Sunteți pe pagina 1din 6

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA a XII-a (90 ore/an) AVIZAT ŞEF CATEDRĂ …............


PROFESOR: ANCA CLAUDIA APROBAT DIRECTOR ..............

UNITATEA COMPETENŢE CONŢINUTURI DETALIATE ACTIVITĂŢI DE RESURSE EVALUARE NR SĂP OBS


DE SPECIFICE ÎNVĂŢARE ORE T
ÎNVĂŢARE
PERIOADA Prezentarea manualului şi a 1 S1
INTERBELICĂ bibliografiei de parcurs
POEZIA
Prezentarea programei de BAC 1

Testare iniţială Activitate Test iniţial 1


individuală
Selectarea unor tehnici adecvate Tehnici de documentare. Eseul Activităţi de documentare Activitate 1 S2
de documentare şi cercetare a şi întocmire a unor eseuri frontală şi pe
unei teme grupe

Selectarea unor tehnici adecvate Distribuirea studiilor de caz pe Activităţi pe Observarea 1


de documentare şi cercetare a grupe de lucru grupe şi sistematică
unei teme individuale a elevilor
Aplicarea achiziţiilor lingvistice Denotaţie. Conotaţie. Figuri de Exerciţii de recunoaştere
în receptarea mesajelor orale şi stil şi interpretare a sensului 1
scrise, cu explicarea rolului conotativ/denotativ şi a
acestora în reliefarea mesajului figurilor de stil din
anumite texte
Integrarea cunostinţelor privind  Simbolismul Exerciţii de recunoaştere Observarea 1 S3
limba şi literatura română într-o - recapitulare a trăsăturilor curentelor sistematică
viziune coerentă asupra culturii literare şi a ideologiilor a elevilor
româneşti specifice Activitate
Analiza unor conexiuni între frontală,
literatura română şi cea individuală şi
universală pe grupe
Exerciţii de identificare a
Adecvarea strategiilor de George Bacovia Plumb elementelor de
lectură la specificul textelor - prezentare generală a operei compoziţie în textul
literare studiate, în vederea autorului poetic: titlu, incipit, 1
înţelegerii şi interpretării - structura compoziţională a relaţii de opoziţie şi
personalizate poeziei simetrie, elemente de
Compararea, pe baza unor - limbaj poetic, figuri de stil recurenţă a textului poetic 1
criterii clar formulate, a unor - teme şi motive literare (motiv poetic, laitmotiv) 1 S4
viziuni despre lume, despre Exerciţii de analiză a
condiţia umană sau despre artă limbajului poetic sub
reflectate în textele studiate aspectul particularităţilor
stilistice
Test -Activitate Test 1
individuală
Integrarea cunostinţelor privind  Modernismul Exerciţii de recunoaştere Observarea 1
limba şi literatura română într-o a trăsăturilor curentelor sistematică
viziune coerentă asupra culturii literare şi a ideologiilor a elevilor 1 S5
româneşti specifice
Analiza unor conexiuni între
literatura română şi cea
universală Activitate
frontală,
Tudor Arghezi Testament individuală şi
- prezentare generală a operei pe grupe 1
Adecvarea strategiilor de autorului
lectură la specificul textelor - structura compoziţională a 1
literare studiate, în vederea poeziei 1 S6
înţelegerii şi interpretării - teme şi motive literare Exerciţii de identificare a
personalizate - limbaj poetic, figuri de stil elementelor de
compoziţie în textul
Compararea, pe baza unor Lucian Blaga, Eu nu strivesc poetic: titlu, incipit, 1
criterii clar formulate, a unor corola de minuni a lumii relaţii de opoziţie şi
viziuni despre lume, despre - prezentare generală a operei simetrie, elemente de 1
condiţia umană sau despre artă autorului recurenţă a textului poetic
reflectate în textele studiate - structura compoziţională a (motiv poetic, laitmotiv) 1 S7
poeziilor
Utilizarea adecvată a tehnicilor - teme şi motive literare
de redactare, în vederea - limbaj poetic, figuri de stil Exerciţii de analiză a
realizării unei comunicări limbajului poetic sub
eficiente şi personalizate Ion Barbu, Riga Crypto şi aspectul particularităţilor
lapona Enigel stilistice 1
- prezentare generală a operei
autorului (etapele creaţiei) 1
- structura compoziţională a
poeziei 1 S8
- limbaj poetic, figuri de stil
- teme şi motive literare
Test Activitate Test 1
individuală
Integrarea cunostinţelor privind  Avangarda Exerciţii de recunoaştere Observarea 1
limba şi literatura română într-o a trăsăturilor curentelor sistematică
viziune coerentă asupra culturii literare şi a ideologiilor a elevilor
româneşti specifice
Analiza unor conexiuni între
literatura română şi cea
universală

Folosirea adecvată a strategiilor Studiu de caz: Fronda în Exerciţii de redactare şi Activitate 1 S9


de comunicare orală în literatura interbelică susţinere a studiilor de individuală şi 1
monolog şi dialog, în vederea caz pe grupe 1
realizării unei comunicări
eficiente şi personalizate
Recapitulare pentru lucrarea Activitate 1 S1
scrisă individuală Test 1 0
Lucrare scrisă 1
Corectarea lucrării scrise
Integrarea cunostinţelor privind  Tradiţionalismul Exerciţii de recunoaştere Observarea 1 S1
limba şi literatura română într-o a trăsăturilor curentelor sistematică 1
viziune coerentă asupra culturii literare şi a ideologiilor a elevilor
româneşti specifice

Adecvarea strategiilor de Vasile Voiculescu, În grădina 1


lectură la specificul textelor Ghetsimani Exerciţii de identificare a Activitate
literare studiate, în vederea - prezentare generală a operei elementelor de frontală şi
înţelegerii şi interpretării autorului compoziţie în textul individuală 1
personalizate - structura compoziţională a poetic: titlu, incipit,
poeziei relaţii de opoziţie şi 1 S
Compararea, pe baza unor - teme şi motive literare simetrie, elemente de 12
criterii clar formulate, a unor - limbaj poetic, figuri de stil recurenţă a textului poetic
viziuni despre lume, despre (motiv poetic, laitmotiv)
condiţia umană sau despre artă
reflectate în textele studiate

Aplicarea achiziţiilor lingvistice Argumentarea Exerciţii de recunosştere Activitate Observarea 2


în receptarea mesajelor orale şi şi alcătuire a unor texte individuală şi sistematică
scrise, cu explicarea rolului argumentative pe diverse pe grupe a elevilor
acestora în reliefarea mesajului teme
Folosirea adecvată a strategiilor Tipuri de discurs Exerciţii de alcătuire a Activitate Observarea 1 S
de comunicare orală în unor diverse tipuri de individuală sistematică 13
monolog şi dialog, în vederea discurs a elevilor
realizării unei comunicări
eficiente şi personalizate
Test Test 1
Compararea şi evaluarea unor Confruntarea dintre tradiţie şi Exerciţii de recunoaştere Observarea 1
argumente diferite, pentru a modernitate a trăsăturilor curentelor sistematică
formula unor judecăţi proprii literare şi a ideologiilor a elevilor
specifice

Studiu de caz: Diversitate Exerciţii de redactare şi Activitate Studiul de 1 S


Adecvarea tehnicilor şi tematică, stilistică şi de viziune susţinere a studiilor de individuală şi caz 1 14
strategiilor argumentative la în poezia interbelică caz pe grupe 1
situaţii de comunicare diverse
(scrise sau orale)
Adecvarea tehnicilor şi Regulile unui dialog civilizat. Exerciţii de redactare şi Activitate Observarea 1 S
strategiilor argumentative la Dezbaterea în spaţiul public şi prezenare a unor individuală şi sistematică 1 15
situaţii de comunicare diverse în spaţiul privat dialoguri, dezbateri pe grupe a elevilor 1
(scrise sau orale)

Adecvarea tehnicilor şi Dezbatere: Identitate culturală Activitate 1 S


strategiilor argumentative la în context european individuală şi 1 16
situaţii de comunicare diverse pe grupe 1
(scrise sau orale) S
17-
Recapitulare semestrială 6 S
18
SEMESTRUL AL II-LEA

PERIOADA Integrarea cunostinţelor privind Literatura postbelică –


POSTBELICĂ limba şi literatura română într-o prezentare generală 1 S1
viziune coerentă asupra culturii 1 9
româneşti
Adecvarea tehnicilor şi Studiu de caz: Literatura Exerciţii de redactare şi Activitate Studiul de 1
strategiilor argumentative la aservită ideologiei comuniste susţinere a studiilor de individuală şi caz 1 S
situaţii de comunicare diverse caz pe grupe 20
(scrise sau orale)
Integrarea cunostinţelor privind Proza contemporană Observarea
limba şi literatura română într-o -prezentare generală, tendinţe, sistematică 1
viziune coerentă asupra culturii tipologie Activitate a elevilor
româneşti frontală cu
raportare 1
Adecvarea strategiilor de Marin Preda, Moromeţii individuală
lectură la specificul textelor -prezentarea generală a Exerciţii de analiză
literare studiate, în vederea autorului şi a operei sale structurală şi stilistică a
înţelegerii şi interpretării -subiectul romanului textului narativ 1 S
personalizate -caracterizarea personajelor Exerciţii de caracterizare 21
Compararea, pe baza unor -realizare artistică, semnificaţii a personajelor 1
criterii clar formulate, a unor -vizionare film 1
viziuni despre lume, despre
condiţia umană sau despre artă 1 S
reflectate în textele studiate 22

Test Activitate Test 1


individuală
Integrarea cunoştinţelor privind Dramaturgia contemporană Observarea 1
limba şi literatura română într-o -prezentare generală sistematică
viziune coerentă asupra culturii a elevilor
româneşti
Marin Sorescu, A treia ţeapă Exerciţii de analiză Activitate
Adecvarea strategiilor de -prezentarea generală a structurală şi stilistică a individuală,
lectură la specificul textelor autorului şi a operei sale textului dramatic frontală şi pe 1 S
literare studiate, în vederea -subiectul dramei Exerciţii de caracterizare grupe 1 23
înţelegerii şi interpretării -caracterizarea personajelor a personajelor 1
personalizate -realizare artistică, semnificaţii

Compararea, pe baza unor


criterii clar formulate, a unor
viziuni despre lume, despre
condiţia umană sau despre artă
reflectate în textele studiate

Test Activitate Test 1 S


individuală 24
Integrarea cunoştinţelor privind Poezia contemporană Observarea
limba şi literatura română într-o  Neomodernismul Exerciţii de recunoaştere sistematică 1
viziune coerentă asupra culturii -prezentare generală a trăsăturilor curentelor a elevilor
româneşti -reprezentanţi literare şi a ideologiilor
specifice Activitate
Adecvarea strategiilor de Nichita Stănescu, Leoaică individuală,
lectură la specificul textelor tânără, iubirea frontală şi pe 1
literare studiate, în vederea - prezentare generală a operei Exerciţii de analiză a grupe
înţelegerii şi interpretării autorului limbajului poetic sub 1 S
personalizate - structura compoziţională a aspectul particularităţilor 25
poeziei stilistice
Compararea, pe baza unor - teme şi motive literare
criterii clar formulate, a unor - limbaj poetic, figuri de stil
viziuni despre lume, despre
condiţia umană sau despre artă
reflectate în textele studiate

Integrarea cunoştinţelor privind  Postmodernismul Exerciţii de recunoaştere Observarea


limba şi literatura română într-o -prezentare generală a trăsăturilor curentelor sistematică 1
viziune coerentă asupra culturii -reprezentanţi literare şi a ideologiilor a elevilor
româneşti specifice Activitate 1
Adecvarea strategiilor de Mircea Cărtărescu, Poema individuală,
lectură la specificul textelor chiuvetei frontală şi pe 1 S
literare studiate, în vederea - prezentare generală a operei grupe 24
înţelegerii şi interpretării autorului Exerciţii de analiză a
personalizate - structura compoziţională a limbajului poetic sub 1
poeziei aspectul particularităţilor
Compararea, pe baza unor - teme şi motive literare stilistice
criterii clar formulate, a unor - limbaj poetic, figuri de stil
viziuni despre lume, despre
condiţia umană sau despre artă
reflectate în textele studiate

Recapitulare pentru lucrarea Activitate 1


scrisă individuală Test
Lucrare scrisă 1 S
Corectarea lucrării scrise 1 25
Recapitulare pentru BAC Observarea 16 S
Teste tip BAC Activitate sistematică 25-
individuală, a elevilor 30
frontală şi pe Teste
grupe