Sunteți pe pagina 1din 28

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. a)
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (40 de puncte)


A. (30 de puncte)
1. c 3 puncte
2. b 3 puncte
3. b 3 puncte
4. c 3 puncte
5. c 3 puncte
6. c 3 puncte
7. a 3 puncte
8. d 3 puncte
9. c 3 puncte
10. a 3 puncte

B. (10 puncte)
1. F 2 puncte
2. F 2 puncte
3. A 2 puncte
4. F 2 puncte
5. A 2 puncte

SUBIECTUL al II-lea (20 de puncte)


‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ câte 4 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunţate: dezvoltare clară, nuanţată, prin raportare la experiența personală sau culturală – 4 puncte;
dezvoltare ezitantă – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct
2 x 4 puncte = 8 puncte
‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial
adecvată – 1 punct 2 puncte
‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe
greşeli – 0 puncte) 2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 punct;
2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 1 punct
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura română Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Conţinut – 18 puncte
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o perioadă, într-un
curent cultural/literar sau într-o orientare tematică: precizarea perioadei, curentului cultural/literar,
orientării tematice – 2 puncte; numirea a două trăsături ale perioadei, curentului cultural/literar sau
ale orientării tematice precizate: 2 x 1 punct = 2 puncte; evidențierea celor două trăsături, prin
valorificarea textului: 2 x 1 punct = 2 puncte 6 puncte
– comentarea a două secvențe relevante pentru tema romanului studiat: precizarea temei – 2 puncte;
comentarea oricăror două secvențe relevante pentru tema romanului ales – 2 x 2 puncte = 4 puncte
(comentarea secvenţei – 2 puncte; tendința de rezumare – 1 punct) 6 puncte
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi de limbaj
semnificative pentru romanul studiat 2 x 3 puncte = 6 puncte
• analiza fiecărei componente alese, justificând relevanța acesteia pentru romanul ales – 3 puncte;
analiza fiecărei componente alese, fără justificarea relevanţei acesteia – 2 puncte; abordarea
schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct

Redactare – 12 puncte
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct
– logica înlănțuirii ideilor 1 punct
– abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante
– 3 puncte
• relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial
relevante – 2 puncte
• schematism – 1 punct
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte
− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− punctuaţia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura română Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019


Proba E. a)
Limba şi literatura română
Model
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (40 de puncte)
Citeşte textul de mai jos.
Ai îmbătrânit, băiete,
Cântând stihuri şi ştafete*,
Potrivind, ascuns de lună,
Vorba-n fluier, care sună.
Lumea plânge de necazuri,
Tu-ţi pui gândul pe atlazuri
Şi, de dor de vânt şi mierle,
Faci cu acul fir de perle.
Îţi ungi rănile cu-argint,
Te alinţi cu zări ce mint
Şi-ţi faci cugetul hotar
Între înger şi măgar.
Ah! de când m-a fost iubit,
Felul meu s-a izmenit*.
Gura-i rece, de nălucă,
Mi-a lăsat viaţa năucă.
Fiinţa mică de otravă
Mi-a făcut viaţa bolnavă.
Fieşcare os mă doare
De-amintire şi lingoare.
Şi pentru că nu am ştire
De-mi voi mai veni în fire
Şi de o voi mai vedea
Strânsă subt musteaţa mea,
Ca un şarpe ce se zbate
Suferind de cinci păcate,
Stihuind m-am hotărât
Să-mi trec noaptea de urât.
Că dacă mai este vie,
Scrie peană! Sânge scrie!
Cine ştie!...
O citi şi o să vie.
Tudor Arghezi, Dor dur

*ştafetă – 1. (înv.) curier special care ducea scrisori sau mesaje urgente; ștafetar. 2. scrisoare, mesaj urgent dus de
un curier special; p. ext. veste, știre
*a se izmeni – a se schimba

Probă scrisă – Limba şi literatura română Model


Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
A. Scrie pe foaia de examen numărul cerinței și litera corespunzătoare răspunsului corect, cu
privire la textul dat.
1. Sensul substantivului stih este:
a. fenomen al naturii.
b. himeră.
c. vers.
d. veşmânt. 3 puncte
2. Sensul adjectivului bolnavă din secvența Mi-a făcut viaţa bolnavă este:
a. contagioasă.
b. dificilă.
c. izolată.
d. scandaloasă. 3 puncte
3. Rolul cratimei în fiecare dintre secvenţele Vorba-n fluier şi De-amintire este explicat corect, în ordine, în seria:
a. marchează căderea unei vocale; marchează elidarea unei vocale.
b. marchează căderea unei vocale; marchează rostirea legată a două cuvinte.
c. marchează despărţirea a două cuvinte; marchează evitarea unui hiat.
d. marchează elidarea unei vocale; marchează rostirea legată a două cuvinte. 3 puncte
4. Se regăsesc mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii în ambele secvenţe din seria:
a. Lumea plânge de necazuri; Faci cu acul fir de perle.
b. Să-mi trec noaptea de urât; O citi şi o să vie.
c. Te alinţi cu zări ce mint; Şi pentru că nu am ştire.
d. Tu-ţi pui gândul pe atlazuri; Ca un şarpe ce se zbate. 3 puncte
5. În versurile Lumea plânge de necazuri,/Tu-ţi pui gândul pe atlazuri/Şi, de dor de vânt şi mierle,/Faci cu acul fir de
perle.//Îţi ungi rănile cu-argint,/Te alinţi cu zări ce mint/Şi-ţi faci cugetul hotar/Între înger şi măgar. primele figuri de stil
sunt, în ordine:
a. comparaţie, epitet, metaforă.
b. epitet, metaforă, enumeraţie.
c. metaforă, enumeraţie, metaforă.
d. personificare, epitet, metaforă. 3 puncte
6. Două motive literare prezente în textul dat sunt:
a. amintirea, copilul.
b. perla, îngerul.
c. poetul, trecerea timpului.
d. suferinţa, focul. 3 puncte
7. Din punct de vedere prozodic, în penultima strofă, există:
a. rimă împerecheată, ritm trohaic, măsura de 7-8 silabe.
b. rimă împerecheată, ritm iambic, măsura de 7-8 silabe.
c. rimă împerecheată, ritm iambic, măsura de 8 silabe.
d. rimă încrucişată, ritm trohaic, măsura de 8 silabe. 3 puncte
8. Dimensiunea temporală a imaginarului poetic se conturează în versul:
a. Potrivind, ascuns de lună.
b. Suferind de cinci păcate.
c. Mi-a lăsat viaţa năucă.
d. Să-mi trec noaptea de urât. 3 puncte
9. O idee poetică regăsită în prima strofă a poeziei este:
a. bucuria generată de o viaţă trăită plenar, prin cântec şi poezie.
b. bucuria generată de constatarea că timpul este ireversibil.
c. conştientizarea irosirii timpului prin creaţii care pun accentul pe formă.
d. conştientizarea stării meditative pe care o resimte orice creator. 3 puncte
10. Atitudinea transmisă în ultima strofă este de:
a. optimism.
b. pesimism.
c. revoltă.
d. siguranţă. 3 puncte
Probă scrisă – Limba şi literatura română Model
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos, cu privire la textul dat. Dacă vei considera că afirmația
este adevărată, scrie pe foaia de examen numărul cerinței și litera A, iar dacă vei considera că este
falsă, scrie numărul cerinței și litera F.

1. A F În strofa a cincea, domină câmpul lexico-semantic al naturii. 2 puncte


2. A F Cuvântul ac este folosit cu sens denotativ. 2 puncte
3. A F Textul dat este o poezie lirică. 2 puncte
4. A F Tema poeziei Dor dur de Tudor Arghezi este călătoria. 2 puncte
5. A F Ideea poetică dezvoltată în strofele a şasea şi a şaptea evidenţiază o relaţie de tip cauză-efect. 2 puncte

SUBIECTUL al II-lea (20 de puncte)


Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă mediul on-line este sau nu
o sursă credibilă de informare, raportându-te la experiența personală sau culturală.
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de
exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui roman al
experienţei studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o perioadă, într-un
curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;
– comentarea a două secvențe relevante pentru tema romanului studiat;
– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru romanul studiat
(de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele
comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Notă
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins,
încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte;
utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină,
lizibilitatea – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura română Model


Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. a)
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Model
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (40 de puncte)


A. (30 de puncte)
1. c 3 puncte
2. b 3 puncte
3. b 3 puncte
4. c 3 puncte
5. c 3 puncte
6. c 3 puncte
7. a 3 puncte
8. d 3 puncte
9. c 3 puncte
10. a 3 puncte

B. (10 puncte)
1. F 2 puncte
2. F 2 puncte
3. A 2 puncte
4. F 2 puncte
5. A 2 puncte

SUBIECTUL al II-lea (20 de puncte)


‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ câte 4 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunţate: dezvoltare clară, nuanţată, prin raportare la experiența personală sau culturală – 4 puncte;
dezvoltare ezitantă – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct
2 x 4 puncte = 8 puncte
‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial
adecvată – 1 punct 2 puncte
‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe
greşeli – 0 puncte) 2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 punct;
2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 1 punct
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura română Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Conţinut – 18 puncte
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, din romanul studiat
6 puncte
• prezentare adecvată şi nuanţată – 6 puncte
• prezentare ezitantă – 3 puncte
• prezentare schematică sau superficială – 1 punct
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două scene/secvenţe comentate 6 puncte
• menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 2 puncte
• ilustrarea trăsăturii menţionate prin două scene/secvenţe comentate – 2 x 2 puncte = 4 puncte
(ilustrarea trăsăturii printr-o scenă/secvenţă comentată – 2 puncte; simpla numire a unei
scene/secvenţe sau tendinţa de rezumare – 1 punct)
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi de limbaj ale
romanului studiat, semnificative pentru construcția personajului ales 2 x 3 puncte = 6 puncte
• analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru construcția personajului –
3 puncte; analiza elementului ales, fără justificarea relevanţei acestuia – 2 puncte; abordarea
schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct

Redactare – 12 puncte
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct
– logica înlănțuirii ideilor 1 punct
– abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante
– 3 puncte
• relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial
relevante – 2 puncte
• schematism – 1 punct
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte
− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− punctuaţia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura română Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. a)
Limba şi literatura română

Model
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (40 de puncte)
Citeşte textul de mai jos.
Ai îmbătrânit, băiete,
Cântând stihuri şi ştafete*,
Potrivind, ascuns de lună,
Vorba-n fluier, care sună.
Lumea plânge de necazuri,
Tu-ţi pui gândul pe atlazuri
Şi, de dor de vânt şi mierle,
Faci cu acul fir de perle.
Îţi ungi rănile cu-argint,
Te alinţi cu zări ce mint
Şi-ţi faci cugetul hotar
Între înger şi măgar.
Ah! de când m-a fost iubit,
Felul meu s-a izmenit*.
Gura-i rece, de nălucă,
Mi-a lăsat viaţa năucă.
Fiinţa mică de otravă
Mi-a făcut viaţa bolnavă.
Fieşcare os mă doare
De-amintire şi lingoare.
Şi pentru că nu am ştire
De-mi voi mai veni în fire
Şi de o voi mai vedea
Strânsă subt musteaţa mea,
Ca un şarpe ce se zbate
Suferind de cinci păcate,
Stihuind m-am hotărât
Să-mi trec noaptea de urât.
Că dacă mai este vie,
Scrie peană! Sânge scrie!
Cine ştie!...
O citi şi o să vie.
Tudor Arghezi, Dor dur

*ştafetă – 1. (înv.) curier special care ducea scrisori sau mesaje urgente; ștafetar. 2. scrisoare, mesaj urgent dus de
un curier special; p. ext. veste, știre
*a se izmeni – a se schimba

Probă scrisă – Limba şi literatura română Model


Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
A. Scrie pe foaia de examen numărul cerinței și litera corespunzătoare răspunsului corect, cu
privire la textul dat.
1. Sensul substantivului stih este:
a. fenomen al naturii.
b. himeră.
c. vers.
d. veşmânt. 3 puncte
2. Sensul adjectivului bolnavă din secvența Mi-a făcut viaţa bolnavă este:
a. contagioasă.
b. dificilă.
c. izolată.
d. scandaloasă. 3 puncte
3. Rolul cratimei în fiecare dintre secvenţele Vorba-n fluier şi De-amintire este explicat corect, în ordine, în seria:
a. marchează căderea unei vocale; marchează elidarea unei vocale.
b. marchează căderea unei vocale; marchează rostirea legată a două cuvinte.
c. marchează despărţirea a două cuvinte; marchează evitarea unui hiat.
d. marchează elidarea unei vocale; marchează rostirea legată a două cuvinte. 3 puncte
4. Se regăsesc mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii în ambele secvenţe din seria:
a. Lumea plânge de necazuri; Faci cu acul fir de perle.
b. Să-mi trec noaptea de urât; O citi şi o să vie.
c. Te alinţi cu zări ce mint; Şi pentru că nu am ştire.
d. Tu-ţi pui gândul pe atlazuri; Ca un şarpe ce se zbate. 3 puncte
5. În versurile Lumea plânge de necazuri,/Tu-ţi pui gândul pe atlazuri/Şi, de dor de vânt şi mierle,/Faci cu acul fir de
perle.//Îţi ungi rănile cu-argint,/Te alinţi cu zări ce mint/Şi-ţi faci cugetul hotar/Între înger şi măgar. există, în ordine:
a. comparaţie, epitet, metaforă.
b. epitet, metaforă, enumeraţie.
c. metaforă, enumeraţie, metaforă.
d. personificare, epitet, metaforă. 3 puncte
6. Două motive literare prezente în textul dat sunt:
a. amintirea, copilul.
b. perla, îngerul.
c. poetul, trecerea timpului.
d. suferinţa, focul. 3 puncte
7. Din punct de vedere prozodic, în penultima strofă, există:
a. rimă împerecheată, ritm trohaic, măsura de 7-8 silabe.
b. rimă împerecheată, ritm iambic, măsura de 7-8 silabe.
c. rimă împerecheată, ritm iambic, măsura de 8 silabe.
d. rimă încrucişată, ritm trohaic, măsura de 8 silabe. 3 puncte
8. Dimensiunea temporală a imaginarului poetic se conturează în versul:
a. Potrivind, ascuns de lună.
b. Suferind de cinci păcate.
c. Mi-a lăsat viaţa năucă.
d. Să-mi trec noaptea de urât. 3 puncte
9. O idee poetică regăsită în prima strofă a poeziei este:
a. bucuria generată de o viaţă trăită plenar, prin cântec şi poezie.
b. bucuria generată de constatarea că timpul este ireversibil.
c. conştientizarea irosirii timpului prin creaţii care pun accentul pe formă.
d. conştientizarea stării meditative pe care o resimte orice creator. 3 puncte
10. Atitudinea transmisă în ultima strofă este de:
a. optimism.
b. pesimism.
c. revoltă.
d. siguranţă. 3 puncte
Probă scrisă – Limba şi literatura română Model
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
B. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos, cu privire la textul dat. Dacă vei considera că afirmația
este adevărată, scrie pe foaia de examen numărul cerinței și litera A, iar dacă vei considera că este
falsă, scrie numărul cerinței și litera F.

1. A F În strofa a cincea, domină câmpul lexico-semantic al naturii. 2 puncte


2. A F Cuvântul ac este folosit cu sens denotativ. 2 puncte
3. A F Textul dat este o poezie lirică. 2 puncte
4. A F Tema poeziei Dor dur de Tudor Arghezi este călătoria. 2 puncte
5. A F Ideea poetică dezvoltată în strofele a şasea şi a şaptea evidenţiază o relaţie de tip cauză-efect. 2 puncte

SUBIECTUL al II-lea (20 de puncte)


Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă mediul on-line este sau nu
o sursă credibilă de informare, raportându-te la experiența personală sau culturală.
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de
exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui
personaj dintr-un roman al experienţei studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:


– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două scene/secvenţe comentate;
– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ, semnificative
pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalităţi de
caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Notă
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins,
încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte;
utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină,
lizibilitatea – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura română Model


Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019


Proba E. c)
Istorie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


MODEL
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator,
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările.

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (40 de puncte)


1. b 4 puncte
2. c 4 puncte
3. a 4 puncte
4. b 4 puncte
5. c 4 puncte
6. a 4 puncte
7. a 4 puncte
8. c 4 puncte
9. b 4 puncte
10. c 4 puncte

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte)


1. 3 puncte pentru răspunsul: pacea de la Brest-Litovsk/Rusia a semnat pacea de la Brest-Litovsk
cu Puterile Centrale. Se punctează oricare alt răspuns corect al cerinței.
3 puncte pentru unul dintre răspunsurile: lipsind România de sprijinul rus; izolând-o de
Occident. Se punctează oricare alt răspuns corect al cerinței.
2. 7 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere pertinent referitor
la evenimentele din 1917, desfășurate pe frontul din Moldova, susținut cu două informații
selectate din sursă. De exemplu: Generalul Averescu are un rol determinant în cadrul
evenimentelor de pe frontul din Moldova. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt:
generalul Averescu a pornit ofensiva de lângă Mărăști, în cadrul efortului general [...] de a învinge
Puterile Centrale și Averescu a oprit operațiunea pentru că situația din Galiția se agravase.
SAU
Inițiativa acțiunilor pe frontul din Moldova aparține atât generalului Averescu, cât și mareșalului
von Mackensen. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: generalul Averescu a pornit
ofensiva de lângă Mărăști și Mareșalul von Mackensen a lansat la rândul său o ofensivă
puternică al cărei obiectiv era să dea o lovitură decisivă armatelor română și rusă. Se punctează
orice punct de vedere pertinent, susținut de informații din sursă.
4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere pertinent
referitor la evenimentele din 1917, desfășurate pe frontul din Moldova, susținut cu o
informație selectată din sursă.
3. câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror alte două fapte istorice referitoare la relația dintre
România și marile alianțe de la începutul secolului al XX-lea, în afara celor la care se referă
sursa dată (de exemplu: acțiunile diplomatice cu Antanta, acțiunile militare desfășurate în 1916
împotriva Puterilor Centrale, acțiuni diplomatice cu Puterile Centrale etc.) (2px2=4p)
câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat - o scurtă expunere în care
sunt precizate două informații referitoare la faptul istoric și se utilizează relația cauză-efect
(3px2=6p)

Probă scrisă la istorie MODEL


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

4. câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice desfășurate de România în
cadrul „crizei orientale‟ din a doua jumătate a secolului al XIX-lea (de exemplu: semnarea
Convenției cu Rusia, intrarea în războiul antiotoman din 1877-1878, participarea la luptele
antiotomane desfășurate în 1877 etc.) (2px2=4p)
3 puncte pentru precizarea oricărei constante în desfășurarea faptelor istorice menționate (de
exemplu: relația cu Rusia, implicarea principelui României, Carol I etc.)

SUBIECTUL al III – lea (20 de puncte)


Informaţia istorică – 16 puncte distribuite astfel:
- câte 2 puncte pentru menţionarea oricărei acţiuni desfăşurate de România în politica internă din
perioada stalinismului, respectiv din perioada naţional-comunismului (de exemplu: formarea PMR,
ca partid unic, adoptarea Constituției din 1948 etc., respectiv transformarea PMR în PCR-partid
unic, adoptarea Constituției din 1965 etc.) (2px2=4p)
3 puncte pentru precizarea oricărei asemănări între măsurile menționate (de exemplu: caracterul
totalitar, legitimarea regimului politic etc.)
- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric desfăşurat de România în cadrul „Războiului
rece” (de exemplu: participarea la fondarea CAER, participarea la fondarea Organizației Tratatului
de la Varșovia etc.)
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat - o scurtă expunere în care sunt precizate
două informații referitoare la faptul istoric și se utilizează relația cauză-efect
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția politică a României la sfârşitul
secolului al XX-lea (de exemplu: România evoluează ca stat democratic la sfârșitul secolului al
XX-lea./Evoluția României la sfârșitul secolului al XX-lea este determinată de prăbușirea regimului
comunist. etc.)
3 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric –
prezentarea oricărui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații referitoare la acest fapt
și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar,
ca urmare etc.)

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 4 puncte distribuite astfel:


- 1 punct pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie)
- 1 punct pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu

Probă scrisă la istorie MODEL


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019


Proba E. c)
Matematică M_mate-info
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
• Pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
• Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
SUBIECTUL I (40 de puncte)
1. D 4p
2. A 4p
3. C 4p
4. B 4p
5. A 4p
6. D 4p
7. D 4p
8. C 4p
9. B 4p
10. A 4p
SUBIECTUL al II-lea (20 de puncte)
1.a) 1 2 4
det ( M ( m ) ) = −1 m −1 = −4m 2 + m + 3 , pentru orice număr real m 2p
m 1 3
3  3 
det ( M ( m ) ) = 0 ⇔ m = −
sau m = 1 , deci sistemul are soluție unică pentru m ∈ ℝ \  − ,1 3p
4  4 
b) Pentru m = 1, sistemul este compatibil nedeterminat și soluțiile sistemului sunt
3p
( −2α + 3,1 − α ,α ) , unde α ∈ ℂ
5  1 2 5
4 (1 − α ) = ( 3 − α ) ⇔ α = −1 sau α = , deci soluțiile sunt ( 5,2, −1) sau  − , − , 
2 2
2p
3  3 3 3
2.a) 1 3 3
2
1 3 3
3
x∗x = x −  + , x∗x∗x = x−  + 2p
3 2 2 9 2 2
3
1 3 3 3 3 9
 x −  + = x ⇔ x = − sau x = sau x = 3p
9 2 2 2 2 2
b) 9 9 9
x ∗ = ∗ x = x , pentru orice număr real x , deci e = este elementul neutru al legii „ ∗ ” 2p
2 2 2
9
n ∗ n ' = n '∗ n = ⇔ 4nn '− 6n − 6n ' = 27 , unde n ' este simetricul lui n și, cum pentru
2
3p
n, n ' ∈ ℕ , numărul 4nn '− 6n − 6n ' este par, obținem că nu există niciun număr natural n al
cărui simetric în raport cu legea de compoziție „ ∗ ” să fie număr natural

Probă scrisă la matematică M_mate-info Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) 2x + 1
f ′( x) = 1 − 2
= 3p
x + x +1
x2 − x x ( x − 1)
= = , x∈ℝ 2p
x + x + 1 x2 + x + 1
2

b) Tangenta la graficul funcției f în punctul ( a, f ( a ) ) este paralelă cu dreapta de ecuație


1 1 2p
y = − x + 2 ⇔ f '( a ) = −
7 7
a ( a − 1) 1 1 1
2
= − ⇔ 8a 2 − 6a + 1 = 0 ⇔ a = sau a = 3p
a + a +1 7 4 2
c) f continuă pe ℝ , lim f ( x ) = −∞ , f ( 0 ) = 0 , f (1) = 1 − ln 3 ∈ ( −1,0 ) 3p
x →−∞
f este strict descrescătoare pe ( 0,1) și f este strict crescătoare pe (1, +∞ ) , deci, pentru
1p
fiecare n ∈ ℕ* , ecuația f ( x ) + n = 0 nu are nicio soluție în [ 0, +∞ )
f este strict crescătoare pe ( −∞,0 ) ⇒ pentru fiecare n ∈ ℕ* , ecuația f ( x ) + n = 0 are
1p
soluție unică în ( −∞,0 ) , deci pentru fiecare număr natural nenul n , ecuația f ( x ) + n = 0
are soluție unică
2.a) 2 2 2
x x x2 2
∫ e x
f ( x ) dx = ∫ ex
e ⋅ dx = ∫ x dx = = 3p
0 0 0
2 0
= 2−0=2 2p
b) 1 0 1 0 1
−x −x −x −x
A= ∫ f ( x ) dx = ∫ − xe dx + ∫ xe dx = ( x + 1) e −1 − ( x + 1) e 0 = 3p
−1 −1 0
2 2
= 1− +1 = 2 − 2p
e e
c) 1 1 1 1
( n + 2 ) I n = ( n + 2 ) ∫ x n f ( x ) dx = ( n + 2 ) ∫ x n+1e− x dx = ∫ ( x n+ 2 ) ' e− x dx =
1
+ x n + 2 e − x dx
e ∫0
2p
0 0 0
1 1 1
1 −x 1 1
0 ≤ x ≤1⇒ ≤ e ≤ 1 ⇒ ⋅ x n + 2 ≤ x n + 2 e − x ≤ x n + 2 ⇒ ∫ x n + 2 dx ≤ ∫ x n + 2 e − x dx ≤ ∫ x n + 2 dx 1p
e e e0 0 0
1 1
n+ 2 1 1
Cum lim ∫ x dx = lim = 0 , obținem lim ∫ x n + 2 e − x dx = 0 ⇒ lim ( n + 2 ) I n = 2p
n→+∞ n →+∞ n + 3 n→+∞ n→+∞ e
0 0

Probă scrisă la matematică M_mate-info Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019


Proba E. c)
Matematică M_mate-info

Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I – Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. (40 de puncte)

4p 1. Rezultatul calculului 5,1 ⋅ 10 + 0, 49 ⋅ 100 este:


A. 5,149 B. 5,59 C. 10 D. 100
4p 2. Se consideră progresia geometrică ( bn )n≥1 cu b1 = 1 și b2 = 2 . Suma primilor trei termeni ai
acestei progresii este egală cu:
A. 7 B. 6 C. 4 D. 3
 3 
4p 3. Mulțimea M =  x ∈ ℤ ∈ ℕ  este egală cu:
 x +1 
A. {−4, −2,0, 2} B. {−4, −2} C. {0, 2} D. ∅
x12 − 1 x22 − 1
4p 4. Știind că + = 2 , unde x1 și x2 sunt soluțiile ecuației x 2 − mx − 1 = 0 , numărul real m
x1 x2
este egal cu:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
4p 5. Mulțimea soluțiilor ecuației 2 − x − x = 0 este:
A. {1} B. {−2} C. {−2,1} D. {−1,2}

{ }
4p 6. Probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea A = log 2 n n ∈ ℕ∗ , n ≤ 20 , acesta să fie număr
natural este egală cu:
1 3 1 1
A. B. C. D.
20 20 5 4
4p 7. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M ( 0, 2 ) și P (1,1) . Ecuația mediatoarei
segmentului MP este:
A. y = x − 2 B. y = − x + 2 C. y = −2 x + 2 D. y = x + 1
4p 8. Se consideră triunghiul ABC cu AB = 5 2 , m ( ∢A ) = 45° şi m ( ∢C ) = 30° . Lungimea laturii
BC este egală cu:
A. 5 B. 5 2 C. 10 D. 10 2
 2 0 1 
 
4p 9. Știind că determinantul matricei A =  3 −1 1 este egal cu −5 , numărul a este egal cu:
 −3 a 1
 
A. −5 B. 0 C. 5 D. 10
4p 10. Se consideră x1 , x2 și x3 rădăcinile polinomului f = X + 3 X + 2 X − 6 . Numărul x12 + x22 + x32
3 2

este egal cu:


A. 5 B. 4 C. −3 D. −13

Probă scrisă la matematică M_mate-info Model


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (20 de puncte)


1 2 4  x + 2 y + 4z = 5
  
1. Se consideră matricea M ( m ) =  −1 m −1 și sistemul de ecuații  − x + my − z = −2 , unde m
m 1 3  mx + y + 3z = 4
  
este număr real.
5p a) Determinați valorile reale ale lui m pentru care sistemul are soluție unică.
5p b) Pentru m = 1 , determinați soluțiile ( x0 , y0 , z0 ) ale sistemului pentru care 4 y0 = ( x0 + z0 ) .
2 2

2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă, cu element neutru,


1 3  3 3
x ∗ y =  x −  y −  + .
3 2  2 2
5p a) Determinați numerele reale x pentru care x ∗ x ∗ x = x .
5p b) Demonstrați că nu există niciun număr natural n al cărui simetric în raport cu legea de
compoziție „ ∗ ” să fie număr natural.
SUBIECTUL al III-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)

(
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − ln x 2 + x + 1 . )
x ( x − 1)
5p a) Arătați că f ' ( x ) = , x∈ℝ .
x2 + x + 1
5p b) Determinați abscisele punctelor situate pe graficul funcției f în care tangenta la graficul funcţiei
1
f este paralelă cu dreapta de ecuație y = − x + 2 .
7
5p c) Demonstrați că pentru fiecare număr natural nenul n , ecuația f ( x ) + n = 0 are soluție unică.
x
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x .
e
2
5p a) Arătați că ∫ e f ( x ) dx = 2 .
x

0
5p b) Demonstrați că suprafața plană delimitată de graficul funcției f , axa O x și dreptele de ecuații
2
x = −1 și x = 1 are aria egală cu 2 − .
e
1
5p c) Pentru fiecare număr natural nenul n , se consideră I n = ∫ x n f ( x ) dx . Demonstrați că
0
1
lim ( n + 2 ) I n = .
n→+∞ e

Probă scrisă la matematică M_mate-info Model


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
• Pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
• Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
SUBIECTUL I (40 de puncte)
1. A 4p
2. D 4p
3. C 4p
4. D 4p
5. B 4p
6. D 4p
7. A 4p
8. C 4p
9. C 4p
10. B 4p
SUBIECTUL al II-lea (25 de puncte)
1. x ∗ y = 2 xy − 2 x − 2 y + 2 + 1 = 2p
= 2 x ( y − 1) − 2 ( y − 1) + 1 = 2 ( x − 1)( y − 1) + 1 , pentru orice numere reale x și y 3p
2. 3 3 
x∗ = 2 ( x − 1)  − 1 + 1 = x − 1 + 1 = x , pentru orice număr real x 2p
2 2 
3 3  3 3
∗ x = 2  − 1 ( x − 1) + 1 = x − 1 + 1 = x = x ∗ , pentru orice număr real x , deci e = este
2 2  2 2 3p
elementul neutru al legii de compoziție „ ∗ ”
3. 5 5  1 3
2 ∗ = 2 ( 2 − 1)  − 1 + 1 = 2 ⋅ + 1 = 2p
4  4  4 2
5 5  1 3 5
∗ 2 = 2  − 1 ( 2 − 1) + 1 = 2 ⋅ + 1 = , deci este simetricul lui 2 în raport cu legea de
4 4  4 2 4 3p
compoziţie „ ∗ ”
4. 2 ( x + 1 − 1)( x − 1 − 1) + 1 = 1 ⇔ x ( x − 2 ) = 0 3p
x = 0 sau x = 2 2p
5. 2 ( n − 1)( n + 1 − 1) + 1 ≤ 5 ⇔ ( n − 1) n ≤ 2 2p
Cum n este număr natural nenul, obținem n = 1 sau n = 2 3p
SUBIECTUL al III-lea (25 de puncte)
1.  27 −6 
B⋅B =   2p
 −12 3 
 30 −6   3 0   27 −6 
6 B − 3I 2 =  − =  = B⋅B 3p
 −12 6   0 3   −12 3 
Probă scrisă la matematică M_pedagogic Model
Barem de evaluare şi de notare
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2.  x 4x   5y − y   x + 5y 4x − y 
xA + yB =   +  =  2p
 −3x −2 x   −2 y y   −3x − 2 y −2 x + y 
 x + 5y 4x − y   7 7 
 =  , de unde obținem x = 2 și y = 1 3p
 −3 x − 2 y −2 x + y   −8 −3 
3. det B = 3 2p
 1 1
−1
 3 3
B =  3p
 2 5
 
 3 3
4.  4 −5 
X = B− A⇒ X =  2p
1 3 
4 −5
det X = = 17 ≠ 0 , deci matricea X este inversabilă 3p
1 3
5. 1 + a 4 
 ⇒ det ( A + aI 2 ) = a − a + 10 =
2
A + aI 2 =  2p
 −3 a − 2 
2
 1  39
= a −  + > 0 , pentru orice număr real a 3p
 2 4

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019


Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Model
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I – Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. (40 de puncte)

4p 1. Rezultatul calculului 5 ⋅ (10 − 3 ⋅ 2 ) − ( 3 ⋅ 4 − 2 ) ⋅ 2 este:


A. 0 B. 10 C. 36 D. 58
4p 2. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu a1 = 1 și a2 = 3 . Suma primilor cinci termeni ai
acestei progresii este egală cu:
A. 5 B. 9 C. 15 D. 25
4p 3. Numărul a = 2 3 − 20 + 45 − 5 + 4 − 12 este egal cu:
A. 1 B. 3 C. 2 D. 2 3
4p 4. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x + 7 . Știind că m = f ( 3) − f (1) , numărul f ( m ) este
egal cu:
A. 1 B. 3 C. 7 D. 9
4p 5. Numărul real a pentru care 2a 2 + 4a + 1 = a + 1 este egal cu:
A. −2 B. 0 C. 1 D. 2
4p 6. După două ieftiniri succesive cu câte 50% , un obiect costă 100 de lei. Prețul inițial al obiectului
este egal cu:
A. 25 de lei B. 150 de lei C. 200 de lei D. 400 de lei
4p 7. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M ( −2, −2 ) , N ( 0, −4 ) şi P ( −2,0 ) . Lungimea
medianei din vârful M al triunghiului MNP este egală cu:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4p 8. Se consideră triunghiul ABC dreptunghic în A , cu BC = 10 și m ( ∢B ) = 30° . Lungimea laturii
AB este egală cu:
A. 5 B. 5 2 C. 5 3 D. 10
x+ y 1 1
4p 9. Pe mulţimea M = ( −1,1) se defineşte legea de compoziţie x ⊥ y = . Numărul ⊥ este
1 + xy 2 2
egal cu:
1 1 4 5
A. B. C. D.
4 2 5 4
 2 0 2
 
4p 10. Determinantul matricei A =  0 −1 0  este egal cu:
 2 0 2
 
A. 4 B. 0 C. −4 D. −8
SUBIECTUL al II-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (25 de puncte)

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă x ∗ y = 2 xy − 2 x − 2 y + 3 .

5p 1. Demonstrați că x ∗ y = 2 ( x − 1)( y − 1) + 1 , pentru orice numere reale x și y .

3
5p 2. Arătați că e = este elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”.
2
5
5p 3. Verificați dacă este simetricul lui 2 în raport cu legea de compoziţie „ ∗ ”.
4
Probă scrisă la matematică M_pedagogic Model
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

5p 4. Determinați numerele reale x pentru care ( x + 1) ∗ ( x − 1) = 1 .

5p 5. Determinați numerele naturale nenule n pentru care n ∗ ( n + 1) ≤ 5 .

SUBIECTUL al III-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (25 de puncte)


1 4  5 −1 1 0
Se consideră matricele A =  , B=  și I 2 =  .
 −3 −2   −2 1  0 1
5p 1. Arătaţi că B ⋅ B = 6 B − 3I 2 .
7 7
5p 2. Determinați numerele reale x și y pentru care xA + yB =  .
 −8 −3 
5p 3. Determinaţi inversa matricei B .
5p 4. Arătați că matricea X ∈ M2 ( ℝ ) , care verifică egalitatea A + X = B , este inversabilă.

5p 5. Demonstrați că det ( A + aI 2 ) > 0 , pentru orice număr real a .

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Model


Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
• Pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
• Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
SUBIECTUL I (40 de puncte)
1. B 4p
2. C 4p
3. A 4p
4. B 4p
5. D 4p
6. B 4p
7. C 4p
8. A 4p
9. C 4p
10. D 4p
SUBIECTUL al II-lea (20 de puncte)
1.a) 2 a 1
det ( A ( a ) ) = 3 2 a − 1 1 = − a 2 + 6a − 5 3p
a −3 a 1
a = 1 sau a = 5 2p
b)  2x + y + z = 1

Pentru a = 1 , sistemul este  3 x + y + z = 1 și, scăzând primele două ecuații, obținem
 −2 x + y + z = 1 3p

x0 = 0 și y0 + z0 = 1
Cum x02 = y0 z0 ⇒ y0 z0 = 0 , soluțiile sunt ( 0,1,0 ) sau ( 0,0,1) , care convin 2p
2.a) x ∗ x = 5 ( x − 1) + 1 , x ∗ x ∗ x = 25 ( x − 1) + 1
2 3
2p

( x − 1)3 < 1 ⇔ x ∈ ( −∞,2 ) 3p


b)  1  1  1
25 − 1 + 1
 1
− 1
 1
+ 1
 1
− 1

+ 1 + 1 = −19 ⇔
(1 − n)(n + 3) = − 4
3p
 n  n  n + 1  n + 1  n + 2  n + 2  n (n + 2) 5
Cum n este număr natural nenul, obținem n = 3 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) 1 2 x − 2 ( x − 1)
f ′( x) = − = 3p
x x2
x − 2x + 2x − 2 x − 2
= = 2 , x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
x2 x

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
b) Tangenta la graficul funcției f în punctul ( a, f ( a ) ) este perpendiculară pe dreapta de
3p
ecuație y = x ⇔ f ' ( a ) = −1
a−2
= −1 ⇔ a 2 + a − 2 = 0 ⇔ a = −2 , care nu convine, a = 1 , care convine 2p
a2
c) f ' ( x ) < 0 , pentru orice x ∈ ( 0, 2 ) ⇒ f este strict descrescătoare pe ( 0, 2 ) 2p
π π  π 
0 <1< < 2 ⇒ f   < f (1) și, cum f (1) = 0 , obținem f   < 0 3p
2 2 2
2.a) 3 3  x3 3
∫ ( )
f ( x ) dx = ∫ x 2 + 1 dx =  + x  =
 3  3p
0 0  0
27
= + 3 − 0 = 12 2p
3
b) 1 1 1
g ( x) =
x
x2 + 1
⇒ A = ∫ g ( x ) dx = ∫ 2
x
dx =
1
ln x 2
(+ 1 )
= 3p
0 x +1
0
2 0
1
= ln 2 2p
2
c) x
Funcția h : ℝ → ℝ , h ( x ) = ∫ e ( ) dt − x este derivabilă și h ' ( x ) = e x +1 − 1
f t 2
2p
0
h ' ( x ) > 0 pentru orice număr real x , deci funcția h este strict crescătoare pe ℝ , deci
x
3p
injectivă și, cum h ( 0 ) = 0 , există un unic număr real x pentru care ∫ e ( ) dt = x
f t

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I – Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. (40 de puncte)
4p 1. Rezultatul calculului 3, 4 ⋅10 + 660 :10 este:
A. 69, 4 B. 100 C. 694 D. 1000
4p 2. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu a1 = 1 și a2 = 3 . Suma primilor patru termeni ai
acestei progresii este egală cu:
A. 5 B. 7 C. 16 D. 17
2
 1 1 
4p 3. Știind că i 2 = −1 , numărul a =  −  este egal cu:
1− i 1+ i 
A. −1 B. − i C. i D. 1
4p 4. Cel mai mare număr întreg m pentru care soluțiile ecuației x 2 − 7 x + m = 0 sunt numere reale este
egal cu:
49
A. 11 B. 12 C. D. 13
4
4p 5. Numărul real a pentru care 3a + 3a +1 + 3a + 2 = 117 este egal cu:
A. 9 B. 4 C. 3 D. 2
4p 6. Dacă mulțimea M are exact 36 de submulțimi cu două elemente, atunci numărul de elemente ale
mulțimii M este egal cu:
A. 8 B. 9 C. 18 D. 36
4p 7. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −1,1) , B ( 3, − 3) și C ( 3,0 ) . Ecuaţia medianei
din C a triunghiului ABC este:
1 3 1 3
A. y = x − 2 B. y = x + C. y = x − D. y = x − 3
2 2 2 2
 π
4p 8. Numărul real x ∈ 0,  pentru care cos x sin (π − x ) − sin x cos (π + x ) = 1 , este egal cu:
 2
π π π 5π
A. B. C. D.
4 3 2 4
1 2 4
 
4p 9. Știind că determinantul matricei M =  −1 m −1 este egal cu 3 , numărul m este egal cu:
0 1 3
 
A. 6 B. 3 C. 0 D. −3
4p 10. Se consideră polinomul f = X 3 − 7 X 2 + aX + 6 . Știind că polinomul f este divizibil cu X − 1 ,
numărul real a este egal cu:
A. 7 B. 6 C. 1 D. 0
SUBIECTUL al II-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (20 de puncte)
 2 a 1  2 x + ay + z = 1
 
1. Se consideră matricea A ( a ) =  3 2a − 1 1 și sistemul de ecuații  3x + ( 2a − 1) y + z = 1 ,
a −3 a 1 ( a − 3) x + ay + z = 2a − 1
 
unde a este număr real.
5p a) Determinați numerele reale a pentru care det ( A ( a ) ) = 0 .
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

5p b) Pentru a = 1 , determinați soluțiile ( x0 , y0 , z0 ) ale sistemului pentru care x02 = y0 z0 .


2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x ∗ y = 5 ( x − 1)( y − 1) + 1 .
5p a) Determinați valorile reale ale lui x pentru care x ∗ x ∗ x < 26 .
1 1 1
5p b) Determinați numărul natural nenul n pentru care 2 ∗ ∗ = −19 .
n ( n + 1) ( n + 2 )2
2

SUBIECTUL al III-lea –- Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)


2 ( x − 1)
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = ln x − .
x
x−2
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = , x ∈ ( 0, +∞ ) .
x2
5p b) Determinați abscisa punctului situat pe graficul funcției f în care tangenta la graficul funcţiei f
este perpendiculară pe dreapta de ecuație y = x .
π 
5p c) Demonstrați că f   < 0 .
2
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + 1 .
3
5p a) Arătați că ∫ f ( x ) dx = 12 .
0
x
5p b) Determinați aria suprafeței plane delimitate de graficul funcției g : ℝ → ℝ , g ( x ) = , axa
f ( x)
O x și dreptele de ecuații x = 0 și x = 1 .
x
5p c) Demonstrați că există un unic număr real x pentru care ∫ e ( ) dt = x .
f t

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
• Pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
• Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
SUBIECTUL I (40 de puncte)
1. B 4p
2. C 4p
3. A 4p
4. B 4p
5. A 4p
6. B 4p
7. C 4p
8. D 4p
9. D 4p
10. A 4p
SUBIECTUL al II-lea (20 de puncte)
1.a)  n − 1 0   n + 1 0   2018 0   2n 0   2018 0 
 0 − + 0 + = 0  ⇔  0 2n  =  0  3p
 n 1   n 1   2018     2018 
n = 1009 2p
b)  x −1 x −1  a 2   x 2 − 1 −2 x   a 2 
 1 x  1 x  =  −2 a  ⇔  =  3p
      2x x 2 − 1  −2 a 
x = −1 , de unde obținem a = 0 2p
2.a) f ( 2 ) = 0 ⇒ m = 14 , deci f = X 3 − 7 X 2 + 14 X − 8 2p
Câtul este X − 4 și restul este X − 4 3p
b) x22
x1 x3 = ⇒ x1 x2 x3 = x23
și, cum x1 x2 x3 = 8 , obținem x2 = 2 2p
Polinomul f are rădăcinile 1, 2 și 4 , deci m = 14 3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
f '( x) =
(
( 2 x + 2 )( x + 2 ) − x 2 + 2 x + 1 ⋅ 1
=
) 3p
( x + 2 )2
x2 + 4 x + 3 ( x + 1)( x + 3) , x ∈ ( −2, +∞ )
= = 2p
( x + 2 )2 ( x + 2 )2
b) f ( x) x2 + 2 x + 1
lim = lim =1 2p
x → +∞ x x → +∞ x ( x + 2 )

lim
x → +∞
( f ( x ) − x ) = x→lim+∞ x +1 2 = 0 , deci dreapta de ecuație y = x este asimptotă oblică spre
3p
+∞ la graficul funcției f
Probă scrisă la matematică M_tehnologic Model
Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c) 2
f '' ( x ) = , x ∈ ( −2, +∞ ) 2p
( x + 2 )3
f '' ( x ) > 0 , pentru orice x ∈ ( −2, +∞ ) , deci funcția f este convexă pe ( −2, +∞ ) 3p
2.a) x3
F : ( 0, +∞ ) → ℝ , F ( x ) = + ln x + c , unde c ∈ ℝ 3p
3
1 1 x3 1
Cum F (1) = + c , obținem F (1) = 0 ⇔ c = − , deci F ( x ) = + ln x − 2p
3 3 3 3
b)  x5 1 2
2 2
1  1 
g ( x) = x2 + ⇒ V = π ∫ g 2 ( x ) dx = π ∫  x 4 + 2 x + 2  dx = π ⋅  + x 2 −  = 3p
 5 x  1
1 x 
x 1 
 32 1 1  97π
= π  + 4 − − − 1 + 1 = 2p
 5 2 5  10
c) m m m
∫ ( f ( x ) − x ) ln x dx = ∫ x ln x dx = 2 ln x 1 = 2 ln m
2 1 1 2 1 2
3p
1 1
1 2 1 1
ln m = ⇔ ln m = −1 sau ln m = 1 , deci m = , care nu convine sau m = e , care convine 2p
2 2 e

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Model
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul
tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I – Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. (40 de puncte)

4p 1. Rezultatul calculului ( 2 + 3) ⋅ 4 − 5 ⋅ ( 2 + 2 ) este:


A. −1 B. 0 C. 2 D. 40
4p 2. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu a1 = 1 și a2 = 2 . Al treilea termen al acestei progresii
este:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 6
4p 3. Știind că i = −1 , numărul a = ( 4 + 3i ) + ( 3 − 4i ) este egal cu:
2 2 2

A. 0 B. 48i C. 50 D. 50 + 48i
4p 4. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 2 − x . Numerele reale m pentru care punctul M ( m, m )
2

aparține graficului funcției f sunt:


A. −2 și 2 B. −2 și 1 C. −1 și 2 D. 1 și 2
4p 5. Numărul real a pentru care 5a + 5a+1 = 30 este egal cu:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
4p 6. Probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea A = { }
1, 2, 3,… , 49 , acesta să fie număr
natural este egală cu:
1 1 8 6
A. B. C. D.
49 7 49 7
4p 7. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −2, 2 ) și B ( 2,5 ) . Lungimea segmentului AB
este egală cu:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 7
4p 8. Pentru orice număr real x , expresia E ( x ) = ( sin x + cos x )2 + ( sin x − cos x )2 este egală cu:
A. 0 B. 2sin 2 x C. 2 + 2sin 2 x D. 2
1 2 −1
 
4p 9. Determinantul matricei A =  −2 0 1  este egal cu:
1 1 1 

A. −2 B. 4 C. 5 D. 7
4p 10. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x  y = xy + 4 x + 4 y + 12 . Numărul
( −4 )  2019 este egal cu:
A. −4 B. 0 C. 2015 D. 2019

SUBIECTUL al II-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (20 de puncte)


x −y
1. Se consideră matricea A ( x, y ) =   , unde x și y sunt numere reale.
y x 
5p a) Determinați numărul natural n pentru care A ( n − 1,0 ) + A ( n + 1,0 ) = A ( 2018,0 ) .
5p b) Determinați numărul real a , știind că există un număr real x pentru care A( x,1) ⋅ A( x,1) = A(a, −2) .

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Model


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Se consideră polinomul f = X 3 − 7 X 2 + mX − 8 , unde m este număr real.


5p a) Determinați câtul și restul împărțirii polinomului f la X 2 − 3 X + 1 , știind că f se divide cu
X −2.
5p b) Determinați numărul real m , știind că polinomul f are trei rădăcini reale pozitive, în progresie
geometrică.
SUBIECTUL al III-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)

x2 + 2 x + 1
1. Se consideră funcţia f : ( −2, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x+2
( x + 1)( x + 3) , x ∈ ( −2, +∞ ) .
5p a) Arătați că f ' ( x ) =
( x + 2 )2
5p b) Determinați ecuația asimptotei oblice spre +∞ la graficul funcției f .
5p c) Demonstrați că funcția f este convexă pe ( −2, +∞ ) .
1
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x 2 +
.
x
5p a) Determinați primitiva F a funcției f pentru care F (1) = 0 .
5p b) Arătați că volumul corpului obţinut prin rotația în jurul axei Ox a graficului funcţiei
97π
g : [1, 2] → ℝ , g ( x ) = f ( x ) este egal cu .
10
m
5p c) Determinaţi numărul m ∈ (1, +∞ ) , știind că ∫ ( f ( x) − x ) ln x dx = 12 .
2

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Model


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 2 din 2