Sunteți pe pagina 1din 23

PLAN DE LECȚIE

Profesor:
Unitatea de învățământ:
Clasa: a IX-a
Unitatea: Personalități, exemple, modele
Lecția: Enigma Otiliei, de George Călinescu
Data: 16.04.2019
Durata de desfășurare a lecției: 50 min.
Tipul lecției: Aprofundare

COMPETENŢE GENERALE:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare;
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare;
3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în recetarea diverselor texte;
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate;
2.4 analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor;
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi discutarea textelor literare studiate;
3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1. să-şi reamintească principalele personaje şi evenimente din romanul Enigma Otiliei de George Călinescu şi să le relateze, succint,
într-o exprimare corectă şi coerentă;
O2. să identifice tema romanului;
O3. să precizeze tipul de narator, viziunea şi modurile narative;
O4. să caracterizeze peronajele romanului, încadrându-le într-o tipologie;

1
O5. să încadreze personajele în categoriile modele sau antimodele;
O6. să identifice şi să motiveze tehnica pluriperspectivismului

VALORI ŞI ATITUDINI
• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
• Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare
• Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea
orizontului cultural
• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

Strategii de predare:
a) Metode și procedee: conversația euristică, exercițiul, exemplificarea, problematizarea, rezolvarea de exerciții, fișe de lucru.
b) Tipul de organizare a activității: activitate frontală, activitate individuală, pe grupe sau în perechi.
c) Materiale: material bibliografic, tabla, manual, caietele elevilor, fișe de lucru, Dex.
d) Bibliografie:
G. Călinescu, Enigma Otiliei, Ed. Axy, București, 2005
Nicolae Manolescu, 5 secole de literatură, Ed. Paralela 45, Pitești, 2008
Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, Ed. Gramar, București, 2007
Nicolae Eftenie, Metodica studierii limbii şi literaturii române, Editura Paralela 45, 2000.

2
SCENARIU DIDACTIC

Momentul Activitate profesor Activitate elev Resurse Forme de


lecției materiale organizare
Moment Profesorul se asigură că elevii sunt pregătiți pentru Elevii se pregătesc pentru - Frontal
organizatoric ora de Limba și Literatura Română Limba și literatura română.
Evocare Se verifica tema. Elevii își Caietele Frontal
Se anunță titlul lecției “Enigma Otiliei” G. Călinescu- notează noul titlu în caiete elevilor
Personalități, modele Tabla
Realizarea Lecția propusă de profesor are menirea de a înțelege
sensului mai bine acțiunea romanului prin prisma personajelor
și a acțiunilor lor.
Are loc o discuție introductivă, scurtă, legată de
romanul complex pe care l-au citit și de personajele Frontal
numeroase care apar.
Pentru a putea aborda o discuție mai amplă despre
personajele operei, se dorește o asigurare a faptului
că toți elevii au citit romanul și sunt familiarizați cu
șirul evenimentelor. Această verificare se realizează
printr-o fișă de lucru, care conține ideile principale Elevii rezolvă fișa de lucru. Fișa de lucru Individual
ale romanului cu câteva lacune, pe care elevii trebuie nr. 1
să le completeze.
Elevii au la dispoziție 7 minute pentru rezolvarea
fișei de lucru.
La final, se verifică împreună cu profesorul și se Corectarea fișei Fișa de lucru Colectiv
corectează acolo unde este nevoie. nr. 1

După ce profesorul este asigurat că întregul colectiv


este familiarizat cu acțiunea din roman, se trece la
câteva elemente fundamentale ale operei.

3
Titlul: farmecul, misterul personajului principal Elevii își notează lecția în Tabla Frontal
Tema: viața burgheziei bucureștene în primele caiete. (Schema
decenii ale secolului XX tablei)
Spațiu: București Caietele
Timp: din 1909 până după Primul Război Mondial elevilor
Specia literară: Roman realist
Perspectivă: Obiectivă
Moduri de expunere:Narațiune, dialog, descriere,
monologul interior
Compoziția romanului: 20 de capitol
Personaje: Felix, Otilia, Costache, Pascalopol,
Stănică, Aurica, Titi, Simion
Frontal
După stabilirea elementelor fundamentale, profesorul
începe o discuție cu elevii privind personajele și
modul în care ei le-au receptat.
Profesorul le explică faptul că personajele romanului
sunt conturate din exterior spre interior. Din felul în
care sunt descrise de autor sau din acțiunile acestora,
reies trăsăturilor lor de caracter.
Abordând demersul inductiv, profesorul propune
metoda învățării prin descoperire. Astfel, le dă
elevilor câte o fișă de lucru care conține 6 personaje-
tip din roman: Felix, Otilia, Aglae, Costache, Elevii rezolvă exercițiile. Fișa de lucru Individual
Pascalopol, Stănică. Fiecare personaj este caracterizat nr. 2
din exterior pe fișă, iar elevii trebuie să deducă
trăsăturile morale ale fiecăruia.
Elevii dispun de 6 minute ca timp de lucru pentru
rezolvarea fișei. Elevii trasează în caiete Tabla Frontal
După rezolvarea individuală, profesorul trasează pe tabelul model. (Schema
tablă un tabel care cuprinde cele 6 personaje de pe tablei

4
fișa primită de elevi. Notarea răspunsurilor Caietele Colectiv
Verificarea fișei de lucru este valorificată prin elevilor în tabel. elevilor
notarea răspunsurilor corecte în tabel, în coloana
potrivită fiecărui personaj.
După ce tabelul este complet, se trage o linie, iar sub
linie vor concluziona dacă fiecare din cele 6
personaje este un model sau antimodel. După ce
elevii s-au decis care dintre personaje poate fi model
sau nu, se mai trasează o linie care închide tabelul.
Profesorul face o paranteză pentru a le explica
elevilor ce înseamnă o tipologie.
Tipologie: tipuri umane, aceleași trăsături psihice ale
oamenilor. Identificarea tipologiilor Tabel Colectiv
Sub tabel, aceștia vor deduce, cu ajutorul umane
profesorului, tipologia din care face parte fiecare
personaj. Notarea definiției Tablă Frontal
După finalizarea tabelului, profesorul le introduce un Caiete
termen nou: pluriperspectivism. Le explică în ce
constă această tehnică și îi ajută să deducă că, în
cazul romanului, aceasta se aplică personajului
principal feminin, Otilia.
Elevii sunt împărțiți pe 5 grupe. Vor primi foi de
flipchat. Fiecare grupă este un alt personaj: Felix,
Costache, Pascalopol, Aglae, Stănică.
La începutul foii, vor avea câte un citat adresat de Rezolvarea cerinței Foi flipchat Grupe
personajul grupei referitor la Otilia. (Anexa nr. 1,
Elevii vor trebui să intre în pielea personajului și s-o 2, 3, 4, 5)
caracterizeze în câteva rânduri pe Otilia.
După ce au rezolvat fișa, se va realiza pe tablă o Completarea florii Tablă Colectiv
floare, în centrul căreia va fi Otilia. Fiecare grupă va Caietele
trebui să își expună viziunea despre aceasta. Se vor elevilor

5
nota caracterizările realizate de elevi.
La finalul acestui exercițiu, elevii vor înțelege tehnica
pluriperspectivismului.
Reflecție La finalul orei, elevii vor ști să numească tipologiile Elevii răspund întrebărilor - Frontal
umane care apar în romanul Enigma Otiliei, de G. profesorului.
Călinescu. De asemenea, vor ști semnificația tehnicii
pluriperspectiviste.
Se face o reflecție a lecției, profesorul pune câteva
întrebări pentru a se asigura că noile informații au
fost receptate corespunzător.
Evaluare/Asig Profesorul face aprecieri verbale. Elevii își notează tema. Fișa de lucru Frontal
urarea Feed- Elevii primesc tema. nr. 3
back-ului

6
Schema tablei

Enigma Otiliei
-Personalități, modele-
G. Călinescu

Titlul: farmecul, misterul personajului principal


Tema: viața burgheziei bucureștene în primele decenii ale secolului XX
Spațiu: București
Timp: din 1909 până după Primul Război Mondial
Specia literară: Roman realist
Perspectivă: Obiectivă
Moduri de expunere: narațiune, dialog, descriere, monolog interior
Compoziția romanului: 20 de capitol
Personaje: Felix, Otilia, Costache, Pascalopol, Stănică, Aurica, Titi, Simion

FELIX OTILIA MOȘ COSTACHE AGLAE STĂNICĂ PASCALOPOL

Model sau antimodel? Model sau antimodel? Model sau antimodel? Model sau antimodel? Model sau antimodel? Model sau antimodel?

Tipul inocentului
Intelectualul în Tipul cochetei Tipul avarului Baba absolută Tipul arivistului Tipul burghezului
devenire înstărit
7
Schema tablei – Continuare

Enigma Otiliei
-Personalități, modele-
G. Călinescu

Tehnica pluripespectivismului- tehnica oglinzilor paralele- modul în care un personaj este văzut de alte personaje
- Oglindirea prin intermediul altor personaje
- OTILIA

Pascalopol o
Felix o
consideră…
consideră……

OTILIA

Moș Costache
o consideră….
Aglae o
consideră….

Stănică o
GRUPA 1
consideră…

8
Otilia văzută prin ochii lui Felix.
„Otilia este amortizorul contactului prea dur cu o realitate de cele mai multe ori ostilă.”
„un factor feminin ce-i lipsise”
Otilia trăiește „cum cântă la pian, zguduitor și delicat, într-un tumult de pasiuni”
„fata exuberantă, admirabilă, superioară”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9
GRUPA 2
Otilia văzută prin ochii Aglaei

„o dezmățată și o stricată”
„tanti Aglae și Aurica nu pot să mă sufere fiindcă le e teamă să nu piardă moștenirea”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10
Grupa 3
Otilia văzută prin ochii lui Stănică

„o fată deșteaptă cu spirit practic”


”o rivală puternică”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11
Grupa 4

Otilia văzută prin ochii lui Pascalopol

„tânăra strălucitoare, cu suflet capricios de artistă, dezinteresată de latura practică a vieții, având însă nevoie să fie protejată”
„a fost o fată delicioasă, dar ciudată. Pentru mine e o enigmă.”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12
Grupa 5

Otilia văzută prin ochii lui moș Costache.

„fe-fe-tița”
„Otilica”
”o fetiță cuminte și iubitoare”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13
Fișa de lucru nr. 1

1. Într-o seară la începutul lui iulie 1909, Felix ajunge la………………………………….


2. Îi cunoaște pe Pascalopol, ……………………………………, Aglae, …………………………………., Simion Tulea,
………………………, Aurica Tulea,………………………, și Otilia……………………………………..…… .
3. Felix își dorea să ajungă …………………….…………………………………. .
4. Pascalopol este interesat de …………………………………………………….. .
5. Apar Stănică și Olimpia, care nu erau căsătoriți fiindcă ……………………….. .
……………………………………………………………………………………. .
6. Felix și Otilia merg în vizită la …………………………………………………. .
7. Aglae o denigrează în permanență pe ……………………………….………….. .
8. Felix și Otilia se îndrăgostesc. Băiatul vede un pericol în persoana lui …………………….., dar se răzgândește când îi
descoperă
…………………………………………………………………………..……….. .
9. ………………………………îl convinge pe Costache să o adopte legal pe Otilia.
10. Demersurile sunt oprite de ………………. . Bătrânul se răzgândește, fiindu-i frică să
nu……………………………………………………………………………….…. .
11. Stănică atrage atenția Aglaei și Auricăi asupra pericolului pe care îl reprezintă ……………….. pentru moștenire.
12. Costache este manipulat în permanență de …………………………………..…… .
13. …………………. Îl convinge pe Costache să nu-și facă testament.
14. Otilia pleacă cu Pascalopol la ………………………………………….………….. .

14
15. Costache și-a ascuns averea ……………………………………………….………. .
16. Costache se îmbolnăvește și cade la pat. Moare văzându-l pe ……………….. cum
…………………………………………………………………………………………
17. Acea noapte Felix și Otilia……………………………………… . Dimineața, Felix află că
………………………………………………………………………………….
18. După câtiva ani, Felix devine ……….……………………………………………………………………………..….. .
19. Se întâlnește cu Pascalopol care îi arată o poză cu Otilia, care era …………………… .
20. Felix află că Otilia s-a căsătorit cu…………………………………………………….. .

15
Fişa de lucru nr. 2 (6 personaje)
FELIX SIMA
„fața juvenilă și prelungă”
„voia să ajungă doctor mare cu
o cultură generală
expecțională”
„un simț de disciplină
înnăscut”
„doresc să-mi fac o educație
de om”
„libertatea îi răpise timiditatea
și-i arătase sentimentele valorii
personale!

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
16 ……………………………………
……………………………………
………………………
OTILIA MĂRCULESCU

„fața măslinie, nasul turtit și ochii


albaștrii”
„sunt foarte capricioasă; vreau să fiu
liberă”
„oricât de independentă aș fi, simt
nevoia unei ocrotiri”
„eu sunt pentru oamenii blazați, care au
nevoie de râsetele tinereții, ca
Pascalopol”
„eu am un temperament nefericit: mă
plictisesc repede, sufăr când sunt
contrariată”

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………………………
17
MOȘ COSTACHE

„omuleț subțire, încovoiat”


„privind întrebător și vădit
contrariat”
„purta ciorapi de lână de o
grosime fabuloasă, plini de
găuri”
„bătrânul mânca cu lăcomie,
vârând capul în farfurie”

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
18 ……………………………
STĂNICĂ RAȚIU

„un bărbat de o sănătate


agresivă”
„vorbea sonor, rotund, cu gest
artistic și aclamator”
Aștepta „lovitura cea mare care
să-i schimbe cursul vieții”
„face un calcul de maestru, care
nu se uita la bunurile imediate, ci
la cele ce pot decurge mai târziu”

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
19 ………………………
AGLAE
„baba absolută, fără cusur în rău”
„fața gălbicioasă, buzele subțiri,
nasul încovoiat, obrajii brăzdați de
cute adânci”
„Cât trăiesc eu, niciodată! Doar mai
sunt legi ăn țara asta, mai sunt
tribunale. Îl dau pe mâna
parchetului pe Costache, asta-i fac!
L-a amețit stricata asta. Cine știe ce-
o fi între ei”
„doresc să-mi fac o educație de om”
„libertatea îi răpise timiditatea și-i
arătase sentimentele valorii
personale!

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………

20
PASCALOPOL

„bărbat șic și singur,


săracul”
„dacă nu pot fi un amant,
rămân întotdeauna un
neprețuit prieten și
părinte”

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
21 ……………………………………
………………………
Fișa nr. 3
Tema

Imaginați-vă că sunteți moderatorul unei emisiuni, iar tema de astăzi este Femeile de altădată. Invitata voastră este
Otilia Mărculescu. Puneți-i câteva întrebări care credeți că ar elucida enigma din jurul ei.

Moderator: Bună ziua, Otilia! Bine ai venit la noi în emisiune!


Otilia: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație.
M: Otilia, am dori să știm…………………………………………….………………..
O: ………………………………………………………………………………………
M:………………………………………………………………………………………
O: Nu, …………………………………………………………………………………
M:………………………………………………………………………………………
O: Da, cred că da. Eu……………………………………………………………………
M:………………………………………………………………………………………
O:………………………………………………………………………………………
M: Dar……………………………………………………..…………………………?
O(râde): …………………………………………………………………………………
M: ………………………………………………………………………………………
O:…………………………………….însă………………..……………………………

22
M: Nu aș fi crezut. …………………………………………………………………….?
O:………………………………………………………………………………………
M. Mulțumim frumos pentru că ai acceptat invitația noastră.

23

S-ar putea să vă placă și