Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:Scoala Gimnazială Tudor Vladimirescu, Târgovişte


Data:7.05.2019
Profesor:Matei Amalia
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Obiectul:Limba şi literatura română
Clasa: a VI-a
Subiectul: Textul narativ literar. Text suport Tezeu si Minotaurul , de Florin Bican
Tipul lecţiei: sistematizare-consolidare
Timp alocat: 50'
Competenţe generale:

COMPETENȚE GENERALE:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului
oral ,
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri.

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Formularea ideilor principale şi a temei din texte narative simple, monologate şi dialogate
1.3.Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând
opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la
textele ascultate/citite
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte continue, discontinue şi multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale din texte diverse

Competenţe derivate:
C1: identificarea temei textului;
C2: menţionarea ideilor principale din textul dat;
C3: precizarea indicilor spatiali si temporali ai acţiunii din textul suport;
C4: precizarea personajelor principale şi secundare din text;
Activităţi de învăţare:
A1: activitate de identificare a temei textului;
A2: exerciţii de menţionare a ideilor principale din text;
A3: activitate de precizare a locului şi spaţiului acţiunii din text;
A4: activitate de precizare a personajelor principale şi a celor secundare din text;

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Strategia didactică:
a. metode şi procedee: lectura expresivă, fişe de lucru, conversaţia euristică şi catihetică, discuţia
orientativă, explicaţia, expunerea, problematizarea, ciorchinele;
b. forme de organizare: activitatea frontală, activitate individuală, activitate in diade;
c. mijloace de învăţământ: „Limba şi literatura română”, manual pentru clasa a VI-a;
d. resurse umane: elevii clasei a VI-a; clasa este eterogenă din punctul de vedere al capacității receptive
și de învățare;
e. resurse temporale: 50 min;
- resurse bibliografice:

1. oficiale:
 Curriculum școlar național
 Curriculum Aria „Limbă și comunicare”. „Limba și literatura română”;
1
2. pedagogice:
 Sinteze didactice, Casa Corpului Didactic, Bacău, 1991;
 Dumitriu Gheorghe și Dumitriu Constanța, Psihopedagogie, Bacău, Editura Alma Mater,
2002
3. metodice:
 Constanța Bărboi (coordonator), Limba și literatura română în liceu, Craiova, 1988.
 Iuliana Clima-Caraghin, Abordări curriculare. Proiectarea didactică, Iași, Editura StudIS,
2013.
 Iuliana Clima-Caraghin, Metode interactive de predare-învățare, Iași, Editura StudIS, 2013.
 Vistian Goia și Ion Drăgătoiu, Metodica predării limbii şi literaturii române, București,
Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.
 Constantin Parfene, Metodica studierii limbii și literaturii române în școală. Ghid teoretico-
aplicativ, Iași, Editura POLIROM, 1999.
Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

SECVENŢELE FORME ŞI
INSTRUIRII INSTRUMEN
CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE
DIDACTICE/ TE DE
DURATA EVALUARE

Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Mijloace de Forme de


procedee învăţământ organizare a
activităţii
1. Moment * Se stabileşte ordinea şi prezenţa Elevii îşi pregătesc cele Activitate
organizatoric elevilor şi se creează condiţii necesare orei de limba şi frontală
optime pentru desfăşurarea literatura română
1’ lecţiei.

2. Captarea Prin metoda ciorchinelui, profesorul *Elevii sunt atenţi la explicațiile Conversaţia Videoproiector Activitate Chestionare
atenţiei și împreună cu elevii identifică profesorului, răspund la frontală orală
asigurarea trăsăturile textului narativ literar. întrebările adresate de acesta şi
climatului afectiv notează în caiete trăsăturile
5’ textului narativ.

3. Anunţarea * Anunţă şi notează pe tablă titlul * Elevii scriu în caiete titlul Expunerea Activitate
temei și a lecţiei Textul narativ literar, text lecţiei precum şi planul frontală
competenţelor suport Tezeu si Minotaurul, dar şi discuţiei
3’ data.
* Prezintă, într-o formă accesibilă
elevilor, competenţele derivate:
identificarea temei şi a ideilor
principale dintr-un text narativ
literar; menţionarea timpului şi
spaţiului a acţiunii; menţionarea
personajelor principale şi a celor
3
secundare din textul dat;
identificarea principalului mod de
expunere din text;

4. Prezentarea * Profesorul împarte elevilor fișe * Elevii se grupează cu colegul Explicaţia Activitate pe Aprecierea
sarcinilor de de lucru.Aceştia vor lucra în de bancă, cooperează, grupe verbală a
învăţare diade cu colegul de bancă. Elevii interrelaţionează și la final răspunsurilor
20’ vor avea ca text suport opera răspund la cerinţele de pe fişa
literară Tezeu şiMinotaurul de de lucru prin ridicare de mână. Fişe de lucru
Florin Bican. Pe baza acestui text
elevii vor avea de rezolvat * Elevii rezolvă sarcinile date. Conversaţia
următoarele exerciţii de pe fişele examinatoare
de lucru:
1. Identificaţi tema textului
2. Menţionaţi ideile principale
din testul dat
3. Precizaţi personajele Expunerea
principale, dar şi personajele
secundare
4. Precizaţi indicii spatiali si *Elevii oferă rezultatele
temporali ai acţiunii din textul lucrului pe grupe.
suport
5. Identificaţi motivul principal
care declanşează acţiunea
6. Precizaţi motivul pentru care
eroul principal pleacă de acasă.

* Invită elevii să prezinte


soluţiile sarcinilor de lucru.
* Notează la tablă ideile esenţiale *Elevii notează în caiete
ale lecţiei.

6. Obţinerea Profesorul le împarte elevilor o Elevii rezolvă sarcina dată Conversaţia Fişe de lucru Activitate *Aprecierea
performanţei fişă de lucru cu o cerinţă: Carei Elevii oferă rezultatele sarcinei Problematizarea individuală verbală
5’ lumi apartin prsonajele ? de lucru
Justificati raspunsul.
4
7. Integrarea * Distribuie elevilor câte o fișă * Elevii se autoevaluează și se Conversaţia Fișe de lucru Activitate *Aprecierea
evaluării de tip care conţine un test formativ. interevaluează pe baza examinatoare frontală verbală
formativ * Explica elevilor modul de răspunsurilor și baremului
rezolvare a sarcinilor. prezentate de profesor. Activitate *Autoevaluarea
5’ * Solicită elevilor să schimbe individuală, *Interevaluarea
lucrarea cu colegul de bancă pe perechi
pentru interevaluare.
* Prezintă soluţiile sarcinilor de
lucru;
* Verifică prin sondaj, punctajele
obţinute de elevi.
8. Intensificarea * Comunică elevilor tema pentru * Elevii notează tema pentru Explicaţia Activitate
procesului de acasă: acasă. frontală
retenţie și Temă1 :Rezumaţi în 20-
transfer 30 de rânduri textul
2’ suport Tezeu şi
Minotaurul de Florin
Bican
Tema 2 Imagineaza-ti ce
esti un regizor. Vei face
un film pornind de la
acest text, decide cate
scene vei filma, avand in
vedere actiunea, timpul,
spatiul din textul suport.

5
Evaluare formativă

Și cum mergea pe marginea unei vâlcele, iepurașul se opri o clipă să se odihnească. Atunci, de la spate, se ridică, albă și ea, ca de gheață, luna. Stelele păliră;
pădurea, copacii, tufele își dezbrăcară deodată umbra. Iar iepurașul împietri de groază: chiar de lângă el, se întinse pe pământ o arătare cu două coarne grozave.
După clipa de spaimă, iepurașul se destinse ca o coardă și o zbughi la goană, se prăvăli în vale, veni de-a dura ca un bulgăre, se sculă și iar se rostogoli până jos; apoi
o luă de-a dreptul, tăind câmpul. Se opri tocmai în stufaria iazului. Acolo, de-abia suflând, se ghemui cu ochii închiși... Să nu-și mai vază umbra!
(Emil Gârleanu- Fricosul)
1. Precizează principalul mod de expunere din textul dat; 2p
2. Identificaţi personajul principal din text; 1p
3. Precizaţi locul unde se petrece acţiunea si o idee principala; 6p (2x3)

1 punct din oficiu.

6
Fişă de lucru
1. Identificaţi tema textului
2. Menţionaţi ideile principale din testul dat
3. Precizaţi personajele principale, dar şi personajele secundare. Identificaţi personajul principal din text
4. Precizaţi locul şi spaţiul acţiunii din textul suport
5. Identificaţi motivul principal care declanşează acţiunea
6. Precizaţi motivul pentru care eroul principal pleacă de acasă.

S-ar putea să vă placă și