Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație


Examenul de bacalaureat naţional 2021
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Varianta
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I (50 de puncte)


Citeşte următorul fragment:

Mama ne dăduse până aci toate lecţiile noastre, ne învăţase să scriem, să citim, geografie,
socotelile şi citirea limbii franceze. Acum însă găsi că nici timpul, nici rolul ei nu-i mai permiteau să
se consacre cu totul lecţiunilor noastre. Sosi dar din Elveţia d-ra Marie Bornand, prima institutoare.
Tata, care avea direcţiunea generală a instrucţiunei, nu voia o catolică, de al cărei prozelitism * se
temea, nici o franceză, care nu ar fi putut să ne înveţe limba germană. D-ra Marie ne dedea deci lecţii
de cele două limbi, franceză şi germană, piano, desen şi istoria sfântă. La această din urmă materie
ţinea mult, ca bună calvinistă*.
La 8 eram în clasă, cu dânsa în capul mesei celei lungi. Cei mari începeau, cei mici soseau şi se
aşezau fiecare cu caietele şi cărţile lui, urmându- ne pe rând lângă institutriţă şi trecând în urmă la
celălalt căpătâi, ca să prepare pe a doua zi. Multă disciplină domnea în clasa noastră şi bunul obicei de
a ne izola în noi înşine pentru a putea simultan lucra cu toţii, cot la cot, la aceeaşi masă unde se făceau
dicteele, se recitau lecţii şi se explicau reguli care nu priveau decât pe fiecare din elevi. Preţioasă
gimnastică pentru restul vieţei. Pentru clasele primare române, venea din Piteşti un tânăr profesor,
domnul Atanasiu, adus de nenea Ghiţă de trei ori pe săptămână, după ce-şi termina cursurile şcoalei.
De la 4 jumătate la 6 jumătate, luam pe rând lecţia, Ionel cu mine în aceeaşi clasă; Dinu şi Vintilă, în
cele două următoare. După un an şi jumătate am trecut cele patru clase primare, căci eram îndeajuns
preparaţi la cele mai multe materii de mama.
La 6 şi jumătate prânzeam cu toţii; după masă jucam jocuri la care participau părinţii şi nenea
Ghiţă; la 8 se duceau cei mai mici la culcare şi adesea d- ra Marie la piano, d. Atanasiu din vioară
făceau puţină muzică. La 9 trăgea la scară trăsura lui nenea Ghiţă, cu doi cai frumoşi, unul alb, celălalt
roib, din herghelia de la Tigveni a lui nenea Tudorache. Casa reintra în liniştea somnului, căci
dimineaţa începea devreme. Mama era o minunată gospodină; cu veniturile sale restrânse, numai
chibzuinţa ei făcea traiul aşa de bun. Învăţa bucătăria pe orice ţăran şi nicăieri nu se mânca mai bine.
Poamele şi vinul erau domeniul tatei, lăptăria, al mamei. Untul renumit de la Florica a fost cel dintâi
din ţară care nu mai ieşea din putineiul tradiţional. Regele Carol spunea: „Cu toate insistenţele mele, la
domeniile şi fermele regale nu pot obţine untul de la Florica“. Vinul tatei a fost, asemenea, cel dintâi
îngrijit şi învechit sistematic.
Sabina Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu, 1821-1891

*prozelitism -  devotament fanatic față de o religie, ideologie, doctrină


*calvinism -  Cult religios protestant, întemeiat în sec. XVI de Calvin, care suprimă complet
ceremoniile și reduce sfintele taine la botez și cuminecătură, sub steagul căruia burghezia dintr-o serie
de țări vest-europene a luptat în sec. XVI și XVII împotriva aristocrației feudale și catolicismului.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe, cu


privire la textul dat.
1. Indică sensul din text al secvenței dimineaţa începea devreme. 6 puncte
2. Menționează o consecință a ajutorului mamei la lecții, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte
3. Precizează două activități frecvente ale copiilor din familia Brătianu, justificându-ți răspunsul cu o
secvență din text. 6
puncte
4. Explică motivul pentru care însuși Regele Carol este nemulțumit de fermele regale. 6 puncte

Probă scrisă la limba şi literatura română Varianta


Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, cine o înlocuiește pe mamă la lecții atunci când se simte depășită,
așa cum rezultă din textul dat. 6
puncte B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă un copil poate
sau nu să învețe temeinic și acasă, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul
Din viața familiei Ion C. Brătianu, 1821-1891 de Sabina Cantacuzino, cât și la experiența personală
sau culturală 20
puncte
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea
corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;
14 puncte
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de
exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 6
puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al II-lea (10


puncte)
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul de mai jos.

PASCU: (Scoţând din validă un alt pachet): Uite şi pachetul cucoanei d-tale, dom’ Şef. L-am
învelit în hârtie albastră, să nu le ‘ncurc.
ŞEFUL: Bravo! Să trăeşti. îmi pare rău că nu e nevastă-mea aici, că te opream la masă. Avem o
raţă pe varză o minune! A rămas dela prânz.
PASCU: Las-o pe altădată, că acuma sunt grăbit. Nu vezi câte bagaje am?
ŞEFUL: (Ieşind în prag): Ichime! Ichime! Ia pune mâna pe geamandanul lui domnu Pascu şi du-l
la trăsură. (In acel timp, din dreapta, pe peron, apare d-ra Cucu.)
PASCU: Săru’ mâna d-ră Cucu. Să pofteşti mâine la magazin. Am adus noutăţi.
D-ra CUCU: Nu mai calc în magazinul d-tale. Ai vândut fetelor dintr’a opta ruj de buze.
PASCU: Păi de! domnişoară Cucu. Eu sunt magazin general. Vând de toate şi la toată lumea.
D-ra CUCU: Las’ că discut eu cazul d-tale. (Ameninţătoare): In conferinţă!
G. M. Zamfirescu, Steaua fără nume
Notă
Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare
– 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea (30 de


puncte)
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți relația dintre două personaje
dintr-un basm cult studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două episoade/secvenţe comentate;
– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale nuvelei studiate, semnificative
pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalităţi
de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Notă
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului, vei primi
18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte
(existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1
Probă scrisă la limba şi literatura română Varianta
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia
– 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Examenul de bacalaureat naţional 2021


Proba E. a)
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate
explicit în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a unctajului
total obţinut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (50 de puncte)
A. (30 de puncte)
1. indicarea sensului din text al secvenței date (de exemplu: Sensul secvenței este trudă matinală ) - 4
puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație
– 1 punct 6 puncte
2. menționarea unei consecințe a ajutorului mamei la lecții (de exemplu: Copiii au absolvit cele
patru clase primare.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct
6 puncte
3. precizarea a două tipuri de activități frecvente ale copiilor din familia Brătianu (recitatul lecțiilor,
jocuri alărturi de părinți) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text ( la aceeaşi masă
unde se făceau dicteele, se recitau lecţii şi se explicau reguli; după masă jucam jocuri la care
participau părinţii şi nenea Ghiţă;) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct;
corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct
6 puncte
4. explicarea motivului pentru care însuși Regele Carol este nemulțumit de fermele sale (de exemplu:
imposibilitatea de a obține unt ca la Florica) – 4 puncte (explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de
explicare – 2 puncte); formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,
ortografie și punctuație – 1 punct
6 puncte
5. prezentarea celor care o înlocuiesc la lecții pe mama (de exemplu: d-ra Marie sosită din Elveția,
tânărul profesor Atanasiu): prezentare adecvată şi nuanţată – 4 puncte; abordare schematică,
ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct
4 puncte
-respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și
punctuație – 1 punct 2
puncte
B. (20 de puncte)
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate: enunțare
clară, în concordanță cu opinia formulată – 2 p.; încercare de enunțare – 1 p. 2 x 2 puncte = 4
puncte
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.
Probă scrisă la limba şi literatura română Varianta
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ valorificarea textului în dezvoltarea oricărui argument – 3 p./simpla citare a unor secvențe din text
– 1 p.; raportarea la experiența personală sau culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 p.
3 puncte + 1 punct = 4 puncte
‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parţial adecvată
– 1 p. 2
puncte
‒ respectarea normelor limbii literare (0 – 1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 – 3 greșeli –
1 punct; 4 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0 – 1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1
p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.) 1
punct
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1
punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)
Prezentarea rolului notațiilor autorului din fragmentul dat 6 puncte
• prezentare adecvată și nuanțată, prin evidențierea rolului notațiilor autorului (caracterizare a
personajelor, precizarea unor detalii scenografice, precizarea timpului și a spațiului etc.) – 6 puncte
• prezentare ezitantă a rolului notațiilor autorului – 3 puncte
• simpla precizare a rolului notațiilor autorului sau tendință de generalizare – 1 punct – utilizarea
limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 greşeli – 1 punct;
2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli – 1 punct; 2 sau mai multe
greșeli – 0 puncte)
4 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Conţinut – 18 puncte
– prezentarea statutului social, moral, psihologic etc. al fiecăruia dintre cele două personaje
2 x 3 puncte = 6 puncte
 prezentare clară, nuanțată – 3 puncte;
 schematism în prezentarea statutului personajului – 1 punct
– evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje, prin referire la două episoade/secvențe
comentate 6 puncte
 prezentarea evoluției relației dintre personaje – 2 puncte
 ilustrarea evoluției relației dintre personaje, prin oricare două episoade/secvențe comentate – 2
puncte + 2 puncte = 4 puncte; simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare
– 1 punct + 1 punct = 2 puncte
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi de limbaj
semnificative pentru evoluția relației dintre cele două personaje 2 x 3 puncte = 6
puncte
 analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru evoluția relației dintre personaje
– 3 puncte; abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct
Redactare – 12 puncte
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct
– logica înlănțuirii ideilor 1 punct
– abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
Probă scrisă la limba şi literatura română Varianta
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

 relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante
– 3 puncte
 relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante
– 2 puncte
 schematism – 1 punct
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte
− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2
puncte
− punctuaţia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2
puncte
− așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă la limba şi literatura română Varianta


Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2