Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Draxeni


PROFESOR: Stoleru Ramona
DATA: 14.05 2021
CLASA: a VI- a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Fascinanta lume vie
SUBIECTUL LECŢIEI: Textul descriptiv în versuri- Balul pomilor de Dimitrie Anghel
TIPUL LECŢIEI: Lecție de comunicare și însușire de noi cunoștințe
SCOPUL LECȚIEI: Dezvoltarea gândirii creativ - artistice
DURATA: 50 de minute
COMPETENŢE GENERALE:
1.Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și producerea textului oral;
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri; 
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri.
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

COMPETENŢE SPECIFICE
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la discuţii pe
diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate;
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate;
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor texte diverse;
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse tipuri de texte citite;
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă;

COMPETENŢE DERIVATE

C1 Enunţarea mesajului textului descriptiv în versuri;


C2 Identificarea tipului de descriere;
C3 Observarea anotimpului înfăţişat şi transformările cauzate de acest anotimp;
C4 Identificarea figurilor de stil, evidenţiind sentimentele dominante;
1
C5 Definirea noţiunii de pastel.

STRATEGII DIDACTICE

a) METODE ŞI PROCEDEE: descoperirea, conversația euristică,brainstorming-ul , explicația, lectura predictivă, problematizarea, acvariul
sentimentelor, expunerea, ciorchinele.
b) FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, individuală.
c) RESURSE MATERIALE: fişe de lucru, laptop, manualul digital, creioane și pixuri colorate,tabletă;

d) EVALUAREA: Elevii vor primi aprecieri verbale, elevii vor fi notaţi cu puncte pentru răspunsurile oferite, iar cei mai activi cu note.

e)RESURSE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI: - capacităţi normale de învăţare;


- cunoştinţele dobândite;
- timpul activității: 50 de minute.
f)LOCUL:platforma Classroom

Materiale si mijloace didactice și bibliografice:

- laptop, platforme online Google Meet, Jamboard.

- Limba Română, manual pentru clasa a VI-a, Mariana Norel,Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu Ed. Didactică şi pedagogic S.A., București, 2019

- Metodica predării limbii române, C. Parfene, editura Polirom, Iași, 2008

- Gramatica limbii române pentru gimnaziu, coordinator Gabriela Pană Dindelegan, editura Univers Enciclopedic Gold, 2019, București

-Programa școlara pentru disciplina Limba și literatura română, clasele a V-a - a VIII-a, București 2017

- https://dexonline.ro/

2
Nr. Etapele lecției Activitatea profesorului propunător Activitatea elevilor Metode Materiale Forma de Forma de
Crt. didactice didactice organizare evaluare

Asigura materialele necesare pentru Conversația


lecţie,noteaza absenţii şi le cere elevilor să
Moment - își pregătesc cele necesare Catalogul Activitate
exprime cu un emoticon cum se simt.
organizatoric pentru începerea lecției şi personal frontală
1. (1 min.) încearcă să exprime cu ajutorul
emoticoanelor ceea ce simt.

2. Verficarea Verifică tema cantitativ şi calitativ, solicitând Elevii au avut de realizat un Conversația Activitate
cunoștințelor elevilor , prin sondaj să citească rezolvarea dialog de 7-8 replici , între frontală
anterioare temei, să facă observaţiile şi corectările care se cosaşul Saşa şi fata fierarului. Explicația Aprecieri
verbala
(5min.) impun.

Face aprecieri asupra modului de realizare a


temei.

Le adreseaza elevilor câteva întrebări legate de


subiectul lecţiei anterioare.

3. Captarea Pentru a canaliza atenţia elevilor către Conversația Tabla Activitate Aprecieri
atenției subiectul lecţiei profesorul le cere elevilor sa Jamboard frontală verbale
Elevii răspund la întrebari Textul
(5min.) raspundă la câteva întrebări.
Caietele
elevilor

3
Anunțarea Astăzi vom studia poezia Balul pomilor de
temei noi și a Dimitrie Anghel, iar la sfârşitul orei veţi
4. -Elevii ascultă cu atenție și Explicația Caietele
obiectivelor inţelege mesajul textului, anotimpul descris,
propuse sentimentele dominante etc. notează titlul în caiete. elevilor
Activitate
(2min.) frontală
- Notez titlul lecției noi pe tabla Jamboard.

Explicația

5. Dirijarea Fișe de Activitate Aprecieri


predării și lucru frontală verbal
învățării (30 -Le cer elevilor să prezinte cât mai original Elevii sunt atenti la explicații. ciorchinele
expresia,,balul pomilor,, sugerată şi de Table și
min.)
imaginile prezentate. jamboard individuală

-Le propun elevilor să asculte informaţii despre conversaţia


Dimitrie Anghel din manualul digital, apoi le audiţia
voi citi poezia.
Elevii oferă răspunsurile cerute Harta
-Pentru a recepta mesajul poeziei , lecţia va
continua ca dialog continuu între profesor şi conceptual
ă
elev .Răspunsurile primite vor completa harta
conceptuală a textului. Caietele
elevilor
-Le explica elevilor că textele literare în versuri
în care sunt prezentate tablouri din natură au Elevii citesc din manual de la
denumirea de pastel. rubrica Ştiai că... despre pastel.

4
Asigurarea Elevii lucrează pe caiete Învățarea Fișa de Aprecieri
retenției și a exerciţiile date prin lucru verbale
6. Elevii lucreaza exerciţiile de pe fişa de lucru Activitate
transferului (5 descoperire
nr.3 individuală
min.)

7. Asigurarea Se realizează pe tot parcursul lecției prin


feedbackului aprecieri verbale și prin intervențiile
profesorului. Conversația Aprecieri
verbale

Le prezint tema pentru acasa: Alcătuieşte o


compunere de 100-150 de cuvinte, în care să
8. Tema de casă descrii un peisaj, în anotimpul tău preferat.În Notează tema în caiete, fiind Explicația
compunere : atenți la explicațiile primite.
(2 min.) -integrează cel puţin două imagini
vizuale
-foloseşte epitete, comparaţii şi
enumeraţii.

Fişă de lucru

5
I. Completati enunţurile de mai jos:
Dacă primăvara ar fi-o culoare , atunci ar fi..............
-un sentiment, atunci ar fi..........
-o fiinţă, atunci ar fi..................
-un gust, atunci ar fi................
-o etapă din viaţa omului, atunci ar fi..............

II.Ce înţelegeţi prin expresia ,,balul pomilor,,

Balul
pomilor

6
7
8
9

S-ar putea să vă placă și