Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de activitate didactică

PROFESOR: Codrean(Nemeț) Jennifer Alexandra


ȘCOALA Gimnazială Titus Popovici Mișca
CLASA: a VII - a
DATA:19.03.2015
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Tipuri de descriere
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Adjectivul – actualizare
TIPUL LECŢIEI: mixtă (reactualizare şi formare de priceperi şi deprinderi)
SCOPUL LECȚIEI : este o lecție ce are ca scop principal reactualizarea cunoștințelor
despre adjectiv;

COMPETENŢE GENERALE:

❖ Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


❖ ¨Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în
situaţii de comunicare monologată şi dialogată
❖ Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.3 sesizarea corectitudinii / incorectitudinii gramaticale a unor forme lexicale;
2.3 alcătuirea unor propoziții sau fraze corecte din punct de vedere gramatcal;
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

A. Cognitive – la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


OC1 - să identifice adjectivele din diferite contexte clasificându-le după diferite criterii;
OC2 – să observe topica adjectivului din exemplele date;
OC3- să recunoască gradele de comparație ale adjectivului;
OC3- să construiască propoziţii cu adjective cu diferite funcţii sintactice;
OC4- să analizeze morfologic şi sintactic adjectivele dintr-un text suport;
OC5- să utilizeze corect adjectivul în comunicarea orală şi scrisă;
OC6 - să redacteze un text folosind adjective diferite.

B. Afective – elevii trebuie:


OA1 – să participe cu interes şi atenţie la lecţie;
OA2 – să conştientizeze importanţa studierii limbii române.
II. Strategie didactică

RESURSELE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI


A. Resurse materiale: Limba şi literatura română – manual clasa a VII-
a, Ed. Humanitas, București,2013
-fișe de lucru pe grupe,fișe de lucru individuale
B. Resurse de timp - timpul de desfăşurare: 50 minute
C. Umane – clasa de elevi

METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, observaţia, analiza gramaticală


exerciţiul, problematizarea, copacul ideilor, învăţarea prin descoperire;

MIJLOACE DIDACTICE:
§ Manualul, tabla, creta, caietele elevilor, fișe de lucru pe grupe, fișe de lucru individuale

FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII: activitatea pe grupe în alternanţă cu activitatea


individuală şi activitatea frontală.

MODALITĂŢI DE EVALUARE:
§ Evaluare frontală
§ Evaluare formativă

BIBLIOGRAFIE:
❖ Programe școlare Limba și literatura română, clasele V_VIII, București, 2009;
❖ Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală, Ed. Polirom, Iaşi,
2001
❖ Crăciun, Corneliu , Metodica studierii limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu,
Editura EMIA, Deva, 2007;
❖ Pamfil,Alina , Structuri didactice deschise,Editura Paralela 45,Pitești 2003
❖ Parfene, Constantin , Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid
teoretico-aplicativ, Iaşi, Editura POLIROM, 1999;
❖ DOOM II, Academia română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura
UNIVERS ENCICLOPEDIC, Bucureşti, 2005
SCENARIU DIDACTIC

1. Moment organizatoric – 1 minut


- Organizez clasa şi asigur climatul necesar bunei desfăşurări a activităţii.

2. Verificarea temei – 5 minute


- Verific modul în care elevii şi-au efectuat tema pentru acasă. Elevii au avut ca
temă realizarea unei compuneri descriptive după imagini date.
- Prin sondaj, solicit elevilor să citească răspunsurile, apreciindu-i verbal şi eventual
corectându-i cu ajutorul celorlalţi elevi.

3. Captarea atenției-
Pe o foaie de flipchart, profesorul are desenat un copac cu 12 crenguţe.
Elevii vor avea de scris, pe câte o crenguţă, câte o însuşire a fiecăruia, care să completeze propoziţia
„Eu sunt un copil....”, scrisă pe trunchiul copacului.
Prima caracteristică va fi exemplificată de către profesor.
Voi solicita apoi elevilor să vină pe rând și să-și noteze însușirea.

4. Anunţarea subiectului lecţiei – 1 minut


- Anunţ elevii că, în această lecţie, îşi vor fixa şi reactualiza cunoştinţele despre
adjectiv şi notez titlul lecţiei pe tablă.

5. Conducerea procesului de recapitulare şi sistematizare, asigurarea retenţiei şi


a transferului – 30 minute
Activitatea 1 – definirea adjectivului
Profesorul le cere elevilor să rezolve cerinţa exerciţiului 1, pct. a) si apoi să formuleze definiţia
adjectivului. Completează schema din anexa 2(ciorchinele).Elevii răspund cerinţelor şi formulează
definiţia adjectivului: este partea de vorbire flexibilă care determină un substantiv şi arată însuşirea
acestuia..
Elevii observă că adjectivul se declină şi se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul
determinat.

Activitatea 2 – gradele de comparaţie ale adjectivului


Profesorul le cere elevilor să rezolve ex. 1, pct. b pentru a actualiza cunoştinţele despre gradele de
comparaţie ale adjectivului.
Completează, după rezolvarea cerinţei, schema lecţiei din anexa 2.
Le atrage atenţia elevilor că există adjective care nu au grade de comparaţie. Li se cer exemple de
astfel de adjective. Elevii își reactualizează noţiunile despre gradele de comparaţie ale adjectivelor
rezolvând acest exercițiu și vor oferi exemple de adjective fără grade de comparaţie: maxim, minim,
inferior, superior, complet, principal, unic, mort, etern etc.

Activitatea 3 – clasificarea adjectivelor după formă şi origine


Cer elevilor rezolvarea exerciţiului 1, punctul c), apoi verific răspunsurile şi rog elevii să spună cum
se pot clasifica adjectivele ţinând cont de alcătuirea lor, dar şi de origine. Completează schema lecţiei.
Elevii răspund cerinţei şi observă că adjectivele se pot clasifica după formă şi origine.
Răspunsuri: 1c, 2b(h), 3a, 4g, 5i, 6b(h), 7e, 8d, 9f.

Activitatea 4 – clasificarea adjectivelor după flexiune


Profesorul cere să se rezolve cerinţa de la ex. 1, punctul d) pentru a le reaminti elevilor că adjectivele
se pot clasifica şi după flexiune. Completează schema lecţiei.
Elevii răspund cerinţei:
rece – variabil cu două forme
adânca – variabil cu trei forme
gri - invariabil
veşnic- variabil cu patru forme

Activitatea 5 – funcţii sintactice


Solicit rezolvarea ex. 1,punctul e) de pe fişa de lucru şi apoi completăm schema lecţiei.
Elevii răspund cerinţei şi identifică funcţiile sintactice ale adjectivului.

Activitatea 6 – topica adjectivului


Profesorul le cere elevilor să observe unde stau, de obicei, adjectivele şi apoi le îndreaptă atenţia
asupra adjectivului „adânca” din textul de la ex. 1.
Completează schema lecţiei.
Elevii observă că, de obicei,adjectivul stă după substantivul determinant, dar poate sta şi înaintea lui,
pentru evidenţiere.

Activitatea 7 – ortografie
Profesorul atrage atenţia asupra dificultăţilor apărute la scrierea adjectivelor terminate la masculin,
singular în -iu.
Se rezolvă oral ex. 1 punctul de pe fişa de lucru.
Elevii observă că aceste adjective se scriu cu –ii, atunci când stau după substantivul determinat şi cu –
iii, când stau înaintea acestuia

Activitatea 8-valoarea stilistică a adjectivului

Solicit elevilor să stabilească ce valoare are adjectivul din punct de vedere stilistic prin
rezolvarea exercițiului 1 g) de pe fișa de lucru.
Elevii rezolvă cerințele și comunică concluzia.

Asigurarea feedback-ului-3 minute


Profesorul cere elevilor să folosească noţiunile despre adjectiv, recent actualizate, pentru a le analiza.
Se rezolvă ex. 1h ) de pe fişa de lucru (la tablă).
Fiecare adjectiv este analizat de către un elev, la tablă, iar ceilalţi scriu în caiete.
Se vor analiza trei adjective: palid, sa, ruptă.
Fiecare adjectiv este analizat de către un elev, la tablă, iar ceilalţi scriu în caiete.

Evaluarea activității didactice-1 minut

Se va face folosind metoda ABC:


Am învăţat.... ......
Bine a fost că...........
Cred că......................

*Apreciez global şi individual aportul elevilor la lecţie


* Notez elevii cu participare reprezentivă la activitate

Elevii vor exprima atât aspectele pozitive cât și cele negative ale activității.

Anunțarea temei pentru acasă-1 minut


Se comunică tema pentru acasă:
Realizaţi portretul colegului de bancă, folosind adjective la diferite grade de comparaţie.
Elevii își notează tema în caiete.
Anexa 1

FIŞĂ DE LUCRU

1. Citiţi cu atenţie textul dat şi răspundeţi cerinţelor:

În iarna aceasta am fost cu bunicul meu la pădure. Zăpada rece şi moale acoperea potecile
foarte înguste. Nicio pasăre nu îndrăznea să tulbure adânca linişte a codrului străvechi.
Mirosul dulce-amar al brazilor ne învăluia. În vale, coşurile fumegânde ale caselor cerneau o
pâclă argintie. Zările gri îmi dădeau impresia unei lumi de basm adormite. Soarele binevoitor
altădată, acum se temea să ofere căldura sa poieniţelor goale. Ne-am oprit lângă doi stejari
foarte bătrâni:
- O, codrule măreţ, farmecul tău este veşnic!

a) Completaţi tabelul de mai jos, folosind adjectivele subliniate în text:

Adjectivul Partea de Genul adjectivului Numărul Cazul


vorbire adjectivului adjectivului
determi-
nată

rece

foarte înguste

adâncă

străvechi

veșnic

b) Precizaţi gradul de comparaţie al adjectivului „bătrâni” din text, apoi completaţi spaţiile
punctate cu gradele de comparaţie corespunzătoare:

foarte bătrâni (în text) - grad _____________________________


mai bătrân– grad _____________________________
la fel de bătrân – grad ______________________________
bătrân – grad ____________________________
cel mai bătrân – grad _______________________________
mai puţin bătrân – grad_______________________________
cel mai puţin bătrân – grad ________________________________
c) Alegeţi pentru adjectivele din coloana A răspunsul din coloana B care reflectă felul
fiecărui adjectiv dat (fiecare variantă poate fi folosită o singură dată):
A B
1. aceasta a. adjectiv pronominal negativ

2. moale b. adjectiv simplu


3. nicio c. adjectiv pronominal demonstrativ
4. dulce-amar d. numeral cu valoare adjectivală
5. fumegânde e. adjectiv provenit din verb la participiu
6. gri f. adjectiv pronominal posesiv
7. adormite g. adjectiv compus
8. doi h. adjectiv propriu-zis invariabil
9. tău i. adjectiv provenit din verb la gerunziu

d) Precizaţi, oral, care din adjectivele următoare sunt variabile şi care sunt invariabile;
pentru cele variabile, precizaţi numărul de forme: rece, adânca, gri, veşnic.

e)Precizaţi funcţia sintactică a adjectivelor subliniate din enunțurile de mai jos:


a) Copilul agitat este din clasa fratelui meu.
b) Fata moşului era foarte harnică.

f)Subliniaţi forma corectă de scriere a adjectivelor din enunţurile de mai jos:


a) Razele aurii / auriii ale soarelui mângâie pământul reavăn.
b ) Argintii/ argintiii fulgi de nea plutesc în văzduh.

g) Stabiliți ce valoare stilistică au adjectivele din textul de mai jos:

,,Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios


Ca înaltele coloane unui templu maiestos,”
( V. Alecsandri – Mezul iernii)

h) Identificaţi şi analizaţi adjectivele din textul următor:


,,De sub marginile îndepărtate ale văzduhului de pretutindeni,nenumărate grămezi de
nouri posomorâți,cu frunți îndrăznețe și amenințătoare,se iviră fără veste…”
(Calistrat Hogaș, Pe drumuri de munte)
.
.

S-ar putea să vă placă și