P. 1
vocabular_fise_teste_v..

vocabular_fise_teste_v..

1.0

|Views: 11,035|Likes:
Published by Bezdedeanu Deea

More info:

Published by: Bezdedeanu Deea on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2015

pdf

text

original

VOCABULARUL

(fişă de lucru - cl. a V-a)
Citeşte cu atenţie următorul text:
„Peste ierburi şi răzoare,
Se-ndreptau spre-aceeaşi floare
Două picături de soare:
O albină
Gospodină,
Paznică peste grădină,
Şi o viespe venetică,
şurică,
Sub!irică,
Str"nsă-n br"u ca o furnică#$
(Otilia Cazimir - Două gospodine)
venetică % persoană venită din alt loc, străină de locul unde s-a stabilit
1. &ranscrie, din te't, toate cuvintele derivate şi arată cu( s-au for(at#
2. )lcătuieşte fa(ilia le'icală a cuvintelor floare şi grădină *cel pu!in cinci
ter(eni+#
3. Scrie trei derivate, unul cu sufi', unul cu prefi' şi unul cu sufi' şi prefi' de la
verbul „(a) strânge”.
4. ,ndică sinoni(e potrivite pentru cuvintele: se-ndreptau, paznică, su!irică,
râu.
5. -u(eşte antoni(ele cuvintelor: a "mprăştia, trist# a se ivi# "ncetişor#
6. Scrie un enun! care să con!ină cuv"ntul su!irică şi un antoni( al acestuia#
7. Găseşte căte un sinoni( pentru fiecare din e'presiile date$ a trece clasa# a o
lua la goană# a se da de-a dura# a sta pe gânduri# a da de ştire.
8. &ranscrie, din te't, patru cuvinte (onosilabice şi patru cuvinte bisilabice#
9. Pornind de la (odelul ur(ător, scrie alte şase cuvinte for(ate ase(ănător: a
"nflori - "nflorire - re"nflorire.
10. .or(ează ad/ective derivate de la cuvintele ur(ătoare: os# copil# !ăran# om# a
copilări# aur# săptămână# vară.
11. 0ncercuieşte cuvintele care fac parte din fa(ilia le'icală a cuv"ntului subliniat:
a. drept - dreptate# dreptung%i# (a) "ndrepta# "ndreptare&
b. an - anal# ănet# ănu!# (a)ănui&
c. mare ! măricel# mărire# merişor# (a ) mări.
12. 1ădăcina cuv"ntului preşcolar este: a. şcoala& . pre-2 c. şcol-#
13. Găseşte 3n coloana a doua sinoni(ul corespunzător cuvintelor din pri(a
coloană:
trecător
a povesti
limă
zgârcit
elşug
a rugini
peisa'
a o(ida
aunden!ă
privelişte
efemer
a nara
grai
avar
VOCABULARUL
(fişă de lucru - cl. a V)-a)
Citeşte cu atenţie următorul text:
„&u nu ştii###
) fost odată
O căsu!ă fer(ecată,
Şi-n căsu!ă-o fată (ică,
n pisoi şi o bunică#
Şi-ntr-o iarnă, 3ntr-o seară,
.ata s-a uitat afară
Şi-a văzut cu(, prin perdea,
Stelele r"deau de ea###
Dar pe dru( cotit şi nins,
(bră sură s-a desprins:
n voinic abia de-o şc4ioapă
0nota-n o(ăt ca-n apă#$
(Otilia Cazimir - Poveste de omăt)
1. ,dentifică derivatele şi co(pusele din te'tul de (ai sus şi arată cu( s-au
for(at#
2. )lcătuieşte c"te două cuvinte cu sufi'ele şi prefi'ele ur(ătoare: !ar" !aş" !iu"
!e#c" !eşte" !o#$ in!" %m!"de#!" de! .
3. Scrie cinci ter(eni din fa(ilia le'icală a cuv"ntului „fermecată”.
4. )rată valoarea (orfologică a cuvintelor: iarnă# nins# desprins, voinic, apoi
alcătuieşte c"te un enun! 3n care să le foloseşti cu altă valoare, pe care o vei
nu(i#
5. ,ndică sinoni(e conte'tuale pentru: odată# fermecată# s-a uitat# stelele# sură#
omăt .
6. Scrie antoni(e potrivite pentru: mică# seară# afară# râdeau# cotit.
7. )lcătuieşte enun!uri cu o(oni(ele: stea-stea# dar-dar# care-care# port-port.
8. 1escrie enun!urile date, folosind for(a corectă a paroni(ului din paranteză:
a. 5ste o (arcă (originală-originală) de confec!ii#
b. Popescu a fost (investit-"nvestit) 3n func!ia de director#
c. &onul pe care (i s-a adresat era (glacial-glaciar).
d. 6ănd aluat decizia (a evoluat-a evaluat+ corect situa!ia#
9. 6uv"ntul o din pri(a strofă are valorile de:
a. articol 4otăr"t, articol 4otăr"t, pronu(e personal2
b. articol 4otăr"t, articol 4otăr"t, nu(eral cardinal2
c. inter/ec!ie, articol 4otăr"t, nu(eral cardinal#
10. 6uv"ntul &oinic s-a for(at prin:
a. derivare2
b. co(punere2
c. conversiune#
11. ,dentifică construc!iile pleonastice din enun!urile ur(ătoare şi corectează-le:
a. 6opilul se bucura că (aşinu!a era teleg4idată la distan!ă#
b. Şi-a făcut singur autocritica 3n fa!a colegilor săi#
c. ) şters tabla, apoi şi-a reluat din nou locul 3n bancă#
d. 7icroorganis(ele foarte (ici, pot fi foarte dăunătoare#
e. ) reuşit nu(ai colabor"nd 3(preună cu colegul său#
12. &ranscrie, din te't, c"te patru cuvinte (onosilabice, bisilabice şi trisilabice#
13. .or(ează di(inutive de la cuvintele ur(ătoare$ uc%et# ucată# fir# pădure#
tată# cap# ciorap# poli!ă# alună# urec%e# an# mânecă# corn# cercel# mătură#
piatră# urs.
VOCABULARUL
(fişă de lucru - cl. a V))-a)
Citeşte cu atenţie textul următor:
„Dacă liniştea pădurii ador(ite
-icio veste de-altădată nu-!i tri(ite
Şi pe frea(ăte pornite de departe
-u te-a/unge glas de dincolo de
(oarte,
8in cu (ine să ne pierde( 3n zadar
Printre galbenele rarişti de ste/ar,
6u sfioase ca(panule şi sulfine,
Pe cărări pe unde ni(eni nu (ai vine#
Dulce zu(zet so(noros şi ireal
Să ne c4e(e spre poienile din deal#
&aina liniştei 3nalte să ne fure
Pe cotite lu(inişuri de pădure$
(*eorge +opârceanu - ,fârşit de vară)
1. &ranscrie, din te'tul de (ai sus, c"te două cuvinte for(ate prin derivare#
compunere şi conversiune şi arată cu( s-au for(at#
2. Scrie cinci ter(eni din fa(ilia le'icală a cuv"ntului „linişte”.
3. ,ndică sinoni(e conte'tuale pentru: liniştea, veste# freamăte# altădată# glas#
sfioase# taina# pădure.
4. Scrie antoni(e potrivite pentru: linişte# departe# sfioase# nimeni# dulce# "nalte#
luminişuri.
5. ,ndică cel pu!in două for(e de plural pentru cuvintele ur(ătoare şi alcătuieşte
enun!uri cu fiecare: arc# andă# centru# corp# element# raport.
6. )lege for(a corectă a paroni(elor din paranteză:
a. )cest obiect 3(i este (familial-familiar).
b. 6ălinescu este un (are istoric (literar-literal).
c. 9ăcă(intele (petroliere-petrolifere) sunt tot (ai pu!ine#
d. ) venit un (func!ionar-func!ional) şi ne-a anun!at#
e. &ribunalul a fost alcătuit 3n (od (aritral-aritrar).
7. 5'plică sensul ur(ătoarelor o(oni(e le'icale *aceeaşi parte de vorbire+ şi
alcătuieşte enun!uri cu ele: cală# rom# râs# roaă#
8. Scrie cinci substantive for(ate cu sufi'e colective#
9. -u(eşte plantele a căror denu(ire este derivată cu sufi'e de la ur(ătoarele
cuvinte: topor# alastru# g%ioc# lacrimă# garoafă# parale# cârciumar# a suna.
10. ,ndică sensurile polise(anticului caldă, din enun!urile ur(ătoare:
a. 8re(ea este caldă pentru perioada aceasta#
b. 7-a ade(enit (irosul de p"ine caldă#
c. Şi-a pus 3(brăcă(inte caldă#
d. :unica (-a 3nt"(pinat cu privirea-i caldă#
e. 8ocea lui caldă (-a 3ncura/at#
11. &ranscrie, din te't, cinci cuvinte plurisilabice#
12. )lcătuieşte două enun!uri 3n care să foloseşti cuv"ntul cărări, cu sens propriu,
apoi cu sens figurat#
13. Găseşte sinoni(e pentru e'presiile *locu!iunile+ de (ai /os:
a. a-şi aduce a(inte
b. a o lua la sănătoasa
c. a băga de sea(ă
d. cu capul 3n nori
e. !inere de (inte
f. a-şi lua ini(a-n din!i
g. cu carte
h. luare-a(inte
i. de /ur-3(pre/ur
j. din cauză că
VOCABULARUL
(fişă de lucru - cl. a V)))-a)
„0n căli(ara asta nouă roiesc ca fluturii i(agini
6e vor cădea c"ndva, inerte, pe c"(pul alb al unei pagini,
0nc4ipuiri neplăs(uite şi g"nduri neg"ndite 3ncă
Pe care stropul de cerneală le-nc4ide-n noaptea lui ad"ncă,
6uvinte şterse peste-o clipă, fanto(e de idei defuncte,
O ploaie (iniaturală de-accente, virgule şi puncte -;
(*eorge +opârceanu - Călimara)
1. ,dentifică, 3n te't, cuvintele for(ate prin derivare# compunere şi conversiune
şi arată cu( s-au for(at#
2. ,ndică sinoni(e potrivite pentru ur(ătoarele cuvinte: roiesc# cândva# inerte#
pagini# stropul# adâncă# fantome# miniaturală.
3. ,ndică c"te două antoni(e pentru fiecare cuv"nt dat, unul dintre ele fiind
for(at cu prefi': util# corect# siguran!ă# "nspăimântat# utilizare# posiil# a
face.
4. 5'plică sensul ur(ătoarelor o(oni(e le'ico-gra(aticale *par!i de vorbire
diferite+ şi alcătuieşte enun!uri cu ele: care# mac# poartă# sare# şiret# tic.
5. Scrie paroni(ul corespunzător ur(ătoarelor cuvinte: alastru# aliniat# anual#
atlas# campanie# diferen!ă# dependen!ă# a emigra# eroare# fişă# a (se) "nsera#
omis# oral# prepozi!ie# a prescrie# temporar# te(t# virtuos.
6. .or(ează substantive derivate de la cuvintele ur(ătoare: pustiu# a croi#
%arnic# sigur# crud# singur.
7. .or(ează fe(ininul sau (asculinul cuvintelor de (ai /os, folosind sufi'e
potrivite *sufi'e (o!ionale+: tigru# gâscă# ra!ă# vulpe# iepure# florar# ardelean#
actor# director.
8. )daugă la cuvintele date sufi'e şi prefi'e, astfel 3nc"t să ob!ii derivate
parasintetice verbale: floare# verde# un# lan!# şa# coardă# lând# ra!# alsam#
rooadă# pace# paian'en# acru# groază# spumă.
9. )rată valoarea (orfologică, din te't, a ur(ătoarelor cuvinte: asta# nouă# lui#
şterse# o (clipă)# şi (puncte)2 construieşte enun!uri 3n careacestea să aibă altă
valoare, pe care o vei nu(i#
10. )rată sensul verbului a 'i din ur(ătoarele enun!uri:
k. 5u #unt bine#
l. (unt (ul!i ani de-atunci#
m. 5i #unt din 1eg4in#
n. 6"t #unt (erele<
o. 0n !ara noastră #unt (ulte ape curgătoare#
p. (unt de zece ani 3n &g# 7ureş#
11. Găseşte 3n coloana a doua sinoni(ul e'presiilor din pri(a coloană:
neăgare de seamă
a se face de râs
a for!a pe cineva
a !ine minte
a avea de gând
aducere-aminte
cu capul "n nori
cu scaun la cap
a inten!iona
amintire
visător
neaten!ie
a se discredita
"n!elept
a constrânge
a memora
-u(ele ####################################################################
6lasa a 8-a
)*() +* *,-./-0*
Citeşte cu atenţie textul următor şi #crie ră#pun#uri pentru 'iecare cerinţă:
„*O dalie+
- 6erul scund, cu p"cle grele,
Parcă stă să-(i cadă-n cap#
,ar (ă udă p"n= la piele
Ploaia rece şi sub!ire###
)( aşa, o presi(!ire,
6ă din asta nu (ai scap>$
(*. +opârceanu - .ntre flori)
?# Scrie sinoni(e, potrivite conte'tual, pentru cuvintele ur(ătoare: cerul# grele#
să-### cadă# presim!ire# scap. *?@p+
##############################################################################################################################
##############################################################################################################################
A# Scrie antoni(e pentru cuvintele: scund# grele# să### cadă# rece# su!ire. *?Bp+
####################################################################################################################################
###################################################################################################################################
C# )lcătuieşte enun!uri 3n care cuvintele cap şi mai să fie folosite cu alt sens
dec"t 3n te't, sens pe care 3l vei nu(i# *?Bp+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
D# )rată cu( s-au for(at cuvintele: căpşor# orăşean# presim!ire# reactualizare#
tineret. *?@p+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
@# Scrie cinci ter(eni din fa(ilia le'icală a cuv"ntului a sim!i. *?Bp+
##### ##############################################################################################################################
E# .oloseşte 3n enun!uri ortogra(ele: deal-de-al# neam-ne-am. *?Bp+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
F# )lege, prin 3ncercuire, for(a corectă a cuvintelor: *?Bp+
clu/eanGclu/an2 siringăGseringă2 e'erci!iuGecserci!iu2 peiza/Gpeisa/2 )nul -ou G)nul
nou#
H# Subliniază greşelile din enun!urile de (ai /os, apoi corectează-le: *?Bp+
,a l-a rugat să-şi ia o 4aină (ai grosă, apoi ia dat o u(brelă şi sa dus la (unca sa#
####################################################################################################################################
7-ai are o ideie pentru (ai t"rziu#
####################################################################################################################################
Oficiu: ?Bp
&i(p de lucru: @B de (inute
-u(ele ####################################################################
6lasa a 8,-a
)*() +* *,-./-0*
Citeşte cu atenţie textul următor şi #crie ră#pun#uri pentru 'iecare
cerinţă:
„Şi se duc pe nesi(!ite
-op!i pustii şi zile reci,
6u( s-adună putrezite,
.runze (oarte pe poteci#
6olo sus culcat pe-o r"nă,
Stă -egoiul (o4or"t
6u-a lui negură bătr"nă
6are-i !ine de ur"t>$
(*. +opârceanu - /alada mun!ilor)
?# Scrie sinoni(e, potrivite conte'tual, pentru cuvintele ur(ătoare:
pustii# s-adună# poteci# mo%orât# negură.
*?@p+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
A# Scrie antoni(e pentru cuvintele: pustii# s-adună# moarte# colo#
ătrână# *?@p+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
C# )lcătuieşte enun!uri cu o(oni(ele: şiret 0 şiret& ceară 0 ceară#
*?Bp+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
D# .oloseşte 3n enun!uri paroni(ele: eminent 0 iminent# aliniat-alineat#
*?Ap+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
@# )rată prin ce (i/loc de 3(bogă!ire a vocabularului s-au for(at
cuvintele: nesim!ite# culcat.
*Ep+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
E# Scrie cinci ter(eni din fa(ilia le'icală a cuv"ntului „frunză ” . *?Bp+
##### ##############################################################################################################################
F# )rată ce valoare (orfologică au cuvintele ur(ătoare 3n te't: lui# ătrână#
foloseşte-le 3n enun!uri cu altă valoare, pe care o vei indica: *?Ap+
####################################################################################################################################
####################################################################################################################################
H# 6orectează, prin barare, greşelile din enun!urile de (ai /os: *?Bp+
7icroorganis(ele foarte (ici pot fi foarte dăunătoare#
6olabor"nd 3(preună cu colegul său a ob!inut rezultate (ai bune#
Oficiu: ?Bp
&i(p de lucru: @B de (inute
-u(ele ####################################################################
6lasa a 8,,-a
)*() +* *,-./-0*
Citeşte cu atenţie textul următor şi #crie ră#pun#uri pentru 'iecare cerinţă:
„)cesta-i un c"ntec pe care de(ult
)( vrut să vi-l c"nt du(neavoastră#
-atura-l repetă cu aspru tu(ult
)cesta-i un c"ntec pe care-l ascult
6u nasul lipit de fereastră#$
(*. +opârceanu - 1antezie de toamnă)
?# Scrie sinoni(e, potrivite conte'tual, pentru cuvintele ur(ătoare: cântec# demult#
natura# tumult# aspru. *?Bp+
##########################################################################################################################################
A# Scrie antoni(e, potrivite conte'tual, pentru cuvintele: acesta# demult# aspru#
tumult# lipit# *?Bp+
##########################################################################################################################################
C# )lcătuieşte enun!uri cu o(oni(ele:roaă-roaă# cală-cală. *?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
D# Scrie paroni(e pentru cuvintele: aliniat# consemn# distins# eroare# fişă. *?Bp+
####################################################################################################################################
@# )rată prin ce (i/loc de 3(bogă!ire a vocabularului s-au for(at cuvintele: demult#
lipit. *?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
E# Scrie patru ter(eni din fa(ilia le'icală a cuv"ntului „natura ” . *Hp+
##### ##############################################################################################################################
F# )rată ce valoare (orfologică au cuvintele ur(ătoare 3n te't: acesta# un# vi# aspru#
lipit& foloseşte-le 3n enun!uri cu altă valoare, pe care o vei indica: *?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
H# Dă, 3n conte'te, sinoni(ul, o(oni(ul şi paroni(ul cuv"ntului companie. *?Ap+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
I# Dă c"te un e'e(plu de locu!iune substantivală, ad/ectivală, verbală, adverbială#
*?Bp+
#########################################################################################################################################
Oficiu: ?Bp
&i(p de lucru: @B de (inute
-u(ele ####################################################################
6lasa a 8,,,-a
)*() +* *,-./-0*
6iteşte cu aten!ie te'tul ur(ător şi scrie răspunsuri pentru fiecare cerin!ă:
„6u crengile ude şi fără veş("nt
Salc"(ii la poartă se-ndoaie#
Pe stradă se pli(bă iernaticul v"nt
Şi fluieră tactul aceluiaşi c"nt
Şi pl"nge cu lacri(i de ploaie#$
(*. +opârceanu - 1antezie de toamnă)
?# Scrie sinoni(e, potrivite conte'tual, pentru cuvintele ur(ătoare: crengile# se-
ndoaie# stradă# vânt# cânt. *?Bp+
##########################################################################################################################################
A# Scrie antoni(e pentru cuvintelor ur(ătoare, ob!inute cu a/utorul prefi'elor: matur#
normal# continuu# prefa!ă# postelic. *?Bp+
##########################################################################################################################################
C# )lcătuieşte enun!uri cu o(oni(ele: păr-păr# mână-mână. *?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
D# 0n propozi!iile de (ai /os alege for(a corectă a cuvintelor din paranteză: *?Bp+
a# )cest peisa/ 3(i este ########################### *familiar-familial).
b# ,nterven!ia la discu!ii a colegului (eu a fost ########################### (originară-originală)#
c# George 6ălinescu a fost un istoric ######################## (literar-literal).
d# 8enind, a ############################ (evoluat-evaluat) dint-o privire situa!ia#
@# )rată prin ce (i/loc de 3(bogă!ire a vocabularului s-au for(at cuvintele:
iernaticul# aceluiaşi. *?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
E# Scrie cinci ter(eni din fa(ilia le'icală a cuv"ntului „a "ndoi ” . *?Bp+
##### ##############################################################################################################################
F# )rată ce valoare (orfologică au cuvintele ur(ătoare 3n te't: şi, ude# foloseşte-le 3n
enun!uri cu altă valoare, pe care o vei indica:
*?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
H# Pornind de la substantivul gură scrie: un derivat, un co(pus şi două e'presii# *?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
I# .oloseşte 3n propozi!ii cuv"ntul flacără cu sens propriu, apoi cu sens figurat# *?Bp+
##########################################################################################################################################
##########################################################################################################################################
Oficiu: ?Bp
&i(p de lucru: @B de (inute

e. sură. stelele. numeral cardinal. Identifică derivatele şi compusele din textul de mai sus şi arată cum s-au format. cercel. Arată valoarea morfologică a cuvintelor: iarnă. pronume personal. Popescu a fost (investit-învestit) în funcţia de director. numeral cardinal. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului „fermecată”. 5. fir. . Transcrie. d. pot fi foarte dăunătoare. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele: stea-stea. nins. 13. A şters tabla. pe care o vei numi. articol hotărât.cl. Copilul se bucura că maşinuţa era teleghidată la distanţă. articol hotărât. Este o marcă (originală-originală) de confecţii. in-. Dar pe drum cotit şi nins. Un pisoi şi o bunică. d. ban. -os. 3. Alcătuieşte câte două cuvinte cu sufixele şi prefixele următoare: -ar. 8. pădure. într-o seară.des-.” (Otilia Cazimir . articol hotărât. Cuvântul o din prima strofă are valorile de: a. A fost odată O căsuţă fermecată. folosind forma corectă a paronimului din paranteză: a. c. poliţă. -iu. -esc. -aş.. A reuşit numai colaborând împreună cu colegul său. afară. care-care. -eşte.VOCABULARUL (fişă de lucru . articol hotărât. îm-.. cap. fermecată. c. 12. b. s-a uitat. urs. prin perdea. Umbră sură s-a desprins: Un voinic abia de-o şchioapă Înota-n omăt ca-n apă. cotit. desprins. c. de. Formează diminutive de la cuvintele următoare: buchet. Şi-ntr-o iarnă. omăt . bucată. Stelele râdeau de ea. Rescrie enunţurile date. b. 6. apoi alcătuieşte câte un enunţ în care să le foloseşti cu altă valoare. piatră. bisilabice şi trisilabice. derivare. dar-dar. a VI-a) Citeşte cu atenţie următorul text: „Tu nu ştii. Identifică construcţiile pleonastice din enunţurile următoare şi corectează-le: a.. apoi şi-a reluat din nou locul în bancă. Cuvântul voinic s-a format prin: a. c. 11. b. mătură. compunere. Fata s-a uitat afară Şi-a văzut cum. mânecă. 7. b. voinic. corn. Cănd aluat decizia (a evoluat-a evaluat) corect situaţia. alună. articol hotărât. câte patru cuvinte monosilabice. Şi-n căsuţă-o fată mică. Microorganismele foarte mici. interjecţie. 2. din text. seară. port-port.. Şi-a făcut singur autocritica în faţa colegilor săi. ciorap.Poveste de omăt) 1. tată. râdeau. Tonul pe care mi s-a adresat era (glacial-glaciar).. Indică sinonime contextuale pentru: odată. 10. 4. conversiune. ureche. Scrie antonime potrivite pentru: mică. 9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->