Sunteți pe pagina 1din 43

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Simulare

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p.= 4 puncte
B 6 puncte
- numirea a două disfuncții endocrine; 2 x 1p.= 2 puncte
- asocierea fiecărei disfuncții endocrine cu câte o caracteristică. 2 x 2p.= 4 puncte
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2c; 3a; 4c; 5d. 5 x 2p.= 10 puncte
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p.= 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
a) precizarea unei asemănări şi a unei deosebiri între funcţia autocatalitică şi funcţia
heterocatalitică ale ADN-ului; 2 x 2p.= 4 puncte
b) - numărul de nucleotide cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar – etapele
rezolvării:
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (16); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (32); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (58); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (29); 1 punct
- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (29); 2 puncte
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (16); 2 puncte
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: AGGTCC. 2 puncte

Notă
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu adenină.
c) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte

B 12 puncte
a) două exemple de grupe sanguine ale unor potenţiali donatori pentru acest pacient;
2 x 1p.= 2 puncte
- motivarea corectă; 2 puncte
b) aglutinogenele/antigenele caracteristice grupei sanguine a pacientului; 2 puncte

Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de


vedere al sistemului Rh. 2 puncte
d) formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
a) precizarea:
- numelui unei afecțiuni respiratorii; 1 punct
- a două măsuri de prevenire a acestei afecțiuni. 2 x 1p.= 2 puncte
b) scrierea unui argument; 3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte

2. 16 puncte
a) precizarea unei asemănări și a unei deosebiri între sistemul nervos somatic și sistemul nervos
vegetativ; 2 x 2p.= 4 puncte
b) explicarea corectă; 2 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte

Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană
Simulare

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Venele cave se deschid în atriul ............ al inimii şi transportă sânge ............ .

B 6 puncte
Numiţi două disfuncții endocrine; asociaţi fiecare disfuncție endocrină cu câte o
caracteristică.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Carpienele şi metacarpienele aparţin scheletului:


a) capului
b) membrului superior
c) membrului inferior
d) trunchiului

2. Sternocleidomastoidienii sunt muşchi scheletici care aparțin:


a) abdomenului
b) capului
c) gâtului
d) toracelui

3. Ovarele şi testiculele:
a) secretă hormoni
b) sunt căi genitale
c) sunt gameţi
d) sunt localizate în torace

4. Unul dintre hormonii secretați de hipofiză este:


a) adrenalina
b) insulina
c) prolactina
d) tiroxina

5. Ficatul:
a) degradează lipidele cu ajutorul lipazelor
b) este localizat în cavitatea toracică
c) participă la digestia gastrică a glucidelor
d) secretă un suc digestiv lipsit de enzime

Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Simulare


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea
negaţiei.

1. Celulele cu bastonaşe au rol în deosebirea culorilor.

2. În procesul de eliminare, urina trece din uretere în vezica urinară.

3. Pepsina face parte din compoziția chimică a sucului pancreatic.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte

ADN-ul şi ARN-ul reprezintă materialul genetic al eucariotelor.


a) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între funcţia autocatalitică şi funcţia heterocatalitică
ale ADN-ului.
b) Sinteza unei proteine din plasma sanguină se realizează pe baza informaţiei unui fragment
de ADN bicatenar, alcătuit din 90 nucleotide, dintre care 16 conţin guanină. Stabiliţi
următoarele:
- numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate
etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’,
secvenţa de nucleotide este următoarea: TCCAGG.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
Pacientul unui spital are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge.
Ştiind că pacientul are grupa sanguină A și Rh negativ, precizaţi următoarele:
a) două exemple de grupe sanguine ale unor potenţiali donatori pentru acest pacient; motivaţi
răspunsul dat;
b) aglutinogenele/antigenele caracteristice grupei sanguine a pacientului;
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul
de vedere al sistemului Rh.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Una dintre funcțiile vitale ale organismului este respirația.
a) Precizați numele unei afecțiuni respiratorii și două măsuri de prevenire a acestei afecțiuni.
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Diafragma are rol în realizarea
ventilației pulmonare”.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Schimbul de gaze la nivel pulmonar.
- Capacitatea vitală.

Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Simulare


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
La realizarea funcțiilor de relație ale organismului uman participă sistemul nervos, analizatorii,
glandele endocrine, sistemele osos și muscular.
Din punct de vedere funcțional, sistemul nervos se clasifică în somatic și vegetativ.
a) Precizați o asemănare și o deosebire între sistemul nervos somatic și sistemul nervos
vegetativ.
b) Explicaţi rolul segmentului periferic al unui analizator.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Căile de conducere medulare ascendente”, folosind
informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Simulare


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)

Biologie vegetală şi animală

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Simulare
Filiera teoretică – profilul real;
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncte
B 6 puncte
- două exemple de grupe de moluște; 2 x 1p. = 2 puncte
- câte o caracteristică morfologică pentru fiecare grup de moluște. 2 x 2p. = 4 puncte

C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2d; 3a; 4d; 5d. 5 x 2p. = 10 puncte
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p.= 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
a) caracterizarea a două vase mari de sânge precizând:
- numele celor două vase de sânge; 2 x 1p. = 2 puncte
- tipul de sânge transportat; 2 x 1p. = 2 puncte
- sensul circulației sângelui prin aceste vase; 2 x 1p. = 2 puncte
b) explicarea corectă; 2 puncte
c) - calcularea masei sângelui atletului; 2 puncte
71 x 7 : 100 = 4,97 kg;
- calcularea masei plasmei sangvine; 2 puncte
4,97 x 55 : 100 = 2,7335 kg;
- calcularea masei apei din plasma sangvină; 2 puncte
2,7335 x 90 : 100 = 2,46015 kg;
d) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte

Notă
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei.
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat
rezolvării problemei.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B 12 puncte
a) tipurile de gameți formați de părintele heterozigot pentru ambele caractere: MG; Mg; mG; mg;
4 x 1p. = 4 puncte
b) fenotipul organismelor din F1 care au genotipul mmGg: plante de talie mică, cu flori galbene;
1 punct
c) numărul combinațiilor din F1 dublu heterozigote; 2 puncte
- genotipul organismelor din F1 care manifestă ambele caractere dominante: MmGg; 1 punct
d) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
a) caracterizarea hipotalamusului precizând:
- localizarea hipotalamusului; 1 punct
- două funcții ale hipotalamusului; 2 x 1p. = 2 puncte
b) scrierea unui argument; 3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii
referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte

2. 16 puncte
a) enumerarea a trei organite citoplasmatice comune celulei vegetale și celulei animale;
3 x 1p. = 3 puncte
b) evidențierea unității structură-funcție, în cazul neuronilor; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.; 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Simulare

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

În timpul unei expiraţii normale, diafragma se ............, iar presiunea aerului din plămâni
............ .

B 6 puncte
Daţi două exemple de grupe de moluște; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte o
caracteristică morfologică.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Fruct uscat indehiscent, întâlnit la angiosperme este:


a) capsula
b) nuca
c) păstaia
d) silicva

2. La plante, transpirația:
a) constă în eliminarea apei sub formă de picături
b) îngreunează ascensiunea sevei brute către frunze
c) se realizează cu intensitate mai mare primăvara devreme
d) se produce mai ales la nivelul frunzelor

3. Mugurii gustativi:
a) conțin celule chemosensibile
b) fac sinapsă cu neuronii motori
c) sunt localizați în mucoasa olfactivă
d) sunt lipsiți de celule de susținere

4. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 38


cromozomi are:
a) 2n = 38 cromozomi
b) 2n = 19 cromozomi
c) n = 38 cromozomi
d) n = 19 cromozomi

5. Sclerotica:
a) conţine celulele fotoreceptoare
b) este componentă a sistemului optic
c) este sediul formării senzației vizuale
d) protejează globul ocular
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Simulare
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,
informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Bacteriile aparțin regnului Plante.

2. Dezvoltarea infecțiilor bacteriene este una dintre manifestările sindromului imunodeficitar


dobândit.

3. Fotosinteza este un tip de nutriție heterotrofă.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
Inima, arterele, venele, capilarele sunt componente ale sistemului circulator sanguin al
omului.
a) Caracterizaţi două vase mari de sânge precizând: numele vaselor, tipul de sânge
transportat, sensul circulației sângelui prin aceste vase.
b) Explicaţi diferența de grosime a miocardului din pereții cavităților inimii.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui atlet, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului atletului este de 71 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
În urma încrucişării dintre două plante, una de talie medie, cu flori galbene (MmGg) şi alta
de talie mică, cu flori albastre (mmgg), se obţin în prima generaţie, F1, mai multe combinaţii de
factori ereditari.
Stabiliţi următoarele:
a) tipurile de gameți formați de părintele heterozigot pentru ambele caractere;
b) fenotipul organismelor din F1 care au genotipul mmGg;
c) numărul combinațiilor din F1 dublu heterozigote; genotipul organismelor din F1 care
manifestă ambele caractere dominante.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Sistemul nervos central al mamiferelor este alcătuit din encefal şi măduva spinării.
a) Caracterizați hipotalamusul precizând: localizarea, două funcții ale acestuia.
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Reflexele de flexie sunt reflexe
medulare somatice polisinaptice”.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două din fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific
adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Scoarța cerebrală.
- Măsuri de prevenire a bolilor sistemului nervos central la om.
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Simulare
Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. 16 puncte
Celula reprezintă unitatea structurală și funcțională a lumii vii. Celulele se grupează în țesuturi,
iar acestea, la rândul lor, formează organe.
a) Enumeraţi trei organite citoplasmatice comune celulei vegetale și celulei animale.
b) Evidențiați unitatea structură-funcție, în cazul neuronilor.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Țesuturi vegetale fundamentale”, folosind informaţia ştiinţifică
adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Simulare


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Chimie anorganică

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Simulare
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A 10 puncte
1. A; 2. F; 3. A; 4. F; 5. A. (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1. c; 2. b; 3. d; 4. c; 5. b. (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1. c; 2. a; 3. d; 4. f; 5. b. (5x2p)
SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)
Subiectul D 15 puncte
1. precizarea compoziției nucleare pentru atomul 27 13 Al : 13 protoni și 14 neutroni (2x1p) 2p
2 2 6 2 2
2. a. scrierea configurației electronice a atomului elementului (E): 1s 2s 2p 3s 3p (2p)
b. determinarea numărului atomic al elementului (E): Z = 14 (1p)
c. notarea poziţiei în tabelul periodic a elementului (E): grupa 14 (IVA) (1p), perioada 3 (1p) 5p
3. a. notarea numărului de electroni de valență ai atomului de fluor: 7 (1p)
b. modelarea procesului de ionizare a atomului de fluor, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru
reprezentarea electronilor (1p)
c. notarea caracterului chimic al fluorului: caracter nemetalic (1p) 3p
4. modelarea procesului de formare a moleculei de acid clorhidric, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte
pentru reprezentarea electronilor 3p
5. scrierea ecuației reacției de ionizare în apă a acidului carbonic, în prima treaptă de ionizare-pentru scrierea corectă
a formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru proces reversibil (1p) 2p
Subiectul E 15 puncte
1. a. scrierea ecuațiilor proceselor de oxidare a carbonului (1p) și de reducere a sulfului (1p)
b. notarea rolului acidului sulfuric: agent oxidant (1p) 3p
2. notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției dintre acidul sulfuric și carbon:
2H2SO4 + C → CO2 + 2SO2 + 2H2O 1p
3. raţionament corect (2p), calcule (1p), c(sol. NaCl) = 11,5% 3p
4. a. scrierea ecuației reacției dintre hidroxidul de sodiu și acidul clorhidric (2p)
b. raţionament corect (2p), calcule (1p), pH(sol. NaOH) = 13 5p
5. a. precizarea rolului grătarului de plumb, având ochiurile umplute cu dioxid de plumb: catod (1p)
b. scrierea ecuației reacției care are loc în timpul funcţionării acumulatorului cu plumb-pentru scrierea corectă a
formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților stoechiometrici (1p)
Pb + PbO2 + 2H2SO4 → 2PbSO4 + 2H2O 3p
SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)
Subiectul F 15 puncte
1. raţionament corect (2p), calcule (1p), ∆fH0CaCO3(s) = - 1210,4 kJ.mol-1 3p
2. raţionament corect (2p), calcule (1p), Q = 546 kJ 3p
3. raţionament corect (2p), calcule (1p), Q = 1254 kJ 3p
4. raţionament corect (3p), calcule (1p): ∆rH = ∆rH1 - ∆rH2 + ∆rH3 4p
5. ordonare corectă: CH4, C4H10 (1p), justificare corectă (1p) 2p

Probă scrisă la chimie anorganică Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Subiectul G 15 puncte
1. notarea rolului platinei: catalizator 1p
2. raționament corect (3p), calcule (1p), V(HCN) = 41 L 4p
3. a. raționament corect (2p), calcule (1p), m(amestec) = 129 g
b. raționament corect (1p), calcule (1p), N(NH3) = 0,1NA = 6,022·1022 molecule 5p
4. raționament corect (3p), calcule (1p), v = k [A][B] 4p
5. notarea denumirii științifice (I.U.P.A.C.) a substanței: hexacianoferatul(II) de fier(III) 1p

Probă scrisă la chimie anorganică Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Chimie anorganică
Simulare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A.
Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul
de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de
ordine al enunţului şi litera F.
1. Elementele ai căror atomi au electronul distinctiv într-un orbital s sunt situate în grupe principale ale tabelului
periodic.
2. Tetraclorura de carbon poate fi utilizată ca solvent pentru substanţe ionice.
3. Celula elementară a cristalului de clorură de sodiu este un cub.
4. Soluţia obţinută în urma reacției dintre sodiu și apă se înroşeşte la adăugarea a 2-3 picături de turnesol.
5. Reacția de neutralizare dintre un acid tare și o bază tare are loc cu degajare de căldură. 10 puncte

Subiectul B.
Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera
corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.
1. Numărul atomic al unui element chimic este egal cu:
a. numărul electronilor de pe ultimul strat; c. numărul protonilor;
b. numărul neutronilor; d. numărul straturilor ocupate cu electroni.
2. În tabelul periodic, elementele chimice sunt aşezate în ordinea strict crescǎtoare a:
a. numǎrului de nucleoni; c. numărului de neutroni;
b. numărului atomic; d. numǎrului de masǎ.
3. Volume egale de hidrogen şi de azot, măsurate în aceleaşi condiţii de temperatură şi de presiune:
a. au aceeaşi densitate; c. conţin număr diferit de atomi;
b. au aceeaşi masă; d. conţin acelaşi număr de molecule.
4. În pila Daniell, catodul este confecţionat din:
a. carbon; c. cupru;
b. zinc; d. plumb.
5. Clorura de sodiu:
a. are un aranjament dezordonat al ionilor în reţea; c. conduce curentul electric în stare solidă;
b. se dizolvă în apă cu formarea unui amestec omogen; d. este insolubilă în apă.
10 puncte
Subiectul C.
Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulei chimice din coloana A însoţit de litera din
coloana B, corespunzătoare numărului de oxidare al azotului. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o
singură literă din coloana B.
A B
1. NO a. +4
2. NO2 b. -3
3. N2 c. +2
4. HNO3 d. 0
5. NH3 e. +1
f. +5

10 puncte

Probă scrisă la chimie anorganică Simulare


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Subiectul D.
1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul 27 13 Al . 2 puncte
2. a. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E), care are 2 electroni în substratul 3p.
b. Determinaţi numărul atomic al elementului (E).
c. Notaţi poziţia în tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E). 5 puncte
3. a. Notați numărul electronilor de valență ai atomului de fluor.
b. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de fluor, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru
reprezentarea electronilor.
c. Notați caracterul chimic al fluorului. 3 puncte
4. Modelaţi procesul de formare a moleculei de acid clorhidric, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte
pentru reprezentarea electronilor. 3 puncte
5. Scrieți ecuația reacției de ionizare în apă a acidului carbonic, în prima treaptă de ionizare. 2 puncte

Subiectul E.
1. Acidul sulfuric reacţionează la cald cu carbonul (grafitul), conform ecuaţiei chimice:
...H2SO4 + ...C → ...CO2 + ...SO2 + ...H2O.
a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere care au loc în această reacţie.
b. Notaţi rolul acidului sulfuric (agent oxidant/agent reducător). 3 puncte
2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei dintre acidul sulfuric și carbon. 1 punct
3. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obţinute prin evaporarea a 30 g de apă din 230 g soluţie
de clorură de sodiu, de concentraţie procentuală masică 10%. 3 puncte
4. Hidroxidul de sodiu din 2 L de soluție reacţionează complet cu 0,2 mol de acid clorhidric.
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei care are loc.
b. Determinați pH-ul soluției de hidroxid de sodiu. 5 puncte
5. a. Precizaţi rolul grătarului de plumb, având ochiurile umplute cu dioxid de plumb (catod/anod), în construcţia
acumulatorului cu plumb.
b. Scrieţi ecuaţia reacţiei care are loc în timpul funcţionării acumulatorului cu plumb. 3 puncte

Numere atomice: H- 1; F- 9; Cl-17.

Probă scrisă la chimie anorganică Simulare


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Subiectul F.
1. La încǎlzire, carbonatul de calciu se descompune în oxid de calciu şi dioxid de carbon, conform ecuației
reacției:
CaCO3(s) → CO2(g) + CaO(s). Variaţia de entalpie a acestei reacţii este ∆rH = 182 kJ.
Determinaţi entalpia molară de formare standard a carbonatului de calciu, utilizând entalpiile molare de formare
standard: ∆fH0CO2(g) = - 393,5 kJ/mol, ∆fH0CaO(s) = - 634,9 kJ/mol. 3 puncte
2. Determinați căldura, exprimată în kilojouli, necesară pentru descompunerea termică a 300 g de carbonat de
calciu. 3 puncte
3. Determinați căldura, exprimată în kilojouli, necesară pentru a încălzi 10 kg de apă de la 50 0C la 80 0C. Se
consideră că nu au loc pierderi de căldură. 3 puncte
4. Alchinele pot fi hidrogenate parțial sau total. Ecuaţia reacţiei de hidrogenare totală a propinei (C3H4) este:
C3H4(g) + 2H2(g) → C3H8(g), ∆rH.
Utilizaţi legea lui Hess pentru a determina variația de entalpie a reacției de hidrogenare totală a propinei, în
funcţie de variațiile de entalpie ale reacţiilor descrise de următoarele ecuaţii:
(1) C3H4(g) + 4O2(g) → 3CO2(g) + 2H2O(g) ∆rH1
(2) C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g) ∆rH2
(3) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) ∆rH3. 4 puncte
5. Ordonaţi în sensul creşterii stabilitǎţii moleculei hidrocarburile CH4 şi C4H10. Utilizați entalpiile molare de
formare standard: ∆ f H0CH4 (g) = -74,8 kJ/mol, ∆ f HC0 4H10 (g) = -126 kJ/mol. Justificaţi ordinea aleasă. 2 puncte

Subiectul G.
1. Obţinerea industrială a acidului cianhidric are la bază amonoxidarea metanului în prezența platinei, conform
ecuaţiei reacţiei:
Pt, t ° C
CH4(g) + NH3(g) + 3/2O2(g)  → HCN(g) + 3H2O(g).
Notaţi rolul platinei în această reacţie. 1 punct
2. Determinaţi volumul de acid cianhidric, exprimat în litri, măsurat la 227 0C şi 2,7 atm, obţinut din 3 mol de
metan, la un randament al reacției de 90%. 4 puncte
3. a. Calculaţi masa, exprimată în grame, a 6 mol de amestec echimolar format din metan și acid cianhidric.
b. Calculaţi numărul moleculelor de amoniac, care ocupă un volum de 2,24 L, măsurat în condiţii normale de
temperatură şi de presiune. 5 puncte
4. Viteza unei reacții de tipul A + B → produși a fost determinată pentru diferite concentrații ale reactanților,
conform datelor din tabel:
. -1
Nr. Concentrația molară (mol L ) Viteza de reacție
. -1. -1
crt. [A] [B] (mol L s )
1. 0,1 0,1 2 . 10-5
2. 0,1 0,2 4 . 10-5
3. 0,2 0,1 4 . 10-5
Determinați expresia matematică a legii vitezei de reacție. 4 puncte
5. Notați denumirea științifică (I.U.P.A.C.) a substanței cu formula chimică: Fe4[Fe(CN)6]3. 1 punct

Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; Ca- 40.


capă = 4,18 kJ·kg-1·K-1.
Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L.atm.mol-1.K-1.
Numărul lui Avogadro: N = 6,022·1023 mol-1 .
Volumul molar: V = 22,4 L.mol-1.

Probă scrisă la chimie anorganică Simulare


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Chimie organică

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Simulare
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A 10 puncte
1. F; 2. A; 3. F; 4. F; 5. F. (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1. b; 2. b; 3. c; 4. a; 5. c. (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1. d; 2. c; 3. a; 4. f; 5. b. (5x2p)
SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)
Subiectul D 15 puncte
1. a. notarea denumirii grupelor funcționale din molecula compusului (A): grupa funcțională amino (1p), grupa
funcțională carboxil (1p)
b. determinarea raportului atomic Cprimar : Cterţiar : Ccuaternar = 1 : 5 : 1 (3x1p) 5p
2. notarea numărului de legături σ (sigma) dintre atomii de carbon: N(σC-C) = 7 legături 1p
3. scrierea formulei de structură a oricărui izomer de poziție al compusului (A) 2p
4. a. notarea formulei moleculare a compusului (A): C7H7O2N (1p)
b. determinarea raportului masic C : N = 6 : 1 (2x1p) 3p
5. raționament corect (3p), calcule (1p), m(C7H7O2N) = 41,1 g 4p
Subiectul E 15 puncte
1. a. scrierea ecuației reacției dintre etină și hidrogen cu obținerea etanului-pentru scrierea corectă a formulelor
chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților ecuației reacției (1p) (2p)
b. raționament corect (2p), calcule (1p), compoziția procentuală molară a amestecului gazos 20% H2; 80% C2H6
5p
2. scrierea ecuației reacției care are loc în suflătorul oxiacetilenic-pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale
reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților ecuației reacției (1p) 2p
3. justificare corectă 1p
4. scrierea ecuației reacției de obţinere a 2,4,6-trinitrofenolului-pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale
reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților ecuației reacției (1p) 2p
5. a. raționament corect (2p), calcule (1p), n(2,4,6-trinitrofenol) = 56 mol
b. raționament corect (1p), calcule (1p), m(sol. HNO3) = 21.000 g 5p
SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)
Subiectul F 15 puncte
1. scrierea ecuației reacţiei de ardere a metanolului-pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale reactanților și ale
produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților ecuației reacției (1p) 2p
2. raționament corect (1p), calcule (1p), Q = 3568 kJ 2p
3. notarea unui argument pentru solubilitatea în apă a etanolului 1p
4. raționament corect (5p), calcule (1p), N(H)alcool : N(H)acid = 3 : 2 6p
5. raționament corect (3p), calcule (1p), N(C) = 18 atomi 4p

Probă scrisă la chimie organică Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Subiectul G 15 puncte
1. a. scrierea formulei de structură a cationului valinei (2p)
b. notarea oricărui factor de natură fizică care produce denaturarea unei proteine (1p) 3p
2. raţionament corect (2p), calcule (1p), formula moleculară a tripeptidei C9H17N3O4S2 (1p) 4p
3. scrierea ecuației reacției dintre glucoză și reactivul Fehling utilizând formule de structură pentru compușii organici-
pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea
coeficienților stoechiometrici (1p) 2p
4. raționament corect (2p), calcule (1p), c(glucoză) = 0,9 mg/mL; justificare 0,7 mg/mL< 0,9 mg/mL< 1,1 mg/mL (1p)
4p
5. scrierea formulelor de structură ale enantiomerilor 2-bromobutanului, compusul organic rezultat din reacția
2-butenei cu acidul bromhidric (2x1p) 2p

Probă scrisă la chimie organică Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Chimie organică
Simulare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

Subiectul A.
Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul
de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de
ordine al enunţului şi litera F.
1. Acidul stearic are în moleculă 2 legături covalente π (pi).
2. Reacția acidului acetic cu etanolul este un proces reversibil.
3. Poliacetatul de vinil se utilizează la obținerea fibrelor sintetice de tip PNA.
4. În molecula fructozei raportul atomic H : O = 1 : 2.
5. Acidul acetilsalicilic și glucoza sunt substanțe izomere deoarece au aceeași masă molară. 10 puncte

Subiectul B.
Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera
corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.
1. Numărul alcanilor izomeri cu formula moleculară C7H16 care conțin în moleculă 1 atom de carbon cuaternar
este egal cu:
a. 2; c. 4;
b. 3; d. 5.
2. Au același procent masic de carbon în moleculă toți termenii din seria omoloagă a:
a. alcanilor; c. alchinelor;
b. alchenelor; d. arenelor.
3. Glicerina:
a. se impregnează pe argilă poroasă pentru obținerea dinamitei; c. se obține la hidroliza bazică a tristearinei;
b. explodează la lovire sau șocuri mecanice; d. este un lichid vâscos, insolubil în apă.
4. Bromurarea acetilenei cu acid bromhidric este o reacție de:
a. adiţie; c. substituţie;
b. eliminare; d. transpoziţie.
5. Se formează noi legături covalente carbon-carbon în reacția de:
a. esterificare a acidului etanoic cu etanol; c. polimerizare a clorurii de vinil;
b. nitrare a glicerinei cu amestec sulfonitric; d. condensare a α-alaninei cu glicina.
10 puncte
Subiectul C.
Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine a denumirii uzuale a compusului din coloana A, însoţit
de litera din coloana B, corespunzătoare denumirii științifice (I.U.P.A.C.) a acestuia. Fiecărei cifre din coloana A îi
corespunde o singură literă din coloana B.

A B
1. acid acetic a. acid 2-hidroxibenzencarboxilic
2. lisină b. metilbenzen
3. acid salicilic c. acid 2,6-diaminohexanoic
4. glicerină d. acid etanoic
5. toluen e. acid 2-aminopentandioic
f. 1,2,3-propantriol

10 puncte

Probă scrisă la chimie organică Simulare


1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Subiectul D.
Un compus organic (A) are următoarea formulă de structură:
COOH

NH2

1. a. Notați denumirea grupelor funcționale din molecula compusului organic (A).


b. Determinaţi raportul atomic Cprimar : Cterțiar : Ccuaternar din molecula compusului (A). 5 puncte
2. Notați numărul legăturilor covalente σ (sigma) dintre atomii de carbon din molecula compusului (A).
1 punct
3. Scrieți formula de structură a unui izomer de poziție al compusului (A). 2 puncte
4. a. Notaţi formula moleculară a compusului (A).
b. Determinaţi raportul masic de combinare C : N din compusul (A). 3 puncte
5. Calculaţi masa de compus (A), exprimată în grame, care conține aceeași masă de carbon ca cea conținută în
27,6 g de toluen. 4 puncte

Subiectul E.

1. Un amestec de hidrogen, etan și etină aflate în raport molar 4 : 7 : 1 se trece peste un catalizator de nichel.
a. Scrieți ecuația reacției care are loc.
b. Determinați compoziția procentuală molară a amestecului gazos obținut. 5 puncte
2. Acetilena se utilizează în suflătorul oxiacetilenic pentru sudarea metalelor. Scrieţi ecuaţia reacţiei care are loc
în suflătorul oxiacetilenic. 2 puncte
3. Justificați faptul că acetilena este folosită la sudarea metalelor. 1 punct
4. Scrieţi ecuația reacției de nitrare a fenolului pentru obținerea 2,4,6-trinitrofenolului. Utilizați formule de structură
pentru compușii organici. 2 puncte
5. a. Calculaţi cantitatea de 2,4,6-trinitrofenol, exprimată în moli, care se obţine din 9400 g fenol de puritate 70%,
la un randament al reacţiei de 80%.
b. Determinaţi masa soluţiei de acid azotic, de concentrație procentuală masică 63%, exprimată în grame,
necesară procesului de nitrare. 5 puncte

Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16.

Probă scrisă la chimie organică Simulare


2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Subiectul F.
1. Metanolul poate fi utilizat drept combustibil deoarece are putere calorică mare. Scrieţi ecuaţia reacţiei de
ardere a metanolului. 2 puncte
2. Puterea calorică a metanolului este 22300 kJ/kg. Determinați căldura degajată la arderea a 5 mol de metanol,
exprimată în kilojouli. 2 puncte
3. Etanolul se dizolvă în apă în orice proporție. Notați un argument care justifică solubilitatea în apă a etanolului.
1 punct
4. Un alcool monohidroxilic cu catenă aciclică saturată conține 68,18% C, procente de masă. Știind că masa
molară a alcoolului este egală cu masa molară a unui acid monocarboxilic cu catenă aciclică saturată,
determinați raportul dintre numărul atomilor de hidrogen din molecula alcoolului și numărul atomilor de hidrogen
din molecula acidului. 6 puncte
5. Un acid gras este neutralizat cu hidroxid de potasiu pentru obținerea unui săpun, conform ecuației reacției:
CH3 – (CH2)n – COOH + KOH → CH3 – (CH2)n – COO–K+ + H2O
Știind că la neutralizarea acidului gras s-a consumat tot hidroxidul de potasiu din 250 mL soluție de concentrație
1 M și că s-au obținut 80,5 g de sare de potasiu, determinaţi numărul atomilor de carbon din molecula acidului
gras. 4 puncte

Subiectul G.
1. Aminoacizii sunt esențiali în desfășurarea proceselor vitale.
a. Scrieți formula de structură a cationului valinei.
b. Notați un factor de natură fizică care produce denaturarea unei proteine. 3 puncte
2. La hidroliza totală a unei tripeptide (P) s-au obţinut 24,2 g de cisteină și 8,9 g de α-alanină. Determinați formula
moleculară a tripeptidei (P). 4 puncte
3. Scrieți ecuația reacției dintre glucoză și reactivul Fehling. Utilizați formule de structură pentru compușii organici.
2 puncte
4. Glucoza este cunoscută și sub denumirea de zahăr sangvin, deoarece se găsește în sângele uman.
Concentrația glucozei în sânge se numește glicemie. În sângele uman glicemia variază, în limite normale, între
0,7 mg/mL și 1,1 mg/mL. Pentru determinarea glicemiei unui adult s-a prelevat o probă de sânge (P), cu volumul
de 1 mL. Glucoza din proba (P) s-a separat cantitativ și s-a tratat cu reactiv Fehling, obținându-se 0,005 mmol de
precipitat roșu-cărămiziu. Justificați prin calcul, faptul că glicemia probei de sânge (P) se încadrează în limitele
normale. 4 puncte
5. Scrieți formulele de structură ale enantiomerilor compusului organic rezultat din reacția 2-butenei cu acidul
bromhidric. 2 puncte

Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; S- 32; K- 39; Cu- 64.

Probă scrisă la chimie organică Simulare


3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2018


Proba E. d)
Fizică
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Simulare
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ (45 de puncte)

Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. a 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentarea corectă a tuturor forțelor care acționează asupra corpului de
masă m1 . 4p
b. Pentru: 3p
Ff 1 = µm1g cos α 1p
Ff 2 = µ ⋅ m2 g 1p
F
rezultat final: f 1 = 0,3 1p
Ff 2
c. Pentru: 4p
m 3 g − T = m3 a 1p
FS2 = T 2 2p
rezultat final: FS2 ≅ 36N 1p
d. Pentru: 4p
T − µ m2 g − T ′ = m2a 1p
T ′ − G1 t − µ m1g cos α = m1a 1p
G1 t = m1g sin α 1p
rezultat final: µ = 0,5 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
p0 = mv 0 2p
v 0 = 15 m/s 1p
rezultat final: p0 = 12 N ⋅ s 1p
b. Pentru: 3p
LG = −mghmax 1p
hmax = 10 m 1p
rezultat final: LG = −80 J 1p

Probă scrisă la Fizică 1 Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c. Pentru: 4p
∆E c = Ltot 1p
mv 02
∆E c = − 1p
2
Ltot = LG − Fr ⋅ hmax 1p
rezultat final: Fr = 1N 1p
d. Pentru: 4p
∆p
− mg − Fr = 2p
∆t
∆p = − p0 1p
rezultat final: ∆t ≅ 1,3 s 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. a 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
p 2 µ O2
ρ2 = 2p
RT
rezultat final: ρ 2 ≅ 3,1 kg/m 3 1p
b. Pentru: 4p
N = ν Ne ⋅ N A 2p
p1V1
ν Ne = 1p
2RT
rezultat final: N ≅ 2,4 ⋅ 1023 1p
c. Pentru: 4p
p V
ν O2 = 2 2 1p
RT
 

V
2 
(
p ⋅ V2 + 1 + S ⋅ x  = νO2 + ν Ne RT ) 1p

V 
p ⋅  1 − S ⋅ x  = ν Ne RT 1p
2 
rezultat final: x = 12,5 cm 1p
d. Pentru: 4p
ν Ne µNe + ν O µO = (ν Ne + ν O ) ⋅ µ
2 2 2
3p
rezultat final: µ = 28 g/mol 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
p2 = 2 p1 1p
T2 = 4T1 1p
rezultat final T2 = 1200K 1p
b. Pentru: 4p
Q12 = ∆U12 + L12 1p
∆U12 = ν CV (T2 − T1 ) 1p
L12 = 1,5ν RT1 1p
rezultat final Q12 = 108kJ 1p
c. Pentru: 4p
L
η = ciclu 1p
Qprimit
Lciclu = 0,5 pV
1 1 1p
Qprimit = Q12 1p
rezultat final η ≅ 5,56% 1p
d. Pentru: 4p
T
ηC = 1 − min 1p
Tmax
Tmin = T1 ; Tmax = T2 2p
rezultat final ηC = 75% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p
Probă scrisă la Fizică 3 Simulare
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. b 3p
3. a 3p
4. b 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
U2 = E2 − I2 r2 2p
rezultat final U 2 = 33,5 V 1p
b. Pentru: 4p
E2 − E1 = I2 ( R2 + r2 ) − I1 ( R1 + r1 ) 2p
U1 = I1R1 1p
rezultat final U1 = 8,8 V 1p
c. Pentru: 4p
I3 = I1 + I2 1p
E1 = I1 ( R1 + r1 ) + I3 R3 2p
rezultat final R3 = 10 Ω 1p
d. Pentru: 4p
I3′ = I2′ 1p
E1 = I3′ R3 x 1p
E2 = I3′ ( R2 + r2 + R3x ) 1p
rezultat final R3 x = 120 Ω 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
Ptot = Ee I; 1p
Ee = 4E0 1p
rezultat final Ptot = 1,6 W 1p
b. Pentru: 4p
Ee = I ( R12 + re ) 1p
R12 = R1 + R2 1p
re = 4r0 1p
rezultat final r0 = 0,5 Ω 1p
c. Pentru: 4p
R12RCM
Re = 1p
R12 + RCM
Ee
Ikî = 1p
Re + re
Wext = ReIkî2 ∆ t 1p
rezultat final Wext = 150 J 1p
d. Pentru: 4p
R12Rx
= 4r0 2p
R12 + Rx
Rx
x= LNM 1p
RNM
rezultat final x = 5 cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
D. OPTICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. c 3p
3. a 3p
4. d 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
construcția corectă a imaginii 4p
b. Pentru: 4p
1 1
− = C1 2p
x2 x1
x 1 = −70 cm 1p
rezultat final: x 2 = 28 cm 1p
c. Pentru: 3p
x
β= 2 1p
x1
y2
β= 1p
y1
rezultat final: y 1 = 2,5 cm 1p
d. Pentru: 4p
Csist = 0 1p
Csist = C1 + C2 1p
1
f2 = 1p
C2
rezultat final: f2 = −20cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
c
ν= 2p
λ
rezultat final: ν = 6,25 ⋅ 10 14 Hz 1p
b. Pentru: 4p
λD
i= 3p
2ℓ
rezultat final: i = 1,8 mm 1p
c. Pentru: 4p
∆x = xmin − xmax 1p
7λ D
xmin = 1p
4ℓ
λD
xmax = 2 1p
2ℓ
rezultat final: ∆x = 2,7 mm 1p
d. Pentru: 4p
e(n − 1)D
∆x = 2p
2ℓ
∆x = 2,5 ⋅ i 1p
rezultat final: n = 1,8 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 5 Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat național 2018
Proba E. d)
Fizică
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ,
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ
• Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICĂ Simulare
Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10 m/s . 2

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte)
1. Despre energia mecanică a unui sistem fizic se poate afirma că este:
a. o mărime fizică de proces;
b. o mărime fizică de stare;
c. întotdeauna mai mare decât energia cinetică a sistemului;
d. întotdeauna egală cu lucrul mecanic efectuat de greutate. (3p)
2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, relaţia de definiţie a vectorului viteză
medie este:
d d F a
a. v med = b. v med = c. v med = d. v med = (3p)
∆t ∆t ∆t ∆t
3. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de
măsură a efortului unitar σ = F ⋅ S −1 exprimată în funcție de unități de măsură fundamentale din S.I. este:
a. kg ⋅ m −1 ⋅ s-3 b. kg ⋅ m ⋅ s-2 c. kg ⋅ m−2 ⋅ s-1 d. kg ⋅ m-1 ⋅ s-2 (3p)
4. Un corp este lansat cu viteza inițială v 0 = 6 m/s de-a lungul unei suprafețe orizontale. Coeficientul de
frecare la alunecare dintre corp și suprafața orizontală este µ = 0,4 . Distanța parcursă de corp până la
oprire are valoarea:
a. 15 m b. 9 m c. 4,5 m d. 2,4 m (3p)
5. Asupra unui corp care se deplasează de-a lungul axei Ox acţionează, pe direcţia axei
Ox, o forţă variabilă. Variația proiecţiei forţei pe axa Ox în funcție de coordonata x la care
se află corpul este reprezentată în figura alăturată. Lucrul mecanic total efectuat de forţă pe
parcursul celor 6 m este nul. Valoarea maximă a forței care acționează asupra corpului
este:
a. 18 N b. 12 N c. 9 N d. 3N
(3p)
II. Rezolvați următoarea problemă: (15 puncte)
Se consideră sistemul mecanic din figura alăturată. Masele celor trei corpuri sunt m1 = 1 kg , m2 = 2 kg și
m3 = 3 kg . Planul înclinat, de unghi α (sin α = 0,8) , este fixat. Sistemul este lăsat liber. Corpul de masă m3
coboară cu accelerația a = 1,5 m/s 2 . Firele sunt inextensibile, de masă neglijabilă și suficient de lungi, iar
scripeții S1 și S2 sunt ideali. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corpul
de masă m1 și suprafața planului înclinat este egal cu coeficientul de frecare
la alunecare dintre corpul de masă m2 și suprafața planului orizontal.
a. Reprezentați toate forțele care acționează asupra corpului de masă m1 .
b. Calculați raportul dintre valoarea forței de frecare care acționează asupra
corpului de masă m1 și valoarea forței de frecare care acționează asupra corpului de masă m2 .
c. Determinați valoarea forței de apăsare a firului asupra scripetelui S2 .
d. Determinați valoarea coeficientului de frecare dintre corpul de masă m1 și suprafața planului înclinat.
III. Rezolvați următoarea problemă: (15 puncte)
Un corp de masă m = 0,8 kg este lansat vertical în sus de la nivelul solului. Forța de rezistență la înaintare
datorată interacțiunii cu aerul se consideră constantă pe tot parcursul mișcării. În graficul
din figura alăturată este reprezentată dependența pătratului vitezei corpului de înălțimea
la care se află acesta până în momentul în care corpul atinge înălțimea maximă.
Determinați:
a. impulsul mecanic al corpului în momentul lansării;
b. lucrul mecanic efectuat de greutate din momentul lansării corpului până în momentul
în care acesta atinge înălțimea maximă;
c. valoarea forței de rezistență la înaintare datorată interacțiunii cu aerul;
d. timpul scurs din momentul lansării corpului până în momentul în care acesta atinge înălțimea maximă.

Probă scrisă la Fizică 1 A. Mecanică


Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat național 2018
Proba E. d)
Fizică
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ,
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ
• Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Simulare
Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 mol , constanta gazelor ideale R = 8,31J ⋅ mol -1 ⋅ K −1 .
23 −1

Între parametrii de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte)
1. O cantitate de gaz considerat ideal este comprimată adiabatic. În acest proces:
a. densitatea gazului scade
b. energia internă a gazului crește
c. gazul cedează căldură mediului exterior
d. gazul cedează lucru mecanic mediului exterior. (3p)
Cp
2. Căldurile molare pentru gaze se pot exprima cu ajutorul exponentului adiabatic γ = . Căldura molară la
CV
presiune constantă a unui gaz ideal se exprimă, în funcție de exponentul adiabatic, prin relația:
γR R
a. Cp = b. Cp = CV + γ R c. Cp = d. Cp = γ R − CV (3p)
γ −1 γ −1
3. Unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimate prin raportul Q ∆T dintre căldura schimbată de un
sistem cu mediul exterior şi variația temperaturii sistemului este:
a. J ⋅ kg b. J ⋅ kg−1 c. J ⋅ K d. J ⋅ K −1 (3p)
4. O cantitate de gaz ideal aflată într-un recipient cu pereții rigizi este răcită de la t1 = 77o C până la t 2 = 7o C.
Presiunea gazului scade cu:
a. 10% b. 11% c. 20% d. 50% (3p)
5. O cantitate constantă de gaz ideal monoatomic (CV = 1,5R ) descrie succesiunea
de procese termodinamice reprezentate în coordonate p − T în graficul din figura
alăturată. Raportul dintre căldura primită de gaz în procesul 1 → 2 și lucrul mecanic
efectuat de gaz în procesul 2 → 3 este:
a. 1,5 b. 2 c. 2,5 d. 3 (3p)
II. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte)
Un cilindru orizontal de volum V1 = 16,62 L este împărțit în două compartimente egale cu ajutorul unui piston de
secțiune S = 166,2 cm 2 și grosime neglijabilă, care se poate deplasa fără frecări. Inițial, pistonul este în echilibru.
În ambele compartimente se află neon ( µNe = 20 g/mol) la presiunea p1 = 10 5 Pa . Unul dintre compartimente
este pus în legătură, printr-un tub de volum neglijabil prevăzut cu un robinet R, inițial închis, cu un balon de sticlă
( )
B, ca în figura alăturată. În balonul B se află oxigen µO2 = 32 g/mol la presiunea p 2 = 2 ⋅ 10 5 Pa , iar volumul
balonului este V2 = 8,31 L . Temperatura întregului sistem este menținută constantă la valoarea T = 250 K .
a. Determinați densitatea oxigenului din balonul de sticlă.
b. Calculați numărul atomilor de neon dintr-unul dintre compartimentele
cilindrului.
c. Se deschide încet robinetul. Determinați distanța pe care s-a deplasat
pistonul până când acesta ajunge din nou în echilibru mecanic.
d. Determinați masa molară medie a amestecului de gaze format după deschiderea robinetului.
III. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte)
 40 
O cantitate ν = 4,81 mol  ≅ mol  de gaz ideal biatomic (CV = 2,5R )
 8,31 
parcurge procesul ciclic reprezentat în graficul din figura alăturată.
Temperatura gazului în starea 1 este T1 = 300K, iar V2 = 2V1 . Se cer:
a. temperatura gazului la finalul destinderii 1 → 2;
b. căldura primită de gaz în transformarea 1 → 2;
c. randamentul motorului termic care ar funcționa după acest ciclu;
d. randamentul unui motor termic care ar funcționa după un ciclu Carnot între
temperaturile extreme atinse de gaz în procesul ciclic 1 → 2 → 3 → 1.

Probă scrisă la Fizică 2 B. Elemente de termodinamică


Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat național 2018
Proba E. d)
Fizică
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ,
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ
• Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Simulare
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte)
1. Un circuit simplu conține un rezistor alimentat la un generator electric cu rezistența interioară nenulă.
Dacă se conectează încă un rezistor identic cu primul în paralel cu generatorul, atunci:
a. intensitatea curentului electric prin generator se înjumătățește
b. intensitatea curentului electric prin generator se dublează
c. tensiunea la bornele generatorului scade
d. tensiunea la bornele generatorului crește. (3p)
2. Un consumator alcătuit din n rezistoare identice legate în serie, având fiecare rezistența electrică R, este
conectat la bornele unei baterii alcătuite din n generatoare identice grupate în paralel, având fiecare
tensiunea electromotoare E și rezistența interioară r. Randamentul circuitului este:
n 2R n 2R nR nR
a. b. 2 c. d. (3p)
R+n r 2
n R+r nR + r R + nr
3. Mărimea fizică a cărei unitate de măsură în S.I. poate fi scrisă sub forma J ⋅ s −1 ⋅ A −2 este:
a. rezistența electrică b. sarcina electrică c. puterea electrică d. energia electrică (3p)
4. Rezistența electrică a unui fir conductor crește cu 12% când temperatura conductorului crește de la 0o C
până la 80o C. Neglijând variația dimensiunilor firului cu temperatura, coeficientul termic al rezistivității
materialului din care este confecționat firul este:
a. 1,2 ⋅ 10 −3 K −1 b. 1,5 ⋅ 10 −3 K −1 c. 3 ⋅ 10 −3 K −1 d. 9,6 ⋅ 10−3 K −1 (3p)
5. În figura alăturată este redată dependenţa tensiunii la bornele unei surse de intensitatea
curentului electric prin aceasta. Rezistenţa interioară a sursei are valoarea:
a. 0,5 Ω
b. 1,0 Ω
c. 1,5 Ω
d. 2,0 Ω
(3p)
II. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte)
În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric. Se cunosc: E1 = 27 V , r1 = 2 Ω , E2 = 36 V ,
r2 = 5 Ω , R1 = 8 Ω , R2 = 35 Ω . Ampermetrul ideal ( RA ≅ 0 Ω ) montat în circuit
indică intensitatea I2 = 0,5 A , având sensul indicat în figură. Determinați:
a. valoarea tensiunii la bornele generatorului E2 ;
b. valoarea tensiunii la bornele rezistorului R1;
c. rezistența electrică a rezistorului R3 ;
d. valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistența rezistorului R3 pentru ca
intensitatea curentului electric prin rezistorul R1 să fie nulă.
III. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte)
În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric. Bateria este formată prin legarea în serie a
patru generatoare identice, fiecare având t.e.m E0 = 1V şi rezistenţa interioară r0 . Se cunosc: R1 = 3 Ω,
R2 = 5 Ω , iar firul conductor, notat NM, al reostatului cu cursor, are lungimea LNM = 90cm și rezistența
electrică totală RNM = 48 Ω. Întrerupătorul K este deschis, iar ampermetrul
ideal montat în circuit ( RA ≅ 0 Ω ) indică intensitatea I = 400mA.
a. Calculați puterea totală dezvoltată de baterie.
b. Calculați rezistența interioară r0 a unui generator.
c. Se închide întrerupătorul K și se poziționează cursorul reostatului (C) la
jumătatea firului NM. Calculați energia electrică consumată de circuitul
exterior bateriei în timpul ∆t = 100 s.
d. Întrerupătorul K rămâne închis și cursorul reostatului (C) se poziționează astfel încât puterea absorbită de
circuitul exterior generatoarelor să fie maximă. Aflați distanța la care se află cursorul față de punctul M.
Probă scrisă la Fizică 3 C. Producerea şi utilizarea curentului continuu
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat național 2018
Proba E. d)
Fizică
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ,
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ
• Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
D. OPTICĂ Simulare
−34
Se consideră: viteza luminii în vid c = 3 ⋅ 10 m/s , constanta Planck h = 6,6 ⋅ 10 J ⋅ s .
8

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte)
1. Imaginea unui obiect real formată de o lentilă divergentă este:
a. virtuală, mărită b. reală, micșorată c. virtuală, răsturnată d. dreaptă, micșorată (3p)
2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale de fizică, semnificația fizică a expresiei
1 + x1 ⋅ f −1 este:
a. x1 b. x 1−1 c. β −1 d. β (3p)
3. Unitatea de măsură în S.I. a mărimii exprimate prin produsul dintre frecvență și lungimea de undă a unei
radiații este:
a. m ⋅ s −1 b. s c. m -1 ⋅ s d. m (3p)
4. O rază de lumină monocromatică provine dintr-un mediu cu indicele de refracție n1 = 2 și este incidentă
pe suprafața de separație dintre acesta și un alt mediu cu indicele de refracție n 2 = 1,73 ( ≅ 3 ) . Dacă
valoarea unghiului de incidență este i = 60° , valoarea unghiului de refracție este:
a. 0° b. 30° c. 45° d. 90° (3p)
5. Energia cinetică maximă a electronilor extrași prin efect fotoelectric extern depinde de frecvența radiației
incidente conform graficului din figura alăturată. Energia cinetică
maximă a unui electron extras când frecvența radiației incidente este
ν 1 = 1,36 ⋅ 10 15 Hz are valoarea:
a. 3,03 ⋅ 10 −19 J
b. 5,94 ⋅ 10 −19 J
c. 8,98 ⋅ 10 −19 J
d. 9,88 ⋅ 10 −18 J (3p)

II. Rezolvați următoarea problemă: (15 puncte)


O lentilă subțire L1 are convergența C1 = 5m−1 . La distanța de 70 cm de lentilă se așază, perpendicular pe
axa optică principală, un obiect luminos liniar. Imaginea clară a obiectului, obținută pe un ecran, are
înălțimea y 2 = 1cm .
a. Realizați un desen în care să evidențiați construcția imaginii prin lentilă.
b. Determinați distanța dintre lentilă și ecran.
c. Determinați înălțimea obiectului.
d. Se aduce în contact cu lentila L1 o altă lentilă subțire, L2 . Orice fascicul paralel de raze de lumină care
intră în sistemul optic format de cele două lentile, iese tot paralel din sistem. Determinați distanța focală a
lentilei L2 .

III. Rezolvați următoarea problemă: (15 puncte)


O sursă de lumină coerentă monocromatică cu λ = 480 nm este așezată pe axa de simetrie a unui
dispozitiv interferențial Young. Distanța dintre cele două fante ale dispozitivului este 2ℓ = 0,8 mm , iar
distanța dintre planul fantelor și ecran este D = 3 m .
a. Determinați frecvența radiației utilizate.
b. Calculați valoarea interfranjei.
c. Determinați distanța dintre franja luminoasă de ordinul 2 aflată de o parte a franjei centrale și a patra
franjă întunecoasă aflată de aceeași parte a franjei centrale.
d. În faţa uneia dintre fante se plasează o lamă subţire, confecţionată dintr-un material transparent, de
grosime e = 1,5 ⋅ 10 -6 m . Se observă că franja centrală s-a deplasat în poziţia ocupată iniţial de a treia franjă
întunecoasă. Determinaţi indicele de refracție al materialului din care este confecționată lama.

Probă scrisă la Fizică 4 D. Optică


Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Informatică
Limbajul C/C++
SIMULARE

Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică


matematică-informatică intensiv informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
• În rezolvările cerute, identificatorii utilizaţi trebuie să respecte precizările din
enunţ (bold), iar în lipsa unor precizări explicite, notaţiile trebuie să corespundă cu
semnificaţiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată).
• În programele cerute, datele de intrare se consideră corecte, validarea acestora
nefiind necesară.

THEMA I (30 Punkte)


Für Punkt 1 schreibt auf das Prüfungsblatt den Buchstaben welcher der richtigen Antwort
entspricht.
1. Der Wert des nebenstehenden C/C++ Ausdruckes ist: (4P.) 2018/3/22
a. 30 b. 30.5758 c. 14784 d. 14798.7

2. Es sei der nebenstehende Pseudocode- lese n


Algorithmus. (natürliche Zahl)
Man beschriftet mit [a] den ganzen Teil der x 1
reellen Zahl a und mit a%b den Rest der Teilung ┌solange x≤[n/3] wiederhole
der natürlichen Zahl a durch die natürliche, von │ y x+1
Null verschiedenen, Zahl b. │┌solange y≤[n/3] wiederhole
││ z n-x-y
a) Schreibt was angeschrieben wird wenn die ││┌wenn z%2=x%2 dann
Zahl 9 gelesen wird. (6P.) │││ schreibe x,y,z,’*’
b) Schreibt die kleinste natürliche Zahl, die ││└■
man einlesen kann, so dass nach dem ││ y y+1
Durchlaufen des Algorithmus das Symbol * │└■
nur einmal angeschrieben wird. (4P.) │ x x+1
└■
c) Schreibt in Pseudocode einen, mit dem schreibe ’#’
gegebenen, äquivalenten Algorithmus, in
dem die erste Struktur
solange...wiederhole mit einer
Wiederholungsstruktur vom Typ
für...wiederhole ersetzt wird. (6P.)
d) Schreibt das dem gegebenen Algorithmus
entsprechende C/C++ Programm. (10P.)

Probă scrisă la informatică Simulare


Limbajul C/C++
Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică, matematică-informatică intensiv informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
1 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

THEMA II (30 Punkte)


Für jeden der Punkte 1 und 2 schreibt auf das Prüfungsblatt den Buchstaben welcher der
richtigen Antwort entspricht.
1. Gebt die Adjazenzmatrix a eines gerichteten Graphs mit 4 Spitzen, nummeriert von 1 bis 4,
an, dem der Weg 1,3,4,3,2 angehören kann. (4P.)
a. 0 1 0 0 b. 0 0 1 0 c. 0 0 1 0 d. 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2. In einem Baum hat jeder Knoten höchstens 3 Söhne. Wenn 10 seiner Knoten den Grad 1
haben, dann ist die maximale Anzahl der Knoten mit dem Grad 4: (4P.)
a. 3 b. 4 c. 5 d. 7

Schreibt auf das Prüfungsblatt die Antwort für jede der folgenden Anforderungen.
3. Für eine Meteostation werden, in der Variablen m, folgende Informationen gespeichert: das
Monat und das Jahr, in dem die Messungen ausgeführt wurden, sowie auch die mittleren
Temperaturen die in 15 Tagen des betreffenden Monats gemessen wurden.
Wenn man weiß, dass die unteren C/C++ Ausdrücke als Werte das Monat (eine natürliche
Zahl des Intervalls[1,12]) und das Jahr in dem die Temperaturen gemessen wurden
(natürliche Zahl), beziehungsweise die erste gemessene Mitteltemperatur (eine reelle
Zahl), schreibt die Definition einer Struktur mit dem Etikett meteo, welche die Speicherung
der der genannten Informationen erlaubt und deklariert entsprechend die Variable m.
m.luna
m.an
m.temperatura[0] (6P.)
4. Die Variablen i und j sind vom Typ ganz und die Variable a 1 1 1 1 1 1 1 8 8
speichert ein zweidimensionales Feld mit 9 Zeilen und 9 1 1 1 1 1 1 8 8 8
Spalten, nummeriert von 0 bis 8 und am Anfang sind alle 1 1 1 1 1 8 8 8 1
Elemente Null. 1 1 1 1 8 8 8 1 1
Schreibt die untere Anweisungensequenz und ersetzt die 1 1 1 8 8 8 1 1 1
Auslassungspunkte, so dass nach dem Durchlaufen der 1 1 8 8 8 1 1 1 1
erhaltenen Sequenz die Variable a das nebenstehende Feld 1 8 8 8 1 1 1 1 1
8 8 8 1 1 1 1 1 1
speichert.
for(i=0;i<9;i++) 8 8 1 1 1 1 1 1 1
for(j=0;j<9;j++)
.................. (6P.)
5. Ein Wortepaar, eines mit geraden Buchstabenanzahl, das andere mit ungeraden
Buchstabenanzahl wird descentrată genannt, wenn man das Wort mit geraden
Buchstabenanzahl aus dem anderen, durch Verdoppelung des mittleren Zeichens, erhalten
kann.
Beispiel: die Paare crezi und creezi, beziehungsweise a und aa sind dezentriert.
Ein Text hat höchstens 100 Zeichen, die Wörter sind aus den Kleinbuchstaben des
englischen Alfphabets gebildet und sind durch je ein Leerzeichen getrennt.
Schreibt ein C/C++ Programm welches von der Tastatur einen oberen genannten Text
einliest und auf dem Bildschirm die Nachricht DA, anschreibt, wenn dieser wenigstens ein
dezentriertes Paar enthält, oder anders die Nachricht NU.
Beispiel: wenn der gelesene Text
crezi ca poti sa creezi ceva original ist,
wird auf dem Bildschirm die Nachricht
DA angezeigt. (10P.)

Probă scrisă la informatică Simulare


Limbajul C/C++
Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică, matematică-informatică intensiv informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
2 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

THEMA III (30 Punkte)


Für punkt 1, schreibt auf das Prüfungsblatt den Buchstaben welcher der richtigen Antwort
entspricht.
1. Das Unterprogramm f ist int f(int x, int y)
nebenstehend definiert. Der { if(x*y==0) return 0;
Wertf(2203,2018)ist: if(x%2==y%2) return 1+10*f(x/10,y/10);
(4P.) return 10*f(x/10,y/10);
}
a. 1100 b. 11 c. 2 d. 0

Schreibt auf das Prüfungsblatt die Antwort für jede der folgenden Anforderungen.
2. Unter Verwendung der Backtracking Methode, erzeugt man alle Möglichkeiten um je 4
Glasperlenkettende von unterschiedlichen Farben der Menge {roșu, albastru, roz,
portocaliu, verde} zu bilden, so dass in jeder Kette keine roten und blaue Ketten auf
nebenstehenden Positionen sein können. Zwei Ketten sind unterschiedlich, wenn sie
wenigstens eine Glasperle von verschiedener Farbe haben oder wenn die Reihenfolge der
Farben der Glasperlen verschieden ist.
Die ersten fünf erzeugten Lösungen sind in dieser Reihenfolge, (roșu, roz, albastru,
portocaliu), (roșu, roz, albastru, verde), (roșu, roz, portocaliu, albastru),
(roșu, roz, portocaliu, verde), (roșu, roz, verde, albastru). Schreibt die sechste
und die siebente Lösung in der Reihenfolge in der diese erzeugt werden. (6P.)
3. Es sei das Unterprogramm radical mit drei Parametern:
• n, durch das es eine natürliche Zahl erhält (n∈
∈[1,109]);
• x und y, durch das es zwei natürliche Zahlen mit der Eigenschaft, dass √n als x ∙ y,
geschrieben werden kann, enthält, wo x einen maximalen Wert hat.
Schreibt die vollständige Definition des Unterprogramms.
Beispiel: für die Zahl n=15000, nach dem Aufruf ist x=50 und y=6 und für die Zahl n=9,
nach dem Aufruf ist x=3 und y=1. (10P.)
4. Es sei eine Folge dessen Gliedern natürliche, von Null verschiedene, Zahlen von einer
Ziffer sind. Man nennt număr asociat dieser Folge eine natürliche Zahl die durch die
Glieder der Folge gebildet ist, in der Reihenfolge in der diese in der Folge erscheinen.
Beispiel: die der Folge 1, 2, 5, 3, 2 assoziierte Zahl ist 12532.
Die Textdatei bac.txt enthält natürliche Zahlen im Intervall [1,9]: auf der ersten Zeile
zwei Zahlen x und y und auf der zweiten Zeile eine Folge von wenigstens drei und
höchstens 105 Glieder. Die Zahlen derselben Zeile der Datei sind durch je ein Leerzeichen
getrennt.
Es wird das Einfügen der Werte x und y in die Folge der zweiten Zeile der Datei verlangt,
so dass die assoziierte Zahl der erhaltenen Folge minimal ist. Die Glieder der erhaltenen
Folge werden auf dem Bildschirm, durch je ein Leerzeichen getrennt, angeschrieben.
Bestimmt einen in Bezug auf den benützten Speicherplatz und auf die Laufzeit effizienten
Algorithmus.
Beispiel: wenn die Datei bac.txt die Zahlen
9 6
1 7 5 enthält
dann, weil die assoziierten Zahlen der erhaltenen Folgen: 96175, 69175, 61975, 61795,
61759, 91675, 19675, 16975, 16795, 16759, 91765, 19765, 17965, 17695, 17659,
91756, 19756, 17956, 17596, 17569 sind, wird auf dem Bildschirm die Folge:
1 6 7 5 9
angezeigt.
a) Beschreibt in Umgangssprache den verwendeten Algorithmus und begründet seine
Effizienz. (2P.)
b) Schreibt das dem gegebenen Algorithmus entsprechende C/C++ Programm. (8P.)
Probă scrisă la informatică Simulare
Limbajul C/C++
Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică, matematică-informatică intensiv informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
3 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. d)
Informatică
Limbajul C/C++
SIMULARE

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
• În rezolvările cerute, identificatorii utilizaţi trebuie să respecte precizările din
enunţ (bold), iar în lipsa unor precizări explicite, notaţiile trebuie să corespundă cu
semnificaţiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată).
• În programele cerute, datele de intrare se consideră corecte, validarea acestora
nefiind necesară.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Pentru itemul 1, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Valoarea expresiei C/C++ alăturate este: (4p.) 2018/3/22
a. 30 b. 30.5758 c. 14784 d. 14798.7

2. Algoritmul alăturat este reprezentat în citeşte n


pseudocod. (număr natural)
S-a notat cu [a] partea întreagă a numărului real x 1
a și cu a%b restul împărțirii numărului natural a la ┌cât timp x≤[n/3] execută
numărul natural nenul b. │ y x+1
│┌cât timp y≤[n/3] execută
a) Scrieţi ce se afișează dacă se citește ││ z n-x-y
numărul 9. (6p.) ││┌dacă z%2=x%2 atunci
b) Scrieți cel mai mic număr natural care poate │││ scrie x,y,z,’*’
fi citit astfel încât, în urma executării ││└■
algoritmului, să se afișeze o singură dată ││ y y+1
simbolul *. (4p.) │└■
│ x x+1
c) Scrieţi în pseudocod un algoritm echivalent └■
cu cel dat, înlocuind adecvat prima structură scrie ’#’
cât timp...execută cu o structură
repetitivă de tip pentru...execută. (6p.)
d) Scrieţi programul C/C++ corespunzător
algoritmului dat. (10p.)

Probă scrisă la informatică Simulare


Limbajul C/C++
Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii
1 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Pentru fiecare dintre itemii 1 şi 2 scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare
răspunsului corect.
1. Variabilele di și dj sunt de tip întreg. Indicați expresia C/C++ care are valoarea 1 dacă și
numai dacă perechea (di,dj) este una dintre următoarele: (-2018,0), (0,-2018), (0,2018),
(2018,0). (4p.)
a. abs(di)-abs(dj)==2018 && abs(di)*abs(dj)==0
b. abs(di)-abs(dj)==0 && abs(di)/abs(dj)==2018
c. abs(di)+abs(dj)==2018 && abs(di)*abs(dj)==0
d. abs(di)+abs(dj)==0 && abs(di)-abs(dj)==2018
2. În secvența C/C++ alăturată toate variabilele sunt întregi, iar r=0;
m>n. Expresia care poate înlocui punctele de suspensie x=n;
astfel încât, în urma executării secvenţei obţinute, variabila r y=m;
să memoreze diferenţa m-n este: do
(4p.) { x=x+1;
y=y-1;
r=r+1;
}while(......);
r=2*r;
if(x!=y)r=r-1;
a. r<=x/2 b. r<y/2 c. x<y d. x<=y

Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare.


3. Variabilele întregi temp1 și temp2 memorează două temperaturi (în grade Celsius), iar
variabilele întregi an1 și an2 memorează anul în care a fost înregistrată prima, respectiv
cea de a doua dintre cele două temperaturi.
Scrieți o secvență de instrucțiuni C/C++ în urma executării căreia să se afișeze pe ecran
media celor două temperaturi și, pe rândul următor, mesajul ACTUAL în cazul în care
ambele temperaturi sunt înregistrate în anul 2018, sau mesajul ISTORIC în caz contrar.
Exemplu: dacă valorile variabilelor temp1 și temp2 sunt 20, respectiv 21, iar valoarea
fiecăreia dintre variabilele an1 și an2 este 2018, se afișează pe ecran
20.5
ACTUAL (6p.)
4. Se citește un număr natural, n (n≥1), și se cere să se scrie, în această ordine, numerele
naturale x și y, cu proprietatea că √n poate fi scris sub forma x ∙ y, unde x are o valoare
maximă.
Exemplu: pentru numărul n=15000, se scriu numerele 50 6, iar pentru numărul n=9, se
scriu numerele 3 1.
a) Scrieți, în pseudocod, algoritmul de rezolvare pentru problema enunțată. (10p.)
b) Precizați rolul tuturor variabilelor care au intervenit în algoritmul realizat la punctul a) și
indicați datele de intrare, respectiv datele de ieșire ale problemei enunțate. (6p.)

Probă scrisă la informatică Simulare


Limbajul C/C++
Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii
2 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Pentru itemul 1, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Variabilele i şi j sunt de tip întreg. Indicați expresia care 1 1 1 1 1 1 1 8 8
poate înlocui punctele de suspensie astfel încât, în urma 1 1 1 1 1 1 8 8 8
executării secvenţei obţinute, să se afișeze pe ecran, în 1 1 1 1 1 8 8 8 1
această ordine, valorile alăturate. 1 1 1 1 8 8 8 1 1
for(i=0;i<9;i++) 1 1 1 8 8 8 1 1 1
{ for(j=0;j<9;j++) 1 1 8 8 8 1 1 1 1
if( ..................) 1 8 8 8 1 1 1 1 1
cout<<”8 ”; | printf(”8 ”); 8 8 8 1 1 1 1 1 1
else 8 8 1 1 1 1 1 1 1
cout<<”1 ”; | printf(”1 ”);
cout<<endl; | printf(”\n”);
} (4p.)
a. i+j>=7 || i+j<=9 b. i+j>=7 && i+j<=9
c. i+j>7 || i+j<9 d. i+j>7 && i+j<9

Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare.


2. Pentru a verifica dacă printre cele 7 elemente ale unui tablou unidimensional există unul
cu valoarea x=20, se aplică metoda căutării binare. Scrieți elementele unui tablou (în
ordinea în care apar în acesta), astfel încât succesiunea celor a căror valoare se compară
cu valoarea lui x pe parcursul aplicării metodei indicate să fie: 22, 3, 18. (6p.)
3. O pereche de valori naturale, una cu număr par de cifre, iar cealaltă cu număr impar de
cifre, se numește descentrată dacă se poate obține valoarea cu număr par de cifre din
cealaltă, prin duplicarea cifrei din mijlocul acesteia.
Exemplu: perechile 32345 și 323345, respectiv 1 și 11 sunt descentrate.
Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (n∈ ∈[2,102]),
apoi un șir de n numere naturale din intervalul [1,104) şi afișează pe ecran mesajul DA,
dacă acesta conține cel puțin o pereche descentrată, sau mesajul NU în caz contrar.
Exemplu: dacă se citesc numerele
7
233 2018 2333 11 3 1221 233
se afișează pe ecran mesajul
DA (10p.)
4. Se consideră un șir ai cărui termeni sunt numere naturale nenule, de o singură cifră.
Numim număr asociat al acestui șir un număr natural format cu termenii șirului, în ordinea
în care aceștia apar în șir.
Exemplu: numărul asociat șirului 1, 2, 5, 3, 2 este 12532.
Fişierul text bac.txt conţine numere naturale din intervalul [1,9]: pe prima linie un
număr, x, iar pe a doua linie un șir de cel puţin trei şi cel mult 105 termeni. Numerele aflate
pe aceeași linie a fișierului sunt separate prin câte un spațiu.
Se cere inserarea valorii x în șirul aflat pe a doua linie fișierului, astfel încât numărul
asociat șirului obținut să fie minim. Termenii șirului obținut se afișează pe ecran, separați
prin câte un spațiu.
Proiectați un algoritm eficient din punctul de vedere al memoriei utilizate și al timpului de
executare.
Exemplu: dacă fişierul bac.txt conţine numerele
6
1 7 5
atunci, pentru că numerele asociate șirurilor care se pot obține sunt
6175, 1675, 1765, 1756, pe ecran se afişează șirul:
1 6 7 5
a) Descrieţi în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficienţa acestuia. (2p.)
b) Scrieţi programul C/C++ corespunzător algoritmului descris. (8p.)

Probă scrisă la informatică Simulare


Limbajul C/C++
Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii
3 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Informatică
Limbajul Pascal
SIMULARE

Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică


matematică-informatică intensiv informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
• În rezolvările cerute, identificatorii utilizaţi trebuie să respecte precizările din
enunţ (bold), iar în lipsa unor precizări explicite, notaţiile trebuie să corespundă cu
semnificaţiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată).
• În programele cerute, datele de intrare se consideră corecte, validarea acestora
nefiind necesară.

THEMA I (30 Punkte)


Für Punkt 1 schreibt auf das Prüfungsblatt den Buchstaben welcher der richtigen Antwort
entspricht.
1. Der Wert des nebenstehenden Pascal Ausdruckes ist:: (4P.) 2018 div 3 div 22
a. 30 b. 30.5758 c. 14784 d. 14798.7

2. Es sei der nebenstehende Pseudocode- lese n


Algorithmus. (natürliche Zahl)
Man beschriftet mit [a] den ganzen Teil der x 1
reellen Zahl a und mit a%b den Rest der Teilung ┌solange x≤[n/3] wiederhole
der natürlichen Zahl a durch die natürliche, von │ y x+1
Null verschiedenen, Zahl b. │┌solange y≤[n/3] wiederhole
││ z n-x-y
a) Schreibt was angeschrieben wird wenn die ││┌wenn z%2=x%2 dann
Zahl 9 gelesen wird. (6P.) │││ schreibe x,y,z,’*’
b) Schreibt die kleinste natürliche Zahl, die ││└■
man einlesen kann, so dass nach dem ││ y y+1
Durchlaufen des Algorithmus das Symbol * │└■
nur einmal angeschrieben wird. (4P.) │ x x+1
└■
c) Schreibt in Pseudocode einen, mit dem schreibe ’#’
gegebenen, äquivalenten Algorithmus, in
dem die erste Struktur
solange...wiederhole mit einer
Wiederholungsstruktur vom Typ
für...wiederhole ersetzt wird. (6P.)
d) Schreibt das dem gegebenen Algorithmus
entsprechende Pascal Progrmm. (10P.)

Probă scrisă la informatică Simulare


Limbajul Pascal
Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică, matematică-informatică intensiv informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
1 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

THEMA II (30 Punkte)


Für jeden der Punkte 1 und 2 schreibt auf das Prüfungsblatt den Buchstaben welcher der
richtigen Antwort entspricht.
1. Gebt die Adjazenzmatrix a eines gerichteten Graphs mit 4 Spitzen, nummeriert von 1 bis 4,
an, dem der Weg 1,3,4,3,2 angehören kann. (4P.)
a. 0 1 0 0 b. 0 0 1 0 c. 0 0 1 0 d. 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2. In einem Baum hat jeder Knoten höchstens 3 Söhne. Wenn 10 seiner Knoten den Grad 1
haben, dann ist die maximale Anzahl der Knoten mit dem Grad 4: (4P.)
a. 3 b. 4 c. 5 d. 7

Schreibt auf das Prüfungsblatt die Antwort für jede der folgenden Anforderungen.
3. Für eine Meteostation werden, in der Variablen m, folgende Informationen gespeichert: das
Monat und das Jahr, in dem die Messungen ausgeführt wurden, sowie auch die mittleren
Temperaturen die in 15 Tagen des betreffenden Monats gemessen wurden.
Wenn man weiß, dass die unteren Pascal Ausdrücke als Werte das Monat (eine natürliche
Zahl des Intervalls[1,12]) und das Jahr in dem die Temperaturen gemessen wurden
(natürliche Zahl), beziehungsweise die erste gemessene Mitteltemperatur (eine reelle
Zahl), schreibt die Definition einer Struktur mit dem Etikett meteo, welche die Speicherung
der der genannten Informationen erlaubt und deklariert entsprechend die Variable m.
m.luna
m.an
m.temperatura[1] (6P.)
4. Die Variablen i und j sind vom Typ ganz und die Variable a 1 1 1 1 1 1 1 8 8
speichert ein zweidimensionales Feld mit 9 Zeilen und 9 1 1 1 1 1 1 8 8 8
Spalten, nummeriert von 1 la 9 und am Anfang sind alle 1 1 1 1 1 8 8 8 1
Elemente Null. 1 1 1 1 8 8 8 1 1
Schreibt die untere Anweisungensequenz und ersetzt die 1 1 1 8 8 8 1 1 1
Auslassungspunkte, so dass nach dem Durchlaufen der 1 1 8 8 8 1 1 1 1
erhaltenen Sequenz die Variable a das nebenstehende Feld 1 8 8 8 1 1 1 1 1
8 8 8 1 1 1 1 1 1
speichert.
for i:=1 to 9 do 8 8 1 1 1 1 1 1 1
for j:=1 to 9 do
.................. (6P.)
5. Ein Wortepaar, eines mit geraden Buchstabenanzahl, das andere mit ungeraden
Buchstabenanzahl wird descentrată genannt, wenn man das Wort mit geraden
Buchstabenanzahl aus dem anderen, durch Verdoppelung des mittleren Zeichens, erhalten
kann.
Beispiel: die Paare crezi und creezi, beziehungsweise a und aa sind dezentriert.
Ein Text hat höchstens 100 Zeichen, die Wörter sind aus den Kleinbuchstaben des
englischen Alfphabets gebildet und sind durch je ein Leerzeichen getrennt.
Schreibt ein Pascal Programm welches von der Tastatur einen oberen genannten Text
einliest und auf dem Bildschirm die Nachricht DA, anschreibt, wenn dieser wenigstens ein
dezentriertes Paar enthält, oder anders die Nachricht NU.
Beispiel: wenn der gelesene Text
crezi ca poti sa creezi ceva original ist
wird auf dem Bildschirm die Nachricht
DA angezeigt. (10P.)

Probă scrisă la informatică Simulare


Limbajul Pascal
Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică, matematică-informatică intensiv informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
2 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

THEMA III (30 Punkte)


Für punkt 1, schreibt auf das Prüfungsblatt den Buchstaben welcher der richtigen Antwort
entspricht.
1. Das Unterprogramm f ist function f(x,y:integer):integer;
nebenstehend definiert. Der begin
Wertf(2203,2018)ist: if x*y=0 then f:=0
(4p.) else if x mod 2=y mod 2 then
f:=1+10*f(x div 10,y div 10)
else f:=10*f(x div 10,y div 10)
end;
a. 1100 b. 11 c. 2 d. 0

Schreibt auf das Prüfungsblatt die Antwort für jede der folgenden Anforderungen.
2. Unter Verwendung der Backtracking Methode, erzeugt man alle Möglichkeiten um je 4
Glasperlenkettende von unterschiedlichen Farben der Menge {roșu, albastru, roz,
portocaliu, verde} zu bilden, so dass in jeder Kette keine roten und blaue Ketten auf
nebenstehenden Positionen sein können. Zwei Ketten sind unterschiedlich, wenn sie
wenigstens eine Glasperle von verschiedener Farbe haben oder wenn die Reihenfolge der
Farben der Glasperlen verschieden ist.
Die ersten fünf erzeugten Lösungen sind in dieser Reihenfolge, (roșu, roz, albastru,
portocaliu), (roșu, roz, albastru, verde), (roșu, roz, portocaliu, albastru),
(roșu, roz, portocaliu, verde), (roșu, roz, verde, albastru). Schreibt die sechste
und die siebente Lösung in der Reihenfolge in der diese erzeugt werden. (6P.)
3. Es sei das Unterprogramm radical mit drei Parametern:
• n, durch das es eine natürliche Zahl erhält (n∈
∈[1,109]);
• x und y, durch das es zwei natürliche Zahlen mit der Eigenschaft, dass √n als x ∙ y,
geschrieben werden kann, enthält, wo x einen maximalen Wert hat.
Schreibt die vollständige Definition des Unterprogramms.
Beispiel: für die Zahl n=15000, nach dem Aufruf, ist x=50 und y=6 und für die Zahl n=9,
nach dem Aufruf, ist x=3 und y=1. (10P.)
4. Es sei eine Folge dessen Gliedern natürliche, von Null verschiedene, Zahlen von einer
Ziffer sind. Man nennt număr asociat dieser Folge eine natürliche Zahl die durch die
Glieder der Folge gebildet ist, in der Reihenfolge in der diese in der Folge erscheinen.
Beispiel: die der Folge 1, 2, 5, 3, 2 assoziierte Zahl ist 12532.
Die Textdatei bac.txt enthält natürliche Zahlen im Intervall [1,9]: auf der ersten Zeile
zwei Zahlen x und y und auf der zweiten Zeile eine Folge von wenigstens drei und
höchstens 105 Glieder. Die Zahlen derselben Zeile der Datei sind durch je ein Leerzeichen
getrennt.
Es wird das Einfügen der Werte x und y in der Folge der zweiten Zeile der Datei verlangt,
so dass die assoziierte Zahl der erhaltenen Folge minimal ist. Die Glieder der erhaltenen
Folge werden auf dem Bildschirm, durch je ein Leerzeichen getrennt, angeschrieben.
Bestimmt einen in Bezug auf den benützten Speicherplatz und auf die Laufzeit effizienten
Algorithmus.
Beispiel: wenn die Datei bac.txt die Zahlen
9 6
1 7 5 enthält
dann, wenn die assoziierten Zahlen der erhaltenen Folgen: 96175, 69175, 61975,
61795, 61759, 91675, 19675, 16975, 16795, 16759, 91765, 19765, 17965, 17695,
17659, 91756, 19756, 17956, 17596, 17569, sind, wird auf dem Bildschirm die Folge:
1 6 7 5 9 angezeigt.
a) Beschreibt in Umgangssprache den verwendeten Algorithmus und begründet seine
Effizienz. (2P.)
b) Schreibt das dem gegebenen Algorithmus entsprechende Pascal Programm. (8P.)

Probă scrisă la informatică Simulare


Limbajul Pascal
Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică, matematică-informatică intensiv informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
3 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Informatică
Limbajul Pascal
SIMULARE

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
• În rezolvările cerute, identificatorii utilizaţi trebuie să respecte precizările din
enunţ (bold), iar în lipsa unor precizări explicite, notaţiile trebuie să corespundă cu
semnificaţiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată).
• În programele cerute, datele de intrare se consideră corecte, validarea acestora
nefiind necesară.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Pentru itemul 1, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Valoarea expresiei Pascal alăturate este: (4p.) 2018 div 3 div 22
a. 30 b. 30.5758 c. 14784 d. 14798.7

2. Algoritmul alăturat este reprezentat în citeşte n


pseudocod. (număr natural)
S-a notat cu [a] partea întreagă a numărului real x 1
a și cu a%b restul împărțirii numărului natural a la ┌cât timp x≤[n/3] execută
numărul natural nenul b. │ y x+1
│┌cât timp y≤[n/3] execută
a) Scrieţi ce se afișează dacă se citește ││ z n-x-y
numărul 9. (6p.) ││┌dacă z%2=x%2 atunci
b) Scrieți cel mai mic număr natural care poate │││ scrie x,y,z,’*’
fi citit astfel încât, în urma executării ││└■
algoritmului, să se afișeze o singură dată ││ y y+1
simbolul *. (4p.) │└■
│ x x+1
c) Scrieţi în pseudocod un algoritm echivalent └■
cu cel dat, înlocuind adecvat prima structură scrie ’#’
cât timp...execută cu o structură
repetitivă de tip pentru...execută. (6p.)
d) Scrieţi programul Pascal corespunzător
algoritmului dat. (10p.)

Probă scrisă la informatică Simulare


Limbajul Pascal
Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii
1 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Pentru fiecare dintre itemii 1 şi 2 scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare
răspunsului corect.
1. Variabilele di și dj sunt de tip întreg. Indicați expresia Pascal care are valoarea true dacă
și numai dacă perechea (di,dj) este una dintre următoarele: (-2018,0), (0,-2018),
(0,2018), (2018,0). (4p.)
a. (abs(di)-abs(dj)=2018) and (abs(di)*abs(dj)=0)
b. (abs(di)-abs(dj)=0) and (abs(di) div abs(dj)=2018)
c. (abs(di)+abs(dj)=2018) and (abs(di)*abs(dj)=0)
d. (abs(di)+abs(dj)=0) and (abs(di)-abs(dj)=2018)
2. În secvența Pascal alăturată toate variabilele sunt întregi, iar r:=0;
m>n. Expresia care poate înlocui punctele de suspensie x:=n;
astfel încât, în urma executării secvenţei obţinute, variabila r y:=m;
să memoreze diferenţa m-n este: repeat
(4p.) x:=x+1;
y:=y-1;
r:=r+1
until ..........;
r:=2*r;
if x<>y then r:=r-1;
a. r>x div 2 b. r>=y div 2 c. x>=y d. x>y

Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare.


3. Variabilele întregi temp1 și temp2 memorează două temperaturi (în grade Celsius), iar
variabilele întregi an1 și an2 memorează anul în care a fost înregistrată prima, respectiv
cea de a doua dintre cele două temperaturi.
Scrieți o secvență de instrucțiuni Pascal în urma executării căreia să se afișeze pe ecran
media celor două temperaturi și, pe rândul următor, mesajul ACTUAL în cazul în care
ambele temperaturi sunt înregistrate în anul 2018, sau mesajul ISTORIC în caz contrar.
Exemplu: dacă valorile variabilelor temp1 și temp2 sunt 20, respectiv 21, iar valoarea
fiecăreia dintre variabilele an1 și an2 este 2018, se afișează pe ecran
20.5
ACTUAL (6p.)
4. Se citește un număr natural, n (n≥1), și se cere să se scrie, în această ordine, numerele
naturale x și y, cu proprietatea că √n poate fi scris sub forma x∙ y, unde x are o valoare
maximă.
Exemplu: pentru numărul n=15000, se scriu numerele 50 6, iar pentru numărul n=9, se
scriu numerele 3 1.
a) Scrieți, în pseudocod, algoritmul de rezolvare pentru problema enunțată. (10p.)
b) Precizați rolul tuturor variabilelor care au intervenit în algoritmul realizat la punctul a) și
indicați datele de intrare, respectiv datele de ieșire ale problemei enunțate. (6p.)

Probă scrisă la informatică Simulare


Limbajul Pascal
Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii
2 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Pentru itemul 1, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Variabilele i şi j sunt de tip întreg. Indicați expresia care poate 1 1 1 1 1 1 1 8 8
înlocui punctele de suspensie astfel încât, în urma executării 1 1 1 1 1 1 8 8 8
secvenţei obţinute, să se afișeze pe ecran, în această ordine, 1 1 1 1 1 8 8 8 1
valorile alăturate. 1 1 1 1 8 8 8 1 1
for i:=0 to 8 do 1 1 1 8 8 8 1 1 1
begin for j:=0 to 8 do 1 1 8 8 8 1 1 1 1
if ............... then write(‘8 ‘) 1 8 8 8 1 1 1 1 1
else write(‘1 ‘); 8 8 8 1 1 1 1 1 1
writeln 8 8 1 1 1 1 1 1 1
end; (4p.)
a. (i+j>=7) or (i+j<=9) b. (i+j>=7) and (i+j<=9)
c. (i+j>7) or (i+j<9) d. (i+j>7) and (i+j<9)

Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare.


2. Pentru a verifica dacă printre cele 7 elemente ale unui tablou unidimensional există unul
cu valoarea x=20, se aplică metoda căutării binare. Scrieți elementele unui tablou (în
ordinea în care apar în acesta), astfel încât succesiunea celor a căror valoare se compară
cu valoarea lui x pe parcursul aplicării metodei indicate să fie: 22, 3, 18. (6p.)
3. O pereche de valori naturale, una cu număr par de cifre, iar cealaltă cu număr impar de
cifre, se numește descentrată dacă se poate obține valoarea cu număr par de cifre din
cealaltă, prin duplicarea cifrei din mijlocul acesteia.
Exemplu: perechile 32345 și 323345, respectiv 1 și 11 sunt descentrate.
Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural n (n∈∈[2,102]),
4
apoi un șir de n numere naturale din intervalul [1,10 ) şi afișează pe ecran mesajul DA,
dacă acesta conține cel puțin o pereche descentrată, sau mesajul NU în caz contrar.
Exemplu: dacă se citesc numerele
7
233 2018 2333 11 3 1221 233
se afișează pe ecran mesajul
DA (10p.)
4. Se consideră un șir ai cărui termeni sunt numere naturale nenule, de o singură cifră.
Numim număr asociat al acestui șir un număr natural format cu termenii șirului, în ordinea
în care aceștia apar în șir.
Exemplu: numărul asociat șirului 1, 2, 5, 3, 2 este 12532.
Fişierul text bac.txt conţine numere naturale din intervalul [1,9]: pe prima linie un
număr, x, iar pe a doua linie un șir de cel puţin trei şi cel mult 105 termeni. Numerele aflate
pe aceeași linie a fișierului sunt separate prin câte un spațiu.
Se cere inserarea valorii x în șirul aflat pe a doua linie fișierului, astfel încât numărul
asociat șirului obținut să fie minim. Termenii șirului obținut se afișează pe ecran, separați
prin câte un spațiu.
Proiectați un algoritm eficient din punctul de vedere al memoriei utilizate și al timpului de
executare.
Exemplu: dacă fişierul bac.txt conţine numerele
6
1 7 5
atunci, pentru că numerele asociate șirurilor care se pot obține sunt
6175, 1675, 1765, 1756, pe ecran se afişează șirul:
1 6 7 5
a) Descrieţi în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficienţa acestuia. (2p.)
b) Scrieţi programul Pascal corespunzător algoritmului descris. (8p.)

Probă scrisă la informatică Simulare


Limbajul Pascal
Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii
3 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Informatică

Barem de evaluare și de notare


(comun pentru limbajele C/C++ şi Pascal)

SIMULARE
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii

• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
total acordat pentru lucrare la 10.
• Utilizarea unui tip de date care depăşeşte domeniul de valori precizat în enunţ este
acceptată dacă acest lucru nu afectează corectitudinea în funcţionarea programului.
• Se vor lua în considerare atât implementările concepute pentru compilatoare pe 16
biţi, cât şi cele pentru compilatoare pe 32 de biţi.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. a 4p.
2. a) Răspuns corect: 135*234*# 6p. Se acordă câte 2p. pentru fiecare dintre
cele două triplete de cifre conform cerinței
și câte 1p. pentru fiecare dintre cele două
tipuri de simboluri (*,#) scrise conform
cerinței.
b) Răspuns corect: 6 4p.
c) Pentru algoritm pseudocod corect 6p. (*) Se acordă numai 2p. dacă algoritmul are
-echivalenţă a prelucrării realizate, o structură repetitivă conform cerinței,
conform cerinţei (*) 5p. principial corectă, dar nu este echivalent cu
-corectitudine globală a algoritmului1) 1p. cel dat.
Se va puncta orice formă corectă de
structură repetitivă conform cerinței.
d) Pentru program corect 10p. (*) Se acordă numai 2p. dacă doar una dintre
-declarare a tuturor variabilelor 1p. instrucţiuni este conform cerinței.
-citire a datelor 1p.
-afişare a datelor 1p.
-instrucţiune de decizie 2p.
-instrucţiuni repetitive (*) 3p.
-atribuiri 1p.
-corectitudine globală a programului1) 1p.

SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)


1. c 4p.
2. c 4p.

Probă scrisă la informatică Simulare


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Barem de evaluare şi de notare
1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

3. Pentru rezolvare corectă 6p. (*) Se acordă numai 1p. dacă expresia de
-expresie de calcul corectă pentru media calcul a mediei este principial corectă, dar nu
aritmetică a două numere întregi (*) 2p. pentru numere întregi.
-expresie logică de identificare a cazurilor (**) Se acordă numai 1p. dacă s-a afișat doar
indicate 1p. unul dintre mesajele cerute.
-afișare a mesajelor indicate (**) 2p.
-corectitudine globală a secvenţei1) 1p.
4. a) Pentru rezolvare corectă 10p. (*) Se acordă câte 3p. pentru fiecare număr
-citire a datelor 1p. conform cerinței.
-determinare a numerelor cerute (*) 6p. (**) Se va puncta orice formă corectă de
-afișare a datelor în formatul cerut 1p. structură repetitivă sau decizională.
-scriere principial corectă a structurilor
de control (**) 2p.
b) Pentru răspuns corect 6p. (*) Se acordă numai 1p. dacă doar pentru o
-precizare a rolului variabilelor utilizate parte dintre variabilele utilizate rolul este
(*) 2p. corect precizat.
-indicare a datelor de intrare 2p.
-indicare a datelor de ieșire 2p.

SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)


1. b 4p.
2. Pentru răspuns corect 6p. Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect al
cerinței (tablou cu elemente în ordine
crescătoare/descrescătoare, poziționare
corectă a valorilor indicate, valoare căutată
absentă).
3. Pentru program corect 10p. (*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect
-declarare a variabilei de tip tablou 1p. al cerinței (accesare a unui element al
-citire a datelor 1p. tabloului, determinare a numărului de cifre
-verificare a proprietății cerute (*) 6p. ale unui număr, identificare valori cu număr
-afişare a datelor 1p. par/impar de cifre, identificare a unei
-declarare și citire a variabilelor perechi descentrate, algoritm principial
simple, corectitudine globală a corect de verificare a unei proprietăți, valori
programului1) 1p. suport verificate).
4. a) Pentru răspuns corect 2p. (*) Se acordă punctajul chiar dacă
-descriere coerentă a algoritmului (*) 1p. algoritmul ales nu este eficient.
-justificare a unor elemente de 1p.
eficienţă
b) Pentru program corect 8p. (*) Se acordă punctajul chiar dacă soluţia
-operaţii cu fişiere: declarare, pregătire propusă nu prezintă elemente de eficienţă.
în vederea citirii, citire din fişier 1p. (**) Se acordă numai 3p. pentru algoritm
-determinare a valorilor cerute (*, **) 5p. principial corect, dar care nu conduce la
-utilizare a unui algoritm eficient (***) 1p. rezultatul cerut pentru toate cazurile.
-afișare a datelor, declarare a tuturor (***) Se acordă punctajul numai pentru un
variabilelor, corectitudine globală a algoritm liniar care utilizează eficient
programului1) 1p. memoria
O soluţie posibilă afișează termenii șirului
pe măsura citirii din fișier, x afișându-se
imediat înaintea primului termen mai mare
decât el.
1)
Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate în barem.

Probă scrisă la informatică Simulare


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Barem de evaluare şi de notare
2 din 2