Sunteți pe pagina 1din 2

1.

PERSONIFICAREA este o figură de stil prin care se atribuie însuşiri umane unui obiect, unui
necuvântător sau unei noţiuni abstracte.Este des întalnită în fabule, legende şi basme.
“- Dacă erste aşa , de azi în trei zile plecăm.
- Şi chiar acum, dacă porunceşti, îi răspunse calul.”
(Ileana Simziana-P.Ispirescu)

2.COMPARAŢIA este o figură de stil ce apropie doi termeni, pe baza unor trăsături comune,
pentru a scoate în evidenţă caracteristicile unuia dintre ei(A –comparat, B-comparant).Cei doi
termeni sunt asociaţi prin intermediul unor adverbe precum , cum , ca.
“Şi e linişte pe dealuri/ Ca-ntr-o mănăstire arsă”
(În miezul iernii-G.Coşbuc)

3.ENUMERAŢIA este figura de stil realizată prin înşiruirea unor termeni, aflaţi în relaţie de
coordonare, intensificând ideea centrală a fragmentului sau sentimentele autorului.
“ Căci eu iubesc/ şi flori , şi ochi, şi buze , şi morminte.”
( Eu nu strivesc corola de minuni a lumii –L.Blaga)

4.REPETIŢIA este o figură de stil care constă în reluarea /repetarea unor sunete, cuvinte, sintagme
pentru a se obţine efecte expresive, insistându-se asupra unei idei, a unui sentiment , a unui obiect.
“ O, rămâi, rămâi la mine/ Te iubesc atât de mult.”
( O, rămâi...-M.Eminescu)

5.ALITERAŢIA este o figură de stil realizată prin repetarea unei consoane/ grup de consoane în
unul sau mai multe versuri, pentru a crea muzicalitate şi pentru a obţine un efect onomatopeic.
„Sălbaticul vodă e-n zale şi-n fier/ Şi zalele-i zuruie crunte...”
( Paşa Hassan –G.Coşbuc)

6.ASONANŢA este o figură de stil realizată prin repetarea unei vocale accentuate în două sau mai
multe cuvinte dintr-un vers pentru efecte expresive şi muzicalitate.
„Sara pe deal buciumul sună cu jale”
( Sara pe deal-M.Eminescu)

7.ANTITEZA este o figură de stil care constă în redarea unei opoziţii dintre două personaje, două
noţiuni , două idei.etc., evidenţiindu-se mai bine trăsăturile celor două elemente aflate în contrast.
“ Vreme trece, vreme vine/ Toate-s vechi şi nouă toate/
Ce e rău şi ce e bine”
(Glosă-M.Eminescu)

8.HIPERBOLA este o figură de stil realizată prin exagerarea unor trăsături ale unui obiect, fiinţă,
animal, fenomen, având rolul de a provoca impresii puternice cititorilor .
“Gigantică poart-o cupolă pe frunte,/ Şi vorba –i e tunet,răsufletul ger,
/ Iar barda din stanga –i ajunge la cer,/ Şi voda-i un munte”
( Paşa Hassan –G.Coşbuc)
9.EPITETUL este o figură de stil care constă în evidenţierea unei trăsături deosebite, originale,
prin intermediul unui adjectiv sau adverb ataşat unui verb.Se clasifică în funcţie de numărul
termenilor ( simplu, dublu, triplu, multiplu) , în funcţie de valoarea morfologică( adjectival,
adverbial, substantival) , în funcţie de semantică(personificator, metaforic, cromatic,
hiperbolic).

“ Noaptea potolit şi vânăt arde focul în cămin”


( Noaptea-M.Eminescu)
“Părul meu grav şi năuc”
(Dans în ploaie-A.Blandiana)

10.METAFORA este o comparaţie subînţeleasă, lipsind elementul de comparaţie ( ca, precum ,


ca şi), face trecerea de la sensul propriu al unui cuvânt la cel figurat , valorificând astfel resursele
sale expresive.Poate fi :implicită şi explicită.

“ Luna –regina nopţii”


( Melancolie-M.Eminescu)

“Leoaica tânara, iubirea /mi-ai sarit în faţă.”

(Leoaica tânara, iubirea –N-Stănescu)

11.ALEGORIA este o figură de stil prin care se prezintă o idee abstractă printr-o suită de
metafore, comparaţii , personificări, etc.Este considerată o metaforă prelungită.(în balada Mioriţa ,
apare alegoria moarte-nuntă)
“ Să le spui curat / Că m-am însurat
Cu-o mândră crăiasă / A lumii mireasă
Că la nunta mea/ A căzut o stea”

( Mioriţa –Balada populară)

12. OXIMORONUL este o figură de stil care constă în a uni două cuvinte în aparență
contradictorii (de ex. tăcere elocventă) pentru a da expresiei un caracter neașteptat.

"Suferinţă, tu, dureros de dulce".


(Suferinţă -M. Eminescu )

"Așa-s de negri ochii tăi, lumina mea"


(Izvorul nopţii- L.Blaga)