Sunteți pe pagina 1din 3

MODEL DE TEST PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT

Limba și literatura română


Testul 3

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I (50 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
4 iunie(1961)
Aflu despre moartea lui Lucian Blaga. De când nu l-am mai văzut? Probabil din 1939 sau din iarna
1940. Mii de amintiri disparate îmi vin talmeș-balmeș în spirit. Tăcerile sale (cum mărturisește el însuși
într-un poem: „Lucian Blaga e mut ca o lebădă”). Am petrecut o săptămână la Berna, în timpul verii
1937, și îl vedeam în fiecare după-amiază. Uneori mă simțeam stingherit pentru că Blaga rostea câte o
vorbă la trei minute. Și totuși, în momentul când părăseam Berna, Dna Blaga nu știa cum să-mi
mulțumească. „Nu l-am văzut niciodată pe Lucian atât de vorbăreț, de când îl cunosc”, îmi spunea ea. De
la Berna m-am dus la Berlin. Acolo am redactat Convorbirile cu Lucian Blaga publicate în Vremea. Tot
acolo am pus la punct notele de călătorie. N-am uitat să consemnez ceea ce mi-a spus despre fiica lui,
Isidora: a intrat într-un staul unde o vacă se pregătea să fete și vaca și-a întors capul spre ea. „Poate a
crezut că eu eram vițelul”, a spus Isidora. Blaga era foarte mulțumit că am notat acest amănunt. Atunci
când l-am întâlnit pentru prima oară, în 1933 sau 1934, îmi spunea că va scrie și el un roman, dar când va
avea patruzeci de ani. Preciza: la douăzeci de ani poezia, la treizeci de ani filozofia, la patruzeci, romanul.
În Convorbirile cu L. B. am povestit cum își scria cărțile de filozofie: în fiecare dimineață, înainte
de a merge la Legație, scria timp de două ore într-un caiet. Prima redactare a unei cărți avea între
șaptezeci și optzeci de pagini. Apoi, o dicta Dnei Blaga – și, dictând, el adăuga, corecta, dezvolta. Și pe
acest ultim manuscris lucra săptămâni sau luni. Numai după aceea trimitea cartea editorului.
– Lucrează greu, foarte greu, îmi spunea Dna Blaga.
Mircea Eliade,
Jurnal

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire
la textul dat.
1. Indică sensul din text al secvenței am pus la punct. 6 puncte
2. Menționează două domenii în care s-a afirmat Lucian Blaga, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte
3. Precizează în ce context îl vede Eliade pe Blaga în fiecare după-amiază, justificându-ți răspunsul cu
o secvență semnificativă din text. 6 puncte
4. Explică motivul mulțumirii lui Lucian Blaga. 6 puncte
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură morală a lui Lucian Blaga, așa cum se desprinde din textul dat.
6 puncte

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă rigoarea și disciplina în
muncă sunt sau nu necesare în vederea obținerii unor rezultate notabile , valorificând atât informațiile
din fragmentul extras din volumul Jurnal de Mircea Eliade, cât și experiența personală sau culturală.
20 de puncte
Pagina 1 din 3
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea
corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;
14 puncte
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de
exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte
şi să dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos.


Afară era lună plină. Preotul Alexandru Korugă nu putea dormi. S-a ridicat din pat. A aprins
lumina. A căutat în bibliotecă, ale cărei rafturi acopereau trei pereți, de jos până în tavan. A scos o carte.
Înainte de a o deschide, s-a uitat la rafturile pline. Erau cărți englezești, germane, franțuzești și italienești.
În alt raft erau clasicii, în grecește și latinește. Fiecare din aceste cărți îi fusese prietenă în cursul celor
treizeci de ani de când locuiește în Fântâna. Uneori se întreabă de ce nu a făcut o carieră universitară.
Prietenii îl sfătuiseră să vină la universitatea din București sau la cea din Iași. El a refuzat. Și nu i-a părut
rău că a refuzat. Aici, în Fântâna lui, oficia serviciul religios în fiecare duminică și sărbătoare, iar în restul
săptămânii făcea agricultură, albinărit și pomicultură. Seara citea. Viitorul îl accepta așa cum îl primea din
mâinile destinului. O singură dată căutase să forțeze destinul: când voise să plece în America. Utilizase
toate forțele lui omenești ca să plece. Și, deși nu a neglijat nimic, n-a plecat. A rămas pe loc. Intervenise
un fapt neprevăzut. De atunci nu-și mai face planuri de viitor în care să creadă cu certitudine că se vor
realiza.
Preotul a pus cartea la loc, în raft. „Oare îmi pare rău cu adevărat că n-am plecat în America acum
treizeci de ani?” s-a întrebat. „Dacă nu-mi pare rău, atunci de ce am Reisefieber1 acum, când pleacă
Johann Moritz? Învelindu-se cu cuvertura, s-a gândit: „Nu e părerea de rău că n-am plecat. E durerea
nostalgiei după un lucru despre care aveai iluzia că există, dar pe care nu-l dobândim niciodată.”
C.Virgil Gheorghiu, Ora 25
1
Neliniștea călătoriei. (germ.)

Notă

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare –
1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcție a unui
personaj dintr-un text dramatic studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;


Pagina 2 din 3
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două scene comentate;

– analiza a două componente de structură şi de limbaj ale textului dramatic studiat, semnificative pentru
construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict dramatic, modalităţi de caracterizare, notațiile
autorului, registre stilistice, limbaj, act, scenă etc.).

Notă
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins,
încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte;
– utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină,
lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul propus.

BIBLIOGRAFIE:
1. Eliade, Mircea - Jurnal Volumul I, București, Editura Humanitas, 1993, pag. 398
2. Gheorghiu, Virgil C. - Ora 25, București, Editura Gramar, 2004, pag. 11

Pagina 3 din 3