Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

CLASA: a X-a
DATA: 20 aprilie 2007
OBIECTUL: limba şi literatura română
SUBIECTUL: Flori de mucigai de Tudor Arghezi
TIPUL LECŢIEI: mixtă

COMPETENŢE GENERALE: Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în


receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare
Folosirea instrumentelor de analiză tematică,
structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare;
Argumentarea în scris sau oral a unor opinii în diverse
situaţii de comunicare

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1 identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice
ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte;
1.2 receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui
mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sai
scrise;
1.4 redactarea unor compoziţii despre textele studiate;
2.3 Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie
şi de limbaj în textul poetic;
2.4 Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi
de interpretare a textelor literare studiate
3.3 Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe
baza textelor studiate.
COMPETENŢE CONCRETE:
cognitive:
1. să asocieze termenului – cheie închisoare termeni care să
reflecte sentimente, stări, realităţi specifice mediului;
2. să explice titlul poemului studiat;
3. să analizeze poemul din punct de vedere stilistic;
afective:
4. să se angajeze activ în soluţionarea sarcinilor didactice;
5. să exprime o poziţie personală faţă de studiul „esteticii
urâtului”;
psihomotorii:
6. să utilizeze corect mijloacele de învăţământ propuse.

STRATEGIA DIDACTICĂ: euristică


 metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, brainstormingul, jocul didactic,
metoda „ciorchinelui”, tehnica „diagramelor Venn”, analiza literară, analiza
stilistică
 forme de organizare a colectivului de elevi: pe grupe,
individual, frontal;
 mijloace de învăţământ: tablă, cretă etc.

RESURSE:
 bibliografice – oficiale: Curriculum naţional
-- didactice: Limba şi literatura română, manual pt.
cls. a X-a, ed. Corint, 2005;
--metodice: Alina Pamfil, Structuri didactice
deschise, ed. Polirom
--ştiinţifice: Nicolae Manolescu, postfaţă la Tudor
Arghezi – Poezii, ed. Minerva, Bucureşti, 1971
N Balotă, Opera lui Tudor Arghezi,
Ed. Eminesu, Bucureşti, 1979
 psiho-pedagogice: clasa este eterogenă din punctul de vedere al
capacităţile receptive şi de învăţare; sunt elevi care sunt interesaţi
în mod clar de disciplina limba şi literatura română şi elevi care
nu manifestă decât dorinţa de a promova; interesul pentru studiu
este, în general, mediu şi se manifestă în salturi
 spaţiale:
 temporale: 50 minute ora de curs
a doua ora la subiectul propus
DEMERSUL DIDACTIC

Competenţe Conţinut şi sarcini de învăţare Strategia Evaluare


concrete didactică
Exerciţiu de spargere a gheţii: jocul didactic
Pentru a facilita contactul dintre
elevi şi profesor se va folosi un joc frontal
didactic intitulat „dacă”: profesorul
va numi pe rând câte un elev
cerându-i să completeze propoziţiile:
Dacă aş fi floare aş fi....
Dacă aş fi animal aş fi....
Dacă aş fi culoare aş fi....
Dacă aş fi jucărie aş fi....
Dacă aş fi actor aş fi....
Dacă aş fi vedetă aş fi.... CHESTIONAREA
Dacă aş fi instrument muzical aş ORALĂ
fi....
etc.
Li se va cere elevilor să-şi justifice
alegerile
(timp de lucru - 5 minute)

EVOCAREA
Se prezintă obiectivele lecţiei. expunerea
Elevii sunt determinaţi prin frontal
intermediul conversaţiei să-şi
amintească cunoştinţele legate de conversaţia
studiul esteticii urâtului şi a operei
lui Tudor Arghezi.
Va fi verificată însuşirea metoda
cunoştinţelor privind viaţa şi opera „ciorchinelui” OBSERVAREA
lui Tudor Arghezi, încadrarea CURENTĂ
acestuia într-un curent literar, temele
şi motivele recurente, „estetica
urâtului”, „ars poetica”. frontal
(timp de lucru -10 minute)

REALIZAREA SENSULUI.

Se va porni – în analiza şi metoda


comentarea poemului - de la datele „ciorchinelui”
esenţiale privind volumul de poezii MUNCA IN
Flori de mucigai. Elevii vor face brainstorming ECHIPE
referiri la încarcerarea poetului la
Văcăreşti , apoi vor realiza un frontal
ciorchine pornind de la termenul –
cheie închisoare (a se vedea anexa CHESTIONAREA
1) ORALĂ
Se vor nota concluziile:

I. Volumul Flori de mucigai poate fi


citit:
 ca un rechizitoriu al întregii
condiţii umane;
 ca un proces intentat
societăţii contemporane;
 ca o imagine simbolică a
existenţei umane. conversaţia
II. Tragismul provine din faptul ca
în închisoare omul – abandonat explicaţia
impulsurilor primare şi spiritului frontal
gregar – se dezvăluie în toată
goliciunea disperării sale mute.
III. Din punctul de vedere al
limbajului poetic volumul cuprinde
 elemente specifice
conversaţiei curente;
 varianta citadină a limbajului OBSERVAREA
popular; frontal CURENTĂ
 vocabularul periferiei,
„expresia de mahala”;
 varianata orală a limbii
literare
Poetul vedea în cuvânt „miracolul
suprem”, înfiorat fiind în faţa foii
albe de hârtie, iar poezia drept un
„blestemat meştesug”.

Se va purcede la studiul textului tehnica


poetic pornind de la elementele de „ciorchinelui”
paratextualitate, titlul. Se va aminti
de volumul de versuri aparţinând lui tehnica
Baudelaire, „Les fleurs du mal”. Se „diagramelor
va explica titlul evidenţiindu-se şi Venn”
tema poeziei, aşa cum se reflectă ea brainstorming
din apelul la oximoron: urâţenia analiza
realităţii sublimată în artă; „ars literară
poetica”.
Se va analiza poemul secvenţă cu analiza
secvenţă, vers cu vers. stilistică
(timp de lucru -20 minute)

REFLECŢIA

Se verifică rapid, cu ajutorul


întrebărilor, înţelegerea şi însuşirea
cunoştinţelor de catre elevi.
Înainte de terminarea orei elevilor li
se va cere să scrie într-un eseu de 5
minute ce anume le-a plăcut şi au ESEU LIBER
învăţat cu plăcere din subiectul
lecţiei de azi, respectiv ce nu le-a
plăcut şi ce le ridică încă probleme.
Profesorul va avea astfel o privire de
ansamblu asupra aspectelor reuşite
ale demersului didactic, cât şi asupra
celor care încă mai pun probleme.
(timp de lucru - 10 minute)

DUPĂ LECŢIE, ACASĂ


EXTENSIA

Se anunţă tema pentru acasă:


redactarea unui eseu de maximum
15 rânduri în care să argumenteze, ESEU LIBER
pro sau contra, că în Flori de
mucigai se regăseşte ideea conform
căreia literatura permite o recuperare
şi o revalorizare a urâtului.
(timp de lucru - 5 minute)