Sunteți pe pagina 1din 4

Fonetica.

Sunetele limbii române

Fonetica studiază sunetele vorbirii.


Sunetul este receptat de ureche.
Ex:, apă [a, p, ă] – 3 sunete
Litera este semnul grafic care notează un sunet.
Alfabetul limbii române conține 31 de litere:
a, ă, â, b, c, d, e, f, g, h, i, j, î, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ș, t, ț, u, v, w, x, y, z

Sunetele limbii române sunt:


1. Vocalele (sunetele pronunțate singure, fără ajutorul altor sunete) : a, ă, â, î =
sunt întotdeauna vocale!

2. Semivocalele (sunetele care se rostesc cu jumătate din intensitatea unei vocale)


Obs! e, i, o, u pot fi vocale ori semivocale.
Ex. e-tern, i-ni-mă, căl-du-ră (vocale)
lea-găn, bia-tă, soar-tă (semivocale)

3. Consoanele (sunetele rostite cu ajutorul unor vocale):


b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,r,s,ș,t,ț,v,z,x.

consoană + i asilabic = i șoptit : pomi (po-mi),


codri (co-dri),
flori (flo-ri)

Precizați consoanele, vocalele și semivocalele din: elan, mic, poartă, sare,


impunătoare, urâțenie, agitație, avea, erbivor, stranii.
Exerciții:
Elan: l, n – consoane; e, a – vocale
Mic: m,c – consoane; i- vocală
Poar-tă: p, t, r – consoane; a, ă – vocale; o semivocală
!!! Nu putem avea 2 vocale în aceeași silabă!!!
Sare: s, r – consoane; a,e – vocale
Im-pu-nă-toa-re: m, p, n, t, r – consoane; i, u, ă, a, e – vocale; o – semivocală
U-râ-țe-ni-e: r, ț, n
Temă: p. 67 manual/ 1, 5,6
Corespondența sunet-literă

În mod normal, unui sunet îi corespunde o literă.


Ex: telecabină = 10 sunete, 10 litere
clasă = 5 s, 5 l
Uneori, pot apărea diferențe între cuvântul scris și cel rostit.
1. Litera x redă 2 sunete: cs (exprimare, fix) și gz (exemplu, examen).
2. Există sunete pe care nu le scriem, chiar dacă le pronunțăm : eu [ieu]= 2l, 3
s, ele [iele]= 3 l, 4 s, este [ieste]= 4 l, 5 s.
3. Grupurile ce/ci, ge/gi, che/chi, ghe/ ghi transcriu un singur sunet când în
silaba în care se află este și o vocală.
Ex: cea-ră = 5 l,4 s, [č, a, r, ă]
gea-că = 5l, 4 s, [ğ, a, c, ă ]
4. Grupurile ce/ci, ge/gi, che/chi, ghe/ ghi transcriu 2 sunete când formează
singure silabă.
Ex: ce-da = 4 l, 4s, gi-ra-fă = 6l, 6s, ghe-te = 5 l, 4s
5. Un sunet poate fi reprodus prin diferite litere:
- înțelept, avânt (î, â)  folosim ,,î” la începutul și la sfârșitul cuvântului
sau la cuvinte derivate ori compuse (încântat, coborî, neînțeles, bineînțeles)
 folosim ,,â” în mijlocul cuvântului (mâncare)
- carne, karate (c, k)
- inițial, yală (i, y)
- verdeață, watt (v, w)
OBSERVAȚIE!
Grupuri Transcriere fonetică
Ce, ci č cer: č, e, r; ceapă: č, a, p, ă;
ge, gi ğ gest: ğ, e, s, t; geam: ğ, a, m
Chei, chi c` chenar: c`, e, n, a, r cheală: c`, a, l, ă
ghe, ghi g` ghete: g`, e, t, e gheață: g`, a, ț, ă

SILABA
SILABA = o vocală sau un grup de sunete ce conține o vocală, rostit printr-un singur efort
expirator
Ex: a-er (a, e – vocale, r - consoană), cer-cei (e – vocală, i-semivocală, c,r – consoane)
Cuvintele pot fi:
 MONOSILABICE (o singură silabă: stau, am, mă, și, cuc, țop);
 PLURISILABICE (mai multe silabe: ho-pa, an-tre-na, ho-tă-râ-re)
ACCENTUL = pronunțarea mai intensă a unei silabe (în limba română, acesta nu are loc fix):
doctor, taxi, profesor/ profesor (unele cuvinte acceptă variația accentuală), butelie, catalog.

APLICAȚII
1. Desparte în silabe fiecare dintre cuvintele de mai jos:
pornește - poteci - carte -
ochelarii- pașii- accentul-
2. Caută vocalele (V) și semivocalele (SV) din cuvintelele de mai jos, apoi notează-le,
după model:
leoaică aseară oi mâine vioară
V SV
3. Subliniază vocala accentuată din cuvintele de mai jos:
bine Claudia compunere istorie matematică
4. Transcrieți felul sunetelor (vocală, semivocală, consoană) pentru fiecare dintre
cuvintele de mai jos:
țară- niciodată-
minunată- plictiseală-
5. Precizează sunetele transcrise de litera x (cs/ gz) în cuvintele de mai jos:
examen- extrem-
excursie- executat-
6. Notează numărul de litere și de sunete din cuvintele date:
ghinion unghie chinez
cercei Gheorghe box
7. Subliniază semivocalele din următoarele cuvinte:
explodează joacă viață nasturi serioasă dimineață
8. Unește cuvintele cu cifra care corespunde cu numărul de silabe pe care îl au:
Auxiliar 1 2
Exotic 5
Verde 3
Unt 6
Radieră
Enciclopedie 4 8
Autobiografie
9.Copiază următoarele cuvinte în tabelul de mai jos și grupează-le în două categorii –
cuvinte care îl au pe ,,o”ca semivocală și cuvinte care îl au pe,,o’’ca vocală: moară, oaie,
orb, om, ou, colorat, șoarece,atom, oglindă, română.
,,O “ VOCALĂ ,,O” SEMIVOCALĂ

8/66

Cel : 3l, 3s [č, e, l]

Ceas: 4l, 3s [č,a,s]

Ve-cin: 5l, 5s [v, e, č,i,n]

Ciu-dat: 6l, 5s [č,u,d,a,t]

S-ar putea să vă placă și