Sunteți pe pagina 1din 10

VOCABULARUL

(fişă de lucru - cl. a V-a)

Citeşte cu atenţie următorul text:

„Peste ierburi şi răzoare,


Se-ndreptau spre-aceeaşi floare
Două picături de soare:
O albină
Gospodină,
Paznică peste grădină,
Şi o viespe venetică,
Uşurică,
Subţirică,
Strânsă-n brâu ca o furnică.”
(Otilia Cazimir - Două gospodine)
venetică = persoană venită din alt loc, străină de locul unde s-a stabilit

1. Transcrie, din text, toate cuvintele derivate şi arată cum s-au format.
2. Alcătuieşte familia lexicală a cuvintelor floare şi grădină (cel puţin cinci
termeni).
3. Scrie trei derivate, unul cu sufix, unul cu prefix şi unul cu sufix şi prefix de la
verbul „(a) strânge”.
4. Indică sinonime potrivite pentru cuvintele: se-ndreptau, paznică, subţirică,
brâu.
5. Numeşte antonimele cuvintelor: a împrăştia, trist, a se ivi, încetişor.
6. Scrie un enunţ care să conţină cuvântul subţirică şi un antonim al acestuia.
7. Găseşte căte un sinonim pentru fiecare din expresiile date: a trece clasa, a o
lua la goană, a se da de-a dura, a sta pe gânduri, a da de ştire.
8. Transcrie, din text, patru cuvinte monosilabice şi patru cuvinte bisilabice.
9. Pornind de la modelul următor, scrie alte şase cuvinte formate asemănător: a
înflori - înflorire - reînflorire.
10. Formează adjective derivate de la cuvintele următoare: os, copil, ţăran, om, a
copilări, aur, săptămână, vară.
11. Încercuieşte cuvintele care fac parte din familia lexicală a cuvântului subliniat:
a. drept - dreptate, dreptunghi, (a) îndrepta, îndreptare;
b. ban - banal, bănet, bănuţ, (a)bănui;
c. mare - măricel, mărire, merişor, (a ) mări.
12. Rădăcina cuvântului preşcolar este: a. şcoala; b. pre-; c. şcol-.
13. Găseşte în coloana a doua sinonimul corespunzător cuvintelor din prima
coloană:
trecător a oxida
a povesti abundenţă
limbă privelişte
zgârcit efemer
belşug a nara
a rugini grai
peisaj avar
VOCABULARUL
(fişă de lucru - cl. a VI-a)

Citeşte cu atenţie următorul text:


„Tu nu ştii... Şi-a văzut cum, prin perdea,
A fost odată Stelele râdeau de ea...
O căsuţă fermecată,
Şi-n căsuţă-o fată mică, Dar pe drum cotit şi nins,
Un pisoi şi o bunică. Umbră sură s-a desprins:
Un voinic abia de-o şchioapă
Şi-ntr-o iarnă, într-o seară, Înota-n omăt ca-n apă.”
Fata s-a uitat afară (Otilia Cazimir - Poveste de omăt)

1. Identifică derivatele şi compusele din textul de mai sus şi arată cum s-au
format.
2. Alcătuieşte câte două cuvinte cu sufixele şi prefixele următoare: -ar, -aş, -iu,
-esc, -eşte, -os; in-, îm-,des-, de- .
3. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „fermecată”.
4. Arată valoarea morfologică a cuvintelor: iarnă, nins, desprins, voinic, apoi
alcătuieşte câte un enunţ în care să le foloseşti cu altă valoare, pe care o vei
numi.
5. Indică sinonime contextuale pentru: odată, fermecată, s-a uitat, stelele, sură,
omăt .
6. Scrie antonime potrivite pentru: mică, seară, afară, râdeau, cotit.
7. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: stea-stea, dar-dar, care-care, port-port.
8. Rescrie enunţurile date, folosind forma corectă a paronimului din paranteză:
a. Este o marcă (originală-originală) de confecţii.
b. Popescu a fost (investit-învestit) în funcţia de director.
c. Tonul pe care mi s-a adresat era (glacial-glaciar).
d. Cănd aluat decizia (a evoluat-a evaluat) corect situaţia.
9. Cuvântul o din prima strofă are valorile de:
a. articol hotărât, articol hotărât, pronume personal;
b. articol hotărât, articol hotărât, numeral cardinal;
c. interjecţie, articol hotărât, numeral cardinal.
10. Cuvântul voinic s-a format prin:
a. derivare;
b. compunere;
c. conversiune.
11. Identifică construcţiile pleonastice din enunţurile următoare şi corectează-le:
a. Copilul se bucura că maşinuţa era teleghidată la distanţă.
b. Şi-a făcut singur autocritica în faţa colegilor săi.
c. A şters tabla, apoi şi-a reluat din nou locul în bancă.
d. Microorganismele foarte mici, pot fi foarte dăunătoare.
e. A reuşit numai colaborând împreună cu colegul său.
12. Transcrie, din text, câte patru cuvinte monosilabice, bisilabice şi trisilabice.
13. Formează diminutive de la cuvintele următoare: buchet, bucată, fir, pădure,
tată, cap, ciorap, poliţă, alună, ureche, ban, mânecă, corn, cercel, mătură,
piatră, urs.
VOCABULARUL
(fişă de lucru - cl. a VII-a)

Citeşte cu atenţie textul următor:


Cu sfioase campanule şi sulfine,
„Dacă liniştea pădurii adormite Pe cărări pe unde nimeni nu mai vine.
Nicio veste de-altădată nu-ţi trimite
Şi pe freamăte pornite de departe Dulce zumzet somnoros şi ireal
Nu te-ajunge glas de dincolo de Să ne cheme spre poienile din deal.
moarte, Taina liniştei înalte să ne fure
Vin cu mine să ne pierdem în zadar Pe cotite luminişuri de pădure”
Printre galbenele rarişti de stejar,
(George Topârceanu - Sfârşit de vară)

1. Transcrie, din textul de mai sus, câte două cuvinte formate prin derivare,
compunere şi conversiune şi arată cum s-au format.
2. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „linişte”.
3. Indică sinonime contextuale pentru: liniştea, veste, freamăte, altădată, glas,
sfioase, taina, pădure.
4. Scrie antonime potrivite pentru: linişte, departe, sfioase, nimeni, dulce, înalte,
luminişuri.
5. Indică cel puţin două forme de plural pentru cuvintele următoare şi alcătuieşte
enunţuri cu fiecare: arc, bandă, centru, corp, element, raport.
6. Alege forma corectă a paronimelor din paranteză:
a. Acest obiect îmi este (familial/familiar).
b. Călinescu este un mare istoric (literar/literal).
c. Zăcămintele (petroliere/petrolifere) sunt tot mai puţine.
d. A venit un (funcţionar/funcţional) şi ne-a anunţat.
e. Tribunalul a fost alcătuit în mod (arbitral/arbitrar).
7. Explică sensul următoarelor omonime lexicale (aceeaşi parte de vorbire) şi
alcătuieşte enunţuri cu ele: cală, rom, râs, roabă.
8. Scrie cinci substantive formate cu sufixe colective.
9. Numeşte plantele a căror denumire este derivată cu sufixe de la următoarele
cuvinte: topor, albastru, ghioc, lacrimă, garoafă, parale, cârciumar, a suna.
10. Indică sensurile polisemanticului caldă, din enunţurile următoare:
a. Vremea este caldă pentru perioada aceasta.
b. M-a ademenit mirosul de pâine caldă.
c. Şi-a pus îmbrăcăminte caldă.
d. Bunica m-a întâmpinat cu privirea-i caldă.
e. Vocea lui caldă m-a încurajat.
11. Transcrie, din text, cinci cuvinte plurisilabice.
12. Alcătuieşte două enunţuri în care să foloseşti cuvântul cărări, cu sens propriu,
apoi cu sens figurat.
13. Găseşte sinonime pentru expresiile (locuţiunile) de mai jos:
a. a-şi aduce aminte f. a-şi lua inima-n dinţi
b. a o lua la sănătoasa g. cu carte
c. a băga de seamă h. luare-aminte
d. cu capul în nori i. de jur-împrejur
e. ţinere de minte j. din cauză că
VOCABULARUL
(fişă de lucru - cl. a VIII-a)

„În călimara asta nouă roiesc ca fluturii imagini


Ce vor cădea cândva, inerte, pe câmpul alb al unei pagini,
Închipuiri neplăsmuite şi gânduri negândite încă
Pe care stropul de cerneală le-nchide-n noaptea lui adâncă,
Cuvinte şterse peste-o clipă, fantome de idei defuncte,
O ploaie miniaturală de-accente, virgule şi puncte -“
(George Topârceanu - Călimara)

1. Identifică, în text, cuvintele formate prin derivare, compunere şi conversiune


şi arată cum s-au format.
2. Indică sinonime potrivite pentru următoarele cuvinte: roiesc, cândva, inerte,
pagini, stropul, adâncă, fantome, miniaturală.
3. Indică câte două antonime pentru fiecare cuvânt dat, unul dintre ele fiind
format cu prefix: util, corect, siguranţă, înspăimântat, utilizare, posibil, a
face.
4. Explică sensul următoarelor omonime lexico-gramaticale (parţi de vorbire
diferite) şi alcătuieşte enunţuri cu ele: care, mac, poartă, sare, şiret, tic.
5. Scrie paronimul corespunzător următoarelor cuvinte: albastru, aliniat, anual,
atlas, campanie, diferenţă, dependenţă, a emigra, eroare, fişă, a (se) însera,
omis, oral, prepoziţie, a prescrie, temporar, text, virtuos.
6. Formează substantive derivate de la cuvintele următoare: pustiu, a croi,
harnic, sigur, crud, singur.
7. Formează femininul sau masculinul cuvintelor de mai jos, folosind sufixe
potrivite (sufixe moţionale): tigru, gâscă, raţă, vulpe, iepure, florar, ardelean,
actor, director.
8. Adaugă la cuvintele date sufixe şi prefixe, astfel încât să obţii derivate
parasintetice verbale: floare, verde, bun, lanţ, şa, coardă, blând, braţ, balsam,
broboadă, pace, paianjen, acru, groază, spumă.
9. Arată valoarea morfologică, din text, a următoarelor cuvinte: asta, nouă, lui,
şterse, o (clipă), şi (puncte); construieşte enunţuri în careacestea să aibă altă
valoare, pe care o vei numi.
10. Arată sensul verbului a fi din următoarele enunţuri:
k. Eu sunt bine.
l. Sunt mulţi ani de-atunci.
m. Ei sunt din Reghin.
n. Cât sunt merele?
o. În ţara noastră sunt multe ape curgătoare.
p. Sunt de zece ani în Tg. Mureş.
11. Găseşte în coloana a doua sinonimul expresiilor din prima coloană:
nebăgare de seamă a intenţiona
a se face de râs amintire
a forţa pe cineva visător
a ţine minte neatenţie
a avea de gând a se discredita
aducere-aminte înţelept
cu capul în nori a constrânge
cu scaun la cap a memora
Numele ....................................................................
Clasa a V-a

TEST DE EVALUARE

Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă:


„(O dalie)
- Cerul scund, cu pâcle grele,
Parcă stă să-mi cadă-n cap.
Iar mă udă pân’ la piele
Ploaia rece şi subţire...
Am aşa, o presimţire,
Că din asta nu mai scap!”
(G. Topârceanu - Între flori)

1. Scrie sinonime, potrivite contextual, pentru cuvintele următoare: cerul, grele,


să-... cadă, presimţire, scap. (15p)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. Scrie antonime pentru cuvintele: scund, grele, să... cadă, rece, subţire. (10p)
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3. Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele cap şi mai să fie folosite cu alt sens
decât în text, sens pe care îl vei numi. (10p)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. Arată cum s-au format cuvintele: căpşor, orăşean, presimţire, reactualizare,
tineret. (15p)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului a simţi. (10p)
..... ..............................................................................................................................
6. Foloseşte în enunţuri ortogramele: deal/de-al, neam/ne-am. (10p)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
7. Alege, prin încercuire, forma corectă a cuvintelor: (10p)
clujean/clujan; siringă/seringă; exerciţiu/ecserciţiu; peizaj/peisaj; Anul Nou /Anul
nou.
8. Subliniază greşelile din enunţurile de mai jos, apoi corectează-le: (10p)
Ia l-a rugat să-şi ia o haină mai grosă, apoi ia dat o umbrelă şi sa dus la munca sa.
....................................................................................................................................
M-ai are o ideie pentru mai târziu.
....................................................................................................................................
Oficiu: 10p
Timp de lucru: 50 de minute
Numele ....................................................................
Clasa a VI-a

TEST DE EVALUARE

Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare


cerinţă:

„Şi se duc pe nesimţite Colo sus culcat pe-o rână,


Nopţi pustii şi zile reci, Stă Negoiul mohorât
Cum s-adună putrezite, Cu-a lui negură bătrână
Frunze moarte pe poteci. Care-i ţine de urât!”
(G. Topârceanu - Balada munţilor)

1. Scrie sinonime, potrivite contextual, pentru cuvintele următoare:


pustii, s-adună, poteci, mohorât, negură.
(15p)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Scrie antonime pentru cuvintele: pustii, s-adună, moarte, colo,
bătrână. (15p)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: şiret – şiret; ceară – ceară.
(10p)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. Foloseşte în enunţuri paronimele: eminent – iminent, aliniat-alineat.
(12p)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5. Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format
cuvintele: nesimţite, culcat.
(6p)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
6. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „frunză”. (10p)
..... ..............................................................................................................................
7. Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: lui, bătrână,
foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare, pe care o vei indica: (12p)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
8. Corectează, prin barare, greşelile din enunţurile de mai jos: (10p)
Microorganismele foarte mici pot fi foarte dăunătoare.
Colaborând împreună cu colegul său a obţinut rezultate mai bune.

Oficiu: 10p
Timp de lucru: 50 de minute

Numele ....................................................................
Clasa a VII-a

TEST DE EVALUARE

Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă:

„Acesta-i un cântec pe care demult


Am vrut să vi-l cânt dumneavoastră.
Natura-l repetă cu aspru tumult
Acesta-i un cântec pe care-l ascult
Cu nasul lipit de fereastră.”
(G. Topârceanu - Fantezie de toamnă)

1. Scrie sinonime, potrivite contextual, pentru cuvintele următoare: cântec, demult,


natura, tumult, aspru. (10p)
..........................................................................................................................................
2. Scrie antonime, potrivite contextual, pentru cuvintele: acesta, demult, aspru,
tumult, lipit. (10p)
..........................................................................................................................................
3. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele:roabă-roabă, cală-cală. (10p)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Scrie paronime pentru cuvintele: aliniat, consemn, distins, eroare, fişă. (10p)
....................................................................................................................................
5. Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: demult,
lipit. (10p)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului „natura”. (8p)
..... ..............................................................................................................................
7. Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: acesta, un, vi, aspru,
lipit; foloseşte-le în enunţuri cu altă valoare, pe care o vei indica: (10p)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. Dă, în contexte, sinonimul, omonimul şi paronimul cuvântului companie. (12p)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9. Dă câte un exemplu de locuţiune substantivală, adjectivală, verbală, adverbială.
(10p)
.........................................................................................................................................

Oficiu: 10p
Timp de lucru: 50 de minute
Numele ....................................................................
Clasa a VIII-a
TEST DE EVALUARE

Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă:

„Cu crengile ude şi fără veşmânt


Salcâmii la poartă se-ndoaie.
Pe stradă se plimbă iernaticul vânt
Şi fluieră tactul aceluiaşi cânt
Şi plânge cu lacrimi de ploaie.”
(G. Topârceanu - Fantezie de toamnă)

1. Scrie sinonime, potrivite contextual, pentru cuvintele următoare: crengile, se-


ndoaie, stradă, vânt, cânt. (10p)
..........................................................................................................................................
2. Scrie antonime pentru cuvintelor următoare, obţinute cu ajutorul prefixelor: matur,
normal, continuu, prefaţă, postbelic. (10p)
..........................................................................................................................................
3. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: păr-păr, mână-mână. (10p)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. În propoziţiile de mai jos alege forma corectă a cuvintelor din paranteză: (10p)
a. Acest peisaj îmi este ........................... (familiar/familial).
b. Intervenţia la discuţii a colegului meu a fost ........................... (originară/originală).
c. George Călinescu a fost un istoric ........................ (literar/literal).
d. Venind, a ............................ (evoluat/evaluat) dint-o privire situaţia.
5. Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele:
iernaticul, aceluiaşi. (10p)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „a îndoi”. (10p)
..... ..............................................................................................................................
7. Arată ce valoare morfologică au cuvintele următoare în text: şi, ude, foloseşte-le în
enunţuri cu altă valoare, pe care o vei indica:
(10p)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. Pornind de la substantivul gură scrie: un derivat, un compus şi două expresii. (10p)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9. Foloseşte în propoziţii cuvântul flacără cu sens propriu, apoi cu sens figurat. (10p)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Oficiu: 10p
Timp de lucru: 50 de minute