Sunteți pe pagina 1din 2

An școlar 2014-2015 Clasa a VIII a

Exerciții de fonetică și vocabular(reactualizarea cunoștințelor anterioare)

Metoda cadranelor
I II

III IV

Indicaţi antonimele nelogice ale Găsi


următoarelor cuvinte: benefic, egoist, ți antonimele cuvintelor prin procedeul
ascendent, nocturn, asemănător, a adăugării de prefixe:egal, ordine, politețe,
subevalua, fals, certitudine. real, stabil, milos ,complet ,matur, mobil,
Scrieţi câte un sinonim neologic pentru normal.
cuvintele: vârstă, pedeapsă, zadarnic, târziu, Construiţi enunţuri din care să reiasă că
copilăresc, tineresc, veşnic, a hotărî, nesigur, următoarele cuvinte sunt omonime: lac, râs,
a făgădui, asemănător, citeţ, amănunt, război, cursă, lac, toc, vie.
singurătate, obraznic.
Formați cuvinte derivate cu prefixele: in-(im-
Subliniați cu o linie diftongii și cu două linii ) în-(îm), de la cuvintele de bază: alb, bătrân,
triftongii din cuvintele de mai jos, notând boboc, conștient, nor, parte, posibil.
semnivocalele corespunzător: ceas, două,
nouă, foiau, iarnă, lăcrămioară, leoaică, Despărțiți în silabe cuvintele următoare:
soseau , veghea. acuarelă, ambiguu, chioșcuri, coafa, ecuație,
august, analfabet, tablă, dreptunghi.
De la cuvântul argint, alcătuieşte familia Alcătuiți enunțuri cu următoarele paronime:
lexicală şi câmpul lexical, fiecare având câte oral/ orar; fisă/ fișă; complement/
cinci termeni. compliment; numeral/ numerar; orar/oral;
pronume/prenume; solidar/solitar.
Folosiți în propoziții sau fraze , atât cu sens Scrieţi, în spaţiul rezervat, valoarea
propriu, cât și cu sens figurat , cuvintele: morfologică a omonimelor subliniate:
argint,flacără, oglindă, pădure, suliță, stea, o Decizia lor a fost o greşeală
foc, inimă. capitală. .................
o Pleaca în capitală cu afaceri.
Alcătuiți cel puțin cinci enunțuri în care o Vulpea e un animal şiret.
verbul „a bate” să aibă sensuri diferite. ....................
◊ S- a dezlegat un şiret. ....................