Sunteți pe pagina 1din 7

PROF BREAZU IOANA

AN ȘCOLAR 2017-2018

CURRICULUM ADAPTAT
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA a VI-a- elevii cu C.E.S

1. ARGUMENT

Acest curriculum este adaptat elevilor cu cerinţe speciale, în vederea parcurgerii cât mai uşor a programei şcolare.
Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi moderne, activ-participative de predare-învăţare-
evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate acestor cazuri.
În acest scop, se pune accent pe implicaţiile chimiei în viaţa noastră.
Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul psiholog al şcolii, profesorul de sprijin şi integrarea cât mai bună a
elevilor în colectivul clasei pentru reuşita lor la finele clasei a VIII a în reţeaua şcolară ce include licee şi şcoli de arte şi meserii.

2. BENEFICIARI:

Elevii de clasa a VI-a , cu CES

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare

2.

3. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi
dialogată

4. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

5. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri
diverse

6.
VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin
nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi
îmbogăţirea orizontului cultural
 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare

1.1 distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral, stabilind legături
sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse
1.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată

2.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ, descriptiv, informativ)
2.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie, de antonimie, de omonimie în organizarea mesajului oral
2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

3.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit


3.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică
într-un text liric
3.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

4.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse


4.2 utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele
de îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată
4.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând correct semnele ortografice şi de
punctuaţie
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar

PLANIFICARE ANUALĂ
DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA a VI-a
Curriculum adaptat
Semestrul Unitatea de învăţare Săptămâna Observaţii

I Recapitulare iniţială I

I Cartea – obiect cultural II - VI

I Opera epică VII - X

I Structura operei epice X - XIV

I Opera lirică XV - XVIII

II Reportajul literar XIX - XX

II Portretul XX-XXIII

II Opera epică în versuri. Fabula XXIV-XXVI

II Opera epică. Schiţa XXVI-XXVIII

II Opera epică. Povestirea XXVIII-XXXI

II Pastelul XXXI - XXXIV


XXXIV-XXXV
II Creaţii populare
XXXVI
II Recapitulare finală

TOTAL XXXVI

MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a

. STRATEGII DIDACTICE

6.1. METODELE pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de
învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru.
-metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală;
-metode de învăţare: studiul cu manualul, culegerea de probleme, studiul individual, exerciţiul;
-metode de predare-învăţare: experimentul, , programul AeL, explicaţia, învăţământul diferenţiat;
metode active: jocul didactic, rebusul chimic, instruirea programată (lecţii în programul Power Point), metoda Sinelg, diagrama Venn, etc
-metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive, metoda ,,Concurs”.

MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a procesului de învăţământ pentru elevii cu CES, sunt considerate auxiliare
pedagogice şi se împart în materiale didactice şi mijloace tehnice (calculatorul).
MATERIALELE didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale sunt:
-materiale informativ–demonstrative: colecţii de minerale sau minereuri, modele moleculare, planşe, dischete, casete video, etc;
-materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor
-materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, lecţii în programul Ael.