Sunteți pe pagina 1din 10

PLANIFICĂRI

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a X-a
2020-2021

An şcolar 2020-2021

Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE


Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a X-a

COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor,în diferite situaţii de comunicare.

2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică,structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare.

3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

COMPETENŢE SPECIFICE

1.1 identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte;

1.2 receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise;

1
1.3 folosirea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog;

1.4 redactarea unor compoziţii despre textele studiate;

1.5 utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice,
compatibile cu situaţia de comunicare;
2.1 analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ;
2.2 identificarea şi analiza principalelor componente de structură şi de limbaj specifice textului
dramatic;
2.3 identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic;
2.4 folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate;
3.1 identificarea structurilor argumentative în vederea sesizării logicii şi a coerenţei mesajului;
3.2 compararea unor argumente diferite pentru formularea judecăţilor proprii;
3.3 elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor studiate.

Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA


ROMÂNĂ
Clasa a X-a
PLANIFICARE ANUALĂ
Clasa a X-a
An şcolar 2020-2021
Curriculum aplicat T.C. 4 ore
Semestrul Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii
Să ne reamintim! 8 I – II Test inițial/Listarea și afișarea bibliografiei din timp
Proza scurtă 32 III – VIII Basm, povestire, nuvelă
16 IX – XII romanul „Ion”
Semestrul I 4 XIII RECAPITULARE/TEZĂ
Romanul
12 XIV-XVI
romanul „Enigma Otiliei”
Să ne reamintim! 2 XVII RECAPITULARE/EVALUARE
romanul obiectiv/subiectiv
Romanul 16 I – IV Continuarea unităţii de învăţare Romanul din sem. I, Romanul „Ultima
noapte de dragoste, întâia noapte de război” /romanul „Moromeții”

2
Poezia lirică 32 V – XI Diferențiere între poezia epică și lirică (8 autori/8 săpt.)
Dramaturgia 16 XI-XIV comedia/anti-piesa
Semestrul II
Să ne reamintim! 3 XIV-XV RECAPITULARE/TEZA
Cronica de teatru 2 XVI Evoluția dramaturgiei românești
Să ne reamintim! 6 XVI-XVII EVALUAREA FINALĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de C. Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


crt învăţare S. ore

1. Să ne  Prezentarea manualului şi a 1
reamintim! bibliografiei. I(14-18.IX)

 Recapitularea cunoştinţelor 4 I(14-18 .IX)-


dobândite în anul şcolar anterior II(21-25.IX)

 Test de evaluare iniţială 1


II(21-25 .IX)

Basmul cult:
1.1  Povestea lui Harap – Alb de Ion Creangă
2. Proza scurtă 1.2 – definiţia basmului, caracteristici, clasificare,
1.3 structură, exemplificări, deosebiri faţă de poveste; 5 III(28.IX-2.X)
1.4 - tema;
1.5 - semnificaţia titlului;
2.1
- definirea fantasticului şi a fabulosului
2.4
3.1 - observarea structurii narative a basmului şi
IV(5-9.X)
3.2 caracterul de bildungsroman; 1
3.3 - caracterizarea personajului principal, un erou al IV(5-9.X)
unui roman de formare spirituală, cu subiect 1
fabulos; IV(5-9.X)
- arta naraţiunii la Creangă: identificarea 1 IV(5-9.X)
particularităţilor de limbaj: umor şi oralitate. 1

3
Limbă şi comunicare:
 Influenţa elementelor nonverbale şi V(12-16.X)
paraverbale asupra înţelegerii mesajului oral 1
 Structura dialogului: regului şi V(12-16.X)
tehnici 1
 Monologul argumentativ V(12-16.X)
 Limbajul standard, literar, colocvial/ 1
familiar, popular/ regional, arhaic; argoul; jargonul V(12-16.X)
1
TEST DE EVALUARE -basmul VI(19-23.X)
1
Povestirea: VI(19-23.X)
3
Cealaltă Ancuță de Mihail Sadoveanu
-definiţia povestirii; caracteristici, clasificare,
structură, exemplificări
-tema;
-semnificaţia titlului;

Nuvela:
 La ţigănci de Mircea Eliade
2 VII(26-30.X)
-Puncte de reper
Explorarea textului
- nuvela – definiţie, caracteristici, clasificare,
reprezentanţi;
- semnificaţia titlului;
- stabilirea temei; VII(26-30.X)
- semnificaşia incipitului; 2
- conflict interior/conflict exterior;
- instanţele comunicării narative;
- structură, compoziţie, subiect;
- relaţii temporale şi spaţiale;
- construcţia subiectului şi a discursului narativ
- caracterizarea personajelor;
- particularităţi ale artei narative și stilul;
VIII(2-6.XI)
2
RECAPITULARE & EVALUARE
SUMATIVĂ

4
12
3. Romanul 1.1 Romanul:
1.2  Ion, Liviu Rebreanu
1.3 - geneza romanului, mărturisirile lui Liviu 2 VIII(2-6.XI)
1.4 Rebreanu; caracteristicile romanului obiectiv,
1.5 realist;
2.1 4
- tema romanului; - conflictele romanului; IX(9-13.XI)
2.4
3.1
instanţele comunicării, perspectivă narativă;
3.2 - relaţii temporale şi spaţiale;
3.3 - structură, compoziţie (incipit, final, circularitate)
- subiectul romanului - lupta între „glasul
pământului ” şi „glasul iubirii”;
- caracterizarea personajelor; 4 X(16-20.XI)
- particularităţile artei narative.

RECAPITULARE & EVALUARE 2 XI(23-27.XI)


SUMATIVĂ
Limbă şi comunicare: XI(23-27.XI)
 Nivelul fonetic, ortografic şi de 2
punctuaţie (norme ortografice şi de punctuaţie;
pronunţarea şi scrierea corectă a numelor proprii; rolul
semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea
mesajelor scrise) 1
XII(2-4.XII)-
 Eseul structurat; eseul liber

 Recapitulare pentru teză


3
 Teză XII(2-4.XII)
 Discutarea tezelor 1 XIII(7-11.XII)
Romanul:
 Enigma Otiliei de George Călinescu
- geneza romanului; caracteristicile romanului XIII(7-11.XII)
1
obiectiv, realist balzacian; 1 XIII(7-11.XII)
- tema romanului: istoria unei moșteniri; 1 XIV(14-18.XII)
conflictele romanului; instanţele comunicării,
perspectivă narativă;
1 XIV(14-18.XII)
- relaţii temporale şi spaţiale;
1 XIV(14-18.XII)
- structură, compoziţie (incipit, final, circularitate)
1 XIV(14-18.XII)

5
- subiectul romanului – lupta pentru averea lui XV (11-15.I)
Giurgiuveanu; 1 XV (11-15.I)
- caracterizarea personajelor; 1
XV (11-15.I)
-procedee de caracterizare: tehnica focalizării, 1
1 XV (11-15.I)
comportamentul și reflectarea poliedrică;
caracterizarea directă și indirectă, tehnica
detaliului; 1
- particularităţile artei narative. XVI (18-22.I)
1
XVI (18-22.I)
1
Cronica literară: XVI (18-22.I)
 Enigma Otiliei de G. Călinescu în
viziunea critică a lui P. Constantinescu 1 XVI (18-22.I)
4 Să ne  Recapitularea cunoştinţelor dobândite în 4 XVII(25-29.I)
reamintim! semestrul I

SEMESTRUL al II-lea

1. Romanul Limbă şi comunicare: Continuarea unităţii de învăţare Romanul


1.1  Stilul direct, stilul indirect, stilul 1 I(8-12.II) din sem. I.
1.2 Indirect liber
1.3  Monologul.Dialogul.Evaluarea 1 I(8-12.II)
1.4 Discursului oral
1.5  Dezbaterea 1 I(8-12.II)
2.1  Nivelul morfosintactic (folosirea 1
I(8-12.II)
2.4 corectă a formelor flexionare; utilizarea corectă a elementelor
3.1 de relaţie)
3.2 1 II(15-19.II)
 Nivelul lexico – semantic ( sensul
3.3 cuvintelor în context; sens denotativ/sens conotativ; utilizarea
variantelor lexicale literare şi a unităţilor frazeologice; 1 II(15-19.II)
câmpurile semantice)

Romanul:
 Ultima noapte de dragoste, întâia 14
Noapte de război de Camil Petrescu
- aspecte ale prozei lui Camil Petrescu; 1 II(15-19.II )
- definiţia romanului; caracteristicile romanului subiectiv de

6
introspecție, clasificare; reprezentare în literatură;
- semnificaţia titlului;
- tema romanului; 1 II(15-19.II )
- instanţele comunicării narative şi perspectiva narativă;
- elemente subiective şi moderniste; 1
III(22-26.II)
- construcţia subiectului şi discursului narativ;
1
III(22-26.II)
-caracterizarea personajelor, raporturile dintre
1 III(22-26.II)
personaje

Instanțe narative 1
Teme, motive literare 1 III(22-26.II)
Viziune, tipologii; tehnici narative; particularități IV(1-5.III)
compoziționale 1
1 IV(1-5.III)
Limbă şi comunicare: 1 IV(1-5.III)
 Factori care înlesnesc sau perturbă 1 IV(1-5.III)
receptarea (cod, canal, context) V(8-12.III)
1
Evoluţia prozei în literatura română 1
V(8-12.III)
Evaluare
V(8-12.III)
1.1 1 V(8-12.III)
2. Poezia epică 1.2  Riga Crypto şi lapona Enigel de Ion Barbu 1 VI(15-19.III)
1.3 - Poezia ermetică; structura compozițională; 1 VI(15-19.III)
1.4 -tablouri poetice; 1 VI(15-19.III)
1.5
2.1  Oul dogmatic de Ion Barbu
2.4 1 VI(15-19.III)
- Poezia ermetică; structura compozițională;
3.1 -tablouri poetice;
3.2
3.3
VII(22-26.III)
Limbă şi comunicare: 1
 Stilurile funcţionale ale limbii române 1
VII(22-26.III)
 Texte funcţionale: curriculum – vitae, 1
VII(22-26.III)
scrisoarea de intenţie, scrisoarea în format electronic

Recapitulare & Evaluare 1


VII(22-26.III)

7
1 VIII(29.III-1.IV)

3. Poezia lirică 1.1 Poezia lirică:


1.2  Dorinţa de Mihai Eminescu 1 VIII(29.III-1.IV)
1.3 1 VIII(29.III-1.IV)
1.4 Limbă şi comunicare:
1.5  Figurile de stil 1 VIII(29.III-1.IV)
2.3  Rezumatul.Analiza.Comentariul 1 IX(12-16.IV)
2.4 IX(12-16.IV)
3.1 Poezia de meditație filozofică:
3.2  Odă (în metru antic) 1 IX(12-16.IV)
3.3 de Mihai Eminescu
1 IX(12-16.IV)
Studiul critic: X(19-23.IV)
 O cercetare critică asupra poeziei 1
Române de la 1867 de Titu Maiorescu X(19-23.IV)
Limbă şi comunicare: 1
 Proces-verbal.Cerere X(19-23.IV)
1
Evaluare
Poezia lirică: X(19-23.IV)
1
 Rondelul rozelor ce mor
de Alexandru Macedonski
Poezia lirică:
1 XI(26-29.IV)
 Flori de mucigai de Tudor Arghezi
- estetica urâtului;
- elemente de compoziţie în textul poetic (temă, motiv,
laitmotiv, idee poetică, secvenţă poetică, imagine 1 XI(26-29.IV)
artistică, elemente de opoziţie şi simetrie, titlu, incipit,
final);
- limbaj şi expresivitate în textul poetic;
- elemente de versificaţie (strofă, ritm, rimă, măsură); 1
XI(26-29.IV)
- modernismul viziunii poetice;
Comentariul literar.

Limbă şi comunicare:
 Valori stilistice ale unor categorii
morfosintactice
Poezia lirică:

8
 Dezîmbânzirea de Nichita Stănescu 1 XI(26-29.IV)
monologul adresat;
- elemente de compoziţie în textul poetic (temă, motiv,
laitmotiv, idee poetică, secvenţă poetică, imagine 1 XII(10-14.V)
artistică, elemente de opoziţie şi simetrie, titlu, incipit,
final);
- limbaj şi expresivitate în textul poetic;
- imaginarul poetic, figuri de stil;
- elemente de versificaţie (strofă, ritm, rimă, măsură).
TEST DE EVALUARE XII(10-14.V)
1
3. Dramaturgia 1.1 Comedia: 6
1.2  O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale
1.3 - comedia, definiţie, caracteristici; 1 XII(10-14.V)
1.4 - subiect, structură; 1 XII(10-14.V)
1.5 - elemente de compoziţie într-un text dramatic (act, 1 XIII(17-21.V)
2.2 scenă, tablou, replică, indicaţii scenice);
3.1
- conflictul dramatic - conflict principal, conflicte
3.2 1
3.3 secundare (tehnica bulgărelui de zăpadă); 1 XIII(17-21.V)
- surse ale comicului; 1 XIII(17-21.V)
- caracterizarea personajelor; 1 XIII(17-21.V)
- apartenenţa operei studiate la specie. XIV(24-28.V)

 Recapitulare pentru teză 1 XIV(24-28.V)


 Teză 1 XIV(24-28.V)
 Discutarea tezelor 1
XIV(24-28.V)

Cronica de spectacol: O scrisoare pierdută de I.L.


2 XV(31.V-4.VI)
Caragiale
- definirea termenului de „cronică teatrală”; regie,
scenografie, interpretare actoricească, mişcare scenică,
indicaţii scenice
XV(31.V-4.VI)
Evoluţia dramaturgiei în literatura română 1
Limbă şi comunicare:
Caracterizarea personajului în textul dramatic;
Structuri şi tehnici argumentative în cadrul textului
literar şi nonliterar;

9
Nivelurile de constituire a mesajului în comunicarea 2 XVI(8-11.VI)
orală şi scrisă (fonetic, ortografic, de punctuație)
Hipercorectitudinea. Etimologia populară

Limbă şi comunicare:
 Structuri şi tehnici argumentative în 1 XVI(8-11.VI)
Textul literar şi nonliterar
 Proiectul
1
 Niveluri de constituire a mesajului în XVI(8-11.VI)
comunicarea orală şi scrisă. Hipercorectitudinea. Etimologia
populară
Limbă şi comunicare:
 Interviul publicistic. Interviul de
angajare
4. Să ne  Recapitularea cunoştinţelor dobândite în clasa a X-a 3 XVII(14-18.VI)
reamintim!

10