Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Şcoala Gimnazială Carol I Plopeni


Profesor: Păuşan Daniela
Clasa: a VIII-a
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Genul Epic. Nuvela
Subiectul lecţiei: Popa Tanda de Ioan Slavici. Demonstraţie ca nuvelă.
Tipul lecţiei: comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe

MOTIVAŢIA: Lecţia dezvoltǎ gândirea criticǎ, punând elevii în situaţia de a-şi argumenta punctele de
vedere. De asemenea, contribuie la consolidarea unor deprinderi de muncǎ în perechi sau pe grupe, prin
colaborare, de analizǎ şi sintezǎ.
Elevii au posibilitatea sǎ-şi reactualizeze şi sǎ-şi completeze cunoştinţele despre argumentarea speciilor
literare ce aparţin genului epic, în cazul nostru, nuvela.
Obiective operaţionale:
A. Cognitive: La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
-să precizeze trăsăturile genului epic;
- să definească nuvela;
- să identifice, într-un text dat, trăsăturile nuvelei;
- să exemplifice aceste trăsături.

B. Afective:
- să participe cu interes la actul comunicării;
- să dovedească receptivitate afectiv-intelectuală faţă de substanţa morală a textului.

Strategia didactică

Metode şi procedee:explozia stelară, scheletul de recenzie, conversaţia euristică, explicaţia, lucrul cu manualul,
lectura explicativă, lectura selectivă, învăţarea prin descoperire, dezbaterea, problematizarea;
Forme de organizare: frontală, individuală, activitate pe grupe .
Resurse: - timpul-50 de minute;
-capacităţile de receptare ale elevilor;
-cunoştinţele însuşite anterior de ei.
Mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lectură, fişe de lucru, foi fleep-chart.
Bibliografie:
-Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2001;
-Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a
VIII-a , Ed. Humanitas, Bucureşti, 2002;
-Pamfil, Alina, Limba şi literatura română- Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003;

1
SCENARIUL DIDACTIC

1.Evocarea

Se asigură condițiile necesare pentru buna desfășurare a activității.

După momentul organizatoric, profesorul poartă o conversaţie cu elevii pentru a-i antrena şi pentru a-i
introduce în atmosfera nuvelei şi implicit în subiectul lecţiei. Se face o scurtă recapitulare a informaţiilor
însuşite anterior despre acesta nuvelă prin întrebări adresate frontal şi totodată se realizează evaluarea orală a
câtorva elevi utilizând metoda explozia stelară. (Anexa1)

Profesorul verifică tema ce constă în prezentarea unui proiect, solicitând elevilor să-l prezinte; se fac
corecturile necesare. Proiectul va fi exerciţiul de dezgheţ, o punte de legătură spre lecţia ce va urma. Profesorul
prezintă tema lecţiei si obiectivele acestuia.

2.Realizarea sensului

Profesorul le cere elevilor să-şi amintească noţiuni legate de nuvelă , noţiuni învăţate în clasa a VII –a la
lecţia Iapa lui Vodă de Mihail Sadoveanu. Vă mai amintiţi ce este nuvela ? Prin ce se deosebeşte de schiţă?

Se va face trimiteri la genul literar căruia îi aparţine nuvela. Cărui gen literar aparţine opera literară?/Cum
este scrisă?/Ce dimensiuni are?/Cum este acţiunea?/Conflictul exterior sau interior?,etc.

Profesorul prin activitate frontală adresează întrebări elevilor stabilind împreună cu aceştia
trăsăturile nuvelei. Profesorul monitorizează permanent activitatea elevilor, îi îndrumă pentru a se
asigura că s-au transmis corect informaţiile.

- este o opera literară epică în care sentimentele autorului sunt exprimate indirect , prin
intermediul personajelor şi al acţiunii,
- are dimensiuni mai ample decat schiţa,
- înfăţişează o succesiune de episoade unite într-o acţiune complicată progresiv,
- actiunea ei se desfăşoara într-un timp mai îndelungat decît schiţa şi în locuri diferite , pe mai
multe planuri,
- existenţa conflictului ( exterior şi interior),
- la acţiune participă mai multe personaje, complex caracterizate, privite din mai multe unghiuri,
- unitatea nuvelei este data de împletirea naraţiunii cu descrierea şi dialogul,
- precizarea exactă a timpului de desfăşurare a acţiunii şi a locului( satul Sărăceni),dar şi durata
acţiunii(„în vremea aceasta părintele Trandafir a îmbătrînit cu zece ani”),
- acţiunea nuvelei respectă toate momentele subiectului( expoziţiunea , intriga , desfăşurarea
acţiunii , punctul culminant şi deznodămîntul),
- personajele care participă la acţiune sunt complex caracterizate şi sunt clasate astfel:
- personajul principal, părintele Trandafir, poreclit Popa Tanda

2
- personaje secundare: preoteasa care-şi susţine soţul
- personaje episodice: copiii şi sătenii,
- modul de expunere, predominant este naraţiunea care se îmbină cu descrierea şi dialogul,
-narator omniscient , pers. a III-a

Profesorul propune o activitate pe grupe, având ca sarcina demonstraţia operei literare Popa Tanda de
Ioan Slavici că este nuvelă. Elevii vor primii un şablon ce îi va ajuta la argumentare. Anexa 2

3.Asigurarea retenţiei şi a transferului

Se realizează prin aprecieri verbale pe tot parcursul lecţiei, vizând participarea elevilor, calitatea
exemplelor şi a argumentaţiei, calitatea şi corectitudinea exprimării. Profesorul, le cere elevilor să:

Scrie într-o singură propoziţie despre ce este vorba în textul citat.

Alege o expresie semnificativă pentru conţinutul textului.

Rezumă într-un cuvânt,esenţa textului.

Precizează culoarea pe care o asociezi textului.

Completează propoziţia : Cel mai important /mai interesant aspect din acest text este........

Găseşte un simbol grafic pentru textul dat.

Solicită câte unui elev pentru a scrie la tablă răspunsul pentru fiecare cerinţă propusă din activitatea
lor, folosindu-se metoda ,, sheletul recenziei’’ .Completează, îndrumă şi corectează, la nevoie, răspunsurile
elevilor.

Temă de casă

Alcătuiţi o compunere în care să argumentaţi că în nuvela Popa Tanda , Ioan Slavici este
nuvelistul nostru de excepţie.În redactarea compunerii trebuie să ţineţi seama de următoarele criterii:

- introducere ( date despre autor ),


- explicarea titlului,
- timpul , spţiul şi durata acţiunii,
- naraţiune,acţiune, personaje,
- conflict exterior , conflict interior,
- calităţile naraţiunii,
- modalităţi de expunere,
- încheiere.

3
Anexa 1

Captarea atenţiei - Explozia stelară

1. Cine este personajul principal al nuvelei?

2.Ce gen literar avem? 4.Unde are loc acţiunea?


Popa
Tanda

de Ioan

5.De ce proverbul ,,Omul sfinţeşte locul”

se potriveşte acestei nuvele?

3.Când are loc intriga?

Anexa 2

4
PLAN DE ARGUMENTARE CA NUVELĂ

Opera literară ,,…………………....’’ de………………… este o…......................, specie a genului


……………scris în……..……cu dimensiuni………….decât…………..şi mai ……..decât……….…Are un
singur fir………..…..ce prezintă un conflict ……………..Interesul naratorului se focalizeză asupra
……………..……principal surprins în diferite ipostaze.

În primul rând, textul are toate trăsăturile unei opera. Acţiunea(…………………..


………………....),narator ………………….care relatează la persoana a III-a, personaje…………………..

În al doilea rând, în central acţiunii se află………………..,surprins în evoluţie de la …………..,în


final………………….pentru că a reuşit să le ofere un trai mai bun. Modul de expunere predominant
este…………………..,care se îmbină cu descrierea (satelor) şi dialogul. Coordonatele spaţiale sunt
sugestivefiind prezentate în ipostaze,la tinereţe şi la bătrâneţe, iar spaţiul este reprezentat prin
…………….transilvănean.

Prin caraceterul…………….., acţiunea organizată pe un singur …………………,număr mare de personaje,


din care se detaşează…………..,conflict puternic,opera literară ,,Popa Tanda” de Ioan Slavici este o nuvelă.

5
6
7