba
română, cât și în cadrul orelor de matematică și explorarea mediului, arte vizuale și abilități practice
sau în cadrul activităților extracurriculare.

II. Realizarea activităților didactice


În procesul de predare-învățare-evaluare, am integrat strategii didactice interactive, centrate pe
nevoile de învățare ale elevilor. Am facilitat comunicarea elev-elev și le-am format deprinderea de a
lucra în echipă. Am implicat elevii în experiențe de învățare care să promoveze gândirea critică,
creativitatea, problematizarea.
Am transmis în formă accesibilă informația și am adaptat-o la nivelul achizițiilor anterioare. În
vederea asigurării caracterului aplicativ al învățării, am introdus momente de activități practice,
jocuri de rol.
Am utilizat eficient manualele și auxiliarele curriculare, precum și baza materială a școlii. În
procesul didactic, am utilizat resurse TIC, soft-uri educaționale, mijloace audio-video.
Am realizat și utilizat mijloace didactice originale specifice vârstei elevilor clasei.
Am pregătit elevii pentru participarea la concursurile școlare:

*CONCURSUL NAȚIONAL “LUMINAMATH”


* CONCURSUL NAŢIONAL “EUROJUNIOR”

În procesul de predare – învățare - evaluare am selectat metode active și am organizat activități


de învățare eficiente pe tot parcursul anului școlar.
Am pus accent pe comunicarea elev-elev și le-am format deprinderea de a lucra în echipă. Am
implicat elevii în experiențe de învățare care să promoveze gândirea critică, creativitatea,
problematizarea.

III. Evaluarea rezultatelor învățării


Am asigurat transparența criteriilor și a procedurilor activităților de evaluare.
Am participat la activitățile Comisiei, am realizat interasistențe în cadrul catedrei.
Am proiectat instrumentele de evaluare conform standardelor naționale în vigoare. Am informat
elevii în legătură cu planificarea activităților de evaluare, a criteriilor și a procedurilor de evaluare.
Părinții au fost permanent informați în legătură cu rezultatele, criteriile și procedurile de evaluare.
Am elaborat testele de evaluare inițială în concordanță cu normele docimologice specifice. Am
proiectat și realizat activitatea remedială pe baza interpretării testelor predictive aplicate. Am
comunicat rezultatele respectând prevederile cuprinse în foaia de parcurs.
Am utilizat metode diverse de evaluare. La nivelul comisiei, am participat la crearea unei bănci
unitare a instrumentelor de evaluare.
Am promovat autoevaluarea și interevaluarea, în conformitate cu standardele naționale în
vigoare. Am consiliat și îndrumat permanent elevii în elaborarea portofoliilor educaționale.

IV. Managementul clasei de elevi


Am urmărit stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru
desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei. Am asigurat condițiile materiale
și psihologice necesare desfășurării orelor, am asigurat un spațiu de lucru adecvat pentru elevi, am
selectat cu grijă auxiliarele didactice, am avut o relaționare foarte bună cu elevii.
Am avut o colaborare bună cu consilierul școlar și cu învățătorul de sprijin.
Am monitorizat comportamentul elevilor și am gestionat corespunzător situațiile conflictuale.
Prin activitățile desfășurate, am urmărit cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor.
Am motivat elevii prin valorizarea exemplelor de bună practică.

V. Managementul carierei și al dezvoltării personale


În cadrul activităților instructiv-educative am utilizat metode tradiționale, dar și metode
interactive de predare – învățare – evaluare, care au facilitat performanțele școlare ale elevilor
clasei.
Am participat la programe de formare continuă: " Noi abordări a elevilor cu CES " – 24
ore, " Modalități de implementare și evaluare, la nivelul unitatilor de învățământ " – 24
ore, " Perspective, privind egalitatea de șanse " – 24 ore, " Managementul clasei”,
24ore, Resurse umane in managentul educational 60 ore/ 15 credite.
ASOCIATIA START PENTRU FORMARE
Am participat la simpozioanele:
*Conferință Națională „CREATIVITATE, INOVAȚIE, PERFORMANȚĂ ÎN ȘCOALA
ONLINE”
Conferință

Am publicat un articol și un studiu.


Am diseminat informațiile obținute în urma cursurilor de formare în cadrul comisiei metodice.
Am întocmit portofoliul personal și am actualizat dosarul personal înregistrat la nivelul școlii.
Am realizat comunicări formale conform legislației și procedurilor stabilite la nivelul școlii și am
completat documentele școlare conform prevederilor legale.
În comunicare profesor-elev, profesor-profesor, profesor-părinte am folosit un limbaj adecvat,
am folosit stimulente pozitive în comunicarea didactică.

VI. Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii unității școlare


Am încheiat parteneriate cu următoarele instituții:
* Biblioteca Judeteana Mihai Eminescu

Elevii sub îndrumarea mea au participat și au obținut premii la următoarele concursuri școlare:
* CONCURSUL NAŢIONAL “EUROJUNIOR”
* CONCURSUL NAŢIONAL “LUMINAMATH”

Am implicat elevii, în cadrul orelor, în activități de prevenire și combatere a violenței și de


prevenire și combatere a comportamentelor nesănătoase.
Am respectat normele, procedurile de securitate și de PSI, pentru toate tipurile de acitivtăți
desfășurate în cadrul școlii.
Am realizat activități de învățare interactivă prin utilizarea unor instrumente realizate cu
ajutorul tehnologiei.

VII. Conduita profesională


Am manifestat o atitudine morală și civică adecvată. Am respectat și promovat deontologia
profesională.

Prezentul raport de autoevaluare a fost întocmit de prof. înv. primar Voicu Oana- Anca, astăzi,
30 iunie 2021.
Prof. înv primar,
VOICU OANA-ANCA

S-ar putea să vă placă și