Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Data:
Clasa : a VI- a
Disciplina: Limba şi literatura românǎ
Profesor:
Titlul lecţiei: Subiectul şi predicatul
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare

Competenţe generale
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse
Competenţe specifice
2.3. - respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi în fraze
3.3. - sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale
învăţate, într-un text citit
4.4. - utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect
semnele ortografice şi de punctuaţie
4.5. - folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului
Obiective operationale
a) Cognitive:
Fiecare elev va fi capabil:
O1: - să identifice părţile principale de propoziţie în enunţurile date;
O2: - să precizeze valoarea morfologică prin care se exprimă subiectul şi numele predicativ;
O3: - să realizeze acordul predicatului cu subiectul;
O4: - să scrie o compunere, în care să utilizeze părţi de vorbire diferite, cu funcţie sintactică
de subiect sau de nume predicativ;
O5: - să aplice cunoştinţele teoretice referitoare la subiect / predicat în rezolvarea unor
exerciţii date.
b) Psihomotorii:
Fiecare elev va fi capabil:
O1: să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite si spatiul tablei, respectiv al caietului, al
fişelor de lucru;
c) Afective:
Fiecare elev va fi capabil:
O1: - sa manifeste receptivite faţă de gramatica limbii române;
O2. - să participe cu plăcere şi interes la întreaga activitate;
O3: - să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei;
Strategii didactice
a) Metode şi procedee: conversatia, ciorchinele, problematizarea, explicatia, dezbaterea,
jocul didactic
b) Mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lucru in grup, fişe de autoevaluare,
materiale ppt, zarul, jetoanele, jocul
c) Forme de organizare a activităţii: activitate în grupe,individuală si frontala
d) Evaluare - exercitiul creator
e) Resurse şi managementul timpului:
- spaţiu de lucru: sala de clasǎ
- capacităţi normale de învăţare ale elevilor
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul de învăţare: 50 minute.
Bibliografie
- Programe şcolare pentru clasele V-VIII. Aria curriculara: Limbă şi comunicare;
- Limba şi literatura română, Anca Şerban, Manual pentru clasa a VI-a, Editura All
Educational, Bucureşti, 2004;
- Metodica predării limbii şi literaturii române, Valeriu Marinescu, ed. Fundaţiei România de
mâine, Bucureşti, 2002

Scenariu didactic

• Momentul organizatoric: Se asigură condiţiile necesare defăşurării optime a activităţii:


asigurarea liniştei, pregătirea materialului didactic, notarea absentelor.

• Captarea atenţiei: Se prezintă un material ppt (imagini, în funcţie de care elevii


alcătuiesc enunţuri). Sunt notate pe tabla şi se subliniază părţile principale de propoziţie.

• Anunţarea temei şi a obiectivelor: Astăzi vom face exerciţii prin care vom recapitula
cunoştintele despre părţile principale de propoziţie. Veţi fi capabili să...... (se prezintă
obiectivele).

• Dirijarea invatării si obtinerea performantei


a) Se realizează, prin intermediul metodei ciorchinele, recapitularea noţiunilor
referitoare la subiect şi predicat (la ce întrebări răspund, ce tipuri de subiecte şi predicate
cunosc, prin ce părţi de vorbire sunt exprimate etc.).
b) În continuare elevii vor desfasura un joc, fiind grupati in 2-3 echipe. Sarcinile conţin
exerciţii ce vizează:
- identificarea predicatelor verbale şi nominale, a tipurilor de subiecte ;
- alcătuirea de scurte enunţuri cu nume predicative sau subiecte exprimate prin… ;
- completarea unor spaţii libere ;
- acordul dintre subiect şi predicat ;
- evidenţierea diferenţei dintre predicatul verbal şi cel nominal ;
- identificarea şi analizarea predicatului nominal, a celui nominal si a subiectului ;
- exemple de nume predicative si de subiecte multiple etc.

• Evaluarea activităţii - se realizează prin exerciţiul creator:


Imaginează-ţi că eşti rege/ regină în Împărăţia Plantelor/ Apelor. Alcătuieşte un scurt
text, în care să-ţi prezinţi teritoriul şi supuşii. Integrează în textul tău subiecte / nume
predicative exprimate prin diferite părţi de vorbire.

• Asigurarea retenţiei şi a transferului: tema pentru acasă: un exerciţiu din manual