CURRICULUM ADAPTAT

CURRICULUM ADAPTAT LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse VALORI ŞI ATITUDINI • Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural • Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

COMPETENŢE SPECIFICE

în diverse tipuri de propoziţii 3.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 2. descriptiv. informativ) 2. de antonimie. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1. recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.2 utilizarea unui lexic diversificat. Receptarea mesajului scris.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4. din texte literare şi nonliterare. pentru exprimarea nuanţată 4.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. în diferite contexte de realizare.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. de omonimie în organizarea mesajului oral 2.4.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 1.CURRICULUM ADAPTAT 1. cu scopuri diverse 4.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric 3.1 distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral. în scopuri diverse 3. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar . Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. utilizând correct semnele ortografice şi de punctuaţie 4.

VI VII .X Observaţii Cartea – obiect cultural Opera epică .1 BISTRIŢA Curriculum adaptat Semestrul I I I Recapitulare iniţială Unitatea de învăţare Săptămâna I II . Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE ANUALĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ MANUAL: EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ CLASA: a VI-a CURRICULUM ADAPTAT PROFESOR: MARIA APĂVĂLOAE ŞCOALA GENERALĂ NR.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.

XIV XV .CURRICULUM ADAPTAT I I II II II II II II II II Structura operei epice Opera lirică Reportajul literar Portretul Opera epică în versuri. Schiţa Opera epică.XVIII XIX .XXXIV XXXIV-XXXV .XX XX-XXIII XXIV-XXVI XXVI-XXVIII XXVIII-XXXI XXXI . Povestirea Pastelul Creaţii populare XXXVI Recapitulare finală TOTAL XXXVI X . Fabula Opera epică.

Manolescu incorecte. Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL I– CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr. folosind corect semnale ortografice şi de punctuaţie 1. 2. corecte din punct de vedere Test predictiv.forme lexicale corecte/ N. de lexicale noi în functie de context . postfaţă. prefaţă. Cartea – obiect cultural 1. esenţiale si cele de detaliu dintr-un . de I.structura textului oral. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia 2. descriptiv autor.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.2 selectarea elementelor de lexic Exerciţii recapitulative suplimentare.Vocabular.1 distingerea între informatiile . gramatical 4. Cărţile au suflet. 1 Îndrumarea lecturii 2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze Morfologie şi sintaxă. stabilind legături sau . text aux. tabel .structura fonematică a bibliografic 1.1 identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical. notă.2 sesizarea sensului unitătilor cuvântului. Săptămâna I Observaţii II . adecvate situaţiei de comunicare Fonetică. erată. receptate din surse diverse şi informativ. La Medeleni. Teodoreanu mesaj oral. cuprins. diferenieri între informaţiile de tip narativ.mesaje orale diverse.structura textului oral Concepte operaţionale: titlu.

rolul sinonimiei. Comunicarea prin dialog Fonetică Lexic II III. .VI 3. în contexte diverse. recurgând la categoriile semantice studiate si la mijloacele de îmbogătire a vocabularului. . în contexte diverse.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.IV IV . . câmpuri lexico-semantice .CURRICULUM ADAPTAT 2.familii lexicale. omonime.câmpuri lexicosemantice. a achiziţiilor lexicale noi. de omonimie în organizarea mesajului oral . compuse. .2 utilizarea unui lexic diversificat.mijloacele interne de îmbogătire a vocabularului (derivarea. cuvinte obtinute prin conversiune). a unor sinonime. a antonimelor si a omonimelor adecvate în contexte date. . . al antonimiei într-un text dat. de antonimie. antonime.familia lexicală (derivate. .utilizarea adecvată. compunerea. expresivitatea formelor arhaice si regionale.utilizarea.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4.utilizarea sinonimelor. pentru exprimarea nuantată . sensurile cuvintelor în contexte diferite.sensurile si semnificatia unor cuvinte în diferite contexte. schimbarea valorii gramaticale).

I. .1 înlănţuirea clară şi corectă .ordonarea ideilor în a ideilor într-un monolog comunicare (actualizare): (narativ. realizarea orală a unui plan informativ) simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare.rezumarea orală a unui text dat. personaj. Opera epică Amintiri din copilărie. .folosirea corectă.1 diferenţierea elementelor . de Ion Creangă Concepte operaţionale: autor. surpriză.pronunţarea fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral. reglarea tonului. a intonaţiei. într-un gramaticale învăţate. regulile de despărtire în silabe VII 3. în funcîie de starea de spirit ( bucurie.forme lexicale corecte/ lexicale noi în funcţie de incorecte. în diverse context dat. narator. operă epică Verbul 1. 2. contex .identificarea problemei VIII VIII -X . a triftongilor si a vocalelor în hiat.arhaisme şi regionalisme.utilizarea corectă a semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice. supărare).2 sesizarea sensului unităţilor . funcţii sintactice. 3. utilizând corect semnele ortografice si de punctuatie .ortografierea diftongilor. a categoriilor tipuri de propoziţii gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): verbul. rolul lor în textele studiate.CURRICULUM ADAPTAT 4. a III-a şi la pers. descriptiv.3 utilizarea categoriilor . 2. naraţiune la pers.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. .

redactare. participanţii la X . timpul şi spaţiul. subiectul operei literare.CURRICULUM ADAPTAT de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit principale abordate într-un text literar ( într-o naraîiune: acţiunea.folosirea corectă.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. . alcătuirea planului de idei. . de C. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). funcţii sintactice. momentele subiectului.rezumarea textelor narative (pregătire. .identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. . într-un context dat.subiectul operei literare. autor. în vederea rezumării acestuia. verificare) .XI 3. Structura operei epice Sobieski şi românii.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4. . a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): substantivul. participaţii la acîiune. narator. în diverse tipuri de propoziţii 3.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit XI . .identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.texte literare epice. timp şi spaţiu în naraţiune Relatarea 2. transformarea textului dialogat în text narativ. Negruzzi Concepte operaţionale: subiectul operei literare. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajului.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic 4. personaj.

2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic acţiune. în context sau cu ajutorul dicţionarelor. redactare.CURRICULUM ADAPTAT Scrisoarea Substantivul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem.texte literare epice. momentele subiectului. într-un XI XI .3 utilizarea categoriilor . .caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. . autor. .relatarea unor fapte/ întâmplări. narator. timpul şi spaţiul în naraţiune. .XIII 3. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. . . Opera lirică 2.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4. în vederea rezumării acestuia. transformarea textului dialogat în text narativ. personaj. . subiectul operei literare. momentele subiectului.folosirea corectă. alcătuirea planului de idei.XIV XII .4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5. verificare) .I 3.subiectul operei literare.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. timpul şi spaţiul în naraţiune. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor.rezumarea textelor narative (pregătire. .explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele).redactarea unor scrisori.

. Povestea codrului. punctul ). rima încrucişată.2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3. eul liric. Eminescu Pronumele Moduri de expunere gramaticale învăţate. virgula.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. antiteza). de M. XV XVI .identificarea problemei principale abordate într-un text literar (într-o descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). comparaţie. rima împerecheată. punctul şi virgula.explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit. rima îmbrăţişată şi măsura versurilor. de M.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. . funcţii sintactice. . enumeraţie. Eminescu Concepte operaţionale: opera lirică. în context sau cu ajutorul dicţionarelor. elemente de versificaţie (rima şi măsura) text aux. .CURRICULUM ADAPTAT O. linia de dialog. repetiţie. epitet. rămâi….utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. -diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie . a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): pronumele. în diverse tipuri de propoziţii 3. tipuri de rimă ( monorima. populare sau culte ( personificare.XVIII XVIII 3.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit context dat.

folosirea corectă.3 înlănţuirea corectă a . şi la mijloacele de îmbogăţire .familia lexicală (derivate.utilizarea corectă a semnelor de Săptămâna XIX Observaţii XIX . cuvinte obţinute prin exprimarea nuanţată conversiune). Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt. epitetul.2 utilizarea unui lexic . recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date. funcţii sintactice. Veneam la vale. a vocabularului. a diversificat.3 sesizarea valorii . într-un context Amintiri dintr-o călătorie. Numeralul 3. de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o de G. Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL al II-lea – CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr. 4.identificarea problemei principale text aux. Reportajul literar 2. gramaticale învăţate. pentru compuse. 1. 4.1 redactarea textelor cu . Bogza detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). diverse tipuri de propoziţii specifice părţilor de vorbire învăţate Hogaş (actualizare şi conţinuturi noi): Concepte operaţionale: numeralul. în dat.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu. 4. a categoriilor gramaticale de C. descrierea.1 diferenţierea elementelor .utilizarea sinonimelor.descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret.XX .3 utilizarea categoriilor . în context sau cu ajutorul dicţionarelor. 3.explicarea unor expresii şi a unor expresive a unităţilor lexicale cuvinte noi identificate într-un text în textele citite citit.

adverbul 3. de antonimie în organizarea mesajului oral 2.XXII XXII XXIII . linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. punctul ). linia de dialog. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. XX . .utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat.rezumarea orală a unui text dat. Portretul Portretul lui Ştefan cel Mare Concepte operaţionale: portretul. linia de dialog.utilizarea sinonimelor. semnele ortografice Adjectivul Adverbul 1. punctuaţie ( punctul. în diverse tipuri de propoziţii punctuaţie ( punctul. rolul lor în textele studiate.CURRICULUM ADAPTAT frazelor în textul redactat. 4. într-un context dat.2 utilizarea unui lexic .2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. virgula. punctul ). şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului. a diversificat. 4. punctul şi virgula. antiteza Semnele de punctuaţie.arhaisme şi regionalisme.1 redactarea textelor cu . .descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret. XXI XXI . virgula. . punctul utilizând corect semnele şi virgula.1 diferenţierea elementelor .sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte. recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date.3 înlănţuirea corectă a .3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 2. pentru exprimarea nuanţată 4.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.identificarea problemei principale de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): adjectivul.XXI .folosirea corectă.

.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. interjecţia. câmpuri lexicosemantice . . informativ) 2.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare. în diverse tipuri de propoziţii 3. .1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ.texte literare epice. omonime.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.caracteristicile operelor epice ( în versuri sau în proză): naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I.utilizarea adecvată. conjuncţia. . Topârceanu Concepte operaţionale: fabula (povestirea şi morala). timpul şi spaţiul în naraţiune. participanţii la acţiune. . autor.CURRICULUM ADAPTAT 3. personificarea Prepoziţia Conjuncţia Interjecţia 1. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. de G. subiectul operei literare. a unor sinonime. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. în contexte diverse. momentele subiectului. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): prepoziţia.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. narator.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. Fabula Bivolul şi coţofana. antonime. descriptiv. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). de omonimie în organizarea mesajului oral 2. XXIV XXV XXV XXV XXVI .utilizarea.sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte.folosirea corectă. într-un context dat. a achiziţiilor lexicale noi.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic .familii lexicale. XXIV . personaj. de antonimie. în contexte diverse. Opera epică în versuri. .

. .trăsături ale speciei literare: fabula.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat.motivarea unei opinii. informativ) 2.diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică. discutate în clasă. punctul ). Caragiale Concepte operaţionale: schiţa Vorbirea directă.CURRICULUM ADAPTAT comparaţie. . transformarea textului dialogat în text narativ.rezumarea textelor narative (pregătire. de la textele studiate sau fapte/ persoane din realitate.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4. vorbirea indirectă Sintaxa propoziţiei 2. repetiţie. de I. descriptiv. redactare. enumeraţie.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ.L. .părţi de propoziţie: predicatul ( verbal şi nominal. epitet. .1 diferenţierea elementelor .rezumarea orală a unui text dat. Schiţa D-l Goe. . .identificarea problemei principale XXVI XXVII XXVII XXVII . verificare) 4.ordonarea ideilor în comunicare (actualizare): realizarea orală a unui plan simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare. virgula. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. .alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. în vederea rezumării acestuia. antiteza). utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4. punctul şi virgula.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4. pornind de la diverse teme. Opera epică. în diverse tipuri de propoziţii 3. . linia de dialog.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. .

linia de dialog. stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la XXVIII 4.CURRICULUM ADAPTAT Predicatul de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context XXVIII XXIX .4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5. . .utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. momentele subiectului. serii sinonimice şi antonimice.trăsături ale speciei literare: schiţa . .rezumarea textelor narative (pregătire. punctul ). în vederea rezumării acestuia. timpul şi spaţiul în naraţiune. Opera epică. redactare. participanţii la acţiune. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. de I. personaj. .receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele).2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. narator. subiectul operei literare. . punctul şi virgula. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4.aplicarea topicii normale în propoziţie. Povestirea Budulea Taichii.felul propoziţiilor.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. transformarea textului dialogat în text narativ. .identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. verificare) . Slavici Concepte operaţionale: 1. autor.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. virgula.

personaj.rezumarea orală a unui text dat. autor. păstrarea timpuluiprezent sau trecut. în diverse tipuri de propoziţii . . aprecieri personale referitoare la textele epice. 2.alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. momentele subiectului. . .identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. . transformarea textului dialogat în 3. stabilirea persoanei la care se face relatarea. descrierea ( portretul literar. narator. rolul lor în textele literare. în vederea rezumării acestuia. tabloul). dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor.4 alcătuirea rezumatului unui text literar . . timpul şi spa’iul în care se petrec evenimentele). subiectul operei literare. al II-lea context.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic XXIX XXX XXX XXXI 4.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. alegerea personajelor cu rol important.rezumatul unui text citit. . . rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.CURRICULUM ADAPTAT povestirea (claritatea povestirii.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. participanţii la acţiune. .descrierea de tip portret. timpul şi spaţiul în naraţiune.. .arhaisme şi regionalisme.părţi de propoziţie: subiectul ( exprimat şi neexprimat).1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. acordul predicatului cu subiectul.relatarea unor fapte/ întâmplări. respectarea ordinii faptelor) Subiectul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem.

şi la mijloacele de îmbogăţire . redactare.rolul sinonimiei.identificarea problemei principale de expresivitate artistică într. enumeraţie. . .trăsături ale speciei literare: pastelul 4. repetiţie.2 identificarea procedeelor . sensurile categoriile semantice studiate cuvintelor în contexte diferite.câmpuri lexico-semantice. a vocabularului. în contexte diverse. în simple şi dezvoltate.3 sesizarea valorii .părţi de propoziţie: atributul. de omonimie în organizarea mesajului oral . operă lirică Atributul Complementul 2.CURRICULUM ADAPTAT text narativ. complementul ( complementele circumstanţiale şi complementele necircumstanţiale ).felul propoziţiilor. XXXI XXXII XXXII XXXIV .părţi de propoziţie: atributul ( atributul adjectival.utilizarea adecvată. diverse tipuri de propoziţii . pentru . 3. verificare) 6. pronominal. Pastelul Mărţişor.rezumarea textelor narative (pregătire. adverbial ). 3. omonime. antonime.2 utilizarea unui lexic . exprimarea nuanţată .rolul figurilor de stil învăţate în expresive a unităţilor lexicale diferite texte literare ( personificare. recurgând la omonimiei într-un text dat. Pillat Concepte operaţionale: pastelul. . substantival. tipuri de rimă şi măsura versurilor. a unor sinonime.alcătuirea corectă a propoziţiilor gramaticale învăţate. de antonimie. de I.abordate într-un text literar (într-o un text liric descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). antiteza).2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. câmpuri lexicosemantice. al antonimiei şi al diversificat.familii lexicale. în textele citite comparaţie. epitet. 2.3 utilizarea categoriilor .

linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. antiteza). virgula. propoziţia regentă. opera populară epică în versuri 1. serii sinonimice şi antonimice. Anunţul diverse tipuri de propoziţii Recapitulare finală 2. comparţie. . .utilizarea adecvată.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context Sintaxa frazei (felul propoziţilor.propoziţia regentă şi elementul regent. tipuri de rimă şi măsura versurilor. a antonimelor şi a omonimelor adecvate în contexte date. punctul ). .rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare. . câmpuri lexicosemantice. în contexte diverse. epitet.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul.2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3. fraza. XXXIV 4. punctul şi virgula. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 7. . de antonimie.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. repetiţie. baladă populară. a unor sinonime. .3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.fraze construite prin coordonare şi subordonare. rolul lor în textele studiate.aplicarea topicii normale în propoziţie. antonime. .CURRICULUM ADAPTAT complementul.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context. omonime. de omonimie în organizarea mesajului oral XXXIV XXXV XXXV XXXV 3. .trăsături ale speciei literare: doina.utilizarea sinonimelor. . . în Ştirea.receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare. linia de dialog. Creaţii populare Doina Constantin Brâncovanu Concepte operaţionale: doina. creaţie lirică populară.arhaisme şi regionalisme.3 sesizarea valorii . elementul regent) 2.familii lexicale. enumeraţie. .

3 înlănţuirea corectă a . .CURRICULUM ADAPTAT expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4.utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat. punctul utilizând corect semnele şi virgula. destinaţii diverse modul de reflectare a realităţii în textul nonliterar ( prin comparaţie cu modul de reflectare a realităţii în textul literar ). .aplicarea topicii normale în propoziţie şi în frază. ştirea. punctul ). punctuaţie ( punctul. virgula.1 redactarea textelor cu . linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. linia de dialog.redactarea unor scrisori şi anunţuri.texte nonliterare: anunţul. . 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful