Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

SIMULARE JUDEȚEANĂ
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A
Anul școlar 2022 – 2023
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE- VARIANTA 1

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.

• Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se
calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (70 de puncte)


A.
1. Câte 1 punct pentru notarea oricăror doi termeni din câmpul lexical al familiei, identificați în textul 1
(de exemplu: „Tatăl”, „mama”, „frații”, „sora”) 2 x 1 punct = 2 puncte
Notă! Nu este necesară formularea răspunsului în enunț.
2. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: d 2 puncte
3. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c 2 puncte
4. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c 2 puncte
5. Câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect; notarea a două variante de răspuns pentru un enunț – 0
puncte 6 x 1 punct = 6 puncte
Textul 1
Enunțul Adevărat Fals
Pax dorește să stea noaptea alături de Peter. X
Mirosul de ghindă îi amintește lui Pax de vizuina în care s-a născut. X
Un vultur este atras de trupul neînsuflețit al vulpoiului. X
Textul 2
Enunțul Adevărat Fals
Cartea „Micul Prinț” a fost publicată în anul 1944. X
Numele personajului este asociat cu însușirile vârstei copilăriei. X

În limba latină termenul „anima” însemna „a alina”, „ a liniști”. X

6. – precizarea unei trăsături a tiparului narativ (de exemplu: prezentarea unor acțiuni în succesiune,
principiul cauză-efect al acțiunii, indici spațio- temporali care fixează cadrul acțiunii, frecvența verbelor
care exprimă acțiuni etc.) 2 puncte
– ilustrarea cu o secvență din oricare dintre cele două texte 2 puncte
– respectarea normelor de punctuație și a ortografiei (0 – 1 greșeli – 2 puncte; 2 greșeli – 1 punct; 3
sau mai multe greșeli – 0 puncte) 2 puncte
7. – precizarea unui element de conținut comun celor două texte (de exemplu: animalul îmblânzit/ vulpea
îmblânzită, legatura de prietenie dintre un copil și un animal etc.) 2 puncte
– câte 1 punct pentru prezentarea elementului de conținut comun din fiecare text (prezentare adecvată, prin
valorificarea unei secvențe relevante din fiecare text – 1 punct; încercare de prezentare – 0 puncte)
2 x 1 punct = 2 puncte
– respectarea normelor de exprimare, de punctuație și a ortografiei (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai
multe greșeli – 0 puncte) 1 punct
– respectarea numărului minim de cuvinte indicat 1 punct
Notă! Nu este obligatorie citarea în valorificarea secvențelor.

Probă scrisă la limba şi literatura română


Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 3
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

8. Motivarea răspunsului la întrebarea dată


a. menționarea răspunsului la întrebarea dată 1 punct
b. motivarea răspunsului menționat (motivare adecvată – 1 punct; încercare de motivare – 0 puncte); 1 punct
c. valorificarea textului indicat (valorificare adecvată – 2 puncte; încercare de valorificare – 1
punct; lipsa valorificării – 0 puncte) 2 puncte
d. respectarea normelor de exprimare, de punctuație și a ortografiei (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2
sau mai multe greșeli – 0 puncte) 1 punct

e. încadrarea în numărul de cuvinte indicat 1 punct


Notă! Nu este obligatorie citarea în valorificarea secvențelor. Nu este necesară formularea unei
concluzii sau utilizarea conectorilor de tipul „în primul rând”, „în al doilea rând” etc.

9. – precizarea unui alt text literar asociat romanului „Pax” de Sara Penny Packer 1 punct
– câte 2 puncte pentru prezentarea asemănării și a deosebirii: adecvat și nuanțat – 2 puncte;
simpla precizare a asemănării/a deosebirii – 1 punct; lipsa precizării – 0 puncte
2 x 2 puncte = 4 puncte
– respectarea normelor de ortografie, de punctuație și a numărului de cuvinte indicat (0 – 1 greșeli –
1 punct; 2 sau mai multe greșeli sau nerespectarea numărului de cuvinte – 0 puncte) 1
punct

B.
1. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: d 2 puncte
2. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b 2 puncte
3. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b 2 puncte
4. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: a 2 puncte
5. – câte 1 punct pentru selectarea corectă a fiecărui verb – vrei”; „să ai”, „îmblânzește”- (mă)
3 x 1 punct = 3 puncte
– câte 1 punct pentru menționarea modului fiecărui verb – vrei” – indicativ; „să ai”– conjunctiv,
„îmblânzește”-(mă) – imperativ 3 x 1 punct = 3 puncte
6. – câte 1 punct pentru respectarea tipului de enunț cerut: interogativ și asertiv
2 x 1 punct = 2 puncte
– câte 1 punct pentru alcătuirea fiecărui enunț cu respectarea funcției sintactice indicate:
substantivul indicat să fie nume predicativ (de exemplu: Prietenul lui Peter este un vulpoi?); pronumele
indicat să fie în cazul genitiv (de exemplu: Povestea acestuia ne-a fascinat. etc.)
2 x 1 puncte = 2 puncte
– câte 1 punct pentru corectitudinea logică și gramaticală a enunțului 2 x 1 punct = 2 puncte
7. − câte 2 puncte pentru transcrierea corectă a fiecărei propoziții: („Clipi din ochi”; „şi se dădu înapoi”)
2 x 2 puncte = 4 puncte
– câte 2 puncte pentru precizarea raportului sintactic (coordonare- 1punct; copulativă- 1 punct) 2 puncte

8. Câte 1 punct pentru completarea completarea spațiilor libere din textul dat cu forma corectă a
cuvintelor scrise între paranteze (nu ar trebui, proprii, fi, acel, a, cărui) 6 x 1 punct = 6 puncte

SUBIECTUL AL II-LEA (20 de puncte)


Conținutul compunerii – 12 puncte
− prezentarea experienței împrietenirii cu animalul de companie: nuanțată – 3 puncte; schematică – 2
puncte; încercare de prezentare – 1 punct 3 puncte
− adecvarea conținutului la cerință: în totalitate – 3 puncte; parțial, cu divagații – 1 punct 3 puncte
− respectarea convențiilor specifice unui jurnal (notarea datei, relatarea la persoana I): în totalitate – 2
puncte, parțial – 1 punct 2 puncte
− câte 2 puncte pentru includerea în jurnal a fiecărui tipar textual indicat (narativ, descriptiv)
2 x 2 puncte = 4 puncte
Redactarea compunerii – 8 puncte
– marcarea corectă a paragrafelor 1 punct
– coerența textului: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct
– proprietatea termenilor folosiți: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct
Probă scrisă la limba şi literatura română
Barem de evaluare și de notare
Pagina 2 din 3
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

– corectitudinea gramaticală: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct


– claritatea exprimării ideilor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct
– respectarea normelor de ortografie: 0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte
1 punct
– respectarea normelor de punctuație: 0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte
1 punct
– lizibilitate 1 punct

Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă
doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

Probă scrisă la limba şi literatura română


Barem de evaluare și de notare
Pagina 3 din 3

S-ar putea să vă placă și