Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic ,,Malaxa”, Zărnești


PROFESOR: COCICODAR CLAUDIA
DATA: 27.03.2018
CLASA: a X-a B (învățământ profesional)
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: LECTURA PROZEI NARATIVE
SUBIECTUL LECȚIEI: CARACTERIZAREA PERSONAJULUI MAITREYI
TIPUL LECȚIEI: De receptare (comentare) a unei opere epice
DURATA: 50 de minute

COMPETENŢE GENERALE:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare.
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare.
3. Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.1. Înțelegerea globală a sensului unui text dat
2.4. Utilizarea adecvată a conceptelor de teorie a literaturii în analiza și în discutarea textelor literare studiate
3.1. Susținerea unui punct de vedere: formularea de argumente și contraargumente
COMPETENŢE DERIVATE/ OBIECTIVE:
La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:
a) Cognitive:
 C1. Să precizeze mijloacele de caracterizare a personajului literar;
 C2. Să stabilească trăsăturile fizice și morale ale Maitreyiei;
 C3. Să ilustreze aceste trăsături prin secvențe semnificative din text;
 C4. Să-și valorifice ideile formate în urma lecturii romanului.
b) Afective:
• C4. Să-și cultive plăcerea de a citi;
• C5. Să se implice emoțional în atmosfera exotică a romanului.

VALORI ŞI ATITUDINI:
• Cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare şi a încrederii în propriile abilități de comunicare
• Cultivarea unei atitudini pozitive față de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogățirea
orizontului cultural
• Cultivarea interesului şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice
• Formarea unor reprezentări culturale privind valorile literaturii române
STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode şi procedee: conversaţia catehetică, conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, expunerea, activitatea pe grupe,
argumentarea, tehnica întrebărilor și a răspunsurilor, cvintetul;
2. Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, pe grupuri, în perechi, individuală;
3. Resurse: textele literare (romanul ,,Maitreyi”), cunoştinţele anterioare ale elevilor, capacităţile receptive şi de interpretare a
textului literar, sala de clasă, timpul:50 minute.
4. Materiale didactice: tabla, caietul, fişele de lucru;
5. Metode de evaluare: observarea sistematică, aprecierea verbală, notarea.

BIBLIOGRAFIE:
1. Cucoş, C. - Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Ed. Polirom, Iaşi, 2005;
2. Goia, V. – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Ed. DACIA, Cluj-Napoca, 2002.
3. Parfene, C.- Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Ed. Polirom, Iaşi, 1999;
4.Romanul ,,Maitreyi”,de Mircea Eliade- editura Minerva, București, 1986.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE:
Conținutul informațional și demersul didactic Elemente de strategie didactică
Secvențele Obie
instruirii c- Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Resurse Forme de Evaluare
tive procedurale materiale organizare
1.Momentul Profesorul asigură ordinea și Se pregătesc pentru ora de limba Conversația Catalogul Frontală
organizatoric pregătește materialele necesare și literatura română.
2 minute pentru lecție. Notează absenții.
2.Captarea Verifică , atât calitativ, cât și Citesc tema. Chestionarea Caietele Frontală Aprecierea verbală
atenției cantitativ, tema efectuată de elevi, orală elevilor
5 minute corectând greșelile.
3.Actualiza- C1 Enunță un set de întrebări menite Răspund Tabla Individuală Aprecierea verbală
rea să reactualizeze cunoștințele Conversația Frontală Observarea
cunoștințelor elevilor necesare lecției (Care sunt Catehetică sistematică
3 minute modalitățile de caracterizare a
personajului?/ Care sunt tipurile de
personaje din operele literare?).
4. Anunțarea C1 Formulează titlul lecției Notează titlul lecției pe caiete și Expunerea Tabla Frontală Observarea
titlului și a C2 (Caracterizarea Maitreyiei) și ascultă cu interes obiectivele. Caietul sistematică
obiectivelor C3 prezintă obiectivele într-un mod
operaționale C4 accesibil, astfel încât elevii să
2 minute C5 conștientizeze nivelul
C6 comportamentelor așteptate.
5. Dirijarea C2 Profesorul lansează întrebarea: Ce Răspunsurile elevilor generează o Brainstorming Tabla Frontală Aprecierea verbală
învățării trăsături ale exoticei Maitreyi îl schemă conceptuală bazată pe Conversația Caietul Individuală Observarea
13 minute atrag pe Allan, instruitul inginer trăsături ale eroinei. Vezi Anexa 1 euristică sistematică
european?

Cere elevilor să completeze în Completează fișele de lucru. Problematiza- Fișa de Activitatea în


perechi fișa de lucru care rea lucru perechi
urmărește creionarea personajului Conversația
C2 din punct de vedere social, euristică
C3 psihologic și moral. Tehnica
C4 întrebărilor și a
răspunsurilor
6. Obținerea C1 Profesorul împarte clasei fişe de
performanțe- C2 lucru şi stabileşte grupurile de Elevii se grupează conform Analiza literară Fișa de Activitatea pe Observarea
lor și C3 lucru formate din câte patru elevi. - instrucţiunilor profesorului şi Argumentarea lucru grupe comportamentului
asigurarea C4 ANEXA 3(Fișa de lucru cuprinde rezolvă sarcinile trasate; apoi Problematiza- elevilor
feedback-ului C6 citate din care elevii vor extrage răspund pe rând la întrebări, rea Frontală
18 minute trăsăturile eroinei pe care le vor conform rezolvărilor de pe fişe.
scrie într-un tabel, precizând și
modalitatea de caracterizare. )
Acesta supraveghează activitatea
elevilor, oferind explicaţii când
este cazul.
El dirijează modul în care fiecare
grupă îşi prezintă răspunsurile;
notează pe tablă cuvintele cheie.
Profesorul explică clasei faptul că
va fi punctată echipa care răspunde
cel mai repede şi are cele mai
multe răspunsuri corecte
(profesorul va ţine evidența pe
tablă).

7. Asigurarea C4 Profesorul le solicită elevilor să Elevii lucrează individual și duc Caietul Frontală Aprecieri verbale
retenției și a C1 realizeze un cvintet despre la îndeplinire sarcina de lucru. Individuală
transferului C2 Maitreyi și oferă informații despre Cvintetele sunt citite la solicitarea
6 minute C3 regulile de alcătuire a cvintetului. profesorului.
Dă ca activitate independentă, Explicația Tabla Frontală
pentru acasă, un eseu în care să Notează tema pe caiete. Caietele
realizeze caracterizarea eroinei.
8.Evaluarea Profesorul face aprecieri succinte Catalogul/ Frontală Evaluare orală cu
performanțe- asupra activităţii elevilor, Catalogul calificative
lor – 1 minut menţionând aspectele pozitive şi personal al Evaluare cu note
pe cele mai puţin dorite. profesoru-
lui
ANEXA 1
MISTERIOASĂ STRANIE CIUDATĂ VESELĂ
TIMIDĂ

FASCINANTĂ CULTIVATĂ

FIINŢĂ PRIMITIVĂ SENSIBILĂ MÂNDRĂ


DISPREŢUITOARE

INFANTILĂ MATURĂ

STRĂLUCiREA SIDEFIE A BRAŢULUI MAITREYI CULOAREA PIELII IREALĂ

OCHII NEGRI BUZELE ROŞII

PURITATE PUDOARE
SENZUALĂ

VISĂTOARE DISTRATĂ

INTELIGENTĂ VISĂTOARE
EXOTICĂ
ANEXA 2

Statut psihologic (dorințe, aspirații,


Statutul social (relația cu familia și societatea) conflicte interioare/exterioare)
........................................................................................ .........................................................................
........................................................................................ .........................................................................
........................................................................................ .........................................................................
........................................................................................ .........................................................................
........................................................................................ .........................................................................
........................................................................................ .........................................................................
........................................................................................ .........................................................................
........................................................................................ .........................................................................
........................................................................................ .........................................................................
....................................................................................... .........................................................................
.........................................................................
.......................
MAITREYI

Statut moral (principii, valori)


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ANEXA 3
Fișă de lucru
Maitreyi- de Mircea Eliade
Caracterizarea personajului feminin

Grupa 1

„ Mi se părea urâtă- cu ochii ei prea mari si prea negri, cu buzele cărnoase și răsfrânte(…)
Când i-am fost prezentat și și-a dus palmele la frunte, să mă salute, i-am văzut deodată brațul întreg gol și m-a lovit culoarea pielii: mată,
brună, de un brun nemaiîntâlnit până atunci, s-ar fi spus de lut și de ceară.”( Allan) – cap. I

„ Maitreyi mi s-a părut, atunci, mult mai frumoasă, în sari de culoarea ceaiului palid, cu papuci albi cusuți în argint, cu șalul asemenea
cireșelor galbene, și buclele ei prea negre, ochii ei prea mari, buzele ei prea roșii creau parcă o viață mai puțin umană în acest trup
înfășurat și totuși transparent, care trăia, s-ar fi spus, prin miracol, nu prin biologie. O priveam cu oarecare curiozitate, căci nu izbuteam
să înțeleg ce taină ascunde făptura asta în mișcările ei moi, de mătase, în zâmbetul timid, preliminar de panică, și mai ales în glasul ei
atât de schimbat în fiecare clipă.”(Allan) – cap. I

Citat Trasături fizice/morale Modalități de caracterizare


Grupa 2

,, Maitreyi mi se părea mândră și disprețuitoare. Adesea, la masă, îi surprindeam un zâmbet distant și puțin răutăcios. Pleca întotdeauna
mai devreme, ca să mănânce pan, și cum trecea într-o odaie vecină începea să râdă și să vorbească bengali. (…) mă întrebam câteodată
ce crede ea despre mine, ce fel de suflet ascunde sub expresia aceea atât de schimbătoare a feței (căci erau zile când se urâțea și zile
când era frumoasă de nu mă puteam sătura privind-o.)” (Allan) – cap. IV

„ N-o înțelegeam. Mi se părea că e un copil, o primitivă. Mă atrăgeau vorbele ei, mă încântau gândirea ei incoherentă, naivitățile ei, și
multă vreme, mai târziu, mi-a plăcut să mă consider om întreg alături de această barbară.”( Allan) – cap IV

Citat Trasături fizice/morale Modalități de caracterizare


Grupa 3

„ - Nu știi că Maitreyi scrie versuri ? mă întrebă , foarte mândru, inginerul.


- Îmi închipuiam numai, i-am răspuns.
- Scrie poeme filozofice, care îi plac foarte mult lui Tagore, adăogă, observându-mă.” (Narendra Sen/Allan) –cap. IV

„- Fiică-mea ține o conferință despre esența frumosului, îmi spuse.


Niciodată n-aș fi crezut că fata aceasta poate gândi probleme atât de responsabile. Repetam prostit : esența frumosului.” (Narendra
Sen/Allan ) – cap. VI

„ fără îndoială e cea mai mai talentată și mai enigmatică fată din câte am cunoscut”((Allan)

Citat Trasături fizice/morale Modalități de caracterizare


Grupa 4

„ – Mă leg de tine, pământule, că voi fi al lui Allan , și a nimănui altuia. Voi crește din el ca iarba din tine. Și cum aștepți tu ploaia, așa
îi voi aștepta eu venirea, și cum îți sunt ție razele, așa va fi trupul lui mie. Mă leg în fața ta că unirea noastră va rodi, căci mi-e drag cu
voia mea, și tot răul, daca va fi , să nu cadă asupra lui, ci asupra-mi, căci eu l-am ales. Tu mă auzi, mamă-pămant, tu nu mă minți, maica
mea. Dacă mă simți aproape, cum te simt eu acum, și cu mâna, și cu inelul, întărește-mă să-l iubesc totdeauna(…). Și cum tu niciodată
nu obosești, maica mea, tot astfel să nu obosească inima mea în dragostea pentru Allan, pe care cerul l-a născut departe, și tu, maică, mi
l-ai adus aproape.
O ascultam tot mai fascinat(…) Când a tăcut, parcă îmi era teamă s-o ating, într-atât mi se părea de fermecată , de inaccesibilă.
—Acum nu ne mai desparte nimeni, Allan. Acum sunt a ta, cu desăvârșire a ta…”Cap. XI

Citat Trasături fizice/morale Modalități de caracterizare

S-ar putea să vă placă și