Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA:
Școala
CLASA: a VI-a
PROFESOR:
OBIECTUL: Limba şi literatura română
TEMA LECȚIEI: Adverbul (actualizarea cunoștințelor)
TIPUL LECŢIEI: recapitulare

COMPETENŢE GENERALE:
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată și dialogată.
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în diverse tipuri de propoziții.
3.4 sesizarea organizării morfologice și sintactice a textelor citite (nonliterare și literare).

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


O1 - să realizeze distincția dintre părțile de vorbire flexibile și părțile de vorbire neflexibile;
O2 - să definească adverbul;
O3 – să identifice adverbele dintr-un text;
O4 - să identifice părţile de vorbire pe care le determină adverbul (termenii regenți);
O5 - să clasifice adverbele după alcătuire, înțeles/sens și origine;
O6 – să disocieze adverbul de adjectiv;
O7 – să ortografieze corect adverbele.

EVALUAREA: orală şi scrisă, observare sistematică;

1
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: expunerea, conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, schema la tablă;
b) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, manualul, tabla;
c) Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate individuală, activitate în perechi;
d) Resurse şi managementul timpului: - capacităţi normale de învăţare ale elevilor;
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul de învăţare: 50 minute.

BIBLIOGRAFIE:
- Limba română, manual pentru clasa a VI-a, Editura HumanitasEducational, Bucureşti, 2003 ;
- Nicolae Eftenie, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române,Editura Paralela 45, 2008.
- Mina-Maria Rusu, Geanina Cotoi, Carmen-Irina Hăilă, Exerciţii practice de limba română (consolidare), Editura Paralela 45, 2013.

SCENARIU DIDACTIC

Nr. Etapele lecţiei Conţinutul învăţării Strategia didactică Evaluare


crt
Timp

Metode şi
oper.

Mijloace Forma de
Ob.

procedee de învăţă- organizare


mânt
Moment Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a
organizatoric 1’ activităţii: notarea absențelor, asigurarea liniştii, Conversaţia Activitate
1 pregătirea materialului didactic. frontală

2. Verificarea temei O1 5 Se verifică tema pentru acasă şi cunoştinţele Conversaţia Caietul de Activitate Orală
scrise şi a elevilor privind părțile de vorbire. teme frontală
cunoştinţelor Elevii clasifică părțile de vorbire în:
însuşite anterior - flexibile (verbul, substantivul, pronumele,
adjectivul, numeralul) și
-neflexibile (adverbul, interjecția, conjuncția,
prepoziția). Se amintește faptul că, spre deosebire
de părțile de vorbire flexibile, părțile de vorbire
neflexibile nu își schimbă forma în cursul

2
comunicării.
3. EVOCAREA 5 Se creează o atmosferă care să trezească interesul Spargerea Jocul Activitate în Orală
Captarea atenției pentru tema lecţiei. gheţii didactic perechi
Captarea atenţiei se va realiza printr-un joc didactic (gândirea Tabla Activitate
frontală
(anexa 1). Elevii, grupați în perechi, aleg câte un activă)
bilețel pe care este subliniat un cuvânt. Ei trebuie să
Conversaţia
ordoneze bilețele pe trei categorii, în funcție de
sensul cuvântului subliniat:
- Cuvinte care exprimă caracteristica unei
acțiuni/stări/însușiri;
- Cuvinte care exprimă locul acțiunii;
- Cuvinte care exprimă timpul acțiunii;
Prin conversație, se stabilește valoarea morfologică
de adverb a cuvintelor subliniate.
4. REALIZAREA Profesorul îi anunţă pe elevi că pe parcursul acestei Expunerea Activitate
SENSULUI ore îşi vor actualiza, printr-o serie de exerciţii, frontală
Anunţarea temei 1 cunoştinţele pe care le deţin despre adverb, urmând
lecției şi a ca la sfârşitul orei să... (se anunţă obiectivele).
obiectivelor
urmărite
Conducerea 30 Profesorul scrie pe tablă titlul lecţiei și definiția Conversaţia Fişa de Activitate Observare
procesului de O2 adverbului. lucru frontală sistematică
actualizare și O3 Pe baza fișei de lucru (Anexa 2), elevii: Exerciţiul
recapitulare O4 - identifică adverbele și termenii regenți ai Tabla Activitate Evaluare
O5 adverbului; individuală orală
O6 - clasifică adverbele după alcătuire, după sens Învăţarea
și după origine; prin
- construiesc enunțuri cu adverbe provenite descoperire
din alte părți de vorbire;
- formează adverbe derivate; Problemati-
- fac deosebirea dintre adjectiv și adverb; zarea

3
- recunosc forma corectă a unor adverbe;
- alcătuiesc Schema
- enunțuri cu adverbe având funcția sintactică
de complement etc.

Pe parcursul lecției, profesorul completează schema


pe tablă.

5. REFLECŢIA 6 Scrie, pe caiet, începutul unui basm, prezentând Compune- Caietul Activitate Scrisă
situația inițială. Folosește adverbe pentru a preciza rea elevului individuală
unde și când se petrece acțiunea și pentru a arăta gramaticală
modul în care începe desfășurarea acțiunii.

6. CONCLUZII ŞI 2 Elevii primesc tema pentru acasă. Profesorul Manualul Activitate


APRECIERI formulează c frontală
oncluziile referitoare la desfăşurarea lecţiei şi face
aprecieri cu privire la modul în care elevii au
participat la lecţie.

S-ar putea să vă placă și