Sunteți pe pagina 1din 19

CURRICULUM ADAPTAT

CURRICULUM ADAPTAT
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA a VI-a

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

VALORI ŞI ATITUDINI

• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a
înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi
îmbogăţirea orizontului cultural
• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

COMPETENŢE SPECIFICE
CURRICULUM ADAPTAT

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare

1.1 distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral, stabilind legături
sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse
1.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată

2.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ, descriptiv, informativ)
2.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie, de antonimie, de omonimie în organizarea mesajului oral
2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

3.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit


3.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate
artistică într-un text liric
3.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

4.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse


4.2 utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele
de îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată
4.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând correct semnele ortografice şi de
punctuaţie
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar
CURRICULUM ADAPTAT

MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a


AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu, Valentina Jercea
EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ

PLANIFICARE ANUALĂ
DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA a VI-a

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE


DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
MANUAL: EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ
CLASA: a VI-a
CURRICULUM ADAPTAT
PROFESOR: MARIA APĂVĂLOAE
ŞCOALA GENERALĂ NR.1 BISTRIŢA

Curriculum adaptat
Semestrul Unitatea de învăţare Săptămâna Observaţii

I Recapitulare iniţială I

I Cartea – obiect cultural II - VI

I Opera epică VII - X


CURRICULUM ADAPTAT

I Structura operei epice X - XIV

I Opera lirică XV - XVIII

II Reportajul literar XIX - XX

II Portretul XX-XXIII

II Opera epică în versuri. Fabula XXIV-XXVI

II Opera epică. Schiţa XXVI-XXVIII

II Opera epică. Povestirea XXVIII-XXXI

II Pastelul XXXI - XXXIV


XXXIV-XXXV
II Creaţii populare
XXXVI
II Recapitulare finală

TOTAL XXXVI
CURRICULUM ADAPTAT

MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a


AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu, Valentina Jercea
EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL I– CLASA a VI-a
Curriculum adaptat
Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate Săptămâna Observaţii
crt.
1 Îndrumarea lecturii 2.2 selectarea elementelor de lexic Exerciţii recapitulative
suplimentare. adecvate situaţiei de comunicare I
Fonetică.Vocabular. 2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze
Morfologie şi sintaxă. corecte din punct de vedere
Test predictiv. gramatical
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze
corecte din punct de vedere
gramatical, folosind corect semnale
ortografice şi de punctuaţie
1.1 identificarea informaţiilor
esenţiale dintr-un mesaj oral, în
scopul înţelegerii sensului global al
acestuia
2. Cartea – obiect cultural 1.1 distingerea între informatiile - mesaje orale diverse;
La Medeleni, de I. esenţiale si cele de detaliu dintr-un - structura textului oral; II
Teodoreanu mesaj oral, stabilind legături sau - structura textului oral
Concepte operaţionale: titlu, diferenieri între informaţiile de tip narativ, descriptiv
autor, prefaţă, cuprins, postfaţă, receptate din surse diverse şi informativ;
notă, erată, tabel - structura fonematică a
bibliografic 1.2 sesizarea sensului unitătilor cuvântului;
text aux. Cărţile au suflet, de lexicale noi în functie de context - forme lexicale corecte/
N. Manolescu incorecte;
CURRICULUM ADAPTAT

2.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie, - sensurile si semnificatia


de antonimie, de omonimie în unor cuvinte în diferite
Comunicarea prin dialog organizarea mesajului oral contexte, II
- utilizarea, în contexte
Fonetică diverse, a achiziţiilor III- IV
lexicale noi;
Lexic - utilizarea adecvată, în IV - VI
contexte diverse, a unor
sinonime, antonime,
omonime;
3.3 sesizarea valorii expresive a - familii lexicale;
unităţilor lexicale în textele citite câmpuri lexico-semantice
- rolul sinonimiei, al
antonimiei într-un text
dat; sensurile cuvintelor
în contexte diferite;
expresivitatea formelor
arhaice si regionale;
4.2 utilizarea unui lexic diversificat, - mijloacele interne de
recurgând la categoriile semantice îmbogătire a
studiate si la mijloacele de vocabularului (derivarea,
îmbogătire a vocabularului, pentru compunerea, schimbarea
exprimarea nuantată valorii gramaticale);
- câmpuri lexico-
semantice;
- utilizarea sinonimelor, a
antonimelor si a
omonimelor adecvate în
contexte date;
- familia lexicală
(derivate, compuse,
cuvinte obtinute prin
conversiune);
CURRICULUM ADAPTAT
4.3 înlănţuirea corectă a frazelor în - utilizarea corectă a
textul redactat, utilizând corect semnelor de punctuatie si
semnele ortografice si de punctuatie a semnelor ortografice;
- ortografierea
diftongilor, a triftongilor
si a vocalelor în hiat;
regulile de despărtire în
silabe

3. Opera epică 1.2 sesizarea sensului unităţilor - forme lexicale corecte/


Amintiri din copilărie, de lexicale noi în funcţie de incorecte; VII
Ion Creangă contex - arhaisme şi regionalisme;
Concepte operaţionale: rolul lor în textele studiate;
autor, narator, 2.1 înlănţuirea clară şi corectă - ordonarea ideilor în
personaj, naraţiune la a ideilor într-un monolog comunicare (actualizare):
pers. a III-a şi la (narativ, descriptiv, realizarea orală a unui plan
pers. I, operă epică informativ) simplu şi dezvoltarea acestuia
prin adăugarea ideilor
secundare;
- rezumarea orală a unui text
dat;
Verbul 2.3 utilizarea categoriilor - folosirea corectă, într-un
gramaticale învăţate, în diverse context dat, a categoriilor
tipuri de propoziţii gramaticale specifice părţilor VIII
de vorbire învăţate (actualizare
şi conţinuturi noi): verbul;
funcţii sintactice; VIII -X
- pronunţarea fluentă a unor
secvenţe semnificative ale
mesajului oral, reglarea
tonului, a intonaţiei, în funcîie
de starea de spirit ( bucurie,
surpriză, supărare);
3.1 diferenţierea elementelor - identificarea problemei
CURRICULUM ADAPTAT
de ansamblu de cele de detaliu principale abordate într-un text
în cadrul textului citit literar ( într-o naraîiune:
acţiunea, participaţii la acîiune,
timpul şi spaţiul în care se
petrec evenimentele);
- subiectul operei literare;
3.2 identificarea modurilor de - texte literare epice;
expunere într-un text epic - caracteristicile operelor
epice: naraţiunea la persoana a
III-a şi la persoana I, subiectul
operei literare, timpul şi
spaţiul, autor, narator,
personaj; dialogul ca mijloc de
caracterizare a personajului;
4.4 alcătuirea rezumatului unui - identificarea şi ordonarea
text literar secvenţelor narative dintr-un
text dat, în vederea rezumării
acestuia; alcătuirea planului de
idei; transformarea textului
dialogat în text narativ;
- rezumarea textelor narative
(pregătire, redactare,
verificare)

4. Structura operei epice 2.3 utilizarea categoriilor - folosirea corectă, într-un


Sobieski şi românii, de gramaticale învăţate, în diverse context dat, a categoriilor X - XI
C. Negruzzi tipuri de propoziţii gramaticale specifice părţilor
Concepte operaţionale: de vorbire învăţate (actualizare
subiectul operei literare, şi conţinuturi noi):
momentele subiectului, 3.1 diferenţierea elementelor substantivul; funcţii sintactice;
timp şi spaţiu în de ansamblu de cele de detaliu - identificarea problemei
naraţiune în cadrul textului citit principale abordate într-un text
literar ( într-o naraţiune:
Relatarea acţiunea, participanţii la XI
CURRICULUM ADAPTAT
acţiune, timpul şi spaţiul în
Scrisoarea care se petrec evenimentele); XI
- subiectul operei literare,
Substantivul momentele subiectului, timpul
3.2 identificarea modurilor de şi spaţiul în naraţiune; XI - XIV
Lucrare scrisă la limba şi expunere într-un text epic - texte literare epice;
literatura română pe sem.I - caracteristicile operelor
epice: naraţiunea la persoana a XII - XIII
III-a şi la persoana I, subiectul
operei literare, momentele
subiectului, timpul şi spaţiul în
naraţiune, autor, narator,
personaj; rolul dialogului şi al
3.3 sesizarea valorii expresive descrierii într-o naraţiune;
a unităţilor lexicale în textele dialogul ca mijloc de
citite caracterizare a personajelor;
- explicarea unor expresii şi a
unor cuvinte noi identificate
într-un text citit, în context sau
cu ajutorul dicţionarelor;
4.1 redactarea textelor cu - redactarea unor scrisori;
destinaţii diverse - relatarea unor fapte/
4.4 alcătuirea rezumatului unui întâmplări;
text literar - identificarea şi ordonarea
secvenţelor narative dintr-un
text dat, în vederea rezumării
acestuia; alcătuirea planului de
idei; transformarea textului
dialogat în text narativ;
- rezumarea textelor narative
(pregătire, redactare,
verificare)

5. Opera lirică 2.3 utilizarea categoriilor - folosirea corectă, într-un


CURRICULUM ADAPTAT
O, rămâi…, de M. Eminescu gramaticale învăţate, în diverse context dat, a categoriilor XV
Concepte operaţionale: tipuri de propoziţii gramaticale specifice părţilor
opera lirică, eul liric, de vorbire învăţate (actualizare
elemente de şi conţinuturi noi): pronumele;
versificaţie (rima şi 3.1 diferenţierea elementelor funcţii sintactice;
măsura) de ansamblu de cele de detaliu - identificarea problemei
text aux. Povestea codrului, în cadrul textului citit principale abordate într-un text
de literar (într-o descriere:
M. elementele şi trăsăturile
Eminescu obiectelor descrise); XVI - XVIII
3.2 identificarea procedeelor - rolul figurilor de stil învăţate
Pronumele de expresivitate artistică într- în diferite texte literare, XVIII
un text liric populare sau culte
Moduri de expunere ( personificare, comparaţie,
enumeraţie, repetiţie, epitet,
antiteza); tipuri de rimă
( monorima, rima
împerecheată, rima încrucişată,
rima îmbrăţişată şi măsura
versurilor;
3.3 sesizarea valorii expresive -diferenţierea între o operă
a unităţilor lexicale în textele epică şi o operă lirică;
citite - explicarea unor expresii şi a
unor cuvinte noi identificate
într-un text citit, în context sau
cu ajutorul dicţionarelor;
4.3 înlănţuirea corectă a - utilizarea corectă a semnelor
frazelor în textul redactat, de punctuaţie ( punctul,
utilizând corect semnele virgula, punctul şi virgula,
ortografice şi de punctuaţie linia de dialog, linia de pauză )
şi a semnelor ortografice
( cratima, punctul );
CURRICULUM ADAPTAT

MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a


AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu, Valentina Jercea
EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL al II-lea – CLASA a VI-a
Curriculum adaptat
Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate Săptămâna Observaţii
crt.
1. Reportajul literar 2.3 utilizarea categoriilor - folosirea corectă, într-un context
Amintiri dintr-o călătorie, gramaticale învăţate, în dat, a categoriilor gramaticale XIX
de C. diverse tipuri de propoziţii specifice părţilor de vorbire învăţate
Hogaş (actualizare şi conţinuturi noi):
Concepte operaţionale: numeralul; funcţii sintactice;
descrierea, epitetul, 3.1 diferenţierea elementelor - identificarea problemei principale
text aux. Veneam la vale, de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o
de G. Bogza detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile
obiectelor descrise); XIX - XX
Numeralul
3.3 sesizarea valorii - explicarea unor expresii şi a unor
expresive a unităţilor lexicale cuvinte noi identificate într-un text
în textele citite citit, în context sau cu ajutorul
dicţionarelor;
4.1 redactarea textelor cu - descrierea de tip tablou şi de tip
destinaţii diverse portret;
4.2 utilizarea unui lexic - utilizarea sinonimelor, a
diversificat, recurgând la antonimelor şi a omonimelor
categoriile semantice studiate adecvate în contexte date;
şi la mijloacele de îmbogăţire - familia lexicală (derivate,
a vocabularului, pentru compuse, cuvinte obţinute prin
exprimarea nuanţată conversiune);
4.3 înlănţuirea corectă a - utilizarea corectă a semnelor de
CURRICULUM ADAPTAT
frazelor în textul redactat, punctuaţie ( punctul, virgula, punctul
utilizând corect semnele şi virgula, linia de dialog, linia de
ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice
( cratima, punctul );

2. Portretul 1.2 sesizarea sensului - arhaisme şi regionalisme; rolul lor


Portretul lui Ştefan cel unităţilor lexicale noi în în textele studiate; XX - XXI
Mare funcţie de context - rezumarea orală a unui text dat;
Concepte operaţionale: 2.2 utilizarea relaţiilor de - sensurile şi semnificaţia unor
portretul, antiteza sinonimie, de antonimie în cuvinte în diferite contexte;
organizarea mesajului oral
Semnele de punctuaţie, 2.3 utilizarea categoriilor - folosirea corectă, într-un context XXI
semnele ortografice gramaticale învăţate, în dat, a categoriilor gramaticale
diverse tipuri de propoziţii specifice părţilor de vorbire învăţate XXI - XXII
Adjectivul (actualizare şi conţinuturi noi):
adjectivul, adverbul XXII -
Adverbul 3.1 diferenţierea elementelor - identificarea problemei principale XXIII
de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o
detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile
obiectelor descrise);
4.1 redactarea textelor cu - descrierea de tip tablou şi de tip
destinaţii diverse portret;
4.2 utilizarea unui lexic - utilizarea sinonimelor, a
diversificat, recurgând la antonimelor şi a omonimelor
categoriile semantice studiate adecvate în contexte date;
şi la mijloacele de îmbogăţire
a vocabularului, pentru
exprimarea nuanţată
4.3 înlănţuirea corectă a - utilizarea corectă a semnelor de
frazelor în textul redactat, punctuaţie ( punctul, virgula, punctul
utilizând corect semnele şi virgula, linia de dialog, linia de
ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice
( cratima, punctul );
CURRICULUM ADAPTAT
3. Opera epică în versuri. 1.2 sesizarea sensului - sensurile şi semnificaţia unor
Fabula unităţilor lexicale noi în cuvinte în diferite contexte,
Bivolul şi coţofana, de funcţie de context XXIV
G. 2.1 înlănţuirea clară şi - utilizarea, în contexte diverse, a
Topârceanu corectă a ideilor într-un achiziţiilor lexicale noi;
Concepte operaţionale: monolog (narativ, descriptiv,
fabula (povestirea informativ)
şi morala), 2.2 utilizarea relaţiilor de - utilizarea adecvată, în contexte
personificarea sinonimie, de antonimie, de diverse, a unor sinonime, antonime,
omonimie în organizarea omonime; XXIV -
Prepoziţia mesajului oral - familii lexicale; câmpuri lexico- XXV
semantice
Conjuncţia 2.3 utilizarea categoriilor - folosirea corectă, într-un context XXV
gramaticale învăţate, în dat, a categoriilor gramaticale
Interjecţia diverse tipuri de propoziţii specifice părţilor de vorbire învăţate XXV -
(actualizare şi conţinuturi noi): XXVI
prepoziţia, conjuncţia, interjecţia;
3.1 diferenţierea elementelor - identificarea problemei principale
de ansamblu de cele de abordate într-un text literar ( într-o
detaliu în cadrul textului citit naraţiune: acţiunea, participanţii la
acţiune, timpul şi spaţiul în care se
petrec evenimentele);
3.2 identificarea modurilor - texte literare epice;
de expunere într-un text epic - caracteristicile operelor epice ( în
versuri sau în proză): naraţiunea la
persoana a III-a şi la persoana I,
subiectul operei literare, momentele
subiectului, timpul şi spaţiul în
naraţiune, autor, narator, personaj;
rolul dialogului şi al descrierii într-o
naraţiune; dialogul ca mijloc de
caracterizare a personajelor;
- rolul figurilor de stil învăţate în
diferite texte literare ( personificare,
CURRICULUM ADAPTAT
comparaţie, enumeraţie, repetiţie,
epitet, antiteza);
- diferenţierea între o operă epică şi
o operă lirică;
- trăsături ale speciei literare: fabula;
4.1 redactarea textelor cu - motivarea unei opinii, pornind de
destinaţii diverse la diverse teme, discutate în clasă, de
la textele studiate sau fapte/
persoane din realitate;
4.3 înlănţuirea corectă a - utilizarea corectă a semnelor de
frazelor în textul redactat, punctuaţie ( punctul, virgula, punctul
utilizând corect semnele şi virgula, linia de dialog, linia de
ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice
( cratima, punctul );
4.4 alcătuirea rezumatului - identificarea şi ordonarea
unui text literar secvenţelor narative dintr-un text
dat, în vederea rezumării acestuia;
transformarea textului dialogat în
text narativ;
- rezumarea textelor narative
(pregătire, redactare, verificare)

4. Opera epică. Schiţa


D-l Goe, de I.L. 2.1 înlănţuirea clară şi - ordonarea ideilor în comunicare XXVI -
Caragiale corectă a ideilor într-un (actualizare): realizarea orală a unui XXVII
Concepte operaţionale: monolog (narativ, descriptiv, plan simplu şi dezvoltarea acestuia
schiţa informativ) prin adăugarea ideilor secundare;
- rezumarea orală a unui text dat;
Vorbirea directă, vorbirea 2.3 utilizarea categoriilor - alcătuirea corectă a propoziţiilor XXVII
indirectă gramaticale învăţate, în simple şi dezvoltate;
diverse tipuri de propoziţii - părţi de propoziţie: predicatul
Sintaxa propoziţiei ( verbal şi nominal; XXVII
3.1 diferenţierea elementelor - identificarea problemei principale
CURRICULUM ADAPTAT
Predicatul de ansamblu de cele de abordate într-un text literar ( într-o XXVIII
detaliu în cadrul textului citit naraţiune: acţiunea, participanţii la
acţiune, timpul şi spaţiul în care se
petrec evenimentele);
3.2 identificarea modurilor - caracteristicile operelor epice:
de expunere într-un text epic naraţiunea la persoana a III-a şi la
persoana I, subiectul operei literare,
momentele subiectului, timpul şi
spaţiul în naraţiune, autor, narator,
personaj; rolul dialogului şi al
descrierii într-o naraţiune; dialogul
ca mijloc de caracterizare a
personajelor;
- trăsături ale speciei literare: schiţa
- felul propoziţiilor;
4.3 înlănţuirea corectă a - utilizarea corectă a semnelor de
frazelor în textul redactat, punctuaţie ( punctul, virgula, punctul
utilizând corect semnele şi virgula, linia de dialog, linia de
ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice
( cratima, punctul );
- aplicarea topicii normale în
propoziţie;
4.4 alcătuirea rezumatului - identificarea şi ordonarea
unui text literar secvenţelor narative dintr-un text
dat, în vederea rezumării acestuia;
transformarea textului dialogat în
text narativ;
- rezumarea textelor narative
(pregătire, redactare, verificare)

5. Opera epică. Povestirea 1.2 sesizarea sensului - receptarea auditivă a cuvintelor noi
Budulea Taichii, de unităţilor lexicale noi în în textele literare; serii sinonimice şi XXVIII -
I. Slavici funcţie de context antonimice; stabilirea sensului unui XXIX
Concepte operaţionale: cuvânt necunoscut prin apel la
CURRICULUM ADAPTAT
povestirea context;
(claritatea povestirii, - arhaisme şi regionalisme; rolul lor
păstrarea timpului- în textele literare;
prezent sau trecut- , - rezumarea orală a unui text dat;
stabilirea persoanei
la care se face 2.3 utilizarea categoriilor - alcătuirea corectă a propoziţiilor
relatarea, alegerea gramaticale învăţate, în simple şi dezvoltate;
personajelor cu rol diverse tipuri de propoziţii
important, - părţi de propoziţie: subiectul
respectarea ordinii ( exprimat şi neexprimat), acordul
faptelor) predicatului cu subiectul;
3.1 diferenţierea elementelor - identificarea problemei principale
Subiectul de ansamblu de cele de abordate într-un text literar ( într-o
detaliu în cadrul textului citit naraţiune: acţiunea, participanţii la XXIX -
Lucrare scrisă la limba şi acţiune, timpul şi spa’iul în care se XXX
literatura română pe sem. petrec evenimentele);
al II-lea 3.2 identificarea modurilor - caracteristicile operelor epice:
de expunere într-un text epic naraţiunea la persoana a III-a şi la XXX -
persoana I, subiectul operei literare, XXXI
momentele subiectului, timpul şi
spaţiul în naraţiune, autor, narator,
personaj; rolul dialogului şi al
descrierii într-o naraţiune; descrierea
( portretul literar, tabloul); dialogul
ca mijloc de caracterizare a
personajelor;
4.4 alcătuirea rezumatului - rezumatul unui text citit; aprecieri
unui text literar personale referitoare la textele epice;
- relatarea unor fapte/ întâmplări;
- descrierea de tip portret;
- identificarea şi ordonarea
secvenţelor narative dintr-un text
dat, în vederea rezumării acestuia;
transformarea textului dialogat în
CURRICULUM ADAPTAT
text narativ;
- rezumarea textelor narative
(pregătire, redactare, verificare)

6. Pastelul 2.2 utilizarea relaţiilor de - utilizarea adecvată, în contexte


Mărţişor, de I. Pillat sinonimie, de antonimie, de diverse, a unor sinonime, antonime, XXXI
Concepte operaţionale: omonimie în organizarea omonime;
pastelul, operă lirică mesajului oral - familii lexicale; câmpuri lexico-
semantice;
Atributul 2.3 utilizarea categoriilor - alcătuirea corectă a propoziţiilor XXXII
gramaticale învăţate, în simple şi dezvoltate;
Complementul diverse tipuri de propoziţii - părţi de propoziţie: atributul XXXII -
( atributul adjectival, substantival, XXXIV
pronominal, adverbial ),
complementul ( complementele
circumstanţiale şi complementele
necircumstanţiale );
3.2 identificarea procedeelor - identificarea problemei principale
de expresivitate artistică într- abordate într-un text literar (într-o
un text liric descriere: elementele şi trăsăturile
obiectelor descrise);
3.3 sesizarea valorii - rolul figurilor de stil învăţate în
expresive a unităţilor lexicale diferite texte literare ( personificare,
în textele citite comparaţie, enumeraţie, repetiţie,
epitet, antiteza); tipuri de rimă şi
măsura versurilor;
- trăsături ale speciei literare:
pastelul
4.2 utilizarea unui lexic - rolul sinonimiei, al antonimiei şi al
diversificat, recurgând la omonimiei într-un text dat; sensurile
categoriile semantice studiate cuvintelor în contexte diferite;
şi la mijloacele de îmbogăţire - câmpuri lexico-semantice;
a vocabularului, pentru - felul propoziţiilor;
exprimarea nuanţată - părţi de propoziţie: atributul,
CURRICULUM ADAPTAT
complementul;
- utilizarea sinonimelor, a
antonimelor şi a omonimelor
adecvate în contexte date;
4.3 înlănţuirea corectă a - utilizarea corectă a semnelor de
frazelor în textul redactat, punctuaţie ( punctul, virgula, punctul
utilizând corect semnele şi virgula, linia de dialog, linia de
ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice
( cratima, punctul );
- aplicarea topicii normale în
propoziţie;

7. Creaţii populare 1.2 sesizarea sensului - receptarea auditivă a cuvintelor noi


Doina unităţilor lexicale noi în în textele literare; serii sinonimice şi XXXIV
Constantin Brâncovanu funcţie de context antonimice; stabilirea sensului unui
Concepte operaţionale: cuvânt necunoscut prin apel la
doina, creaţie lirică context;
populară, baladă - arhaisme şi regionalisme; rolul lor
populară, opera în textele studiate;
populară epică în 2.2 utilizarea relaţiilor de - utilizarea adecvată, în contexte
versuri sinonimie, de antonimie, de diverse, a unor sinonime, antonime,
omonimie în organizarea omonime;
Sintaxa frazei (felul mesajului oral - familii lexicale; câmpuri lexico-
propoziţilor, fraza, propoziţia semantice;
regentă, elementul regent) 2.3 utilizarea categoriilor - fraze construite prin coordonare şi XXXIV -
gramaticale învăţate, în subordonare; XXXV
Ştirea. Anunţul diverse tipuri de propoziţii - propoziţia regentă şi elementul
regent;
Recapitulare finală 3.2 identificarea procedeelor - rolul figurilor de stil învăţate în XXXV
de expresivitate artistică într- diferite texte literare ( personificare,
un text liric comparţie, enumeraţie, repetiţie, XXXV
epitet, antiteza); tipuri de rimă şi
măsura versurilor;
3.3 sesizarea valorii - trăsături ale speciei literare: doina;
CURRICULUM ADAPTAT
expresive a unităţilor lexicale
în textele citite
4.1 redactarea textelor cu - texte nonliterare: anunţul, ştirea;
destinaţii diverse modul de reflectare a realităţii în
textul nonliterar ( prin comparaţie cu
modul de reflectare a realităţii în
textul literar );
- redactarea unor scrisori şi anunţuri;
4.3 înlănţuirea corectă a - utilizarea corectă a semnelor de
frazelor în textul redactat, punctuaţie ( punctul, virgula, punctul
utilizând corect semnele şi virgula, linia de dialog, linia de
ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice
( cratima, punctul );
- aplicarea topicii normale în
propoziţie şi în frază;