CURRICULUM ADAPTAT

CURRICULUM ADAPTAT LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse VALORI ŞI ATITUDINI • Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural • Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

COMPETENŢE SPECIFICE

recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului. utilizând correct semnele ortografice şi de punctuaţie 4.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric 3.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. Receptarea mesajului scris. descriptiv.CURRICULUM ADAPTAT 1.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 2. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 1. pentru exprimarea nuanţată 4. în diverse tipuri de propoziţii 3. cu scopuri diverse 4.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. în scopuri diverse 3. din texte literare şi nonliterare. de antonimie. de omonimie în organizarea mesajului oral 2.1 distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. în diferite contexte de realizare. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar .2 utilizarea unui lexic diversificat.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4. informativ) 2.

1 BISTRIŢA Curriculum adaptat Semestrul I I I Recapitulare iniţială Unitatea de învăţare Săptămâna I II .CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu. Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE ANUALĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ MANUAL: EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ CLASA: a VI-a CURRICULUM ADAPTAT PROFESOR: MARIA APĂVĂLOAE ŞCOALA GENERALĂ NR.X Observaţii Cartea – obiect cultural Opera epică .VI VII .

XIV XV . Fabula Opera epică. Schiţa Opera epică.CURRICULUM ADAPTAT I I II II II II II II II II Structura operei epice Opera lirică Reportajul literar Portretul Opera epică în versuri.XXXIV XXXIV-XXXV . Povestirea Pastelul Creaţii populare XXXVI Recapitulare finală TOTAL XXXVI X .XX XX-XXIII XXIV-XXVI XXVI-XXVIII XXVIII-XXXI XXXI .XVIII XIX .

structura textului oral Concepte operaţionale: titlu. esenţiale si cele de detaliu dintr-un .3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze Morfologie şi sintaxă. adecvate situaţiei de comunicare Fonetică.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu. gramatical 4. erată.structura fonematică a bibliografic 1. Cărţile au suflet. Cartea – obiect cultural 1. Săptămâna I Observaţii II . Manolescu incorecte. corecte din punct de vedere Test predictiv. notă. de I.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical. tabel . de lexicale noi în functie de context . receptate din surse diverse şi informativ. diferenieri între informaţiile de tip narativ. Teodoreanu mesaj oral. postfaţă. text aux. prefaţă.2 selectarea elementelor de lexic Exerciţii recapitulative suplimentare. 2. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt.forme lexicale corecte/ N.Vocabular. stabilind legături sau . La Medeleni. descriptiv autor. folosind corect semnale ortografice şi de punctuaţie 1.structura textului oral.1 distingerea între informatiile . 1 Îndrumarea lecturii 2. cuprins. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia 2.2 sesizarea sensului unitătilor cuvântului.1 identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral. Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL I– CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr.mesaje orale diverse.

utilizarea adecvată. de antonimie. compunerea. de omonimie în organizarea mesajului oral .2 utilizarea unui lexic diversificat.sensurile si semnificatia unor cuvinte în diferite contexte. cuvinte obtinute prin conversiune). în contexte diverse. compuse. . câmpuri lexico-semantice . sensurile cuvintelor în contexte diferite. recurgând la categoriile semantice studiate si la mijloacele de îmbogătire a vocabularului. Comunicarea prin dialog Fonetică Lexic II III. .familia lexicală (derivate.VI 3.familii lexicale. al antonimiei într-un text dat. . . în contexte diverse.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. .CURRICULUM ADAPTAT 2.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. a achiziţiilor lexicale noi. expresivitatea formelor arhaice si regionale.IV IV . a antonimelor si a omonimelor adecvate în contexte date.rolul sinonimiei.mijloacele interne de îmbogătire a vocabularului (derivarea. .câmpuri lexicosemantice.utilizarea. omonime. schimbarea valorii gramaticale). . pentru exprimarea nuantată .utilizarea sinonimelor. a unor sinonime. antonime.

2 sesizarea sensului unităţilor .arhaisme şi regionalisme. 3. surpriză. . în diverse context dat. I.pronunţarea fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral.forme lexicale corecte/ lexicale noi în funcţie de incorecte. . a III-a şi la pers.identificarea problemei VIII VIII -X . operă epică Verbul 1. Opera epică Amintiri din copilărie.1 diferenţierea elementelor .CURRICULUM ADAPTAT 4. contex . realizarea orală a unui plan informativ) simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare. rolul lor în textele studiate. a intonaţiei.folosirea corectă. a triftongilor si a vocalelor în hiat. reglarea tonului. utilizând corect semnele ortografice si de punctuatie .ortografierea diftongilor. funcţii sintactice. supărare). a categoriilor tipuri de propoziţii gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): verbul.rezumarea orală a unui text dat.3 utilizarea categoriilor .3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. .1 înlănţuirea clară şi corectă . de Ion Creangă Concepte operaţionale: autor. descriptiv. naraţiune la pers. personaj. 2. 2. narator. în funcîie de starea de spirit ( bucurie. într-un gramaticale învăţate.utilizarea corectă a semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice. regulile de despărtire în silabe VII 3.ordonarea ideilor în a ideilor într-un monolog comunicare (actualizare): (narativ.

identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit XI .2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic 4. în vederea rezumării acestuia.rezumarea textelor narative (pregătire. . timpul şi spaţiul. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). . de C. participaţii la acîiune. . . funcţii sintactice. . subiectul operei literare.subiectul operei literare.XI 3. într-un context dat. momentele subiectului. .3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. redactare. Structura operei epice Sobieski şi românii.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea.CURRICULUM ADAPTAT de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit principale abordate într-un text literar ( într-o naraîiune: acţiunea. narator. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): substantivul. timp şi spaţiu în naraţiune Relatarea 2.folosirea corectă. autor. participanţii la X . personaj. verificare) . dialogul ca mijloc de caracterizare a personajului.texte literare epice. Negruzzi Concepte operaţionale: subiectul operei literare.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. în diverse tipuri de propoziţii 3. alcătuirea planului de idei. transformarea textului dialogat în text narativ.

rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat.rezumarea textelor narative (pregătire.redactarea unor scrisori. transformarea textului dialogat în text narativ. alcătuirea planului de idei.XIII 3. . în vederea rezumării acestuia. . redactare. momentele subiectului. timpul şi spaţiul în naraţiune.explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit.relatarea unor fapte/ întâmplări. .XIV XII .1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4. Opera lirică 2. momentele subiectului. . timpul şi spaţiul în naraţiune. subiectul operei literare. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. . narator. . în context sau cu ajutorul dicţionarelor. .folosirea corectă.CURRICULUM ADAPTAT Scrisoarea Substantivul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem. autor. personaj.I 3. într-un XI XI . .4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele).3 utilizarea categoriilor . verificare) .caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic acţiune.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4.subiectul operei literare.texte literare epice.

repetiţie.CURRICULUM ADAPTAT O. populare sau culte ( personificare. Povestea codrului. rima îmbrăţişată şi măsura versurilor. punctul ). tipuri de rimă ( monorima. -diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică.explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit. în context sau cu ajutorul dicţionarelor. rămâi….utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. comparaţie. Eminescu Pronumele Moduri de expunere gramaticale învăţate. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): pronumele. enumeraţie. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. punctul şi virgula.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. Eminescu Concepte operaţionale: opera lirică. în diverse tipuri de propoziţii 3.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare. virgula. de M. eul liric.identificarea problemei principale abordate într-un text literar (într-o descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). . XV XVI . elemente de versificaţie (rima şi măsura) text aux.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. linia de dialog.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit context dat. rima împerecheată. antiteza).XVIII XVIII 3. . de M.2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3. funcţii sintactice. . rima încrucişată. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie . . epitet.

recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date.utilizarea sinonimelor.folosirea corectă. pentru compuse.explicarea unor expresii şi a unor expresive a unităţilor lexicale cuvinte noi identificate într-un text în textele citite citit. Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL al II-lea – CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr. de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o de G.1 diferenţierea elementelor .3 înlănţuirea corectă a . 1. Reportajul literar 2. Bogza detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). gramaticale învăţate.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu. într-un context Amintiri dintr-o călătorie.descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret. a categoriilor gramaticale de C. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt.3 utilizarea categoriilor .identificarea problemei principale text aux.2 utilizarea unui lexic . epitetul.familia lexicală (derivate. Numeralul 3.XX . 4. diverse tipuri de propoziţii specifice părţilor de vorbire învăţate Hogaş (actualizare şi conţinuturi noi): Concepte operaţionale: numeralul. a diversificat.1 redactarea textelor cu . şi la mijloacele de îmbogăţire . în context sau cu ajutorul dicţionarelor. funcţii sintactice. descrierea.3 sesizarea valorii . în dat. a vocabularului.utilizarea corectă a semnelor de Săptămâna XIX Observaţii XIX . 4. Veneam la vale. 3. cuvinte obţinute prin exprimarea nuanţată conversiune). 4.

. 4. în diverse tipuri de propoziţii punctuaţie ( punctul. .identificarea problemei principale de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). pentru exprimarea nuanţată 4. a diversificat.XXI .1 diferenţierea elementelor . antiteza Semnele de punctuaţie.CURRICULUM ADAPTAT frazelor în textul redactat. punctuaţie ( punctul.descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret.3 înlănţuirea corectă a . şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului. adverbul 3. virgula. 4. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 2. punctul ).2 utilizarea unui lexic . XX . punctul utilizând corect semnele şi virgula.1 redactarea textelor cu .utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat. semnele ortografice Adjectivul Adverbul 1. linia de dialog.XXII XXII XXIII . . recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date.rezumarea orală a unui text dat. rolul lor în textele studiate. punctul ).arhaisme şi regionalisme. XXI XXI . într-un context dat.utilizarea sinonimelor.sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte. linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. punctul şi virgula. virgula.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.folosirea corectă.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. linia de dialog. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): adjectivul.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. Portretul Portretul lui Ştefan cel Mare Concepte operaţionale: portretul. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. de antonimie în organizarea mesajului oral 2.

momentele subiectului.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.familii lexicale. . timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). autor. XXIV XXV XXV XXV XXVI . dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. personaj. informativ) 2. . . într-un context dat. de G. participanţii la acţiune. timpul şi spaţiul în naraţiune. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): prepoziţia.sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte. .identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. de omonimie în organizarea mesajului oral 2.utilizarea adecvată.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. descriptiv. de antonimie. în contexte diverse. în contexte diverse. Fabula Bivolul şi coţofana. . a unor sinonime.CURRICULUM ADAPTAT 3.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.folosirea corectă.caracteristicile operelor epice ( în versuri sau în proză): naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. conjuncţia. câmpuri lexicosemantice . narator. interjecţia. XXIV .2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic . în diverse tipuri de propoziţii 3. personificarea Prepoziţia Conjuncţia Interjecţia 1. Opera epică în versuri. . Topârceanu Concepte operaţionale: fabula (povestirea şi morala). antonime.texte literare epice. subiectul operei literare. omonime.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare.utilizarea. a achiziţiilor lexicale noi.

repetiţie. Caragiale Concepte operaţionale: schiţa Vorbirea directă.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. . de I.ordonarea ideilor în comunicare (actualizare): realizarea orală a unui plan simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. . de la textele studiate sau fapte/ persoane din realitate.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4.părţi de propoziţie: predicatul ( verbal şi nominal. pornind de la diverse teme.rezumarea textelor narative (pregătire.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4. linia de dialog. .identificarea problemei principale XXVI XXVII XXVII XXVII . transformarea textului dialogat în text narativ. .3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. verificare) 4. informativ) 2. vorbirea indirectă Sintaxa propoziţiei 2.motivarea unei opinii. punctul şi virgula. .CURRICULUM ADAPTAT comparaţie. Schiţa D-l Goe.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. redactare. Opera epică.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. virgula. antiteza). . descriptiv.diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică. în diverse tipuri de propoziţii 3. . în vederea rezumării acestuia. enumeraţie. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4. punctul ).1 diferenţierea elementelor . . epitet. .rezumarea orală a unui text dat. discutate în clasă. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima.alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate.trăsături ale speciei literare: fabula.L. .

virgula.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context XXVIII XXIX .3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. transformarea textului dialogat în text narativ.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. Povestirea Budulea Taichii. stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la XXVIII 4.felul propoziţiilor. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. momentele subiectului. subiectul operei literare. punctul şi virgula. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. .trăsături ale speciei literare: schiţa . personaj.CURRICULUM ADAPTAT Predicatul de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. redactare.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5.aplicarea topicii normale în propoziţie. în vederea rezumării acestuia.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat.rezumarea textelor narative (pregătire. . participanţii la acţiune.receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. de I. . punctul ). utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. serii sinonimice şi antonimice. verificare) . timpul şi spaţiul în naraţiune. . Opera epică. autor. linia de dialog. . narator. Slavici Concepte operaţionale: 1. .

stabilirea persoanei la care se face relatarea. acordul predicatului cu subiectul. în diverse tipuri de propoziţii . rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. .2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic XXIX XXX XXX XXXI 4. păstrarea timpuluiprezent sau trecut. timpul şi spaţiul în naraţiune.rezumarea orală a unui text dat. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. în vederea rezumării acestuia.descrierea de tip portret. . timpul şi spa’iul în care se petrec evenimentele). subiectul operei literare. personaj.relatarea unor fapte/ întâmplări. transformarea textului dialogat în 3. respectarea ordinii faptelor) Subiectul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem. al II-lea context.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. momentele subiectului.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.părţi de propoziţie: subiectul ( exprimat şi neexprimat).caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. aprecieri personale referitoare la textele epice. alegerea personajelor cu rol important. autor.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. participanţii la acţiune.alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate.rezumatul unui text citit. . 2.arhaisme şi regionalisme. rolul lor în textele literare. . narator. ..CURRICULUM ADAPTAT povestirea (claritatea povestirii. tabloul). .identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. descrierea ( portretul literar. . . .4 alcătuirea rezumatului unui text literar .

antonime. în simple şi dezvoltate.felul propoziţiilor. .câmpuri lexico-semantice. operă lirică Atributul Complementul 2. substantival.rolul sinonimiei.abordate într-un text literar (într-o un text liric descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise).CURRICULUM ADAPTAT text narativ. al antonimiei şi al diversificat.părţi de propoziţie: atributul ( atributul adjectival.părţi de propoziţie: atributul. XXXI XXXII XXXII XXXIV . enumeraţie. în contexte diverse. pronominal. exprimarea nuanţată .3 sesizarea valorii . în textele citite comparaţie. 3. 2. repetiţie.rezumarea textelor narative (pregătire.rolul figurilor de stil învăţate în expresive a unităţilor lexicale diferite texte literare ( personificare. pentru .familii lexicale. verificare) 6.alcătuirea corectă a propoziţiilor gramaticale învăţate. de antonimie.trăsături ale speciei literare: pastelul 4. a unor sinonime.identificarea problemei principale de expresivitate artistică într. şi la mijloacele de îmbogăţire . redactare. Pastelul Mărţişor. complementul ( complementele circumstanţiale şi complementele necircumstanţiale ). câmpuri lexicosemantice. 3.2 identificarea procedeelor . a vocabularului.utilizarea adecvată.3 utilizarea categoriilor . omonime. recurgând la omonimiei într-un text dat. antiteza).2 utilizarea unui lexic . diverse tipuri de propoziţii . tipuri de rimă şi măsura versurilor. de omonimie în organizarea mesajului oral . de I. . sensurile categoriile semantice studiate cuvintelor în contexte diferite.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. . Pillat Concepte operaţionale: pastelul. adverbial ). epitet.

comparţie. antonime. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 7. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima.fraze construite prin coordonare şi subordonare. baladă populară. elementul regent) 2.aplicarea topicii normale în propoziţie. câmpuri lexicosemantice. Anunţul diverse tipuri de propoziţii Recapitulare finală 2. creaţie lirică populară. în contexte diverse. de omonimie în organizarea mesajului oral XXXIV XXXV XXXV XXXV 3. Creaţii populare Doina Constantin Brâncovanu Concepte operaţionale: doina. enumeraţie. .receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare. . . repetiţie. punctul ).2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. .3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. propoziţia regentă. serii sinonimice şi antonimice. . omonime. antiteza). . fraza. . opera populară epică în versuri 1. în Ştirea. stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context. de antonimie. . XXXIV 4.familii lexicale. linia de dialog.CURRICULUM ADAPTAT complementul. a unor sinonime.utilizarea adecvată.2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3.3 sesizarea valorii . epitet.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context Sintaxa frazei (felul propoziţilor. punctul şi virgula.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. tipuri de rimă şi măsura versurilor.trăsături ale speciei literare: doina.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. .arhaisme şi regionalisme. a antonimelor şi a omonimelor adecvate în contexte date. . .utilizarea sinonimelor. rolul lor în textele studiate.propoziţia regentă şi elementul regent. virgula.

1 redactarea textelor cu . punctul utilizând corect semnele şi virgula.3 înlănţuirea corectă a . linia de dialog.redactarea unor scrisori şi anunţuri. destinaţii diverse modul de reflectare a realităţii în textul nonliterar ( prin comparaţie cu modul de reflectare a realităţii în textul literar ).utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat.CURRICULUM ADAPTAT expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. punctuaţie ( punctul. punctul ).aplicarea topicii normale în propoziţie şi în frază. .texte nonliterare: anunţul. virgula. ştirea. 4. . . linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful