Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CU CLASELE I-XII CLINCENI ILFOV

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE – PROF. PANAIT IULIANA

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a V-a

Numele şi prenumele elevului:


 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea
întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Partea I – 48 de puncte
Citeşte textul:
Un neguţător din cetatea Florenţa, din Italia, mergea în ţara lui cu multe lucruri scumpe şi cu o mare
sumă de bani. El trebuia să treacă prin Târgovişte, pentru că acolo era scaunul domniei.
Cum ajunse la Târgovişte, se duse drept la Ţepeş cu un dar bogat şi îi zise:
- Măria ta, ursita m-a adus să trec cu avutul meu prin ţara pe care o stăpâneşti, Măria ta. Te rog a-
mi da câţiva slujitori, ca să-mi fie de pază până voi pleca.
Vodă, iute ca focul cum era el, încruntă sprâncenele când auzi cererea ce i se făcuse şi zise:
- Tine-ţi darul, creştine! Eu îţi poruncesc să-ţi duci avutul pe oricare din uliţe, la orice răspântie ce
ţi se va părea mai singuratică şi mai dosnică şi acolo să-l laşi până dimineaţa, fără paznic! Şi de ţi se va
întâmpla vreo pagubă, eu sunt răspunzător.
(Neguţătorul florentin, Petre Ispirescu)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A.
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte
Cuvântul “ursită” are acelaşi sens cu:
a) noroc; b) şansă; c) soartă.
2. Desparte în silabe următoarele cuvinte: neguțător, creștine, răspântie. 6 puncte
3. Explică folosirea virgulei în secvenţa “Măria ta, ursita m-a adus să trec (…)”. 6 puncte
4. Precizează valoarea morfologică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate din text: țara, el, bogat.
6 puncte
5. Construieşte două enunţuri cu ortogramele săi/să-i. 6 puncte

B.
1. Menţionează care sunt personajele care apar în textul dat. 6 puncte
2. Transcrie pasajul în care neguţătorul menţionează motivul pentru care doreşte a i se da slujitori. 6 puncte
3. Extrage o idee principală din textul de mai sus. 6 puncte

Partea a II-a - 30 de puncte


Redactează o scurtă naraţiune de 80-150 de cuvinte (10-15 rânduri), în care să prezinți o
întâmplare petrecută în timpul vacanței de vară.
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
– să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CU CLASELE I-XII CLINCENI ILFOV
ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE – PROF. PANAIT IULIANA

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a V-a

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare a cerinţelor.


 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

PARTEA I – 48 de puncte
A.
1. c 6 puncte
2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele date – 3x2p=6 puncte
( ne-gu-ţă-tor, creş-ti-ne, răs-pân-ti-e)
3. explicarea folosirii virgulei din secvenţa dată (exemplu de răspuns: virgula a fost pusă după o adresare
directă) 6 puncte
explicare superficială, ezitantă – 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru indicarea fiecărei valori morfologice pentru cuvintele date ( ţara – substantiv
comun, el – pronume personal; bogat – adjectiv ). 3x2=6 puncte
5. câte 3 puncte pentru fiecare enunț construit corect cu ortogramele date – 3x2=6 puncte

B.
1. câte trei puncte pentru menţionarea fiecărui personaj din text 2x3p=6 puncte
(neguţătorul, Vlad Ţepeş)
2. transcriera corectă – 6 puncte
(ca să-mi fie de pază până voi pleca)
3. precizarea unei idei – 6 puncte

PARTEA a II-a - 30 de puncte

– relatarea unei întâmplări, cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor


10p./relatarea unei întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 4p. 10 puncte
– câte 4 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal
2x4p=8 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă 8p./ adecvarea parțială a conținutului la cerință 2p. 8 puncte
– respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte 4 puncte

12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:


– unitatea compoziției 1 punct
– coerența textului 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului 2 p./adecvarea parțială 1 p.2 puncte
– ortografia (0 erori – 3 p./1-2 erori – 2 p./3-4 erori – 1 p./5 sau mai multe erori – 0 p.) 3 puncte
– punctuația (0 erori – 2 p./1-2 erori – 1 p./3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte
– așezarea corectă a textului în pagină 1 punct
– lizibilitatea 1 punct