Sunteți pe pagina 1din 10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

2 LUGOJ

APROBAT DIRECTOR,
PROF. FLORIN IOAN MARIȘ

AVIZAT RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,


PROF. CARMEN MĂRGAN

COMUNICARE, JOC ȘI CULOARE


CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

PROGRAMĂ OPŢIONAL
CLASA a V-a, CLASA a VI-a
AN ŞCOLAR 2020-2021

Tipul: opţional la nivelul disciplinei, cu rubrică proprie


Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Propunător: profesor Larisa Macovescu

1
o ARGUMENT

Nu trebuie să pierdem din vedere în realizarea activităţii noastre la


catedră, scopul general urmărit de învăţământul actual, acela de a cultiva un
profil intelectual, moral, complet al omului, capabil de o integrare rapidă în viaţa
socială. Promovând gândirea creativă, folosirea diverselor modalităţi de
comunicare în situaţii reale, ajutăm copilul în a-şi forma o cultură
comunicaţională şi literară care să îl ajute să înţeleagă lumea, să comunice şi să
interacţioneze cu semenii, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de
om, formându-şi şi consolidându-şi o scară justă de valori.
Comunicarea este esenşială pentru om şi de aceea am propus ca temă de
studiu pentru acest opţional Comunicare, joc şi culoare. Am avut în vedere la
elaborarea acestei programe atât însuşirea unor noţiuni teoretice de bază, cât şi
sau mai ales, aspecte practice, atractive. Am încercat să îi fac să înţeleagă opera
literară ca pe o comunicare a unor gânduri, trăiri, sentimente, ca pe o posibilitate
de a cunoaşte, de a simţi, de a valoriza.

2
o COMPETENȚE GENERALE

1.Dezvoltarea interesului pentru lectură.

2. Dezvoltarea capacităţii de a comunica observaţiile, gândurile, stările


sufleteşti în relaţie cu viaţa şi ambianţa socio-culturală.

3.Transpunerea unor opere literare în alte registre artistice.

o CMPETENȚE SPECIFICE ȘI OBIECTIVE DE REFERINŢĂ


EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1.Dezvoltarea interesului pentru lectură.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE


La sfârşitul anului şcolar, elevul va fi ÎNVĂŢARE
capabil: Pe parcursul acestui an şcolar, se
recomandă următoarele activităţi:
1.1 Să argumenteze preferinţele faţă de - exerciţii de comentare a unui text literar sau
anumite texte. a unor elemente din text.
- exerciţii de argumentare a unei opinii
personale.
1.2 Să aleagă de la bibliotecă acele cărţi - exerciţii de comparare (asemănări şi
care corespund gustului şi nivelului deosebiri) a lui cu personajul operei citite.
lui de înţelegere. - transmiterea unor mesaje, scrisori
personajului favorit

2. Dezvoltarea capacităţii de a comunica observaţiile, gândurile, stările


sufleteşti în relaţie cu viaţa şi ambianţa socio-culturală.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE


La sfârşitul anului şcolar, elevul va fi ÎNVĂŢARE
capabil: Pe parcursul acestui an şcolar, se
recomandă următoarele activităţi:
2.1 Să adapteze redactarea la situaţia de - exerciţii de punere în scenă a unor povestiri
comunicare şi la partener. - exerciţii de rostire fluentă a unor enunţuri

3
care îşi pot modifica înţelesul în funcţie de
rostire
2.2 Să utilizeze corect, nuanţat, adecvat - exerciţii de selectare a vocabularului
situaţiei, elementele de lexic. adecvat unei teme
- exerciţii de diferenţiere a sensurilor
cuvântului în context
2.3 Să exprime acelaşi mesaj prin - exerciţii de exprimare a acordului şi a
diverse forme de comunicare (verbal, dezacordului, a afirmaţiei, a negaţiei şi a
nonverbal, paraverbal). interogaţiei
- exerciţii de exprimare a aceluiaşi mesaj din
perspective diferite-trist, fericit, curajos,
temător, etc
2.4 Să transpună un text literar într-un alt - citirea pe roluri a unor texte
registru artistic (colaj, pictură, teatru, - adăugarea la CV a unei imagini care să te
etc) reprezinte

3.Transpunerea unor opere literare în alte registre artistice.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE


La sfârşitul anului şcolar, elevul va fi ÎNVĂŢARE
capabil: Pe parcursul acestui an şcolar, se
recomandă următoarele activităţi:
3.1 Să facă diferenţa între textul literar - exerciţii de comparare a textului unei opere
şi transpunerea acestuia într-o altă literare cu filmul realizat după aceasta.
viziune artistică.
3.2 Să poată interpreta textul literar cu - exerciţii de recitare
ajutorul altor mijloace artistice. - citirea pe roluri a unor texte.

4
o CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII
1.Comunicarea
***prezentarea opţionalului
***comunicare nonverbală
***comunicare verbală
o orală
o scrisă
***comunicare paraverbală
***exerciţii
-jocuri de rol
-brainstorming/reclama unui produs
-realizarea unui afiş publicitar
-realizarea unui interviu real
-realizarea unui interviu imaginar (cu un personaj al unei opere literare, persoană publică,
fenomen, anotimp, stare, etc.)
2.Comunicarea în text
***textul narativ
***textul descriptiv
***textul scenic sau dialogal/conversaţional
***textul informativ
***textul explicativ
***textul injonctiv
***textul argumentativ
3.,,Amintiri din copilărie“ - bildungsroman
***autor, narator, personaj
***timpul şi locul
***modalităţi de expunere
***protagonistul
***celelalte personaje
***afişul şi invitaţia la film
***ecranizarea operei
-vizionare
-comentare
***mirifica lume a copilăriei
– compunere
-colaj
***punerea în scenă a unor fragmente din operă
4.Păcală al lui Creangă şi cel al lui Slavici
- alegerea costumului de scenă astfel încât să reprezinte personajul/comunicare nonverbală
- replicile/comunicare verbală şi paraverbală, analiza lexicului utilizat
- snoava, specie a literaturii populare
- punerea în scenă
5.Copiii din opera lui Caragiale – D-l Goe, Ionel din ,,Vizită“, Mitică din
,,Lanţul slăbiciunilor“ /atelier de lucru
6.Poezia
***lectură/găsirea unor cuvinte cheie/descifrarea mesajului textului
***analiza unor texte lirice la prima vedere
7.Ce mi-a plăcut şi ce nu

5
***expunerea produselor activităţii
***înmânarea diplomelor de absolvire a cursului de opţional

o STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

OBIECTIVE CADRU STANDARDE minime

S1.Să realizeze fişe de lectură, după modelul


din caietul de notiţe, pentru cel puţin o operă
studiată.
1.Dezvoltarea interesului pentru lectură. S2. Să îşi exprime pertinent, prin cel puţin un
argument pro şi unul contra, opinia în
legătură cu o operă literară studiată utilizând
comunicarea orală

S3. Să lectureze expresiv un text dat citind pe


roluri şi intrând în pielea personajului..
S4 Să transforme o descriere obiectivă într-o
descriere subiectivă introducând cel puţin
două figuri de stil, utilizând informaţiile din
portofoliu.
2. Dezvoltarea capacităţii de a comunica S5 Să realizeze un colaj care să ilustreze clar
observaţiile, gândurile, stările sufleteşti în mesajul unei opere literare, folosind imagini
relaţie cu viaţa şi ambianţa socio-culturală. şi texte decupate.
S6 Să îşi exprime un gând, un sentiment în
cel puţin două moduri diferite prin
transpunerea unui text scris cu ajutorul
gesturilor într-o comunicare nonverbală,
respectând acelaşi conţinut.

S7.Să recite o poezie sau un doar un


3.Transpunerea unor opere literare în alte fragment, cu intonaţia adecvată, arătând astfel
registre artistice. că a înţeles mesajul textului.
S8.Să evidenţieze cel puţin două diferenţe
între o operă literară şi ecranizarea ei, având
la dispoziţie notiţele din caiet.

6
o METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE

o Probe scrise
o referate, portofolii – pe tot parcursul celor două semestre
o reviste cu creaţiile elevilor – la sfârşitul fiecărui semestru sau cu unele
ocazii
o Autoevaluarea elevilor
o Probe orale
o Probe practice – joc de rol, proiecte pe teme alese de comun acord cu
copiii, ateliere de lucru, punerea în scenă a unor opere literare.

o BIBLIOGRAFIE

o Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală, Ed.


Polirom, Iaşi, 1999
o Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu, Ed. Paralela 45,
Piteşti, 2004
o Opere literare: Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Mihai Eminescu,
Vasile Alecsandri, Mihail Sadoveanu, Ioan Slavici, Lucian Blaga, etc.

7
o PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A MATERIEI

Semestrul I (18 săptămâni / 18 ore)

NR. UNITĂŢI DE CONŢINUT / COMPETENȚE OBS.


CONŢINUTURI SPECIFICE

SEMESTRUL
U1. I
1.Comunicarea
***prezentarea opţionalului
***comunicare nonverbală
***comunicare verbală
o orală
o scrisă 1.1
***comunicare paraverbală 2.1
***exerciţii 2.2
***jocuri de rol 2.3
***brainstorming/reclama unui 2.4
produs
---realizarea unui afiş publicitar
---realizarea unui interviu real
-realizarea unui interviu
imaginar (cu un personaj al
unei opere literare, persoană
publică, fenomen, anotimp,
stare, etc.)
Evaluare

U2.
2.Comunicarea în text
***textul narativ 1.1
***textul descriptiv 2.1
***textul scenic sau 2.2
dialogal/conversaţional 2.3
***textul informativ 2.4
***textul explicativ
***textul injonctiv
***textul argumentativ
Evaluare

8
Semestrul al II-lea

NR. UNITĂŢI DE CONŢINUT / COMPETENȚE OBS.


CONŢINUTURI SPECIFICE

SEMESTRUL
3.Amintiri din copilărie II
U3. ***autor, narator, personaj
***timpul şi locul 1.1
***modalităţi de expunere 1.2
***protagonistul 2.1
***celelalte personaje 2.2
***afişul şi invitaţia la film 2.3
***ecranizarea operei 2.4
-vizionare 3.1
-comentare 3.2
***mirifica lume a copilăriei
– compunere
-colaj
***punerea în scenă a unor
fragmente din operă
Evaluare

4.Păcală al lui Creangă şi


U4.
cel al lui Slavici
- alegerea costumului de scenă
1.1
astfel încât să reprezinte
1.2
personajul/comunicare
2.1
nonverbală
2.2
--- replicile/comunicare verbală
2.3
şi paraverbală, analiza lexicului
2.4
utilizat
3.1
--- snoava, specie a literaturii
3.2
populare
- punerea în scenă-Evaluare

9
5.Copiii din opera lui
U5. 1.1
Caragiale – D-l Goe, Ionel
1.2
din Vizită, Mitică din Lanţul
3.1
slăbiciunilor/atelier de lucru
3.2
Evaluare

6.Poezia
U6. ***lectură/găsirea unor cuvinte
cheie/descifrarea mesajului 1.1
textului 1.2
***analiza unor texte lirice la 3.1
prima vedere 3.2
Evaluare

7.Ce mi-a plăcut şi ce nu


U7. ***expunerea produselor
activităţii 1.2
***înmânarea diplomelor de
absolvire a cursului de opţional

10