Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „STROE BELLOESCU” GRIVIȚA


CLASA: a VI-a
PROFESOR: APOPEI ADRIANA
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA: Literatura cultă. Opera epică în versuri. Fabula
SUBIECTUL LECTIEI: Fabula Boul şi viţelul, de Grigore Alexandrescu
TIPUL LECŢIEI: Lecție de însușire de noi cunoștințe.

COMPETENŢE GENERALE:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare,prin receptarea şi producerea textului oral;
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;
4. Utilizarea corectă, adecvatăşi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi scrise;

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate şi dialogate;
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la discuţii pe diverse teme sau pornind de la
textele citite/ascultate;
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate.

COMPETENȚE OPERAȚIONALE:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
C1 - să identifice cuvintele necunoscute din text;
C2 - să definească conceptul de „fabulă”;
C3 - să identifice momentele subiectului;
C4 - să identifice părțile componente ale fabulei: întâmplarea narată și morala;
C5 - să realizeze o scurtă caracterizare a personajelor;
C6 - să evidențieze modurile de expunere folosite de autor;

Psihomotorii :
 să adopte o conduită optimă desfășurării lecției;
 să-și reprime tendința de a manifesta sau de a executa mișcări inutile pe parcursul lecției;

Afective:
 să manifeste interes pentru dezvoltarea cerințelor propuse de către profesor;
 să dovedească preocuparea de a înţelege textul citit.
RESURSE:
Bibliografice:
 Bucurenciu Petru, Dragu Mihaela, Norel Mariana - Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VI-a, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2018
 Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală (ghid teoretico-aplicativ), Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
 Ioan Nicola, Tratat de pedagogie şcolară, Editura „Aramis”, Bucureşti, 2005;
 Programa şcolară a limbii şi literaturii române pentru clasele V-VIII, Anexa 2 la Ordinul din 28.02.2017
 Alexandrescu, Grigore, Poezii, București, Editura ”Minerva”, 1970
Strategii diactice:
- Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, exercițiul, rebusul, schema, cvintetul, jocul de rol,cadranele.
- Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, caiete, tabla, manualul, flip-chart, volume de fabule.
- Forme de organizare: frontală, individuală, pe echipe;
Temporale: 50 minute
Umane : elevii clasei a VI-a
Psihologice: clasă de nivel mediu
SCENARIUL DIDACTIC

Etapele lecţiei Activitatea Strategii didactice Metode/


Profesorului Elevilor Resurse Resurse Forme de instrumente
procedurale materiale organizare de evaluare
1.Moment Notează absenţii şi organizează Îşi pregătesc manualele,
organizatoric clasa pentru lecţie; sunt verificate caietele şi instrumentele
1min materialele didactice de scris. Conversaţia Frontal
2. Verificarea Verific tema cantitativ și calitativ, Aprecieri
temei solicitând elevilor prin sondaj, să verbale
5 min citească compunerile.
3.Captarea Profesorul propune rezolvarea Elevii rezolvă rebusul pe
atenţiei unui rebus pentru aflarea titlului fișele primite, obținând Activitate
3 min noii lecții. pe axa AB cuvântul Conversaţie Rebus individual Aprecieri
(Anexa 1) FABULA. Activitate verbale
Un elev vine și frontală
completează rebusul la
flip-chart.
4.Anunţarea
temei și a Scrie pe tablă titlul lecţiei şi Elevii îşi notează titlul Conversaţia Tablă
obiectivelor anunţă obiectivele acesteia. lecţiei şi ascultă Caiete
lecţiei obiectivele enunţate.
2min

5. Conducerea Scriu pe tablă date despre autor.


procesului de Grigore Alexandrescu este poet și Elevii notează pe caiete. Observația Coli de
învăţare fabulist. sistematică flip-chart
25 min Cele mai cunoscute fabule sunt:
Câinele și cățelul, Toporul și Explicația Tablă
pădurea, Boul și vițelul, Câinele Caiete
și măgarul, Dreptatea leului,
Șoarecele și pisica, Ursul și
vulpea etc.
Dintre scriitorii români care au
abordat această specie amintim
pe: Alecu Donici, Anton Pann,
George Topârceanu și Tudor
Arghezi
.
Profesorul citeşte textul.

Cer elevilor să citească textul pe


roluri și să noteze cuvintele
necunoscute. Elevii ascultă cu atenţie. Manualul Activitate
frontală
Cere elevilor să povestească Elevii citesc pe Joc de rol
conținutul fabulei şi să precizeze roluri,apoi notează
aspectul general de viață prezentat cuvintele necunoscute. Aprecieri
de autor. verbale
Elevii povestesc Exercițiul
conținutul fabulei. Caiete
Grigore Alexandrescu Activitate
Solicită identificarea indicilor satirizează pe acei frontală
spaţio-temporali în textul citit. oameni care,atunci când Conversație Manualul
cunosc faima devin
trufaşi şi insensibili.
Elevii identifică
Î: Care este morala? cuvinte/grupuri de
cuvinte care se referă la
timpul şi spaţiul Conversație
întâmplărilor.
Î:Care sunt modurile de expunere Activitate
folosite în text? Dialogul,narațiunea. individuală Aprecieri
Î: Care sunt personajele fabulei și Conversația verbale
ce caracteristici umane vă Cele trei personaje
sugerează? reprezintă tipuri umane:
-boul-omul vanitos;
-viţelul-omul simplu,
naiv; Aprecieri
Explicați semnificația titlului! -sluga-omul fără opinie. verbale
Titlul este alcătuit din
două substantive comune Explicația Manualul
articulate, reprezentând Activitate
personajele principale: frontală
Elevii răspund oral.

În ce gen literar încadrați fabula


Boul şi viţelul de Grigore
Alexandrescu?
Definesc fabula.
Fabula este o specie a genului
epic, în versuri sau în proză, în
care personajele sunt animale, Elevii răspund oral.
plante sau obiecte puse în situații
omenești, prin intermediul cărora
autorul satirizează vicii și defecte Se notează în caiet.
cu scopul de a le îndrepta.
Fabula este alcătuită din două
părți: Tabla Activitate
 o narațiune propriu-zisă frontală
 morala(învățătura)
Morala are în fabulă cea mai
mare importanță. Ea poate fi
implicită (trebuie dedusă din
întâmplarea relatată) și explicită Caietele
(se află la începutul sau sfârșitul elevilor
narațiunii sub forma unor
versuri).
Solicită realizarea planului simplu
de idei al textului.
Ca orice opera epică,subiectul
fabulei se constituie în momente
ale subiectului.Împart elevilor fișe Elevii răspund şi notează
pe care trebuie să le completeze, în caiete ideile principale. Caietele
în funcție de cerințe. elevilor Activitate
(Anexa 2) Prin metoda individuală Analiza
cadranelor,vor fi Fișe de răspunsurilor
identificate momentele lucru Activitate oferite de
subiectului Textul- pe grupe elevi.
suport

6. Obținerea Solicită realizarea unui cvintet de Elevii realizează Fișe de Activitate Analiza
performanței caracterizare a personajului cvintetul lucru individuală răspunsurilor
7 min preferat din fabulă.Anexa 3 Textul- oferite de
suport elevi.
7. Feedbackul Se realizează pe tot parcursul Conversaţia Activitate Observarea
lecției,prin aprecieri verbale. frontală comporta
mentului
elevilor.
Elevii vor avea de continuat un Elevii continua textul Aprecieri
8.Fixarea text prin care să adreseze viţelului dat(ANEXA 4). Cvintetul Fișe de Activitate verbale
cunoștințelor un sfat.(Anexa 4) lucru individuală
5 min Activitate
frontală
9. Asigurarea Apreciez modul cum s-a Elevii își notează tema Activitate Aprecieri
retenției și a desfășurat lecția și notez elevii Caiete individuală verbale
transferului care s-au impus prin răspunsuri
2 min exacte.
Realizați rezumatul fabulei Boul
şi viţelul de Grigore
Alexandrescu.