Sunteți pe pagina 1din 7

Etapele Timp Ob.

Conţinuturile învăţării Strategia didactică


Op.
lecţiei Activitateaînvăţătorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
procedee învăţământ organizare

1. Moment -Stabilesc climatul necesar unei bune - Îşi pregătesc Fişe de


organizatoric desfăşurări a lecţiei; materialele necesare lucru
1 min. - Cer elevilor să-şi pregătească cele pentru buna desfăşurare Conversaţia frontal
necesare pentru ora de limba română: a orei de limba română. Instrumente
caiete, instrumente de scris; de scris

2. Verificarea temei:
Reactualizare - Se verifică tema cantitativ cât şi - Citesc tema Conversaţia
a calitativ, prin autocorectare şi se fac Caietele de
cunoştinţelor 5 min. aprecieri asupra modului de rezolvare. teme ale Apreciere
anterioare Verificarea cunoştinţelor anterioare: elevilor frontal verbală
Elevii vor primi o fișă de lucru. - Răspund la întrebările
adresate de învăţător Exerciţiul

3. Captarea Un elev va fi solicitat să deschidă un


atenţiei plic și să citească o compunere scrisă de Citeste compunerea. Conversaţia
un elev din clasa a III a. Acesta a fost Frontal
5min. cam neatent, iar în compunerea sa, s-au
strecurat câteva greșeli. Se va cere Explicaţia
elevilor să găsească greșelile din text.
”Acidentul
Andrea se plimba pe o ale din parc. Identifică greșelile.
Ştind că prietenele sale sunt în vizită la
grădina zologică, i-a venit idea să
meargă şi ea. Pe drum, a văzut un
acident care se întâmplase din cauză că
şoferul consumase alcol şi acelerase în
loc să frâneze.”

Câte greşeli ai găsit?_______

4. Anunţarea -Anunţ elevii că, la ora de limba - Ascultă cu atenţie


temei şi a română, vor învăța să scrie corect indicaţiile date. Conversaţia
obiectivelor cuvinte care conțin vocale duble. Vor
învăța, de asemenea, să despartă în Frontal
silabe cuvinte ce conțin vocale duble.
2 min. Caietele de
Se notează titlul lecției pe tablă. - Îşi notează titlul Explicaţia clasă
textului în caietele de
clasă.
5. Dirijarea Se dau cuvintele: zglobii , zoologică,
învăţării 25 și needucat. Se cere elevilor să - Rezolvă cerințele.
min alcătuiască enunțuri cu ajutorul lor. Exerciţiul Fişe de Individual
OC1 Apoi se cere despărțirea acestora în lucru observare
silabe. sistematic
a
OC2
Joc didactic:”Eu scriu una, tu scrii - Rezolvă cerințele.
multe !
Markere Frontal
idee - idei

alee - _____________
tablă
Conversaţia
liceu - _____________ ppt
Răspund la întrebări. apreciere
OA1 fiu - __________________ Notează răspunsurile verbală
găsite.
fiinţă - ________________

ştiinţă - _______________

miime - _______________
scriitor - _______________
OA2
înştiinţare - ____________

traseu - ___________ observare


sistematic
cooperant - ____________
a
Ciorchinele: Conversaţia
Elevii vor lucra pe echipe de câte 2
OC3 elevi. Cerința va fi :” Îmbinaţi silabele
pentru a obţine cuvinte care conţin Flip-chart
vocale duble”. Cuvintele găsite vor fi
notate în ciorchine. - Notează în caiete
 i, ca, fi ------------------------ cuvintele găsite.
 le, i, mu, chi…………………
 e, a, le ------------------------- apreciere
 fi, că, ind ………………….. verbală
 ze, mu, e -----------------------
 pe, co, rant, o,………………
 de, e, i …………………. Pe grupe
 e, tur, ne …………………….
 pe, o, co, răm
Elevii sunt solicitați sa rezolve, pe Elevii rezolva sarcinile Conversaţia Fişe de Frontal observare
OC4 echipe, fisa de lucru. Cerința este de a propuse. lucru sistematic
OA1 transforma după model cuvintele date. a

Transformă cuvintele după model :

a) câmpie – câmpii – câmpiile


Elevii rezolva sarcinile
poezie – propuse. Exerciţiul

jucărie –

hârtie – Flip-chart
apreciere
b) explicat – neexplicat Conversaţia verbală
educat –
OA2 echipat –
OM
2 erodat –

c) fiu – fii-fiii
-fiu-fii-fiii
-copil….
-zglobiu….
6. Obţinerea OA2 Fișa elevilor isteți.
performanţei 10 OM Conversaţia individual observare
min. 2 Rezolvă cerințele. Exerciţiul fișa de lucru sistematic
a

8. Asigurarea 1 min Ca temă pentru acasă elevii vor avea de


retenţiei şi a rezolvat ex 1 și 3, pag 56 din manual. Elevii noteaza tema Conversatia Caiete
transferului pentru acasa. Frontal

9. Încheierea 2 min. - Se fac aprecieri pozitive individuale şi - Primesc aprecierile Aprecieri


lecţiei colective. învăţătorului Conversaţia Frontal pozitive
DATA: 18.05.2018
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Cristea Adriana
CLASA: a III-a
ARIACURRICULARĂ:Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEADEÎNVĂȚARE: Simfonia florilor
SUBIECTUL: Scrierea corectă a cuvintelor.care conțin vocale duble
TIPULLECȚIEI: Însușire de noi cunoștințe
DURATA: 50 min.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

a) cognitive
OC1: să despartă corect în silabe cuvintele date;
OC2: să alcătuiască propoziții corecte din punct de vedere grammatical utilizând cuvintele date;
OC3: să îmbine silabele pentru a forma cuvinte noi;
OC4: să descopere regula de transformare a cuvintelor și să continue șirul dat.

b) afective:
OA1: să participe cu interes la ora de limba si literatura romana prin activitatea de grup, frontală şi
individuală;
OA2: să coopereze în realizarea sarcinilor de grup;

c) psiho-motrice:
OM1: să aibă un comportament corespunzător activităţii desfăşurate;
OM2: să adopte o poziţie corectă la tablă şi în timpul scrisului;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Resurse procedurale
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual
b) Resurse materiale: caietele elevilor, tabla, instrumente de scris, fişe de lucru, fişe de evaluare, fişe cu
textul suport
c) Forme şi tehnici de evaluare: evaluare curentă, aprecierea răspunsurilor, aprecieri
asupra modului de lucru în echipă, aprecierea asupra modului de rezolvare a sarcinilor, evaluare scrisă

d) Resurse umane: 13 elevi


e) Resurse temporale: 50 min

BIBLIOGRAFIE:
 Programe şcolare pentru învățământul primar, cls. a III-a, Ministerul Educaţiei Naționale, Bucureşti,
2014
 ,,Aplicaţii ale metodelor de gândire critică în învăţământul primar.” Ed. Humanitas Educaţional,
 autor, Bratu Gabriela;
 Şerdean, Ioan: ,,Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar”, Corint, 2007.