Sunteți pe pagina 1din 10

Data: 11.03.

2008
Clasa: a IV-a C
Unitatea şcolară:Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 „Al. I. Cuza”- Fălticeni
Propunător: inst. Trişi Alexandrina
Aria curriculară: „ Limbă şi comunicare”
Disciplină: „ Limba şi literatura română”
Tema lecţiei: „ Textul narativ- literar; Analiză text.
Text suport: „Ciocârlia” după Ion Agârbiceanu
Tipul lecţiei : De consolidare. Abordare integrată
OBIECTIVE CADRU:
2.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
3.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
2.3: să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui text citit sau al unui mesaj audiat
2.5: să integreze adecvat, în exprimarea orală proprie, elementele de construcţie a comunicării studiate
2.6: să manifeste independenţă în situaţiile de comunicare
3.2: să desprindă idei principale şi informaţii de detaliu dintr-un text citit ( literar-nonliterar)
3.5: să identifice secvenţele narative, dialogate şi descriptive dintr-un text
3.6: să recunoască în textele studiate elementele de construcţie a comunicării învăţate

-1-
OBIECTIV GENERAL: Consolidarea deprinderilor de lucru pe text prin intermediul exerciţiilor aplicative.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul activităţii elevii vor şti:
O1: să citească textul corect şi expresiv;
O2: să explice utilizarea unor reguli de ortografie şi punctuaţie
O3: să recunoască părţile de vorbire învăţate
O4: să alcătuiască planul simplu de idei
O5: să transforme un fragment dialogat în povestire
O6: să recepteze corect mesajul textului narativ;
O7: să realizeze schema textului respectând cerinţele date.
O8: să colaboreze cu coechipierii în vederea realizării sarcinilor primite;
O9: să participe activ, conştient la lecţie.

Strategii didactice:
a) Metode, procedee şi tehnici de învăţare: conversaţia, lectura explicativă, exerciţiul, ciorchinele,
turul galeriei.
b) Resurse materiale: seturi a câte 4 fişe, fiecare conţinând câte un fragment din textul studiat, fişe de
activitate independentă, de evaluare pe echipe, minimarkere, bandă adezivă, post-it-uri, recompense
-„galbeni”.
c) Resurse bibliografice:
 Manualul de Limba şi literatura română pentru clasa a IV-a, autori Tudora Piţilă, Cleopatra
Mihăilescu, Editura Aramis,2006;
 „ Limba şi literatura română – auxiliar pentru clasa a IV-a, citire –lectură”, autori Viorica
Pârâială, Dumitru D. Pârâială, Cristian-George Pârâială, editura Euristica, Iaşi, 2006.
 Programă şcolară pentru clasa a IV-a, Limba şi literatura română, aprobată prin ordin al
ministrului Nr. 3919 / 20.04.2005
c) Organizarea activităţii: individual, pe echipe, frontal.

-2-
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr. Evenimentele lecţiei Ob. Strategia didactică Durată Evaluare


crt. oper.
1. Moment Se pregătesc materialele pentru buna desfăşurare a 1 min
organizatoric lecţiei ( conversaţia)
2. Captarea atenţiei Activitate de spargere a gheţii: „ Spune ceva frumos 1 min
despre colegul de bancă” ( conversaţia)
3. Verificarea a) verificarea temei pentru acasă: 10 min Evaluare
cunoştinţelor - Calitativ: prin sondaj, câţiva elevi citesc tema individuală
dobândite anterior (explicarea unor cuvinte şi expresii noi şi folosirea
lor în alt context) Observarea
- Cantitativ: verific realizarea temei la toţi elevii, sistematică
timp în care aceştia rezolvă o sarcină de muncă
O2 independentă ( fişa de lucru – anexa 2)
- se realizează aprecierea şi corectarea activităţii Evaluare
independente prin coevaluare ( fiecare elev scrisă
apreciază şi corectează lucrarea colegului de bancă). Coevaluare
b) verificarea orală a cunoştinţelor dobândite Evaluare
anterior orală
brainstorming:
- spuneţi care este primul cuvânt ce vă vine în minte
când auziţi cuvântul „ primăvară”.
-alcătuiţi propoziţii cu aceste cuvinte.
O6 Conversaţia:
-Ce aţi avut de pregătit pentru astăzi?
-Cine este autorul acestui text?
O9 - Ce ştiţi despre Ion Agârbiceanu?

-3-
- Despre ce se vorbeşte în acest text?
- Ce ştiţi despre ciocârlie?
4. Anunţarea temei şi Conversaţia: 1 min
obiectivelor Se anunţă elevii asupra activităţii ce urmează a fi
operaţionale desfăşurată .Dacă vor fi atenţi la sfârşitul lecţiei vor
şti să formuleze planul simplu de idei, vor
transforma un fragment dialogat în povestire, vor
realiza schema textului şi vor înţelege mai bine
mesajul unui text narativ-literar; deasemeni vor
identifica părţile de vorbire studiate şi vor explica
utilizarea semnelor de punctuaţie şi a unor reguli de
scriere corectă.
5. Crearea situaţiilor - elevii scriu data, titlul textului şi autorul în caiete. 18 min Observarea
de învăţare -Elevii deschid plicurile aflate pe pupitre, care sistematică
O6 conţin textul suport, fragmentat pe 4 fişe separate
( anexa 1)
activitate independentă: citirea în gând şi
O1 ordonarea fragmentelor din textul studiat în ordinea
cronologică a desfăşurării firului epic.
- câţiva elevi citesc textul reconstituit.
Conversaţia:
Ce fel de text este acesta? ( narativ- literar)
Pentru ce face parte din această categorie? ( este
scris în proză şi conţine fragmente descriptive, Evaluare
narative şi dialogate) orală,
Lectura explicativă: frontală
O2 Se citeşte pe rând încadrându-se fiecare fragment în
categoria luată în discuţie.

-4-
- se identifică şi explică folosirea câtorva semne de
punctuaţie.( din al doilea fragment al textului)
- se solicită elevilor să sublinieze în acelaşi
fragment cuvintele scrise cu cratimă ( vom auzi-o,
n-avea grijă).
O3 -se precizează modul corect de scriere fără cratimă.
- se discută avantajele folosirii cratimei.
- se cere analiza părţilor de vorbire din construcţiile:
Uite-o, ţine-te, le-am văzut.
- se cere identificarea în text şi analiza primelor 3
substantive, adjective, verbe, pronume personale şi
numerale.
-se discută textul din perspectiva respectării
structurii unui text narativ: introducere, cuprins,
încheiere şi de informaţiile pe care le conţine fiecare
parte.
- se precizează timpul şi spaţiul acţiunii cât şi
personajele prezentate în text ( oamenii, Ionaş,
O4 bădiţa, un băiat din clasa a III-a, ceilalţi copii,
Vasilică).
- Se realizează pe baza participării active a elevilor
planul simplu de idei; ( Primele semne ale
primăverii, Biruinţa soarelui, Ciocârlia-simbolul
sosirii primăverii, Discuţii şi poveşti despre
O5 ciocârlie)
-elevii notează ideile în caiete.
-se crează premise pentru exersarea povestirii –
transformarea vorbirii directe în indirectă.( dialogul
lui Ionaş cu bădiţa, dialogul dintre cei doi copii)

-5-
6. Obţinerea - Se împarte efectivul clasei în 6 echipe, prin 10 min Evaluare
performanţei O6 numirea de către învăţător a 6 dintre elevii cei mai scrisă - pe
activi şi alegerea de către aceştia, pe rând a echipe
O7 componenţilor echipei proprii.
-se împart fişele de evaluare pe echipe (anexa 3) şi
O8 se trasează sarcina de îndeplinit : realizarea unui
ciorchine conţinând schema textului narativ-literar
O9 cu următoarele cerinţe:
 -titlul textului
 -autorul
 -planul simplu de idei
 -personajele textului
 -4 enunţuri despre personaje
 -mesajul textului narativ.
 -4cuvinte scrise cu cratimă
 -4 numerale
-se expun fişele lucrate
-un reprezentant de la fiecare echipă prezintă fişa
realizată.
- fiecare elev face „turul galeriei” punctând cea mai
completă schemă realizată. (prin aplicarea unui
post-it pe fişa votată).
-se premiază echipa câştigătoare- galbeni
7. Realizarea retenţiei O6 -realizarea unui cvintet cu titlul „ Ciocârlia” 3 min Evaluare
şi transferului -tema acasă: scrisă,
realizarea unei scheme asemănătoare cu cea lucrată frontală
în echipă
8. Încheierea activităţii Se fac aprecieri asupra modului în care au lucrat 1 min

-6-
elevii.(conversaţia)

-7-
ANEXA 1
Ciocârlia
după Ion Agârbiceanu
( 1882- 1963)

- La începutul lui martie, zăpada se topi sub adierile vântului. Iarba se


grăbi să-şi arate acele verzi şi fragede . Într-o seară, iarna dădu drumul
zăpezilor şi dimineaţa era alb cât bătea ochiul.
Oamenii nu se înspăimântaseră de toanele iernii. Ei începură să iasă cu
plugurile.

 - N-am apucat să ar primăvara fără să aud ciocârlia.


- Vom auzi-o, n-avea grijă! Să se ivească numai soarele. Ea ce aşteaptă?
N-a durat mult până când soarele s-a ivit strălucitor de prospeţime, de
tinereţe şi se înălţă biruitor în seninătatea cerului. Vântul cald de la miazăzi, cu
mireasmă de verdeaţă a umplut lumea, fugărind norii.

 Ionaş se grăbise să iasă cu oile la păscut. Deodată ciuli urechile şi un zâmbet


larg îi inundă întreaga faţă.
- Ciocârlia! Bădiţă, ai auzit?
- Unde, măi Ionaş?
- Uite-o pe una! Ba sunt trei! Ba, patru!
Ionaş nu mai ştia după care să privească.
- Ţine-te numai după una, dacă vrei să o vezi până o înghite văzduhul. De
acum primăvara rămâne.

 Ionaş îşi adună turma şi o mână într-o parte a luncii, unde mai erau şi alţi
copii cu oile.
- Eu am văzut ciocârlia de aproape astă iarnă la noi în şură.
Un băiat din clasa a III-a, vecin cu Ionaş, zise:
- Le-am văzut şi eu astă iarnă. Dar nu acelea-s ciocârliile care cântă.
- Cum nu? Nu-s ciocârlii?
- Aşa le zicem, dar acestea care cântă sunt mai mici şi-s păsări călătoare.
Erau vreo opt copii, din care trei umblau la şcoală. Se apropie de ei un
fecioraş de vreo paisprezece ani. Îl chema Vasilică. Ştia multe poveşti. Copiii se
adunară în jurul lui Vasilică, iar el, dregându-şi glasul, a-nceput să le spună o
poveste despre ciocârlie şi cântecul ei.

-8-
ANEXA 2
______________ 11.03.2008

Fişă de activitate independentă

1. Continuă după model:

Uite-mă iată-mă ţine-mă


Uită-te ______________ _____________
Uite-l ______________ _____________
Uite-o ______________ _____________
Uite-ne ______________ _____________
Uite-vă ______________ _____________
Uite-i ______________ _____________
Uite-le ______________ _____________

2. Subliniază cu o linie subiectul şi cu două predicatul propoziţiei:

La începutul lui martie, zăpada se topi sub adierile vântului.

3. Transformă propoziţia dată mai sus în propoziţie negativă.


________________________________________________________
________________________________________________________

4. Transformă propoziţia dată în propoziţie simplă:


________________________________________________________
________________________________________________________

-9-
ANEXA 3

FIŞĂ DE EVALUARE PE ECHIPE

4 NUMERALE: 4 CUVINTE SCRISE CU CRATIMĂ:

PERSONAJELE TEXTULUI: PLANUL DE IDEI:


-
- 1.
-
- TITLUL TEXTULUI: 2.
-
- 3.
-
4.

MESAJUL TEXTULUI: 4 ENUNŢURI DESPRE PERSONAJE


AUTORUL:
-
-
-
-
- 10 -