Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ: ..........


Data: ...........................................
Clasa: a VIII-a
Profesor:......................................
Unitatea de învăţare: Genul epic - romanul
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: Genul epic. „Baltagul” – Mihail Sadoveanu ( apartenenţa la genul epic )
Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe

Competenţe generale:

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare

Compentenţe specifice :

2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;


3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date;
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă;

Obiective operaţionale :

La sfarsitul lecției, elevii vor fi capabili :

O1 – să prezinte câteva date bibliografice ale scriitorului Mihail Sadoveanu;


O2 – să precizeze patru caracteristici ale genului epic;
1
O3 – să enumere cele trei părți ale unei compuneri;
O4 – să specifice momentele subiectului romanului Baltagul;
O5 – să construiască fraze în care să utilizeze conectori logici specifici textului argumentativ;
O6 – să explice semnificaţia unor pasaje importante din roman;

Metode si strategii didactice :


Metode : conversatia , explicatia, descoperirea, observarea, lucrul cu manualul, jocul didactic
Resurse : manualul, fişe de lucru, rebusul,
Forme de organizare: activitatea frontală, activitatea individuală.
Timp: 50 minute

Bibliografie:
 Alexandru Crisan , Sofia Dobra, Florentina Samihaian, Limba si literatura romana , Manual pentru clasa a VIII-a, ed. Humanitas , Bucureşti, 2007
 Pamfil – Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ed. Paralela 45, Piteşti, 2003
 Marilena Pavelescu, Metodica predării limbii și literaturii române. Ghid pentru susținerea examenelor de definitivare și de acordare a gradelor
didactice, ed. Corint, 2010.

2
SCENARIUL DIDACTIC

Scenariul Timp Elemente de conținut Activitatea elevului Forme de Metode și Evaluare


Lecției organizare procedee Resurse
Profesorul va avea grijă ca elevii să-şi Îşi pregătesc cele necesare
1.Organizarea 1` pregătească materialele necesare orei de orei de limba română
clasei limba română şi va nota absenţii. Frontal Conversaţia
Va asigura liniştea şi disciplina clasei
pentru o bună desfăşurare a activităţii
didactice;

Va realiza controlul caietelor de teme. Elevii prezintă caietele,


2. Verificarea 5` Va verifica cantitativ, în mod frontal citesc tema şi se Conversaţia Aprecieri
temei felul în care elevii au alcătuit tema dată corectează când este Frontal Caietele verbale
ora trecută: Comentaţi in 5 -10 enunţuri cazul. Explicaţia
titlul romanului sadovenian.

Pentru captarea atenţiei elevii vor primi Elevii sunt atenţi şi ascultă
3. Captarea 5` cate o fişă în care vor avea de completat indicaţiile profesorului. Frontal Învăţarea Fişă de
atentiei un rebus. Completând rebusul ei vor Primesc fişele si rezolvă prin lucru 1 Observarea
descoperi pe verticală titlul lecţiei (unul rebusul. descoperire sistematică
dintre genurile literare studiate.)

4. Anunţarea Profesorul notează la tablă titlul noii lecţii:


subiectului Genul epic. „Baltagul” – apartenenţa la Elevii conştientizează Observarea
lecţiei şi 2` genul epic şi enumeră obiectivele obiectivele şi notează Frontal Conversaţia sistematică
enunţarea operaţionale. titlul în caiete.
obiectivelor
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili :
O1 – să prezinte câteva date biografice
ale scriitorului Mihail Sadoveanu;
O2 – să precizeze patru caracteristici ale

3
genului epic;
O3 – să enumere cele trei părți ale unei
compuneri;
O4 – să specifice momentele subiectului
romanului Baltagul;
O5 – să construiască fraze în care să
utilizeze conectori logici specifici textului
argumentativ;
O6 – să explice semnificaţia unor pasaje
importante din roman.

5. Dirijarea Profesorul solicită reactualizarea Copiii îşi notează în caiete


învăţării şi cunoștințelor referitoare la: definiţia genului epic şi
dobândirea - genul epic – definiţie şi trăsături; trăsăturile acestuia.
cunoştinţelor 30` Frontal Conversaţia Observarea
noi - Trăsături ale genului epic în Elevii raspund: sistematică
romanul Baltagul; - autorul îşi
transmite indirect
gândurile şi
sentimentele, prin
intermediul
personajelor, care
sunt antrenate în Frontal Conversaţia
derularea unor Observarea
evenimente, într- sistematică
un anumit timp şi
spaţiu.
- Mod principal de
expunere este
naraţiunea;
- Prezenţa
personajelor, etc

4
Elevii răspund:
- părțile componente ale unei Introducerea, Cuprinsul, Conversaţia
compuneri; Încheierea.

Elevii răspund, folosindu-


- câteva date biografice ale se de materialele (manual, Învăţarea
scriitorului Mihail Sadoveanu; cărți, broșuri) pe care le au prin Manualul
asupra lor. descoperire

Dupa identificarea trăsăturilor genului


epic în opera Baltagul şi dupa stabilirea
părților componente ale unei compuneri, Elevii primesc fişa şi
elevii vor avea de facut o compunere în redactează compunerea,
care să argumenteze că opera studiată parcurgând, fazele și
aparţine genului epic ; etapele, valorificând
precizările și observațiile
Acest lucru se va face cu ajutorul unei fişe indicate de profesor. Fişă de
- model de argumentare. (anexa 2) lucru 2

Profesorul explică elevilor eventualele


neînțelegeri.

6.Evaluarea Profesorul urmărește: spiritul critic de


formativă şi observație, deprinderile de exprimare a Individual Aprecieri
asigurarea 5` impresiilor despre textul audiat, și, Observarea verbale
feed-back-ului implicit, cunoștințele de teorie literară.
Profesorul face aprecieri și observații Frontal
asupra compunerilor audiatecu privire la
conținut, la redactare: coerența textului,
concizie, claritatea enunțului, stilul și
vocabularul adecvate conținutului
compunerii.

5
Profesorul pentru a avea o viziune
asupra capacității de autoevaluare a
elevilor săi, cere elevilor să evalueze
obiectiv compunerile audiate.
Profesorul evaluează compunerilor,
notează și motivează notele.

Tema pentru acasă : Elevii îşi notează în caiete Frontal Conversaţia Caietele
7. Asigurarea tema.
retenţiei şi a 1` Demonstraţi, la alegere, că o opera literară
transferului studiată la clasă aparţine genului epic.
si obţinerea Veţi avea în vedere modelul elaborat în
performanţei clasă.

Profesorul va face aprecieri generale si


8. Aprecieri individuale, pozitive si
finale 1` negative. Frontal Note
Elevii sunt notati de catre professor
pentru raspunsurile date in timpul orei.

6
Anexa 1

1. Rezolvă rebusul! Pe verticală vei obţine titlul lecţiei.

1. Numele unui personaj masculin din Baltagul.


2. Sfârşitul acţiunii.
3. Vocea care narează.
4. Numele unuia dintre asasinii lui Nechifor Lipan.
5. Numele de familie al Vitoriei.
6. Numele autorului romanului Baltagul.
7. Participă la acţiune.
8. Momentul care declanşează acţiunea.
9. Se face personajului.

7
Anexa 2

Argumentare că o operă literară aparţine


genului epic

Genul epic cuprinde operele literare, în proză sau în versuri, în care autorul îşi exprimă în mod
indirect gândurile, ideile şi sentimentele prin intermediul acţiunii şi al personajelor.
În opinia mea, opera ………………………. (titlul), de ………..…………..... (numele
autorului) aparţine genului epic, deoarece autorul îşi transmite indirect gândurile şi sentimentele, prin
intermediul personajelor, care sunt antrenate în derularea unor evenimente, într-un anumit timp şi
spaţiu.
În primul rând, întâlnim ca mod principal de expunere naraţiunea care se împleteşte cu dialogul
şi descrierea. Naraţiunea se face la persoana …………… (la ce persoana se face naraţiunea),
implicând un narator ………………………. (obiectiv/subiectiv, în funcţie de persoana la care se face
naraţiunea).
În al doilea rând, apar personaje ..…………………………. (ce personaje apar în text), care
sunt implicate în derularea unor evenimente. Aceste evenimente sunt plasate într-un anumit timp
………………… (exemple de indici de timp în text) şi spatiu ………………………. (exemple de
indici de spaţiu).
De asemenea, o altă caracteristică a genului epic este faptul că acţiunea poate fi structurată pe
momentele subiectului. Astfel, expoziţiunea de dezvăluie ………. (se prezintă momentele
subiectului.)
În concluzie, trăsăturile prezentate dovedesc faptul ca opera …………………... (titlul), de
………..…………..... (numele autorului) aparţine genului epic.

S-ar putea să vă placă și