Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA: Liceul Tehnologic `` Simion Leonescu`` Luncaviţa


PROFESOR: Nadoleanu Adriana
DATA: 8.04.2019
CLASA: a VIII-a
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Test de evaluare sumativă
TIPUL LECŢIEI: de evaluare
DURATA: 50 minute
COMPETENŢE GENERALE:
4.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.
COMPETENŢE SPECIFICE:
2.3 respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi în fraze
3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale
învăţate, într- un text citit
4.1 exprimarea, în scris, a propriilor opinii şi atitudini
4.3 organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect
semnele ortografice şi de punctuaţie
4.5 folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
O 1 - să gasească un sinonim adecvat pentru cuvintele date;
O 2 - să construiască diferite enunţuri cu omonimia cuvântului;
O 3 – să precizeze rolul virgulei din secvenţa dată;
O 4 - să transcrie din text cuvinte/grupuri de cuvinte care fac referire la spaţiu;
O 5 - să transcrie trăsăturile morale ale lui Trică;
O 6 – să precizeze semnificaţia secvenţei date;
O 7 – să formuleze un enunţ conform cerinţei;
O 8 - să relateze o întâmplare.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: testul de evaluare .
Structura testului: testul de evaluare sumativă este alcătuit din itemi semiobiectivi, itemi
subiectivi şi este aplicat la clasa a VIII-a cu un număr efectiv de 19 de elevi, nivel mediu.

Note 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10
Obţinute 1,99 2,99 3,99 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99 9,99
Nr. elevi 3 4 3 3 3 1 4

Media : 6,54

Puncte tari:
-Cunoaştelea elementelor de fonetică ,vocabular şi semantică;
-Identificarea trăsăturilor fizice şi morale ale personajelor prezente în textul literar;
-Formularea corectă a ideilor principale din text.
Puncte slabe:
-Dificultăţi de exprimare corectă şi adecvată tipului de text pe care trebuie să-l redacteze;
-Însuşirea mai puţin temeinică a structurii şi a tehnicii de redactare a unei compuneri narative;
-Dificultăţi în integrarea adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere.

Masuri ameliorative:
-Rezolvarea în clasă a testului;
-Exerciţii de construire a unor naraţiuni simple;
-Exerciţii de redactare a unor texte narative , descriptive şi dialogate,exerciţiii de scriere
imaginativă.
TEST LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a VIII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Citește următorul text :

Într-o frumoasă zi de primăvară dl învățător Blăguță a venit mai târziu decât de obicei la școală. […]
Și era lucru știut că, în lipsa dlui Blăguță, Costi Balcovici e acela care pune mâna pe nuia, ca să ție
buna-rânduială — nu poate pentru c-ar fi fost cel mai mare dintre școlari, dar învăța bine și era
băiatul turtelarului din Radna.
Una e însă Blăguță și alta Costi, deși era băiat de turtelar. În fața dlui Blăguță, Trică stătea smirnă,
iar cu Costi se bătuse adeseori în piață, în zilele cele bune, când nu era singur, ci săreau amândoi, cu
Sida, în capul lui, și rar scăpa Costi cu fața curată, fiindcă Sida avea gheare ca pisica și ar fi sărit și
în foc pentru frățiorul ei.
Tocmai de aceea, poate, Costi era foarte aspru față cu Trică, pe care îl știa acum singur.
— Trică, strigă el răstit, stai frumos! Trică se ridică îndrăzneț în picioare: i se făcuse o nedreptate.
—Șezi! strigă Costi.
— Dacă vreau șed; dacă vreau stau, răspunse Trică. Cine ești tu ca să-mi poruncești mie?!
— Afară! strigă el dăscălește, în genunchi! și, rostind porunca, se și duse ca să-l apuce pe Trică.
Trică, cu vreo trei ani mai mic decât Costi, nu se simțea destoinic să ție piept cu acesta: cu cât
mai mic era însă omul, cu atât mai mare îi era hotărârea, și el știa să muște, să zgârie și să dea cu
picioarele, ceea ce pe Costi îl umplea cu atât mai vârtos de mânie […] . Astfel învingerea nu putea să
fie decât a lui Trică: bătaie, ce-i drept, a mâncat, părul i s-a cam rărit, gâtul îi era zgâriat, dar din
bancă tot n-a ieșit și în genunchi nu l-a pus decât dl Blăguță, care ținea ca autoritatea lui Costi să
rămână întreagă.
Ieșind din școală, Trică a luat-o, ca de obicei, drept spre pod, unde mumă-sa aduna creițarii *
și își vindea mărfurile. Cât s-a bătut cu Costi și cât a stat în genunchi, o singură lacrimă nu i se ivise
în ochi, abia acum, după ce se văzu singur, începu să șteargă din când în când câte o lacrimă. […]
„O să-l spui eu mamei, își zise băiatul, și o să treacă el pe la pod!” Când însă vorba era s-o
facă, el n-o putea. Degeaba i-ar fi spus: o făcea numai să se plângă, ca alte dăți, că e văduvă și că
toți își bat joc de copiii ei, fiindcă n-au tată, ca să-i ocrotească.

creițar * = monedă de argint, care a circulat în Transilvania până la sfârșitul secolului al XIX-lea

( Mara, Ioan Slavici )

A. Scrie răspunsul corect pentru fiecare dintre cerințele de mai jos :


1. Propune câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: destoinic, să
ocrotească. 8 puncte
2.Construieşte un enunţ cu omonimia cuvântului mâna, din text. 8 puncte
3. Explică rolul virgulei din structura: dacă vreau stau, răspunse Trică . 8 puncte
4. Transcrie, din text, două cuvinte/grupuri de cuvinte care se referă la spațiul acțiunii. 8 puncte
5. Scrie două trăsături morale ale lui Trică, așa cum reiese din fragmentul citat. 8 puncte
6. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificația următoarei secvențe : „O să-l spui eu mamei, își zise
băiatul, și o să treacă el pe la pod!” Când însă vorba era s-o facă, el n-o putea. Degeaba i-ar fi spus:
o făcea numai să se plângă, ca alte dăți, că e văduvă și că toți își bat joc de copiii ei, fiindcă n-au
tată, ca să-i ocrotească. 8 puncte
7.Explică,intr-un enunț, de ce Trică nu i-a ținut piept lui Costi. 8 puncte

B. Redactează o compunere, de 150-300 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare petrecută în


sala de lectură a unei biblioteci. 20 puncte
În compunerea ta ,trebuie:
- să relatezi o întâmplare ,respectând succesiunea logică a faptelor;
- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
- să respecţi structura specifică de compunere cerut;
- să ai obligatoriu numărul de cuvinte precizat.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE


TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. SE ACORDĂ 10 PUNCTE DIN OFICIU.
A. 56 p
1.destoinic=capabil, vrednic;
să ocrotească=să protejeze, să îngrijească.
2. mâna- conducea
3. Virgula este semnul de punctuație care, în secvența dată, separă vorbirea directă de cea
indirectă.
4. ,,la școală”; ,,spre pod”; ,,în piață”.
5.Trică era un copil orgolios, ce răspundea autoritar atunci când i se făcea vreo nedreptate
,,Dacă vreau șed, dacă vreau stau”. De asemenea, dă dovadă de îndrăzneală specific vârstei în
limbajul folosit, voind să pară independent. Față de mama sa, băiatuladoptă un comportament
înduioșător, dovedind iubire și apreciere, deoarece nu voia să o întristeze din cauza
problemelor sale: o făcea numai să plângă, că e văduvă.
6. Secvența citată evidențiază respectul și iubirea lui Trică față de mama sa, pe care nu voia să
o vadă suferind, deoarece era văduvă, iar copiii ei erau mereu amenințați. Monologul
băiatului sintetizează perfect sentimentele lui, transmise indirect, respective indignarea
acestuia, care se transformă în vinovăție, din cauză că fericirea mamei sale era mai importantă
decât problemele sale școlare ,,o făcea numai să plângă, că e văduvă și că toți își bat joc de
copiii ei ”.
7. Trică nu i-a putut ține piept lui Costi, deoarece era mai mic decât acesta.

B. 20puncte
-prezentarea întâmplării respectând succesiuunea logică a faptelor 5p;
-indicarea a doua elemente ale contextului spaţio-temporal 5p;
-utilizarea unei structuri adecvate tipului de text și cerinței formulate: claritatea și coerența
ideilor, echilibru între componente, dispunerea paragrafelor-adecvată contextului 5p;
-respectarea limitelor de spațiu indicate 5p.

Redactarea întregii lucrări: 14 puncte


-unitatea compoziției(1p); coerența textului (2p); registru de comunicare, stilul și vocabularul
adecvate conținutului (2p); ortografia (3p); punctuația (2p); așezarea corectă a textului în
pagină (1p); lizibilitatea (1p).

INSPECŢIA FINALĂ
ÎN VEDEREA OBŢINERII
GRADULUI DIDACTIC I

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
PROF. UNIV. DR. IFRIM NICOLETA

CANDIDAT:
PROF. NADOLEANU ADRIANA
LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION LEONESCU”
LUNCAVIŢA, JUD. TULCEA

8.04.2019

S-ar putea să vă placă și