Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Data: 26. 01. 2018 Data: 26. 01. 2018


Şcoala Gimnazială „Iosif Ţiproc” Dumbrava Şcoala Gimnazială „Iosif Ţiproc” Dumbrava
Prof. înv. primar: Pop Gabriela Prof. înv. primar: Pop Gabriela
Clasa: I Clasa: a III-a
Aria curriculară: Matematică şi Științele naturii Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Ne plac animalele Unitatea de învăţare: Tainele naturii-probleme şi soluţii
Subiectul lecţiei: Numerele naturale în concentrul 0-100 Subiectul lecţiei: Exerciţii şi probleme
Tipul lecţiei: consolidare-sistematizare Tipul lecţiei: consolidare-sistematizare
Scopul lecţiei: Scopul lecţiei:
- dezvoltarea gândirii și a limbajului matematic, formarea de - dezvoltarea gândirii logice prin consolidarea
deprinderi intelectuale şi stimularea capacităților cognitive și deprinderilor de a rezolva exerciții și probleme.
practic-utilitare;

Competenţe generale: Competenţe generale:


1. Utilizarea numerelor în calcule elementare. 2. Utilizarea numerelor în calcule.
3. Identificarea unor fenomene/ relaţii/ regularităţi/ structure din 5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare.
mediul apropiat.

Competenţe specifice: Competenţe specifice:


1.1 Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100, 2.1 Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0-10000 şi a
1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-100; fracţiilor subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mici sau
1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0-100, folosind poziţionarea pe egali cu 10;
axa numerelor, estimări, aproximări; 2.3 Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0-10000 şi respectiv a

1
1.4 Efectuarea de adunări şi scăderi repetate, mental şi în scris, în fracţiilor subunitare şi echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic
concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare; sau egal cu 10;
1.6 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice ( temen, sumă, 2.4 Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0-
total, diferenţă, >, <, =, +, - ) în rezolvarea şi/sau compunerea de 10000 sau cu fracţi cu acelaşi numitor;
probleme; 2.5 Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0-10000 şi de
3.1 Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul împărţiri folosind tabla înmulţirii, respectiv tabla împărţirii;
apropiat. 5.1 Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente simple;
5.3 Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmeticestudiate, în
concentrul 0-10000.

Obiective operaţionale:
Obiective operaţionale:
O1 – să utilizeze corect terminologia specifică operaţiilor matematice;
O1 – să utilizeze terminologia specifică matematicii;
O2 – să precizeze rapid şi corect rezultatul exerciţiilor de calcul oral
O2 – să numere în concentrul 0-100;
și scris;
O3 – să efectueze exerciții de calcul mintal;
O3 – să efectueze exerciţii aplicând tabla înmulţirii si a impartirii; ;
O4 – să efectueze corect exerciții de numărare, comparare, ordonare,
O4 – să identifice etapele de rezolvare şi tipul de probleme propuse;
descompunere, adunare și scădere;
O5 – să analizeze modul posibil de lucru pentru fiecare tip de cerință
O5 – să gândească rapid, flexibil,creativ în soluţionarea sarcinilor.
și să selecteze cea mai bună variantă de lucru;

Strategii didactice
Strategii didactice
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
 Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, conversaţia,
algoritmizarea, munca independentă / în perechi, problematizarea,
jocul didactic, problematizarea, metoda cadranele.
jocul didactic, metoda cubul, cadranele, ştiu/ vreau să ştiu/ am aflat.
 Forme de organizare: frontal, individual,
 Mijloace didactice: scrisoare de la Omul de Zăpadă, fişe de lucru,
 Forme de organizare: frontal, individual, în perechi
planşe, caietul elevului, creioane colorate.
 Mijloace didactice: scrisoare de la Omul de Zăpadă, fişe de lucru,
 Forme şi tehnici de evaluare: observaţie sistematică, evaluare orală; caietul elevului.
tema de lucru în clasă, autoevaluare
 Forme şi tehnici de evaluare: observaţie sistematică, evaluare orală;
tema de lucru în clasă, autoevaluare

2
Bibliografie: Bibliografie:
 Anexa 5 la Ordinul MECT nr. 4686/05.08.2003 – Programe şcolare  Neacşu, Ioan – Metodica predării matematicii la clasele I-IV, EDP,
revizuite pentru clasele I- a-II-a, Bucureşti, 2003 1988, Bucureşti
 Mihăiescu, Mirela; Pacearcă, Ștefan – Matematică și explorarea  Mihăiescu, Mirela; Pacearcă, Ștefan – Matematică și explorarea
mediului – manual pentru clasa I, Editura INTUITEXT, 2016 mediului – manual pentru clasa I, Editura INTUITEXT, 2016

3
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

CLASA I CLASA a-III-a


Secvenţele Ob Conţinuturi Strategia Eva- Secvenţele Ob Conţinuturi Strategia Eva-
lecţiei Op didactică luare lecţiei Op didactică luare
1.Moment Se pregătesc 1.Moment Se asigură
organiza- materialele necesare organiza- condiţiile optime pentru
toric pentru desfăşurarea toric desfăşurarea lecţiei.
activităţii. Se stabileşte ora de
Se stabileşte ora de matematică.
matematică și explorarea
mediului.
2.Verifica- Activitate directă Frontal 2.Verifica- Activitate directă Frontal
rea temei Verific temele rea temei Se verifică tema
pentru elevilor. Fac aprecieri cu Observaţia Apreci- pentru elevilor şi se fac Observaţia Apreci-
acasă privire la rezolvarea Conversaţia eri acasă aprecieri cu privire la Conversaţia eri
temei. verbale rezolvarea ei. verbale
Caiete de Caiete de
teme teme
3. Activitate semidirijată 3. Activitate semidirijată
Captarea Captarea atenţiei Frontal Captarea Captarea atenţiei Frontal
atenţiei O1 elevilor se va face printr- atenției elevilor se va face
un joc didactic. Rezolvă Conversaţia printr-un joc didactic. Exerciţiul
corect exerciţiile şi Rezolvă corect Conversaţia
potriveşte literele în Exerciţiul exerciţiile şi potriveşte
căsuţe şi vei afla ce vom Indepen- literele în căsuţa Indepen-
face în ora de dent corespunzătoare fiecărui dent
matematică. număr şi vei afla ce vom
(Anexa 1). face în ora de
matematică.
(Anexa 2)

4
4. Elevii sunt frontal 4. Elevii sunt frontal
Anunţarea informaţi că în această Anunţarea informaţi că în această
temei şi a oră vor continua călătoria temei şi a oră vor continua
obiective- pentru a-l ajuta pe Omul obiective- călătoria pentru a-l ajuta
lor de Zăpadă să ajungă lor pe Omul de Zăpadă să
acasă rezolvând Conversa- ajungă acasă rezolvând
obstacolele din calea lui. ţia obstacolele din calea lui.
5.Dirijarea Activitate directă 5.Dirijarea Activitate Frontal
învăţării Obstacolul 1 Frontal Capaci- învăţării independentă În perechi
O1 Propun rezolvarea unor tatea de Obstacolul 1
exerciţii. Elevii vor lucra Explicaţia a Propun rezolvarea unor Conversaţia Capaci-
exerciţiile în caiet, după Exerciţiul rezolva O1 probleme folosind Explicaţia tatea de
O2 care, în funcţie de cum Conversaţia exerci- metoda cubului. Pe 6 Exerciţiul a
termină fiecare, vor ieşi ţii bilete (cele 6 feţe ale rezolva
la tablă. matema O2 cubului) am scris câte o Cubul corect
O3 (Anexa 3) tice sarcină. Fiecare cerinţe-
pereche va extrage un le
bilet şi va rezolva
sarcina primită.
(Anexa 4)

6. Activitate semidirijată Individual 6. Activitate Individual


Obţinerea Obstacolul 2 Capaci- Obţinerea semidirijată
performan Propun spre rezolvare o Explicaţia tatea de performan Obstacolul 2 Explicaţia Evalua-
ţei O3 fişă de lucru. Exerciţiul a recu- ţei Propun spre rezolvare o Exerciţiul re de
Activitatea elevilor Metoda noaște fişă de lucru. Metoda către
va fi îndrumată, corectată cadrane numere O1 Activitatea elevilor va fi cadrane, colegi
şi încurajată. le îndrumată, corectată şi şti/vrau să
( Anexa 5) încurajată ştiu/am
Apreci- O5 (Anexa 6) aflat
eri
verbale

5
7.Asigura- Activitate directă Frontal 7.Asigura- Activitate directă
rea Se vor pune rea Se vor pune Frontal Apreci-
feedback- următoarele întrebări: Conversaţia retenţiei şi următoarele întrebări: eri
lui ”Ce am făcut noi azi în Exerciţiul a ”Ce am făcut noi azi în Conversaţia verbale
ora de matematică? , transferu- ora de matematică? , Exercițiul
Care moment al lectiei v- lui Care moment al lectiei
a plăcut cel mai mult?” v-a plăcut cel mai
mult?”

8. Se fac aprecieri Frontal Apreci- 8. Se fac aprecieri Frontal Apreci-


Aprecierea generale şi indivi-duale. eri Aprecierea generale şi individuale. eri
Sunt evidenţiaţi elevii verbale Sunt eviden-ţiaţi elevii verbale
care au fost activi pe tot care au fost activi pe tot
parcursul lecţiei. Autoe- parcursul lecţiei. Autoe-
valuare valuare
9.Tema Frontal 9.Tema Se va indica tema Frontal
pentru Se va indica tema pentru pentru pentru acasă.
acasă acasă. Explicaţia acasă Explicaţia

Caiet Caietul
special elevului

6
Anexa 1

*Joc didactic: Potriveşte literele în căsuţe şi vei afla ce vom face azi la matematică.

20+4 = C 10 – 5 = L 10 + 7 = O 10 + 5 = I

7 + 3 =Ă 20 + 6 = T 10 – 10 = R 20 + 10 = E

24 10 5 10 26 17 0 15 30

7
Anexa 2

Jocul matematic „ Ghici cine eşti”

Se dau numerele numerele: 332, 100, 319, 72, 221, 224, 62, 36.

Rezolvă următoarele cerinţe şi vei descoperi un cod.

Cine este:

1. Nr. format din 3 zeci, 2 unităţi, 3 sute; ( C)


2. Nr. format din 10 zeci; ( Ă )
3. Predecesorul nr.320;(L)
4. 10x10; ( Ă)
5. Succesorul nr.220;( T )
6. O păpuşă costă 9 lei.Cât vor costa 8 păpuşi?;( O )
7. Măreşte nr.200 cu produsul numerelor 6 şi 4; ( R )
8. Suma vecinilor numărului 31;( I )
9. Numărul de 4 ori mai mare decât 9;( E )

332 100 319 100 221 72 224 62 36

8
Anexa 3

Obstacolul 1

1. Scrie numerele cuprinse între 62 şi 85.


2. Scrie numerele de la 53 la 38.
3. Completează vecinii numerelor:
__39__ __79__ __50__
__48__ __99__ __71__
__98__ __40__ __21__
__50__ __69__ __17__

4. Descompune în Z (zeci) şi U (unităţi):


73= 97=
42= 39=
58= 64=
5. Scrie toate numerele de două cifre care au cifra zecilor 7.
6. Scrie toate numerele de două cifre care au cifra unităţilor 9.

9
Anexa 4

Obstacolul 1 - Metoda cubului.

1. DESCRIE

Alcătuieşte o problemă după exerciţiul:

35+(35+12 )=

2. COMPARĂ

Compară:

a) sfertul numărului 36 cu dublul numărului 3:………………………………………………………

b) produsul numărului 8 şi 4 cu jumătatea numărului 64:……………………………………………

c) câtul numerelor 81 şi 9 şi câtul numerelor 72 şi 8:………………………………………………..

3.ASOCIAZĂ

Asociază corespunzător:

jumătatea nr. 846 537

nr. de 5 ori mai mare decât123 423

nr. cu 263 mai mic decât 800 730

nr. cu 127 mai mare decât 603 249

triplul nr. 83 111

o cincime din nr. 555 615

4.ANALIZEAZĂ

Analizează datele problemei şi întocmeşte planul de rezolvare al acesteia:

O cantitate de 35 l de lapte se toarnă în bidoane de câte 5 l, altă cantitate de 42 l se toarnă în bidoane de 7


l fiecare. Câte bidoane sunt necesare pentru tot laptele?

10
5.APLICĂ

Într-o livadă sunt 5 rânduri cu câte 7 meri şi 9 rânduri cu câte 6 pruni.

Câţi pomi sunt în livadă?

( Pune rezolvarea într-un exerciţiu )

6. ARGUMENTEAZĂ

Completează următoarele argumente:

a) dacă înmulţim un număr cu 5 obţinem un număr


................................................................................................................

b) dacă scădem 16 dintr-un număr obţinem un număr


................................................................................................................

c) dacă împărţim un număr la 7 obţinem un număr


................................................................................................................

d) dacă adunăm un număr cu 123 obţinem un număr


................................................................................................................

e) dacă s-au cumpărat 6 cutii cu bomboane, iar în fiecare cutie sunt 8 bomboane,aflăm ...................

11
Anexa 5

Obstacolul 2

1. Observă regula şi continuă şirul: 2. Ordonează:

35, 36, __, __, __ , __, __, __, __, __ 14, 35, 21, 76, 42, 58, 94, 67, 85

57, 56, __, __ , __, __, __, __, __, __ ________________________________________

12, 14, __, __, __, __, __, __, __, __, __
43, 27, 90, 84, 52, 76, 61, 35, 12
61,63, __, __, __, __, __, __, __, __,
_________________________________________

3. Compară următoarele numere folosind 4. Scrie răsturnatul următoarelor numere:


semnele >, < sau =.

47__37 42__24 45- __ 71 - __

26__62 21__40 91 - __ 15 - __

35__35 53__46 73 - __ 32 - __

92__82 23__32 68 - __ 85 - __

13__31 52__52 29 - __ 47 - __

12
Anexa 4

Obstacolul 2

Rezolvă următoarele probleme folosind metoda grafică:

I. Doi fraţi au împreună 24 de ani. Ştiind că II. Datele problemei. Reprezentarea.


unul dintre fraţi este cu 4 ani mai mare
decât celălalt, află vârsta fiecăruia.

III. Întrebări. Rezolvare. IV. Răspuns

1. Suma a 3 numere pare consecutive este 642. Află numerele.

Ştiu Vreau să ştiu Am aflat

13

S-ar putea să vă placă și