Sunteți pe pagina 1din 2

Simulare februarie

SUBIECTUL I (40 de puncte)


Citeşte, cu atenţie, textul dat:

„Erau doi băieți numai de-o șchioapă, cu niște cușme mari până peste ochi și înfășurați în sumane cu
mânicile lungi. Măcar că porniseră de la amiază cu steaua, mai aveau mult până în sat în Viișoara, drumul era
greu prin zăpadă, ș-acum, la urmă, își cam târau opincile mari, înfoiate cu paie…
- Nu se vede nimic!murmură cel mai mare, iar glasul mezinului începu să scâncească.
- Ne-am rătăcit. Ce facem noi acuma? Au să ne mănânce lupii…
Cel mare își înghiți plânsul cu greutate și zise:
- Măi, Ionică, și tata-bătrân zicea că l-a apucat odată o viforniță și el a mers înainte și a scăpat…
- Mi-i frig! îngână cel mic.
- Vâră-ți mânile în mânici, bine, - și grămădește-le sub barbă. Steaua o duc eu. Când om ajunge avem să
cântăm și să ne rugăm să ne găzduiască cineva peste noapte. Ți-i foame?
- Da.
- Au să ne deie de mâncare. Da’ să cânți bine! N-ai uitat „Trei Crai?”
- N-am uitat, zise mezinul, smârcâind din nas și ținându-și plânsul.
Merseră prin lumina cenușie a serii. Și de-abia într-un târziu vestitorii aceștia umili văzură izvorând din
întuneric nenumărate stele ale satului și, când intrară pe ulițele împrejmuite de garduri negre, li se păru că gerul
a slăbit.”
(Mihail Sadoveanu, Vestitorii)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Găsește sinonime contextuale pentru cuvintele: zăpadă, izvorând 4p
2. Motivează rolul virgulei în secvenţa:- Măi, Ionică, și tata-bătrân zicea… 4p
3. Rescrie, din textul dat, un cuvânt care conține diftong și unul cu hiat. 4p
4. Explică felul în care s-au format cuvintele: înfoiate, cenușie 4p
5. Formuleaza doua idei principale/secundare din textul dat. 4p
6. Numește motivul pentru care glasul mezinului începe să scâncească. 4p

B.(16 puncte) Scrie o compunere, de minim 15 de rânduri, în care să argumentezi că fragmentul propus este
selectat dintr-o operă epică. În compunerea ta, trebuie:

a).(4p.) să formulezi cel puţin două trăsături ale operei epice;


b).(4p.) să ilustrezi aceste trăsături cu exemple din textul dat;
c).(2p.) să ai conţinutul şi stilul adecvate cerinţei formulate;
d).(2p.) să respecţi limita minimă de spaţiu indicată.

SUBIECTUL AL II-LEA ( 36 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor :
Există "reţete" ale fericirii în familie?
Unii dintre cei mai importanţi factori care menţin familia unită sunt stima şi iubirea reciprocă, dorinţa
partenerilor de a duce o viaţă comună, implicarea acestora în creşterea şi educarea copiilor, comunicarea
autentică între membrii familiei, existenţa unei locuinţe proprii şi a unor venituri satisfăcătoare. O familie
armonioasă are un mod de viaţă echilibrat datorită deschiderii şi dorinţei membrilor ei de a-şi îndeplini în mod
complet rolurile în cadrul familiei. Cu alte cuvinte, armonia familială este produsul unei relaţii bazate pe
încredere, respect şi iubire între soţ şi soţie, părinţi şi copii, părinţi şi bunici, bunici şi copii.
Fiecare membru al familiei trebuie să se adapteze schimbărilor din viaţa de zi cu zi. Asta
înseamnă că, atunci când copilul bate la porţile grădiniţei sau ale adolescenţei, nu numai el trebuie să înveţe să
se descurce în noile contexte, ci întreaga familie trebuie să se adapteze. Perioadele de dezvoltare ale copiilor nu
sunt doar ale lor, ci şi ale părinţilor şi ale bunicilor. Familia unită trebuie să-şi adapteze permanent structura la
noile circumstanţe şi să demonstreze flexibilitate şi adaptabilitate. Acest lucru este mai dificil în familiile
extinse, în care locuiesc sub acelaşi acoperiş părinţi, copii, bunici. De aceea, în cazul în care membrii familiei
extinse nu pot beneficia de libertate, de relaţii bazate pe afectivitate şi înţelegere, conflictele trebuie evitate prin
separarea cuplului conjugal de părinţi şi alte rude.
(Steluța Andrei, Familia, izvor de iubire și respect)

A. ( 24p) Pe foaia de examen scrie răspunsul pentru fiecare cerinţă de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: 4p
-doi dintre cei mai importanți factori care mențin fericirea în familie ;
-ce este armonia familială.
2. Scrie titlul și autorul articolului citat. 4p
3. Menţionează valoarea morfologică și cazul cuvintelor subliniate: care, alte. 4p
4. Precizează funcția sintactică si partea de vorbire pentru cuvintele subliniate în enunțul: Perioadele de
dezvoltare ale copiilor nu sunt doar ale lor, ci şi ale părinţilor şi ale bunicilor 4p
5.Transcrie două subordonate diferite din fraza următoare, precizându-le felul: Asta înseamnă că, atunci când
copilul bate la porţile grădiniţei sau ale adolescenţei, nu numai el trebuie să înveţe să se descurce în noile
contexte, ci întreaga familie trebuie să se adapteze. 4p
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții, în care să incluzi o subordonată completivă indirectă
introdusă printr-un pronume relativ. 4p

B Redactează o compunere descriptivă în care să realizezi portretul unei persoane dragi.


În compunerea ta, trebuie:
a).(4p.) să prezinți patru trăsături ale persoanei alese;
b).(4p.) să utilizezi un limbaj expresiv;
c).(2p.) să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;
d).(2p.) să te înscrii în limitele de spatiu indicate.