Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVÃTÃMÂNT : SCOALA PRIMARĂ OPTIMA


DATA : 15.10.2020 CLASA : PREGĂTITOARE B
PROF. ÎNV. PRIMAR : CĂPRUCIU CRISTINA-ELENA
ARIA CURRICULARA: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA:COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
UNITATEA DE INVATARE: CASA MEA
SUBIECTUL : NODULEȚUL
TIPUL LECTIEI : MIXTA
OBIECTIV FUNDAMENTAL :
- formarea deprinderilor de a scrie corect elementul grafic noduleţul deasupra rândului care va intra ulterior în componenţa
literelor
OBIECTIVE OPERATIONALE :
O1- să denumească elementul grafic învăţat,
O2-să scrie corect noduleţul , element grafic pregatitor în însuşirea ulterioara a unei litere,
O3-să asigure aspectul estetic al caietului folosind titlul, alineatul, respectând înclinaţia şi mărimea elementului grafic pe
spaţiul de scriere şi păstrând o distanţa egală între elementele grafice,
O4- să păstreze poziţia corecta a corpului, a caietului şi a instrumentului de scris în timpul scrierii,
O5- să manipuleze corect stiloul în timpul execuţiei, respectând criteriile unei scrieri corecte,

STRATEGII DIDACTICE :
RESURSE PROCEDURALE:
a)metode, procedee: conversaţie, explicaţie, demonstraţie, exerciţiul, munca independentă
b)mijloace, materiale: abecedarul, caietul tip I, planşe, tabla, creta, creioane colorate
c)forme de organizare a lectiei: frontal, individual ;
Durata :45 minute

-Bibliografice:
-Ioan Şerdean, Metodica predării limbii române, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993
-Comunicare în limba română-Celina Iordache, editura Aramis, 2017
SCENARIU DIDACTIC
Nr. Momente lectie Ob. Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Resurse Resurse Metode de
crt. op procedurale materiale evaluare
1 Moment Creez condiţiile necesare bunei Pregătesc conversaţia
organizatoric desfăşurări a lecţiei . materialele
Asigur o atmosferă adecvată necesare.
desfăşurării în condiţii optime a orală
activităţii. conversaţia frontală
individuală
2 Verificarea Verific modul în care elevii au
cunoştinţelor realizat tema; corectitudinea conversaţia
anterioare semnelor grafice predate în lecţia
precedentă.

3 Captarea Purtăm o scurtă conversaţie despre Elevii răspund la conversaţia manualul orală
atenţiei conţinutul orei anterioare de limba întrebări ajungând explicaţia frontală
romana intuind imaginea din să descoperim individuală
manual. denumirea semnului
grafic pe care il
vom scrie.

4 Anunţarea temei Le voi spune elevilor că la ora de conversaţia


şi a obiectivelor scriere vom învăţa semnul grafic explicaţia
numit,,noduleţ”. Voi va trebui să fiţi
atenţi să scrieţi corect, să respectaţi
liniatura caietului, să păstraţi poziţia
corectă în timpul scrisului.
5 Instructaj şi O1 Se stabileşte asemănarea Răspund la exercitiul
demonstraţie „noduletului” cu cea a nodului de întrebări. munca Tabla, individuală
cravată . Descriu modul de independent creta frontală
Se intuieşte elementul grafic de pe realizare a semnului ă orală
planşa model. grafic. scrisă
Se urmăreşte felul cum este scris Numesc semnul conversaţia
noduleţul pe spaţiul de scriere . grafic.
Se scrie model semnul grafic la
tablă, explicându-se că noduleţul se
duce până sub spaţiului mic de
scriere, sau sub cel mare.

6 Executarea O2 Exercitii-joc: elevii execută semnul Elevii trasează Conversaţie individuală


acţiunii grafic în aer şi pe bancă. semnul în aer, pe frontală
Se vor executa diferite exerciţii de bancă. orală
încălzire a muşchilor mici ai mâinii: scrisă
- cântăm la fluier
- frământăm aluat Elevii execută
- prindem fluturi mişcările. Conversaţia
- ne spălăm pe mâini
- ne încălzim mâinile
- cântăm la pian
Doi elevi vor scrie noduleţul la Scriu la tablă
tablă, verbalizând modul de semnul grafic. Exerciţiul Individuala
realizare. frontala
O4 Se reaminteşte poziţia corectă în Elevii îşi reamintesc formativă
O5 timpul scrierii atât a corpului cât şi a poziţia corectă în
instrumentului de scris. timpul scrisului. manualul
Se reactualizează cunoştinţele
O3 referitoare la încadrarea corectă în
pagină: data, titlul, alineatul, spaţiul
dintre semne.
Se trece la executarea primelor Elevii vor scrie în
elemente grafice de către elevi pe manual şi caietul
caiet. special semnul
Elevii vor fi supravegheaţi şi li se grafic învăţat.
vor da indicaţii acolo unde este
cazul.
Se mai fac exerciţii de mişcare şi de
relaxare a mâinilor în timpul
scrierii.
7 Evaluarea O1 Elevii care au terminat şi au scris Caiet
acţiunii realizate O2 corect pe manual vor trece la special
O3 scrierea semnului grafic în caietul
special.
Se va reaminti semnul grafic
învăţat.

Se vor analiza caietele de scriere, Prezintă caietul şi Autoevaluar


ţinând seama de cerinţele unei îşi spun părerea ea
scrieri corecte. despre modul cum individuală
Solicit un elev să aleagă un caiet au scris.
model din clasă şi să argumenteze
colegilor alegerea lui.
8 Încheierea Aprecieri generale Conversaţia
activităţii Evidenţierea elevilor care au
respectat cerinţele unui scris corect.