Sunteți pe pagina 1din 9

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV NR. 1 CLINCENI – Prof.

Panait Iuliana
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ

CLASA a VII-a

VARIANTA I

Subiectul I - 48 p
Citeşte următorul text:
Oh! ce fericire pe Hagiu când rămase singur stăpân în prăvălie! În prima zi l-apucă căldurile. Obrajii
îi ardeau; capul i se încinsese; ochii îl usturau. La ceas, la ceas, ieșea din prăvălie s-o privească pe dinafară.
Îi da târcoale. Îi cerceta încăperile și zidurile cu d-amăruntul. Se ridica în vârful picioarelor ca să-și arunce
privirile până peste acoperișul ei. Prăvălia?... Era copilașul rumen și frumos. El? Părintele fericit că are pe
cine mângâia. Prăvălia? Femeia fermecătoare. El? El, nebunul care-i da în genuchi, cu ochii închiși și cu
inima speriată.
I s-a izbândit visul, singurul vis pe lume! A rămas singur. Ale lui sunt sculurile, jurubițele și
ghemurile de găietane; ale lui războaiele, rodanele și maldările de lână; numai el singur deschide teșgheaua;
numai el singur tocmește, face prețul și primește, numai în mâna lui, banii frumoși și rotunzi.
În prima seară, zăvorând ușile și obloanele, ochii îi jucară în toate părțile, mustrând pe ucenici la
fitece mișcare.
– Încet, încet, încetinel, că ușile nu sunt de fier!
– Ia seama, trândavule, să nu spargi geamurile, că nu sunt de fier!
– Nu trânti obloanele, ponivosule, că nu sunt de fier!
– Încet, încet cu lacătele, mototolule, că nu sunt... și dacă sunt?... au broască, au meșteșug, costă
parale!
De zece ori se întoarse din drum ca să mai privească o dată, încă o dată, prăvălia. La urmă o privi
lung, îi surâse, i se umplu ochii de lacrâmi și plecă, mormăind:
(Hagi Tudose de Barbu Ştefănescu Delavrancea)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:


A.
1. Precizează care este autorul şi titlul operei din care face parte fragmentul.
2. Indică două moduri de expunere utilizate în fragmentul de mai sus.
3. Precizează care este motivul pentru care personajului principal i-au dat lacrimile.
B.
4. Explică folosirea virgulei în structura -Ia seama, trândavule, să nu spargi geamurile...
5. Precizează câte un sinonim pentru cuvintele: se încinsese, parale.
6. Indică modul de formare a cuvântelor: copilaş, speriată (inima speriată).
7. Precizează diateza și modul la care se află verbul s-a izbândit.
8. Stabileşte valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în text: care, deschide..

Subiectul II – 30 p
Argumentează într-o compunere de 15-20 de rânduri că fragmentul de mai sus aparţine unei opere epice. În
compunerea ta trebuie:
-să precizezi două trăsături specifice unei opere epice;
-să exemplifici aceste trăsături valorificând textul dat;
-să utilizezi un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate;
-să te înscrii în limitele de spațiu indicate;

Redactarea întregii lucrări – 12 p. Se acordă 10 puncte din oficiu.


LICEUL CU PROGRAM SPORTIV NR. 1 CLINCENI
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ
CLASA a VII-a
BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

VARIANTA I

Subiectul I – 48 p
A.
1. câte 3 puncte pentru precizarea corectă a titlului şi a autorului (titlu: Hagi Tudose; autor: Barbu
Ștefănescu Delavrancea) 6p - (2x3p)
2. câte 3 puncte pentru indicarea fiecîrui mod de expunere prezent în fragment: naraţiune, descriere,
dialog 6p - (2x3p)
3. idee formulată corect, care surprinde esența (de exemplu -fericirea de a rămâne singurul stăpân al
prăvăliei) - 6 puncte/tendință de povestire, greșeli de exprimare - 3 puncte
B.
4. explicarea rolului virgulei în secvența dată (de exemplu: virgula separă substantivul în cazul vocativ
de restul enunțului) 6p
5. câte 3 puncte pentru precizarea corectă a fiecărui sinonim pentru cuvintele date ( de exemplu se
încinsese=se încălzise; parale= monede, bani) 6p - (2x3p)
6. 3 puncte pentru precizarea fiecărui mod de formare – copilș - derivare, speriată - conversiune
6p - (2x3p)
7. 3 puncte pentru precizarea diatezei – diateza reflexivă, 3 puncte pentru precizarea modului – modul
indicativ 6p - (2x3p)
8. Câte 3 puncte pentru stabilirea corectă a fiecărei valori morfologice (care-pronume relativ, deschide-
verb predicativ) 6p - (2x3p)

Subiectul II – 30 p
- câte 5 puncte pentru prezentarea fiecărei trăsături a genului epic (de exemplu: acţiune, personaje, narator,
naraţiunea ca mod de expunere dominant) 2x5p=10 puncte
- ilustrarea trăsăturilor identificate cu exemple adecvate din text 10 puncte/ ilustrare parţial adecvată 5
puncte / încercare de ilustrare fără valorificarea textului 3 puncte 10 puncte
- adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor; echilibru între componentele compunerii) 6
puncte/ conţinut parţial adecvat 3 puncte 6 puncte
- respectarea limitei de spaţiu indicate 4 puncte

Redactarea întregii lucrări - 12 puncte


– unitatea compoziției 1 punct
– coerența textului 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului 2p/adecvare parțială 1p
2 puncte
– ortografia (0-2 erori -3p/ 3 erori – 2p/ 4 erori -1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 3 puncte
– punctuația (0-3 erori – 2p/ 4 erori – 1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 2 puncte
– așezarea corectă a textului în pagină 1 punct
–lizibilitatea 1punct

Oficiu – 10 p
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV NR. 1 CLINCENI
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ

CLASA a VII-a

VARIANTA II

Subiectul I - 48 p
Citeşte următorul text:

Eu sunt o lacrimă târzie


Din plânsul unei mii de ani,
Sunt visul care reînvie
La vetrele celor orfani.
Sunt o mustrare călătoare
De pe tărâmuri fără glas,
Şi dintr-o lume care moare
Sunt strigătul ce-a mai rămas.

Eu sunt oftatul care plânge


Acolo-n satul meu din deal,
Sunt ţipătul muiat în sânge
Al văduvelor din Ardeal.
Sunt solul dragostei şi-al urii,
Un visător de biruinţi,
Ce port blesteme-n cerul gurii,
Drept moştenire din părinţi.
(Octavian Goga, Fără țară)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:


A.
1. Notează autorul şi titlul operei din care face parte fragmentul.
2. Transcrie două figuri de stil diferite și numește-le.
3. Indică sentimentul predominant care reiese din versurile de mai sus.

B.
4. Explică rolul utilizării cratimei în structura port blesteme-n cerul.
5. Indică pentru cuvintele următoare câte un antonim: plânge, biruinți.
6. Rescrie din prima strofă două cuvinte cu sens figurat.
7. Transcrie din prima strofă un pronume relativ și un adjectiv.
8. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate în text: acolo, meu .

Subiectul II – 30 p
Argumentează într-o compunere de 15-20 de rânduri că fragmentul de mai sus aparţine unei opere lirice. În
compunerea ta trebuie:
-să precizezi două caracteristici ale genului liric;
-să prezinți aceste caracteristici pe baza textului citat;
-să utilizezi un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate;
-să te înscrii în limitele de spațiu indicate.

Redactarea întregii lucrări – 12 p. Se acordă 10 puncte din oficiu.


LICEUL CU PROGRAM SPORTIV NR. 1 CLINCENI
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ

CLASA a VII-a
BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

VARIANTA II

Subiectul I – 40 p
A.
1. câte 3 puncte pentru precizarea titlului şi a autorului ( titlu: Fără țară; autor: Octavian Goga)
6p - (2x3p)
2. câte 3 puncte pentru identificarea fiecărei figuri de stil (de exemplu: lacrimă târzie, mustrare
călătoare , metaforă – lacrimă târzie,tărâmuri fără glas etc.) 6p - (2x3p)
3. 6 puncte pentru precizarea sentimentului predominant (tristețe) 6p
B.
4. explicarea rolului cratimei în secvența dată (de exemplu: are rolul de a uni într-o singură silabă două
cuvinte diferite, menţine măsura şi ritmul versurilor, ţine locul vocalei î) - 6 puncte /explicație
nesigură, cu greșeli de exprimare – 3 puncte - 6p
5. câte 3 puncte pentru precizarea fiecărui antonim pentru cuvintele date (de exemplu: plânge – râde;
biruinți – izbânde, victorii, reușite etc.) 6p - (2x3p)
6. Câte 3 puncte penrtu fiecare cuvânt cu sens figurat – de exemplu lacrima, visul, mustrare, strigătul
etc. 6p - (2x3p)
7. Câte 3 puncte pentru rescrierea corectă a fiecărei părți de vorbire cerute. De exemplu: pronume
relativ – care, ce, adjectiv – târzie, călătoare. 6p - (2x3p)
8. Câte 3 puncte pentru precizarea fiecărei funcții sintactice –acolo – complement circumstanțial de loc,
meu – atribut adjectival 6p - (2x3p)

Subiectul II – 30 p
- câte 5 puncte pentru prezentarea a două trăsături ale genului liric (de exemplu: eul liric, elemente de
versificaţie, figuri de stil etc) 2x5p=10 puncte
- ilustrarea trăsăturilor identificate cu exemple adecvate din text 10 puncte/ ilustrare parţial adecvată 5
puncte / încercare de ilustrare fără valorificarea textului 3 puncte 10 puncte
- adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor; echilibru între componentele compunerii) 6
puncte/ conţinut parţial adecvat 3 puncte 6 puncte
- respectarea limitei de spaţiu indicate 4 puncte

Redactarea întregii lucrări - 12 puncte


– unitatea compoziției 1 punct
– coerența textului 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului 2p/adecvare parțială 1p- 2 puncte
– ortografia (0-2 erori -3p/ 3 erori – 2p/ 4 erori -1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 3 puncte
– punctuația (0-3 erori – 2p/ 4 erori – 1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 2 puncte
– așezarea corectă a textului în pagină 1 punct
–lizibilitatea 1punct

Oficiu – 10 p
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV NR. 1 CLINCENI
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - PROBA ORALĂ

CLASA a VII-a

BILETUL NR. 1

Subiectul nr.I
1. Enumeră şi exemplifică patru trăsături ale nuvelei.
Subiectul nr.II
2. Dă câte un sinonim pentru locuţiunile: a da ortul popii, a o lua la sănătoasa.
3. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor din enunţul: Aveau apă rece.

BILETUL NR. 2

Subiectul nr.I
1. Enumeră şi argumentează doua trăsături morale ale personajului Lefter Popescu din nuvela Două
loturi de I.L.Caragiale.
Subiectul nr.II
2. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului frunză (4 termeni).
3. Enumeră şi exemplifică două feluri de pronume învăţate anul acesta şcolar.

BILETUL NR. 3

Subiectul nr.I
1. Alcatuieşte oral rezumatul nuvelei studiate la clasă.
Subiectul nr. II
2. Identifică cuvintele cu diftong: cui, dragă, groaznic, felie.
3. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor din enunţul: Acest băiat nu a învăţat lecţia.

BILETUL NR. 4

Subiectul nr.I
1. Descrie oral vacanţa ideală pe care ţi-ai dori să o petreci.

Subiectul nr. II
2. Explică cum s-a format cuvântul bătrâneţe.
3. Alege numai pronumele nehotărâte: acela, fiecare, toţi, nimeni, cine, voi.

BILETUL NR. 5

Subiectul nr.I
1. Povesteşte oral ultimul film vizionat.
Subiectul nr. II
2. Alcătuieşte două enunţuri în care să demonstrezi omonimia cuvântului broască.
3. Alcătuieşte un enunţ în care pronumele nehotarât fiecare să devină adjectiv pronominal nehotărât.
BILETUL NR. 6

Subiectul nr.I
1. Alcătuieşte oral rezumatul operei Iapa lui Vodă de Mihail Sadoveanu.
Subiectul nr. II
2. Precizează ce grup de sunete apare în următoarele cuvinte: foi, scârţâit..
3. Alege doar adverbele pronominale interogative: unde, acolo, mâine, bine, când.

BILETUL NR. 7

Subiectul nr.I
1. Prezintă pe scurt desfășurarea nunții lui Călin cu fata de împărat din opera Călin (file din poveste) de
Mihai Eminescu.
Subiectul nr. II
2. Identifică pleonasmul din enunţul A mers până într-un loc unde drumul se bifurcă în două.
3. Precizează diateza la care se află următoarele verbe: se întoarce, pleacă.

BILETUL NR. 8

Subiectul nr.I
1. Precizează care sunt trăsăturile operei epice.
Subiectul nr. II
2. Găsește trei sensuri ale cuvântului polisemantic a sta.
3. Dă două exemple de locuțiuni verbale sinonime cu verbul a fugi.
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV NR. 1 CLINCENI
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA ORALĂ

CLASA a VII-a

Barem de corectare şi de notare

BILETUL NR. 1

Subiectul nr.I – 4p

1. Câte 1 punct pentru fiecare trăsătură enumerată şi exemplificată.

Subiectul nr.II – 5p
2. a da ortul popii – a muri , a o lua la sănătoasa – a fugi – 1px2=2p
3. aveau – verb predicativ, apă – substantiv comun, rece - adjectiv. – 1px3=3p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 2

Subiectul nr.I – 4p
1. Câte două puncte pentru fiecare trăsătură a personajului enunţată şi argumentată./ Răspuns ezitant,
superficial, enunţare fără argumentare – câte 1p pentru fiecare trăsătură

Subiectul nr.II – 5p
2. familia lexicală a cuvântului frunză : frunzuliţă, frunzişoară, înfrunzit, desfrunzit, frunziş etc.-
0,25px4=1p
3. Pronume nehotărât – fiecare, altul, pronume negativ – nimeni, nimic, pronume interogativ – care,
cine etc. – 2px2=4p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 3

Subiectul nr.I -4p


1. Exprimare clară, concisă, conţinut ideatic – 4p
Enunţare superficială a ideilor, ezitantă – 2p
Subiectul nr. II – 5p
2. cui, groaznic – 0,5px2=1p
3. Acest – atribut adjectival, băiat – subiect, nu a învăţat – predicat verbal, lecţia – complement direct.
– 4x1p=4p
Se acordă 1 punct din oficiu.
BILETUL NR. 4

Subiectul nr.I – 5p
1. Exprimare clară, utilizarea unor structuri descriptive, conţinut ideatic – 5p
Enunţare superficială a ideilor, ezitantă – 2p

Subiectul nr. II – 5p
2. bătrâneţe – format prin derivare cu sufixul -ete de la cuvantul de baza batran. – 2p
3. pronume nehotărâte: fiecare, toţi. – 1px2=2p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 5

Subiectul nr.I – 5p
1. Exprimare clară, conţinut ideatic – 5p
Enunţare superficială a ideilor, ezitantă – 2p

Subiectul nr. II – 4p
2. Broasca a sărit în apă. Mi s-a stricat broasca uşii de la intrare. – 1px2=2p
3. Fiecare copil se joacă. – 2p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 6

Subiectul nr.I – 5p
1. Exprimare clară, concisă, conţinut ideatic – 5p
Enunţare superficială a ideilor, ezitantă – 2p

Subiectul nr. II – 4p
2. foi – diftong oi, scârţâit – hiat a-i. – 1px2=2p
3. Adverbe pronominale interogative: unde, când. – 1px2=2p

Se acordă 1 punct din oficiu.


BILETUL NR. 7

Subiectul nr.I – 5p
1. Exprimare clară, concisă, conţinut ideatic – 5p
Enunţare superficială a ideilor, ezitantă – 2p
Subiectul nr. II – 4p
2. Pleonasmul - se bifurcă în două.- 2p
3. se întoarce – diateza reflexiva, pleacă – diateza activă. – 2p (2x1)
Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 8

Subiectul nr.I – 4p
1. trăsăturile operei epice: naraţiune, narator, acţiune în timp şi spaţiu, subiect, întâmplări.
Subiectul nr. II – 5p
2. A sta – a se opri, a locui, a se așeza, a zăbovi etc. – 3p
3. a fugi – a o lua la sănătoasa, a o lua la goană, a o rupe la fugă etc. – 2p
Se acordă 1 punct din oficiu.

S-ar putea să vă placă și