Sunteți pe pagina 1din 24

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE


ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
AVIZAT,
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ DIRECTOR,
NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 4 ore ...............................................

AVIZAT,
RESPONSABIL COMISIE,
………………………………...
….

CLASA a IX-a
PROFESOR: ISPAS RALUCA LEONTINA

Planificare anuală
Programe şcolare pentru clasa a IX-a. Ciclul inferior al liceului. Limba şi literatura română, 2009
Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a IX-a, Editura Art
34 săptămâni/an
Curriculum aplicat: T.C. 4ore/săptămână

SEMESTRUL UNITATEA DE INVĂŢARE NR. ORE SĂPT. OBSERVAŢII


I Recapitulare şi testare iniţială 4 I
9 – 13 sept
I Joc şi joacă 16 II-V
16 sept. – 11
oct.
I Familia 28 VI-XI
14 oct. – 22
nov
I Lucrare scrisă semestrială 4 XII
25 – 29nov.
I Scene din viaţa de ieri şi de azi 12 XIII-XV
2 dec. –
20dec.
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
al II-lea Scene din viaţa de ieri şi de azi 20 I–V 24 ian. Sarbatoare legala
13 ian. – 14
feb.
al II-lea Aventură, călătorie 26 VI – XI
17 feb. –
27mart.
al II-lea 4 XII 30.03-3.0 SCOALA ALTFEL
Lucrare scrisă semestrială XIII
3 22-24 apr.
al II-lea Personalităţi, exemple, modele 23 XIV – XIX 1 mai,
27 apr – 5 1 iunie sarbatori legale
iun.
al II-lea Recapitulare finală 3 XX 8 iunie sarbatori legale
8 – 12 iun

Planificare calendaristică

Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a IX-a, Editura Art


Semestrul I

Nr. crt. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săpt. Observaţii
învăţare ore
3.3 argumentarea unui punct de Discurs argumentativ scris;
vedere privind textele studiate; Niveluri ale receptarii textelor orale si I
Recapitulare şi 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor scrise: fonetic, ortografic si de punctuatie, 4
test de lingvistice în receptarea diferitelor morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
texte; textual, nonverbal, paraverbal; Genuri
evaluare
2.6 aplicarea conceptelor de literare
iniţială specialitate în discutarea textului; Descrierea, naratiunea, dialogul.
Personajul. Figurile de stil.
1. Joc şi joacă 2.2 identificarea temei textului Tema, motive, viziune despre lume.
2.4 analizarea componentelor de Componente structurale si expresive 4 II
structură şi expresive Elemente de versificatie, figuri de stil ; .
1.5 utilizarea adecvată a formelor Normele limbii literare la toate nivelurile
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
expresiilor orale şi scrise în diverse (fonetic, ortografic si de punctuatie,
situaţii de comunicare morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
textual) ;
2.4 analizarea componentelor de Componente structurale si expresive
structură şi expresive Tema , motiv, viziune despre lume 4 III
2.2 identificarea temei textului Textul ficţional
1.1. utilizarea adecvata a achizitilor Niveluri ale receptarii textelor orale si
lingvistice in receptarea diverselor scrise: fonetic, ortografic si de punctuatie,
texte morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
1.4 redactarea unor texte diverse textual, nonverbal, paraverbal
2.4 analizarea componentelor de Componente structurale si expresive . 4 IV
structură şi expressive Tema , motiv, viziune despre lume
2.2 identificarea temei textului Figuri de stil
1.5 utilizarea adecvată a formelor Normele limbii literare la toate nivelurile
expresiilor orale şi scrise în diverse (fonetic, ortografic si de punctuatie,
situaţii de comunicare morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
2.6 aplicarea conceptelor de textual) ;
specialitate în discutarea textului

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor Niveluri ale receptarii textelor orale si


lingvistice în receptarea diferitelor scrise: fonetic, ortografic si de punctuatie, 3 V
texte morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
2.1 aplicarea unor tehnici vizând textual, nonverbal, paraverbal:
înţelegerea textelor literare şi Stabilire ideilor principale
nonliterare Reflectare a unei idei in mai multe opere
2.3 compararea ideilor şi a literare
atitudinilor diferite în dezvoltarea Discurs argumentativ scris
aceleiaşi teme literare
3.3 exprimarea unui punct de
vedere argumentat

Evaluarea U.I 1.5 utilizarea adecvată a formelor Lucrare scrisă 1 V


expresiilor orale şi scrise în diverse
situaţii de comunicare
2.1 aplicarea unor tehnici vizând
înţelegerea textelor literare şi
nonliterare
Total U.I : 16 ore
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
2. Familia 2.2 identificarea temei textului Temă. Motive. Viziune narativă 4 VI
2.6aplicarea conceptelor de Construcţia subiectului
specialitate în analiza şi discutarea Personajul (caracterizarea personajului,
textului portretul fizic si moral)
1.3exprimarea reacţiilor şi opiniilor Moduri de expunere
proprii la receptarea texului Fise de lectură
1.4 redactarea unor texte diverse
2.6aplicarea conceptelor de Naratiunea (naratiunea la persoana a III-a si
specialitate în analiza şi discutarea la persoana I)
textului Textul critic in raport cu textul discutat. 4 VII
3.2identificarea trăsăturilor Niveluri ale receptarii textelor orale si
romanului obiectiv scrise: fonetic, ortografic si de punctuatie,
3.3argumentarea încadrării morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
romanului într-un curent literar textual, nonverbal, paraverbal.
1.1utilizarea adecvată a achiziţiilor
lingvistice în receptarea diferitelor
texte
2.1aplicarea unor tehnici vizând Identificarea campurilor semantice
înţelegerea textelor literare dominante dintr-un text; 4 VIII
1.5utilizarea corecta si adecvata a Reguli si tehnici de construire a
formelor orale si scrise in diverse monologului
situatii de comunicare Rolul formulelor de adresare, de initiere, de
1.2identificarea elementelor mentinere si de inchidere a contactului
specifice din structura unor texte verbal in monolog si dialog ;
studiate Niveluri ale receptarii textelor orale si
1.1utilizarea adecvată a achiziţiilor scrise: fonetic, ortografic si de punctuatie,
lingvistice în receptarea diverselor morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
texte textual, nonverbal, paraverbal;
2.2 identificarea temei textului Temă, motiv, viziune narativă
2.6aplicarea conceptelor de Construcţia subiectului schiţei 4 IX
specialitate în analiza şi discutarea Personajul (caracterizarea personajului,
textului portretul fizic si moral )
1.3exprimarea reacţiilor şi opiniilor Exprimarea in scris a reactiilor si a opiniilor
proprii fata de texte literare si nonliterare ;
1.2identificarea elementelor Rolul formulelor de adresare, de initiere, de
specifice din structura unor tipuri de mentinere si de inchidere a contactului 4 X
texte studiate verbal in monolog si dialog
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor Niveluri ale receptarii textelor orale si
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
lingvistice în receptarea diferitelor scrise: fonetic, ortografic si de punctuatie,
texte morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
textual, nonverbal, paraverbal;

2.1aplicarea unor tehnici vizând Rezumarea ;


înţelegerea textelor literare şi Modul de reflectare a unei idei sau a unei 3
nonliterare teme in mai multe opere literare XI
2.3compararea ideilor şi atitudinilor
diferite în dezvoltarea aceleiaşi
teme

Total ore Evaluarea U.I 1.5 utilizarea adecvată a formelor Lucrare scrisă 1 XI
U.I.28h expresiilor orale şi scrise în diverse
situaţii de comunicare
2.1 aplicarea unor tehnici vizând
înţelegerea textelor literare şi
nonliterare
Lucrare scrisă 1.5 utilizarea adecvată a formelor Pregătirea, susţinerea şi analizarea lucrării
semestrială expresiilor orale şi scrise în diverse scrise semestriale 4 XII
situaţii de comunicare
2.1 aplicarea unor tehnici vizând
înţelegerea textelor literare şi
nonliterare
Total
U.I. :
28 ore
3. Scene din viaţa 2.2 identificarea temei textului Temă, motive, viziune narativă
de ieri şi de azi 2.6aplicarea conceptelor de Construcţia subiectului 4 XIII
specialitate în analiza şi discutarea Personajul(caracterizarea personajului,
textului portretul fizic si moral )
1.3exprimarea reacţiilor şi opiniilor Moduri de expunere
proprii la receptarea texului
1.5utilizarea adecvată a formelor Reguli si tehnici de construire a
expresiilor orale şi scrise în diverse monologului 4 XIV
situaţii de comunicare Rolul elementelor verbale, paraverbale si
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor nonverbale in comunicarea orala ;
lingvistice în receptarea diverselor Niveluri ale receptarii textelor orale si
texte scrise: fonetic, ortografic si de punctuatie,
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
textual, nonverbal, paraverbal:
2.3compararea ideilor şi atitudinilor Temă, motiv, viziune narativă 4 XV
diferite în dezvoltarea aceleiaşi Construcţia subiectului
teme Moduri de expunere
2.1aplicarea unor tehnici vizând Regului si tehnici de constructie a
înţelegerea textului dialogului
1.3 exprimarea orală a reacţiilor şi Rolul elementelor verbale, paraverbale si
opiniilor nonverbale in comunicarea orala ;
2.2 identificarea temei textul

Disciplina: Limba şi literatura română


Profesor: ISPAS RALUCA Clasa: a IX-a
An şcolar: 2019/2020
Programe şcolare pentru clasa a IX-a. Ciclul inferior al liceului. Limba şi literatura română, 2009

Planificare calendaristică

Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a IX-a, Editura Art


Semestrul al II-lea

Nr. crt. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săpt. Observaţii
învăţare ore
1. Scene din viaţa ui Temă, motiv, viziune narativă
de ieri şi de azi 1.5 utilizarea adecvată a formelor Construcţia subiectului 4 I
expresiilor orale şi scrise în diverse Moduri de expunere
situaţii de comunicare Regului si tehnici de constructie a
dialogului
Rolul elementelor verbale, paraverbale si
nonverbale in comunicarea orala ;

2.2 identificarea temei textului Temă, motive, viziune narativă


2.6aplicarea conceptelor de Construcţia subiectului 4 II
specialitate în analiza şi discutarea Personajul(caracterizarea personajului,
textului portretul fizic si moral )
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
1.3 exprimarea orală a reacţiilor şi Moduri de expunere
opiniilor
1.4 redactarea unor texte diverse;
2.4analizarea componentelor de
structură şi expresive
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a Regului si tehnici de constructie a 4 III
formelor exprimării orale în diverse dialogului
situaţii de comunicare Anuntul
2.1aplicarea unor tehnici vizând Interviul
înţelegerea textului Articolul
1.4 redactarea unor texte diverse;
1.4 redactarea unor texte diverse; Limbaj literar - limbaj cinematografic 4 IV
2.7compararea limbajului Raportul text – imagine
cinematografic cu acela al textului Concepte specifice cinematografiei : regie,
scris ; scenariu, imagine, coloana
3.3argumentarea unui punct de sonora,interpretare actoriceasca ;
vedere privind raportul dintre cele
două arte
Evaluare U.I 1.4 redactarea unor texte diverse ; Lucrare scrisă 4 V
1.5 utilizarea adecvată a formelor
exprimării orale şi scrise în diverse
situaţii de comunicare;
2.4 analizarea componentelor de
structură şi expresive
Total U.I. : 20 ore
2. Aventură, 1.4 redactarea unor texte diverse ; Cronica de film 2 VI
călătorie Evaluare .
2.2 identificarea temei textului ; Temă. Motiv. Viziune despre lume
2.1 aplicarea unor tehnici vizând Construcţia subiectului
înţelegerea textului
2.4 analizarea componentelor de
structură şi expresive
2.4analizarea componentelor Personajul (caracterizarea personajului, 6 VII
structurale şi expresive ale textului ; portretul fizic si moral )
2.6aplicarea conceptelor de Modurile de expunere
specialitate în analiza textului;
3.3 argumentarea unui punct de
vedere privind textele studiate;
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
1.5 utilizarea adecvată a formelor Normele limbii literare la toate nivelurile 4 VIII
exprimării orale şi scrise în diverse (fonetic, ortografic si de punctuatie,
situaţii de comunicare; morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
1.4 redactarea unor texte diverse textual)
Caracterizare de personaj
2.2 identificarea temei textului Temă. Motiv. Viziune despre lume 4 IX
2.6aplicarea conceptelor de Fictiune, imaginatie, inventie ; realitate,
specialitate în analiza textului; adevar ;
2.4analizarea componentelor Reactiile receptorului
structurale şi expresive ale textului Moduri de expunere. Naraţiunea
2.5compararea trasaturilor
definitorii ale comunicarii in texte
fictionale si nonfictionale;
2.4analizarea componentelor Componente structurale si expresive
structurale şi expresive ale textului Naratiunea (naratiunea la persoana a III-a si 4 IX
2.6aplicarea conceptelor de persoana I, momentele subiectului ; timp si
specialitate în analiza textului spatiu in naratiune)
1.3 exprimarea orală a reacţiilor şi Personajul literar (caracterizarea
opiniilor personajului, portretul fizic si portretul
moral)

1.1 utilizarea adecvata a achizitiilor Niveluri ale receptarii textelor orale si


lingvistice in receptarea diverselor scrise: fonetic, ortografic si de punctuatie, 3 X
texte; morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
2.6aplicarea conceptelor de textual, nonverbal, paraverbal:
specialitate în analiza textului Moduri de reflectare a unei idei sau a unei
1.4 redactarea unor texte diverse teme in mai multe opere literare
2.3compararea ideilor şi atitudinilor Rezumatul
diferite în dezvoltarea aceleiaşi Anunţul publicitar
teme
1.4 redactarea unor texte diverse; Limbaj literar - limbaj cinematografic 2 X-XI
2.7compararea limbajului Raportul text – imagine
cinematografic cu acela al textului Concepte specifice cinematografiei : regie,
scris ; scenariu, imagine, coloana
3.3argumentarea unui punct de sonora,interpretare actoriceasca ;
vedere privind raportul dintre cele
două arte
Evaluare U.I 1.4 redactarea unor texte diverse ; Lucrare scrisă
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
1.5 utilizarea adecvată a formelor 1
exprimării orale şi scrise în diverse IX
situaţii de comunicare;
2.4 analizarea componentelor de
structură şi expresive
Săptămâna XII
Școala Altfel
Total U.I. : 26 ore
3. Personalităţi, 2.2identificarea temei textelor Temă. Viziune . Motiv 4 XI
exemple, modele propuse pentru studiu Componente structurale si expresive
2.4analizarea componentelor Personajul literar(caracterizarea
structurale şi expresive ale textului personajului, portretul fizic si portretul
2.6aplicarea conceptelor de moral)
specialitate în analiza textului Naratiunea (naratiunea la persoana a III-a si
persoana I, momentele subiectului ; timp si
spatiu in naratiune)
1.2identificarea elementelor Descrierea (portretul literar, tabloul) ; 4 XII
specifice din structura unor tipuri Rolul adjectivelor in descriere
textuale studiate; Realizarea unor descrieri
2.6aplicarea conceptelor de
specialitate în analiza textului
1.4 redactarea unor texte
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a Normele limbii literare la toate nivelurile
formelor exprimării orale şi scrise (fonetic, ortografic si de punctuatie, 4 XIV
în diverse situaţii de comunicare morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
2.4analizarea componentelor textual)
structurale şi expresive ale textului Structura poetică
2.6aplicarea conceptelor de Componente structurale si expresive;
specialitate în analiza textului
Lucrare scrisă 1.5 utilizarea adecvată a formelor Pregătirea, susţinerea şi analizarea lucrării 4 XIII
semestrială expresiilor orale şi scrise în diverse scrise semestriale
situaţii de comunicare
2.1 aplicarea unor tehnici vizând
înţelegerea textelor literare şi
nonliterare
3.3 argumentarea unui punct de Tehnica argumentarii ; 4 XV
vedere privind textele studiate; Niveluri ale receptarii textelor orale si
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor scrise: fonetic, ortografic si de punctuatie,
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
lingvistice în receptarea diferitelor morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
texte; textual, nonverbal, paraverbal:
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a Normele limbii literare la toate nivelurile 3 XVI
formelor exprimării scrise în (fonetic, ortografic si de punctuatie,
diverse situaţii de comunicare morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
1.4 redactarea unor texte diverse textual)
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor Realizarea unei corespondente private ;
lingvistice în receptarea diferitelor Niveluri ale receptarii textelor orale si
texte scrise: fonetic, ortografic si de punctuatie,
2.6aplicarea conceptelor de morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
specialitate în analiza textului; textual, nonverbal, paraverbal:
Evaluare U.I 1.4 redactarea unor texte diverse ; Lucrare scrisă 1 XVI
1.5 utilizarea adecvată a formelor
exprimării orale şi scrise în diverse
situaţii de comunicare;
2.4 analizarea componentelor de
structură şi expresive
Total U.I.: 20 ore
4. Recapitulare 3.3argumentarea unui punct de Discurs argumentativ scris; 4 XVII
vedere privind textele studiate; Niveluri ale receptarii textelor orale si
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor scrise: fonetic, ortografic si de punctuatie,
lingvistice în receptarea diferitelor morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
texte; textual, nonverbal, paraverbal;Genuri
2.6aplicarea conceptelor de literare
specialitate în discutarea textului; Descrierea, naratiunea, dialogul.
Personajul. Figurile de stil.
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE

Proiectarea unei unităţi de învăţare


Limba şi literatura română, clasa a IX-a
Unitatea de învăţare: Joc şi joacă
Număr de ore:

Nr. Conţinuturi (detalieri) CS Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săpt Obs.


crt.
1. 1. Recapitulare 1.1 - exerciţii de limbă şi comunicare Test predictiv I
2. Test predictiv 3.3 - discuţii privind textele ficţionale şi
nonficţionale studiate în clasa a VIII-a
Text-suport: Adam si Eva de Tudor
Arghezi
1. Structura şi expresivitatea textului 2.2 A1. Lectură explicativă pentru Tudor Arghezi : Chestionare II
poetic 2.4 identificare a limbajului poetic Versuri de orală
Tema şi motivul literar 3.3 A2.Explicarea conceptelor operaţionale abecedar Observarea
1.5 temă şi motiv sistematică a
Manualul elevilor
Derivarea cu prefixe şi sufixe A3. Exerciţii de identificare, construire Texte selectate
2. Schimbarea categoriei gramaticale şi utilizare a derivatelor cu afixe
A4. Construire şi utilizare a schimbării Fişe de lucru
categoriei gramaticale a cuvintelor
A5. Exerciţii de vocabular Culegeri de
gramatică -
vocabular
Text-suport: Porunca de Tudor
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
Arghezi
3. Structura şi expresivitatea textului 2.4 A1. Lectură explicativă pentru Tudor Arghezi : Ex./ pag. II
poetic 3.3 identificarea temei şi motivelor literare Versuri de 9-10
1.5 A2. Conversaţie pentru selectarea şi abecedar Autoevaluare III
1.4 interpretarea figurilor de stil Interevaluare
1.1 Manualul
A3. Explicarea conceptului operaţional Fişe de lucru
4. Textul ficţional text ficţional Culegeri de
A4. Activitate de argumentare orală gramatică -
A5. Exerciţii de identificare, construire vocabular
5. Relaţii semantice: sinonimia, şi utilizare a sinonimelor şi antonimelor
antonimia
A6. Activitate în grup pentru aplicarea
conceptelor operaţionale
6. Aplicaţii : textul ficţional A7. Exerciţii de redactare

Text-suport : După melci de Ion


Barbu
7. Structura şi expresivitatea textului 2.4 A1. Discuţii pentru identificarea Volum de Chestionare III
poetic 1.5 secvenţelor textului poetic versuri, Ion orală
2.6 A2. Activitate de analiză a resurselor de Barbu
expresivitate artistică

Dicţionar de Observarea IV
Tema şi motivul literar, textul A3. Lectură explicativă pentru termeni literari sistematică a
8. ficţional identificarea temei şi motivelor literare elevilor
A4. Discuţii pentru încadrarea textului Manualul
în tipul ficţional Tema pentru
acasă
Fişe de lucru
A5. Activitate pe grupe, pentru a stabili Autoevaluare
9. Simbolistica personajelor simbolurile personajelor şi factura
Alegorie, semnificaţii şi interpretări alegorică a textului Culegeri de
A6. Activitate de argumentare pentru gramatică -
încadrare în gen şi specie vocabular
A7. Problematizare pentru stabilirea
semnificaţiilor şi interpretărilor
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
A8. Exerciţii de identificare,
10. Confuzia paronimică. Pleonasmul. diferenţiere construire şi utilizare a
Tautologia confuziei paronimice, pleonasmului şi
Relaţii semantice: omonimia, tautologiei
polisemia A9. Explicaţie pentru stabilirea valorilor
stilistice ale pleonasmului şi tautologiei
A10. Exerciţii de identificare,
diferenţiere construire şi utilizare a
omonimelor şi cuvintelor polisemantice

A11. Exerciţii de redactare a eseului


structurat

A12. Exerciţii de redactare a eseului


11. Eseul structurat nestructurat

Eseul nestructurat
12.
Text-suport: Homo ludens de Johan
Huizinga
13. Textul nonficţional 2.1, A1. Lectură explicaţivă pentru Observarea V
1.1. identificarea secvenţelor textului Manualul sistematică a
1.5. A2. Exerciţii de stabilire a temei şi Texte de tip elevilor
3.1. motivelor textului argumentativ
A3. Conversaţie pentru identificarea Grilă de
conţinutului de idei Fişe de lucru evaluare a
argumentării
A4. Explicaţii pentru înţelegerea
14. Eseul argumentativ principiilor de alcătuire a textului Text scris al
A5. Activitate în grupe pentru elevilor
identificarea contectorilor şi strategiilor
de argumentare
A6. Dicuţii pentru stabilirea
caracteristicilor textului nonficţional
A7. Activitate în grup pentru
compararea textului ficţional cu cel
nonficţional
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE

15. A8. Exerciţii de utilizare a tehnicilor


Textul argumentativ argumentării
A9. Exerciţii de argumentare orală şi
scrisă
Literatură şi cinematografie. Text-
support: Harry Potter şi piatra
filozofală de J.K.Rowling
16. Limbaj literar 1.1 A1. Discuţii referitoare la structura Texte selectate V
Limbaj cinematografic 2.1 textului, planul dezvoltat, încadrare în Fişe de lucru Chestionarea
3.3 ficţiune, personaje, moduri de expunere. orală
2.2 A2. Conversaţie cu suport vizual: J.K.Rowling
vizionare film Harry Potter şi
piatra filozofală Exerciţii/ pag.
A3. Exprimarea unui punct de vedere 36
17. Raportul text – imagine
Concepte operaţionale specifice Tema pentru
cinematografiei acasă
A4. Conversaţie cu scopul de a stabili
18. Asemănări si deosebiri între cu scopul de a stabili asemănări şi
literatură şi cinematografie deosebiri între diferite tipuri de limbaje Portofoliu
artistice
A5. Activitate de prezentare orală,
discuţii Test scris
A6. Activitate de documentare încheiată
cu filmare

A7. Exerciţii de identificare şi corectare


a greşelilor gramaticale
19. Anacolutul

20. A8. Test scris pentru verificarea


Evaluarea unităţii de învăţare însuşirii conceptelor operaţionale din
unitatea de învăţare
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE

Proiectarea unei unităţi de învăţare


Limba şi literatura română, clasa a IX-a
Unitatea de învăţare: Familia
Număr de ore:
Profesor, ISPAS RALUCA

Nr. Conţinuturi (detalieri) CS Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săpt Obs.


crt.
FAMILIA 1.1. A1. Definirea termenului de familie Fișe de lucru Observare VI
1.  definirea termenului de A2. Exerciții de argumentare a rolului sistematică
„familie”; pe care familia îl are în dezvoltarea
 rolul familiei în formarea adolescentului.
individului
2. Text-suport: Ioan Slavici, Mara
A1 - Conversaţie pentru stabilirea Metoda RAI VI
1.3. genezei operei. Volumul
A2 - Elaborarea planului dezvoltat. Fișe de lucru
1.4.
A3 - Activitate de rezumare a
operei.
3. Text-suport: Ioan Slavici, Mara A1 - Lectură explicativă/lectură Volumul
2.2. predictivă Observare VI
Temă. Motive. Viziune narativă A2 - Discuţii pentru identificarea Manualul sistema
- viaţa socială, familia, tole- 2.6. temei şi a motivelor operei. tică
ranţa/intoleranţa etnică, iubirea, A3 - Discuţii pentru identificarea Fişe de lucru
Autoevaluare
moştenirea/zestrea etc; instanţelor comunicării în textul narativ.

4. Construcţia subiectului A1 - Discuţii referitoare la Ioan Slavici,


- planuri narative: planul 1.3. particularităţile de construcţie a Mara Chestionare VI
exterior – al 2.2. subiectului în textele narative. Manualul orală
întâmplărilor, planul A2 - Exprimarea unui punct de vedere. Fișe de lucru Interevaluare
interior – al trăirilor 2.6. Portofoliul
elevului
sufleteşti ale Marei
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE

Ioan Slavici, VII


5. Personajul – particularități de 1.3. A1 - Discuţii referitoare la Mara
construcție (2 ore) particularităţile de construcţie Manualul Observare
2.6. a personajelor. Dicționar de sistematică
A2 - Activitate de interpretare a teorie literară
evoluţiei personajelor. Critică literară
A3 - ctivitate de stabilire a
modalităţilor de caracterizare. Cartea cu teste

Text-suport: Ioan Slavici, Mara


6. A1-Activitate de stabilire a Volumul VII
Încadrarea în specie. 1.4. trăsăturilor romanului obiectiv. Tema pentru
2.2. Manualul acasă
2.6. A2-Discuţii privind trăsăturile Eseu
romanului obiectiv, de familie. Cartea cu teste structurat
A3-Activitate de argumentare a
apartenenţei la specie a operei
7. Rolul elementelor arhaice şi A1- Exerciţii de identificare a
regionale în interpretarea trăsăturilor diferitelor tipuri de VII
mesajelor scrise şi orale limbaje (colocvial, popular, regional, Volumul
1.1. arhaic, argoului, jargonului). Observare
Fișe de lucru sistematică
- definirea termenilor
3.3. A2- Exerciţii de diferenţiere a
„arhaic” şi „regional”
- rolul arhaismelor şi al diferitelor tipuri de limbaje
regionalismelor în (colocvial, popular, regional,
receptarea unui text arhaic, argoului, jargonului).
literar;
A3-Activitate de analiză a resurselor
de expresivitate.
8. Identificarea câmpurilor semantice A1 – Exerciții de identificarea a
dominante dintr-un text; 1.2. câmpurilor semantice dominante -Culegere de Observare VII
într-un text literar. exerciții sistema
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
2.1. A2 - Exerciţii pentru cunoaşterea -DOOM2
sensului corect al cuvintelor. -Dicționare tică
A3 - Exerciţii pentru folosirea Autoevaluare
adecvată a cuvintelor în context.

9. Reguli și tehnici de construire a 1.1. A1 – Activități de definire a Fișe de lucru Observarea VIII
monologului „monologului”. Portofoliul sistematică
1.5. A2 – Exerciții de identificare a elevului
trăsăturilor unui monolog.
A3 – Exerciții de redactare a unui
monolog.
10. Rolul formulelor de adresare, de 1.1. A1 – Exerciții de identificarea a Fișe de lucru Observarea VIII
initiere, de mentinere si de formulelor de inițiere, menținere și Portofoliul sistematică
inchidere a contactului verbal in 1.5. de încheiere a contactului verbal. elevului
monolog si dialog ; A2 – Exerciții de redactare a unor
texte dialogate.
A3 – Exerciții de redactare a unui
monolog.
11. Niveluri ale receptarii textelor orale 1.1. A1 – Exerciții de receptare a unor texte Fișe de lucru Observarea VIII
si scrise: fonetic, ortografic si de orale și scrise. Portofoliul sistematică
punctuatie, morfosintactic, lexico- 1.2. elevului
semantic, stilistico-textual, Fișe de lucru Autoevaluare
nonverbal, paraverbal;

12. Text-suport : I. L. Caragiale, Tren VIII-


de plăcere A1 - Conversaţie pentru stabilirea Metoda RAI IX
1.3. genezei operei.
A2 - Elaborarea planului dezvoltat. Fișe de lucru
2.6.
A3 - Activitate de rezumare a
operei.
13. Text-suport: I. L. Caragiale, Tren A1 - Lectură explicativă/lectură IX
de plăcere 1.3. predictivă Manualul Observare
A2 - Discuţii pentru identificarea sistema
Temă. Motive. Titlul. 2.2. temei şi a motivelor operei. Fişe de lucru tică
A3 – Exerciții de interpretare a Autoevaluare
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
semnificației titlului..

14. Construcţia subiectului 1.3. A1 - Discuţii referitoare la Manualul IX


2.2. particularităţile de construcţie a Fișe de lucru Chestionare
subiectului. Portofoliul orală
2.6. A2 - Exprimarea unui punct de vedere. elevului Interevaluare

15. Personajul – particularități de 1.3. A1 - Discuţii referitoare la Manualul


construcție, particularităţile de construcţie Observare IX
2.6. a personajelor. Critică literară sistematică
A2 - Activitate de stabilire a Cartea cu teste
modalităţilor de caracterizare.

16. Tipuri de comic în opera lui 1.3. A1 – Exerciții de identificare a Fișe de lucru Jurnalul de X
Caragiale. Esența comicului. tipurilor de comic în opera lui reflecție.
2.6. Caragiale. Manualul
A2 - Exerciții prin care să
evidențieze contrastul dintre
aparență și esență în opera
caragialiană, ca sursă a comicului.
17. Rolul formulelor de adresare, de 1.1. A1 – Exerciții de identificarea a X
initiere, de mentinere si de formulelor de inițiere, menținere și
inchidere a contactului verbal in 1.2. de încheiere a contactului verbal. Fișe de lucru
monolog si dialog Portofoliul Observarea
A2 – Exerciții de formulare a unor elevului sistematică
situații de comunicare
X
18. Sens propriu. Sens secundar. Sens A1 – Exerciții de identificare a Fișe de lucru Observarea
figurat. 1.1. sensurilor cuvintelor în Portofoliul sistematică
contexte diferite. elevului Eseul
1.2.
A2 – Exerciții de redactare a unor
texte diverse.
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE

19. Rezumarea. 2.1. A1 – Activitatea de rezumare a unor


fragmente de text. Fișe de lucru Observarea X
sistematică.
2.2. A2 – Exerciții de identificare a Manualul Autoevaluare
tehnicilor de realizare a unui a
rezumat.

A3 – Exerciții de redactare a unui


rezumat.
20. Text-suport: Marin Preda – A1 - Lectură explicativă/lectură Volumul
Moromeții 2.2. predictivă Observare XI
A2 - Discuţii pentru identificarea Manualul sistema
Temă. Motive. Viziune narativă. 2.6. temei şi a motivelor operei. tică
A3 - Discuţii pentru identificarea Fişe de lucru
Autoevaluare
instanţelor comunicării în textul narativ.

21. Construcţia subiectului (Scene A1 – Discuţii referitoare la Manualul Chestionare


semnificative) 1.3. particularităţile de construcţie a Fișe de lucru orală XI
2.2. subiectului în textele narative. Computerul Interevaluare
2.6. A2 - Exprimarea unui punct de vedere. CD

22. Volumul XI
Personajul – particularități de 1.3. A1 - Discuţii referitoare la Manualul
construcție particularităţile de construcţie Dicționar de Observare
2.6. a personajelor. teorie literară sistematică.
A2 - Activitate de interpretare a Critică literară Eseul
evoluţiei personajelor.
A3 - Activitate de stabilire a
modalităţilor de caracterizare.
23. Text-suport: Marin Preda,
Moromeții A1-Activitate de stabilire a Volumul Tema pentru XI
2.6. trăsăturilor romanului obiectiv. acasă
Încadrarea în specie. Manualul
Eseu
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
Cartea cu teste structurat
A2-Discuţii privind trăsăturile
romanului obiectiv, de familie.
A3-Activitate de argumentare a
apartenenţei la specie a operei
24 Evaluarea unității de învățare A1-Test scris pentru verificarea XI-XII
însuşirii conceptelor operaţionale
din unitatea de învăţare
25. Pregătirea, susţinerea şi analizarea 1.5. XII
lucrării scrise semestriale 3ore 2.1.

Proiectarea unei unităţi de învăţare


Limba şi literatura română, clasa a IX-a
Unitatea de învăţare: Scene din viața de ieri și de azi
Număr de ore:

Nr. Conţinuturi (detalieri) CS Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săpt Obs.


crt.
SCENE DIN VIAȚA DE IERI ȘI 1.1. A1 – Conversație privind petrecerea Fișe de lucru Observare XIII
1. DE AZI timpului liber și al rolului pe care acesta sistematică .
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
îl are în viața noastră.
A2. Exerciții de argumentare privind
rolul timpului liber în viața tinerilor.
A3 – Exerciții de imaginație privind
modul de a-și petrece timpul liber al
celor de ieri.
2. Text-suport: Nicolae Filimon,
Ciocoii vechi și noi A1 - Conversaţie pentru stabilirea Metoda RAI XIV
1.3. genezei operei. Volumul
A2 - Elaborarea planului dezvoltat. Fișe de lucru
2.2.
A3 - Activitate de rezumare a
operei.
3. Text-suport: Nicolae Filimon, A1 - Lectură explicativă/lectură Volumul
Ciocoii vechi și noi 2.2. predictivă Observare XIV
Temă. Motive. Viziune narativă A2 - Discuţii pentru identificarea Manualul sistemati
2.6. temei şi a motivelor operei. că
A3 - Discuţii pentru identificarea Fişe de lucru
Autoevaluare
instanţelor comunicării în textul narativ.

4. Construcţia subiectului A1 - Discuţii referitoare la Nicolae


- planuri narative: planul 1.3. particularităţile de construcţie a Filimon, Ciocoii Chestionare XIV
exterior – al 2.2. subiectului în textele narative. vechi și noi orală .
întâmplărilor, planul A2 - Exprimarea unui punct de vedere. Manualul Interevaluare
interior – al trăirilor 2.6. Fișe de lucru
Portofoliul
sufleteşti ale lui Dinu
elevului
Păturică

Nicolae XIV
5. Personajul – particularități de 1.3. A1 - Discuţii referitoare la Filimon, Ciocoii
construcție particularităţile de construcţie vechi și noi Observare
2.6. a personajelor. Manualul sistematică
A2 - Activitate de interpretare a Dicționar de
evoluţiei personajelor. teorie literară
A3 - activitate de stabilire a Critică literară
modalităţilor de caracterizare.
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
Cartea cu teste
6. - Reguli și tehnici de construire A1 – Activitate de „definire” a
a monologului. monologului.
A2 - Exerciţii de identificare a XV
1.1. diferitelor tipuri de monolog. Fișe de lucru Observare
Portofoliul sistematică
1.5. A3 - Exerciţii de diferenţiere a elevului
diferitelor tipuri de monolog
(descrierea orală,
argumentarea orală,
povestirea/relatarea orală).

A4 – Exerciții de redactare a unui


monolog.
7. Rolul elementelor verbale, 1.1. A1 – Exerciții de identificarea a Fișe de lucru Observarea XV
nonverbale și paraverbale în formulelor de inițiere, menținere și Portofoliul sistematică
comunicarea orală. 1.5. de încheiere a contactului verbal. elevului
A2 – Exerciții de redactare a unor
texte dialogate.
A3 – Exerciții de redactare a unui
monolog.
8. Niveluri ale receptarii textelor orale 1.1. A1 – Exerciții de receptare a unor texte Fișe de lucru Observarea XV
si scrise: fonetic, ortografic si de orale și scrise. Portofoliul sistematică
punctuatie, morfosintactic, lexico- 1.5. elevului
semantic, stilistico-textual, Fișe de lucru Autoevaluare
nonverbal, paraverbal;

9. Identificarea câmpurilor semantice A1 – Exerciții de identificarea a


dominante dintr-un text; 1.2. câmpurilor semantice dominante -Culegere de Observare XV
într-un text literar. exerciții sistemati
2.1. A2 - Exerciţii pentru cunoaşterea -DOOM2 că
sensului corect al cuvintelor. -Dicționare Autoevaluare
A3 - Exerciţii pentru folosirea
adecvată a cuvintelor în context.
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
Modul de reflectare a unei teme în I
15. mai multe opere literare – scene din 2.1. A1 – Exerciții de identificare a temei .
viața socială (de ieri și de azi) 2.2. date în diverse texte literare. Fișe de lucru Observarea
A2 – Activități de argumentare. sistematic
ă
Text-suport: George Călinescu –
16. Cartea nunții A1 - Conversaţie pentru stabilirea Volumul I
1.3. genezei operei. Metoda R.A.I .
Manualul
A2 - Elaborarea planului dezvoltat.
2.3.
A3 - Activitate de rezumare a Fişe de lucru
operei.
17. Text-suport: George Călinescu – A1 - Lectură explicativă/lectură Volumul
Cartea nunții 2.2. predictivă Observare II
A2 - Discuţii pentru identificarea Manualul sistemati
Temă. Motive. Viziune narativă. 2.6. temei şi a motivelor operei. că
A3 - Discuţii pentru identificarea Fişe de lucru
Autoevaluare
instanţelor comunicării în textul narativ.

18. Construcţia subiectului (Scene A1 – Discuţii referitoare la Manualul Chestionare


semnificative) 2 ore 1.3. particularităţile de construcţie a Fișe de lucru orală
2.2. subiectului în textele narative. Computerul Interevaluare II
2.6. A2 - Exprimarea unui punct de vedere. CD .

19. - Reguli și tehnici de redactare A1 – Activitate de „definire” a


a dialogului (2 ore) 1.1. dialogului. Fișe de lucru
Portofoliul Observare II
1.5. A2 – Exerciții de redactare a unui elevului sistematică
dialog.
20. 2.7. A1 – Exerciții de receptare a
Limbaj literar – limbaj textului destinat reprezentării II
cinematografic (2 ore) 3.3. scenice.
A2 – Exerciții de comparare a
limbajului cinematografic cu acela al
textului scris.
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR”, TÂRGOVIŞTE
21. 1.5.
Evaluarea unității de învățare 2.1.
III

S-ar putea să vă placă și