Sunteți pe pagina 1din 3

Test inițial

Clasa a VIII-a

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 50 min.
Subiectul I ________________ 58 de puncte
Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.
Textul 1
„O voce răsună pe culoar:
— În cinci minute, ajungem la Hogwarts! Vă rugăm să vă lăsaţi bagajele în tren, va veni cineva
să le ducă la castel!
Lui Harry i se strânse stomacul de emoție, iar Ron păli pe sub pistrui. Își băgară în buzunare
dulciurile rămase și se amestecară în mulțimea care se înghesuia pe coridoare. Trenul începu să frâneze
și apoi se opri de tot. Elevii se îmbulzeau să coboare pe un peron mic, îngust și foarte întunecat. Harry
se înfioră de aerul rece al nopții. Apoi, se văzu un felinar, bălăbănindu-se peste capetele mulțimii și o
voce anunță:
— Cei din primul an! Anul întâi! Harry, e totul în regulă? întrebă Hagrid, căci el era omul cu
felinarul. Hai cu mine. Mai sunt pentru anul întâi? Toți cei din primul an de studiu să vină după mine!
Alunecând și împiedicându-se la tot pasul, copiii îl urmară pe Hagrid, pe o cărare abruptă. Era
așa de întuneric în jurul lor, încât Harry se gândi că pe margini trebuiau să fie copaci înalți. Nimeni nu
vorbea. Numai băiatul care pierduse broasca își trase nasul de vreo câteva ori.
— Imediat ce dăm colțul, o să vedeți castelul, îi anunță Hagrid peste umăr.
Din toate părțile se auzi un „Ooooh!” Deodată, pe de o parte a cărării, observară un lac foarte
întins și întunecat. De partea cealaltă a lacului, sus, pe un vârf de munte, cu ferestrele strălucind alături
de stelele de pe cer, se înălța un castel impunător, cu o mulțime de turnuri și creneluri.
— Nu mai mulți de patru într-o barcă! le zise Hagrid, arătându-le un șir de bărci, aliniate la mal.
Harry și Ron fură urmați în barcă de Neville și Hermione.
— S-a urcat toată lumea? întrebă Hagrid, așteptă puțin și dădu semnalul de plecare.
Toate bărcile porniră în același timp, alunecând pe lacul neted ca oglinda. Toți erau tăcuți,
privind mărețul castel din vârful muntelui.
— Aplecați capul! strigă Hagrid, când ajunseră aproape. Toți plecară capetele, iar bărcile îi
duseră printr-o perdea de iederă, care ascundea o intrare pe faleză. Fură purtați apoi printr-un tunel
întunecos, care părea să ducă undeva, pe sub castel, până ce ajunseră la un fel de port subteran, unde
coborâră, pe roci și pietre de râu.(...)
( J.K. Rowling, Harry Potter și Piatra Filozofală)
Textul 2
„Au trecut 2 luni de când sunt aici. Îmi amintesc bine dimineața de vară când am plecat pentru
totdeauna de la grădina zoologică. Spaima din primele clipe și toată uimirea care i-a urmat, pe drumul
încoace. Cu o zi înainte, îngrijitoarea mi-a dat de înțeles că o să se întâmple ceva. (...)
A doua zi, cu noaptea-n cap, s-au auzit pași pe alei. În aburul albăstrui al zorilor, s-a ivit un grup
de oameni. Semănau întru câtva cu cei văzuți în curtea cu florile roșii. Eu picoteam lângă gard. Le-a fost
ușor să se apropie, să ducă pușca la ochi și să tragă. I-am văzut făcând toate astea, dar apoi, încetișor, ca
legănată de valuri, n-am mai văzut nimic.
Când am deschis iarăși ochii, eram într-o cușcă mult mai mică. Arăta ca un coteț care huruia,
duduia, se legăna. Eram într-o mașină. Prin gemulețul din față vedeam doi oameni: unul rotea de volan,
celălalt studia o hartă. Prin geamul din spate se vedea drumul.
La început, schimbarea asta m-a îngrozit. Dar treptat, privind afară, m-am liniștit. Ce minunat era
totul, chiar și văzut de aici, din cotețul meu ce se mișca iute! Parcă aș fi zburat pe un covor fermecat,
care mă purta cu viteză prin orașe, peste dealuri, prin păduri. La un moment dat, am ajuns printre munți.
(...)Tot privind în urmă la aceste minunății, mă gândeam : Oare ce mă așteaptă în față? Oare unde mă
duc? (...)
Când m-am trezit, fusesem adusă aici. Devenisem locatară a Rezervației de Urși Pădurea
Albastră. M-am speriat când m-am văzut izolată într-un țarc. Dar ce surpriză! N-a durat mult și, cu alte
mașini, au sosit și mama și frații mei. Erau așa de adormiți când au venit, ca nici n-au simțit cum sar pe
ei, îi pup și-i trag de urechi.
În țarcul ăsta am locuit toți patru o vreme. De curând însă viața mea s-a schimbat: ne-au eliberat
în rezervație. În ziua aceea, parcă lumea s-a lărgit dintr-odată! Și nu doar că de-acum locuiesc într-o
pădure adevărată, dar îi am alături pe mama și pe frații mei. Și pe Mișa, pe Mura, pe Yogi, pe Bruno, pe
Flora și pe mulți alți urși bruni pe care încă n-am avut onoarea să-i întâlnesc.”
( Veronica D. Niculescu , Lumea s-a lărgit dintr-odată! )
A. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date.
1. Notează doi indici spațiali din textul 1. (2 p)

2. Bianca a fost dusă de oamenii cu puști :


a) în pădure
b) la familia ei
c) la o grădină zoologică
d) într-o rezervație naturală.
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: (2 p)

3. În fragmentul extras din romanul Harry Potter și Piatra Filozofală de J.K. Rowling se
evidențiază:
a) bucuria de a merge la școală
b) începutul călătoriei lui Harry Potter
c) viața de magician
d) regulile școlii de magie
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: (2 p)
4. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia,
bazându-te pe informațiile din cele două texte. (6p)
Enunțul Corect Incorect
1. Lui Harry i se strânse stomacul de emoție când auzi că vor ajunge la destinație.
Peronul gării era foarte îngurst, dar luminos.
Copiii vorbeau despre mărețul castel din vârful muntelui.
Bianca a fost mutată la o altă grădină zoologică.
Bianca trăiește în rezervație împreună cu mama, frații săi și alți urși bruni.
Puiul de urs a locuit la grădina zoologică 2 luni.

B. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.


1. Desparte în silabe cuvintele „întotdeauna” și „studia”, încercuind hiatul.
(4 p)
2. Fac parte din aceeași familie lexicală toate cuvintele din seria:
a) vrajă, vrăjit, vrăjitor, a vrăji.
b) ursuleț, urși, mama, frați.
c) port, roci, pietre, râu.
d) orașe, dealuri, păduri, munți.
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: (2 p)
3.Rescrie enunțul „Cât veți sta aici, prin strădaniile voastre, casa va primi puncte și orice încălcare a
vreunei reguli vă va face să pierdeți puncte.”, înlocuind cuvântul „strădaniile” cu un sinonim și cuvântul
„încălcare” cu un antonim. (4 p)

4. Precizează funcția sintactică, cazul și valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunțul:
(6x3=18p)
Au trecut 2 luni de când sunt aici. Îmi amintesc bine dimineața de vară când am plecat pentru totdeauna

de la grădina zoologică, spaima din primele clipe și toată uimirea care i-a urmat, pe drumul încoace.

5. Alcătuiește un enunț asertiv în care substantivul „vrăjitor” să aibă funcția sintactică de complement
prepozițional și un enunț interogativ în care pronumele demonstrativ „aceasta” să aibă funcția sintactică
de atribut pronominal. (12p)
6. Completează spațiile libere din textul de mai jos cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze.
Doamna dirigintă ne-a spus că putem aduce fiecare câte o carte pe care am citit-o, pentru a
completa biblioteca ___________(școală, nr. singular, caz genitiv). Astfel, după ce am renunțat
____________(a căuta, modul supin) o carte de care să mă despart ușor, am ales „Războiul care mi-a
salvat viața”, care mi-a plăcut _____________(mult, grad de comparație superlativ absolut).
_________(a ajunge, modul gerunziu) la școală, am descoperit că Adina ____________(a aduce, modul
indicativ, timp mai mult ca perfect, pers. a III a, nr. singular) același volum. Am întrebat-o pe doamna
dirigintă dacă putem dona ________(același, genul feminin, nr. singualr)carte. Zâmbind, a primit
încântată ambele volume. (6p)
Subiectul al II-lea _____________ (32 de puncte)
Imaginează-ți că părinții tocmai te-au anunțat că urmează să pleci într-o călătorie surpriză, fără
să îți spună destinația. Redactează o pagină de jurnal, de cel puțin 150 de cuvinte, care să cuprindă
prezentarea unei emoții/a unui sentiment, o secvență narativă și una descriptivă. Data redactării
jurnalului este 15 martie 2022.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 24 puncte (12p-jurnal, 6p-secventa narativa, 6p-secventa descriptiva)
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului –1 punct; proprietatea
termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor
de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație –1 punct; lizibilitate – 1 punct).
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă
subiectul propus.

S-ar putea să vă placă și