P. 1
vocabular_fise_teste_v..

vocabular_fise_teste_v..

1.0

|Views: 10,558|Likes:
Published by Bezdedeanu Deea

More info:

Published by: Bezdedeanu Deea on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2015

pdf

text

original

VOCABULARUL

(fişă de lucru - cl. a V-a)
Citeşte cu atenţie următorul text:
„Peste ierburi şi răzoare,
Se-ndreptau spre-aceeaşi floare
Două picături de soare:
O albină
Gospodină,
Paznică peste grădină,
Şi o viespe venetică,
şurică,
Sub!irică,
Str"nsă-n br"u ca o furnică#$
(Otilia Cazimir - Două gospodine)
venetică % persoană venită din alt loc, străină de locul unde s-a stabilit
1. &ranscrie, din te't, toate cuvintele derivate şi arată cu( s-au for(at#
2. )lcătuieşte fa(ilia le'icală a cuvintelor floare şi grădină *cel pu!in cinci
ter(eni+#
3. Scrie trei derivate, unul cu sufi', unul cu prefi' şi unul cu sufi' şi prefi' de la
verbul „(a) strânge”.
4. ,ndică sinoni(e potrivite pentru cuvintele: se-ndreptau, paznică, su!irică,
râu.
5. -u(eşte antoni(ele cuvintelor: a "mprăştia, trist# a se ivi# "ncetişor#
6. Scrie un enun! care să con!ină cuv"ntul su!irică şi un antoni( al acestuia#
7. Găseşte căte un sinoni( pentru fiecare din e'presiile date$ a trece clasa# a o
lua la goană# a se da de-a dura# a sta pe gânduri# a da de ştire.
8. &ranscrie, din te't, patru cuvinte (onosilabice şi patru cuvinte bisilabice#
9. Pornind de la (odelul ur(ător, scrie alte şase cuvinte for(ate ase(ănător: a
"nflori - "nflorire - re"nflorire.
10. .or(ează ad/ective derivate de la cuvintele ur(ătoare: os# copil# !ăran# om# a
copilări# aur# săptămână# vară.
11. 0ncercuieşte cuvintele care fac parte din fa(ilia le'icală a cuv"ntului subliniat:
a. drept - dreptate# dreptung%i# (a) "ndrepta# "ndreptare&
b. an - anal# ănet# ănu!# (a)ănui&
c. mare ! măricel# mărire# merişor# (a ) mări.
12. 1ădăcina cuv"ntului preşcolar este: a. şcoala& . pre-2 c. şcol-#
13. Găseşte 3n coloana a doua sinoni(ul corespunzător cuvintelor din pri(a
coloană:
trecător
a povesti
limă
zgârcit
elşug
a rugini
peisa'
a o(ida
aunden!ă
privelişte
efemer
a nara
grai
avar
VOCABULARUL
(fişă de lucru - cl. a V)-a)
Citeşte cu atenţie următorul text:
„&u nu ştii###
) fost odată
O căsu!ă fer(ecată,
Şi-n căsu!ă-o fată (ică,
n pisoi şi o bunică#
Şi-ntr-o iarnă, 3ntr-o seară,
.ata s-a uitat afară
Şi-a văzut cu(, prin perdea,
Stelele r"deau de ea###
Dar pe dru( cotit şi nins,
(bră sură s-a desprins:
n voinic abia de-o şc4ioapă
0nota-n o(ăt ca-n apă#$
(Otilia Cazimir - Poveste de omăt)
1. ,dentifică derivatele şi co(pusele din te'tul de (ai sus şi arată cu( s-au
for(at#
2. )lcătuieşte c"te două cuvinte cu sufi'ele şi prefi'ele ur(ătoare: !ar" !aş" !iu"
!e#c" !eşte" !o#$ in!" %m!"de#!" de! .
3. Scrie cinci ter(eni din fa(ilia le'icală a cuv"ntului „fermecată”.
4. )rată valoarea (orfologică a cuvintelor: iarnă# nins# desprins, voinic, apoi
alcătuieşte c"te un enun! 3n care să le foloseşti cu altă valoare, pe care o vei
nu(i#
5. ,ndică sinoni(e conte'tuale pentru: odată# fermecată# s-a uitat# stelele# sură#
omăt .
6. Scrie antoni(e potrivite pentru: mică# seară# afară# râdeau# cotit.
7. )lcătuieşte enun!uri cu o(oni(ele: stea-stea# dar-dar# care-care# port-port.
8. 1escrie enun!urile date, folosind for(a corectă a paroni(ului din paranteză:
a. 5ste o (arcă (originală-originală) de confec!ii#
b. Popescu a fost (investit-"nvestit) 3n func!ia de director#
c. &onul pe care (i s-a adresat era (glacial-glaciar).
d. 6ănd aluat decizia (a evoluat-a evaluat+ corect situa!ia#
9. 6uv"ntul o din pri(a strofă are valorile de:
a. articol 4otăr"t, articol 4otăr"t, pronu(e personal2
b. articol 4otăr"t, articol 4otăr"t, nu(eral cardinal2
c. inter/ec!ie, articol 4otăr"t, nu(eral cardinal#
10. 6uv"ntul &oinic s-a for(at prin:
a. derivare2
b. co(punere2
c. conversiune#
11. ,dentifică construc!iile pleonastice din enun!urile ur(ătoare şi corectează-le:
a. 6opilul se bucura că (aşinu!a era teleg4idată la distan!ă#
b. Şi-a făcut singur autocritica 3n fa!a colegilor săi#
c. ) şters tabla, apoi şi-a reluat din nou locul 3n bancă#
d. 7icroorganis(ele foarte (ici, pot fi foarte dăunătoare#
e. ) reuşit nu(ai colabor"nd 3(preună cu colegul său#
12. &ranscrie, din te't, c"te patru cuvinte (onosilabice, bisilabice şi trisilabice#
13. .or(ează di(inutive de la cuvintele ur(ătoare$ uc%et# ucată# fir# pădure#
tată# cap# ciorap# poli!ă# alună# urec%e# an# mânecă# corn# cercel# mătură#
piatră# urs.
VOCABULARUL
(fişă de lucru - cl. a V))-a)
Citeşte cu atenţie textul următor:
„Dacă liniştea pădurii ador(ite
-icio veste de-altădată nu-!i tri(ite
Şi pe frea(ăte pornite de departe
-u te-a/unge glas de dincolo de
(oarte,
8in cu (ine să ne pierde( 3n zadar
Printre galbenele rarişti de ste/ar,
6u sfioase ca(panule şi sulfine,
Pe cărări pe unde ni(eni nu (ai vine#
Dulce zu(zet so(noros şi ireal
Să ne c4e(e spre poienile din deal#
&aina liniştei 3nalte să ne fure
Pe cotite lu(inişuri de pădure$
(*eorge +opârceanu - ,fârşit de vară)
1. &ranscrie, din te'tul de (ai sus, c"te două cuvinte for(ate prin derivare#
compunere şi conversiune şi arată cu( s-au for(at#
2. Scrie cinci ter(eni din fa(ilia le'icală a cuv"ntului „linişte”.
3. ,ndică sinoni(e conte'tuale pentru: liniştea, veste# freamăte# altădată# glas#
sfioase# taina# pădure.
4. Scrie antoni(e potrivite pentru: linişte# departe# sfioase# nimeni# dulce# "nalte#
luminişuri.
5. ,ndică cel pu!in două for(e de plural pentru cuvintele ur(ătoare şi alcătuieşte
enun!uri cu fiecare: arc# andă# centru# corp# element# raport.
6. )lege for(a corectă a paroni(elor din paranteză:
a. )cest obiect 3(i este (familial-familiar).
b. 6ălinescu este un (are istoric (literar-literal).
c. 9ăcă(intele (petroliere-petrolifere) sunt tot (ai pu!ine#
d. ) venit un (func!ionar-func!ional) şi ne-a anun!at#
e. &ribunalul a fost alcătuit 3n (od (aritral-aritrar).
7. 5'plică sensul ur(ătoarelor o(oni(e le'icale *aceeaşi parte de vorbire+ şi
alcătuieşte enun!uri cu ele: cală# rom# râs# roaă#
8. Scrie cinci substantive for(ate cu sufi'e colective#
9. -u(eşte plantele a căror denu(ire este derivată cu sufi'e de la ur(ătoarele
cuvinte: topor# alastru# g%ioc# lacrimă# garoafă# parale# cârciumar# a suna.
10. ,ndică sensurile polise(anticului caldă, din enun!urile ur(ătoare:
a. 8re(ea este caldă pentru perioada aceasta#
b. 7-a ade(enit (irosul de p"ine caldă#
c. Şi-a pus 3(brăcă(inte caldă#
d. :unica (-a 3nt"(pinat cu privirea-i caldă#
e. 8ocea lui caldă (-a 3ncura/at#
11. &ranscrie, din te't, cinci cuvinte plurisilabice#
12. )lcătuieşte două enun!uri 3n care să foloseşti cuv"ntul cărări, cu sens propriu,
apoi cu sens figurat#
13. Găseşte sinoni(e pentru e'presiile *locu!iunile+ de (ai /os:
a. a-şi aduce a(inte
b. a o lua la sănătoasa
c. a băga de sea(ă
d. cu capul 3n nori
e. !inere de (inte
f. a-şi lua ini(a-n din!i
g. cu carte
h. luare-a(inte
i. de /ur-3(pre/ur
j. din cauză că
VOCABULARUL
(fişă de lucru - cl. a V)))-a)
„0n căli(ara asta nouă roiesc ca fluturii i(agini
6e vor cădea c"ndva, inerte, pe c"(pul alb al unei pagini,
0nc4ipuiri neplăs(uite şi g"nduri neg"ndite 3ncă
Pe care stropul de cerneală le-nc4ide-n noaptea lui ad"ncă,
6uvinte şterse peste-o clipă, fanto(e de idei defuncte,
O ploaie (iniaturală de-accente, virgule şi puncte -;
(*eorge +opârceanu - Călimara)
1. ,dentifică, 3n te't, cuvintele for(ate prin derivare# compunere şi conversiune
şi arată cu( s-au for(at#
2. ,ndică sinoni(e potrivite pentru ur(ătoarele cuvinte: roiesc# cândva# inerte#
pagini# stropul# adâncă# fantome# miniaturală.
3. ,ndică c"te două antoni(e pentru fiecare cuv"nt dat, unul dintre ele fiind
for(at cu prefi': util# corect# siguran!ă# "nspăimântat# utilizare# posiil# a
face.
4. 5'plică sensul ur(ătoarelor o(oni(e le'ico-gra(aticale *par!i de vorbire
diferite+ şi alcătuieşte enun!uri cu ele: care# mac# poartă# sare# şiret# tic.
5. Scrie paroni(ul corespunzător ur(ătoarelor cuvinte: alastru# aliniat# anual#
atlas# campanie# diferen!ă# dependen!ă# a emigra# eroare# fişă# a (se) "nsera#
omis# oral# prepozi!ie# a prescrie# temporar# te(t# virtuos.
6. .or(ează substantive derivate de la cuvintele ur(ătoare: pustiu# a croi#
%arnic# sigur# crud# singur.
7. .or(ează fe(ininul sau (asculinul cuvintelor de (ai /os, folosind sufi'e
potrivite *sufi'e (o!ionale+: tigru# gâscă# ra!ă# vulpe# iepure# florar# ardelean#
actor# director.
8. )daugă la cuvintele date sufi'e şi prefi'e, astfel 3nc"t să ob!ii derivate
parasintetice verbale: floare# verde# un# lan!# şa# coardă# lând# ra!# alsam#
rooadă# pace# paian'en# acru# groază# spumă.
9. )rată valoarea (orfologică, din te't, a ur(ătoarelor cuvinte: asta# nouă# lui#
şterse# o (clipă)# şi (puncte)2 construieşte enun!uri 3n careacestea să aibă altă
valoare, pe care o vei nu(i#
10. )rată sensul verbului a 'i din ur(ătoarele enun!uri:
k. 5u #unt bine#
l. (unt (ul!i ani de-atunci#
m. 5i #unt din 1eg4in#
n. 6"t #unt (erele<
o. 0n !ara noastră #unt (ulte ape curgătoare#
p. (unt de zece ani 3n &g# 7ureş#
11. Găseşte 3n coloana a doua sinoni(ul e'presiilor din pri(a coloană:
neăgare de seamă
a se face de râs
a for!a pe cineva
a !ine minte
a avea de gând
aducere-aminte
cu capul "n nori
cu scaun la cap
a inten!iona
amintire
visător
neaten!ie
a se discredita
"n!elept
a constrânge
a memora
-u(ele ####################################################################
6lasa a 8-a
)*() +* *,-./-0*
Citeşte cu atenţie textul următor şi #crie ră#pun#uri pentru 'iecare cerinţă:
„*O dalie+
- 6erul scund, cu p"cle grele,
Parcă stă să-(i cadă-n cap#
,ar (ă udă p"n= la piele
Ploaia rece şi sub!ire###
)( aşa, o presi(!ire,
6ă din asta nu (ai scap>$
(*. +opârceanu - .ntre flori)
?# Scrie sinoni(e, potrivite conte'tual, pentru cuvintele ur(ătoare: cerul# grele#
să-### cadă# presim!ire# scap. *?@p+
##############################################################################################################################
##############################################################################################################################
A# Scrie antoni(e pentru cuvintele: scund# grele# să### cadă# rece# su!ire. *?Bp+
####################################################################################################################################
###################################################################################################################################
C# )lcătuieşte enun!uri 3n care cuvintele cap şi mai să fie folosite cu alt sens
dec"t 3n te't, sens pe care 3l vei nu(i# *?Bp+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
D# )rată cu( s-au for(at cuvintele: căpşor# orăşean# presim!ire# reactualizare#
tineret. *?@p+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
@# Scrie cinci ter(eni din fa(ilia le'icală a cuv"ntului a sim!i. *?Bp+
##### ##############################################################################################################################
E# .oloseşte 3n enun!uri ortogra(ele: deal-de-al# neam-ne-am. *?Bp+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
F# )lege, prin 3ncercuire, for(a corectă a cuvintelor: *?Bp+
clu/eanGclu/an2 siringăGseringă2 e'erci!iuGecserci!iu2 peiza/Gpeisa/2 )nul -ou G)nul
nou#
H# Subliniază greşelile din enun!urile de (ai /os, apoi corectează-le: *?Bp+
,a l-a rugat să-şi ia o 4aină (ai grosă, apoi ia dat o u(brelă şi sa dus la (unca sa#
####################################################################################################################################
7-ai are o ideie pentru (ai t"rziu#
####################################################################################################################################
Oficiu: ?Bp
&i(p de lucru: @B de (inute
-u(ele ####################################################################
6lasa a 8,-a
)*() +* *,-./-0*
Citeşte cu atenţie textul următor şi #crie ră#pun#uri pentru 'iecare
cerinţă:
„Şi se duc pe nesi(!ite
-op!i pustii şi zile reci,
6u( s-adună putrezite,
.runze (oarte pe poteci#
6olo sus culcat pe-o r"nă,
Stă -egoiul (o4or"t
6u-a lui negură bătr"nă
6are-i !ine de ur"t>$
(*. +opârceanu - /alada mun!ilor)
?# Scrie sinoni(e, potrivite conte'tual, pentru cuvintele ur(ătoare:
pustii# s-adună# poteci# mo%orât# negură.
*?@p+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
A# Scrie antoni(e pentru cuvintele: pustii# s-adună# moarte# colo#
ătrână# *?@p+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
C# )lcătuieşte enun!uri cu o(oni(ele: şiret 0 şiret& ceară 0 ceară#
*?Bp+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
D# .oloseşte 3n enun!uri paroni(ele: eminent 0 iminent# aliniat-alineat#
*?Ap+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
@# )rată prin ce (i/loc de 3(bogă!ire a vocabularului s-au for(at
cuvintele: nesim!ite# culcat.
*Ep+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
E# Scrie cinci ter(eni din fa(ilia le'icală a cuv"ntului „frunză ” . *?Bp+
##### ##############################################################################################################################
F# )rată ce valoare (orfologică au cuvintele ur(ătoare 3n te't: lui# ătrână#
foloseşte-le 3n enun!uri cu altă valoare, pe care o vei indica: *?Ap+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
H# 6orectează, prin barare, greşelile din enun!urile de (ai /os: *?Bp+
7icroorganis(ele foarte (ici pot fi foarte dăunătoare#
6olabor"nd 3(preună cu colegul său a ob!inut rezultate (ai bune#
Oficiu: ?Bp
&i(p de lucru: @B de (inute
-u(ele ####################################################################
6lasa a 8,,-a
)*() +* *,-./-0*
Citeşte cu atenţie textul următor şi #crie ră#pun#uri pentru 'iecare cerinţă:
„)cesta-i un c"ntec pe care de(ult
)( vrut să vi-l c"nt du(neavoastră#
-atura-l repetă cu aspru tu(ult
)cesta-i un c"ntec pe care-l ascult
6u nasul lipit de fereastră#$
(*. +opârceanu - 1antezie de toamnă)
?# Scrie sinoni(e, potrivite conte'tual, pentru cuvintele ur(ătoare: cântec# demult#
natura# tumult# aspru. *?Bp+
##########################################################################################################################################
A# Scrie antoni(e, potrivite conte'tual, pentru cuvintele: acesta# demult# aspru#
tumult# lipit# *?Bp+
##########################################################################################################################################
C# )lcătuieşte enun!uri cu o(oni(ele:roaă-roaă# cală-cală. *?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
D# Scrie paroni(e pentru cuvintele: aliniat# consemn# distins# eroare# fişă. *?Bp+
####################################################################################################################################
@# )rată prin ce (i/loc de 3(bogă!ire a vocabularului s-au for(at cuvintele: demult#
lipit. *?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
E# Scrie patru ter(eni din fa(ilia le'icală a cuv"ntului „natura ” . *Hp+
##### ##############################################################################################################################
F# )rată ce valoare (orfologică au cuvintele ur(ătoare 3n te't: acesta# un# vi# aspru#
lipit& foloseşte-le 3n enun!uri cu altă valoare, pe care o vei indica: *?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
H# Dă, 3n conte'te, sinoni(ul, o(oni(ul şi paroni(ul cuv"ntului companie. *?Ap+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
I# Dă c"te un e'e(plu de locu!iune substantivală, ad/ectivală, verbală, adverbială#
*?Bp+
#########################################################################################################################################
Oficiu: ?Bp
&i(p de lucru: @B de (inute
-u(ele ####################################################################
6lasa a 8,,,-a
)*() +* *,-./-0*
6iteşte cu aten!ie te'tul ur(ător şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerin!ă:
„6u crengile ude şi fără veş("nt
Salc"(ii la poartă se-ndoaie#
Pe stradă se pli(bă iernaticul v"nt
Şi fluieră tactul aceluiaşi c"nt
Şi pl"nge cu lacri(i de ploaie#$
(*. +opârceanu - 1antezie de toamnă)
?# Scrie sinoni(e, potrivite conte'tual, pentru cuvintele ur(ătoare: crengile# se-
ndoaie# stradă# vânt# cânt. *?Bp+
##########################################################################################################################################
A# Scrie antoni(e pentru cuvintelor ur(ătoare, ob!inute cu a/utorul prefi'elor: matur#
normal# continuu# prefa!ă# postelic. *?Bp+
##########################################################################################################################################
C# )lcătuieşte enun!uri cu o(oni(ele: păr-păr# mână-mână. *?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
D# 0n propozi!iile de (ai /os alege for(a corectă a cuvintelor din paranteză: *?Bp+
a# )cest peisa/ 3(i este ########################### *familiar-familial).
b# ,nterven!ia la discu!ii a colegului (eu a fost ########################### (originară-originală)#
c# George 6ălinescu a fost un istoric ######################## (literar-literal).
d# 8enind, a ############################ (evoluat-evaluat) dint-o privire situa!ia#
@# )rată prin ce (i/loc de 3(bogă!ire a vocabularului s-au for(at cuvintele:
iernaticul# aceluiaşi. *?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
E# Scrie cinci ter(eni din fa(ilia le'icală a cuv"ntului „a "ndoi ” . *?Bp+
##### ##############################################################################################################################
F# )rată ce valoare (orfologică au cuvintele ur(ătoare 3n te't: şi, ude# foloseşte-le 3n
enun!uri cu altă valoare, pe care o vei indica:
*?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
H# Pornind de la substantivul gură scrie: un derivat, un co(pus şi două e'presii# *?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
I# .oloseşte 3n propozi!ii cuv"ntul flacără cu sens propriu, apoi cu sens figurat# *?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
Oficiu: ?Bp
&i(p de lucru: @B de (inute

mânecă. cotit. care-care. apoi şi-a reluat din nou locul în bancă. tată. port-port.cl. de. e. 5. conversiune. Este o marcă (originală-originală) de confecţii. desprins. s-a uitat. d. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: stea-stea. piatră. Şi-n căsuţă-o fată mică. Cuvântul voinic s-a format prin: a. d.” (Otilia Cazimir . A fost odată O căsuţă fermecată. 6. articol hotărât. Identifică construcţiile pleonastice din enunţurile următoare şi corectează-le: a. Alcătuieşte câte două cuvinte cu sufixele şi prefixele următoare: -ar. -os. mătură. Microorganismele foarte mici. urs. A reuşit numai colaborând împreună cu colegul său. compunere. articol hotărât. Formează diminutive de la cuvintele următoare: buchet. b. sură. ciorap. b.des-. 2. fir.. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „fermecată”. . 7. Tonul pe care mi s-a adresat era (glacial-glaciar). -iu. b. poliţă. c. seară. -esc. Cănd aluat decizia (a evoluat-a evaluat) corect situaţia. Indică sinonime contextuale pentru: odată. Scrie antonime potrivite pentru: mică. îm-.VOCABULARUL (fişă de lucru . râdeau. 12. 11. cercel. Popescu a fost (investit-învestit) în funcţia de director. Şi-a făcut singur autocritica în faţa colegilor săi. -aş. folosind forma corectă a paronimului din paranteză: a. omăt . prin perdea. Identifică derivatele şi compusele din textul de mai sus şi arată cum s-au format. dar-dar. Umbră sură s-a desprins: Un voinic abia de-o şchioapă Înota-n omăt ca-n apă. Fata s-a uitat afară Şi-a văzut cum. 4. Stelele râdeau de ea. c. in-. Arată valoarea morfologică a cuvintelor: iarnă. ban. A şters tabla. Rescrie enunţurile date. fermecată. numeral cardinal.. Dar pe drum cotit şi nins.. pronume personal. articol hotărât. apoi alcătuieşte câte un enunţ în care să le foloseşti cu altă valoare. 8. 10. pot fi foarte dăunătoare. 3. bucată. -eşte. articol hotărât. câte patru cuvinte monosilabice. c. articol hotărât. cap. Copilul se bucura că maşinuţa era teleghidată la distanţă. pădure. din text. alună. nins. b. numeral cardinal. ureche.. voinic. 13. corn. pe care o vei numi. Transcrie. stelele.. derivare. afară. bisilabice şi trisilabice. a VI-a) Citeşte cu atenţie următorul text: „Tu nu ştii. într-o seară. interjecţie. 9.Poveste de omăt) 1. Şi-ntr-o iarnă. Cuvântul o din prima strofă are valorile de: a. c. Un pisoi şi o bunică.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->