Sunteți pe pagina 1din 7

DATA: 4.112.

2017
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Sebiș
CLASA: a III-a
PROPUNĂTOR: Înv. Creța Albin-Ghiță
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂTARE: “ Lumea vie- alegerea prietenilor”
SUBIECTUL LECŢIEI: Textul narativ- Perla de scoică
TIPUL LECŢIEI: Transmitere şi dobândire de noi cunoştinţe
DURATĂ: 50 minute
COMPETENŢE SPECIFICE
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiar;
2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul lecției elevii vor fi capabili:
 OO1: -să citească corect, conștient și expresiv textul, respectând semnele de punctuație;
 OO2:- să desprindă informații esențiale din text;
 OO3:- să explice noile cuvinte;
 OO4:- să integreze noile cuvinte în enunțuri proprii
STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Metode şi procedee: , conversaţia euristică, explicatia, exerciţiul, expunerea, munca independentă, lectura explicativă, explozia stelară
 Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe
Mijloace didactice: caietele elevilor, tablă, manualul, textul suport “ Perla de scoică „ fișe de lucru, imagine cu perla și scoica.

BIBLIOGRAFIE:
1. MECTS- Programa pentru disciplina Limba și literature română;
2. „Limba română- ghid metodic” Iosif Mărcușanu, Dragoș Eugen Mărcușanu, Cristina Diana Neculai , Ed. Carminis, Pitești
3. 3. Limba și literatura română- manual pentru clasa a III-a/ Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă/ Anița Dulman/ Otilia Brebenel- Editura
Intuitext, București 2016
SECVENŢELE Ob. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI DEMERSUL STRATEGIA DIDACTICĂ
INSTRUIRII Op. DIDACTIC
Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Forme de Forme de
procedee didactice organizare evaluare

1. Moment Stabilirea ordinii, pregătirea Elevii îşi pregatesc materialele Conversaţia Frontală
organizatoric elevilor pentru lecţie, pregătirea necesare orei.
materialelor didactice necesare
pentru desfăşurarea lecţiei.

2.Reactualizarea Cum se numește lecția de ora Povestirea orală a unor întâmplări Conversţia Frontală Observare
cunoştinţelor trecută de la Limba și literatura citite. euristică
anterioare română?
Cer să se rezolve oral următorul Rezolvă exercițiul. Exercițiul
exercițiu:
Povestește oral, un fragment din
textul anterior, Cocoș fotografiat
de munte, ținând cont de
conectori.

3. Captarea Expun imaginea cu scoica și perla Expunerea Frontală Observare


atenţiei în ea.
1. Ce credeți că este în imagine? 1. Elevii răspund- o scoică cu o Conversația
2. În ce zonă putem întâlni o perlă. euristică Aprecieri
scoică ? 2. Pe plajă. verbale

4.Anunţarea Astăzi, la Limba și literatura Elevii urmăresc cu atenţie Conversaţia Frontală Observare
temei si enunţarea română, vom trece la o nouă expunerea invăţătoarei
obiectivelor lecție, intitulată Perla de scoică”.
Veți citi lecția in gând , apoi pe
fragmente, iar dacă avem timp
vom face și citirea „spectacol”,
apoi vom scrie cuvintele
necunoscute, le vom explica și
vom face propoziții cu ele.

5. Dirijarea Se scrie titlul pe tablă și pe caiete: Scriu titlul lecţiei în caiete Conversaţia Manualul Frontală Observare
învăţării Perla de scoică.
Comunic elevilor să deschidă
manualele la pagina 48. Deschid manualele..
Se observă imaginea și se pun Ascultă cu atenţie şi dau
câteva întrebări. răspunsurile potrivite.
Elevii primesc ca sarcină de lucru
să citească în gând textul și să Elevii citesc lecția în gând și Conversaţia
sublinieze cuvintele necunoscute. subliniază cuvintele necunoscute. euristică

Se face citirea textului cu voce Elevii citesc textul pe fragmente,


tare, de către elevi ( citirea pe selective și citirea “spectacol”.
fragmente, selectivă și citirea
„spectacol” ) . Pe măsură ce se
citește textul, se scot în
Exercițiul Manualul Frontală Aprecieri
evidenţă cuvintele Notează în caiete. verbale
OO1
necunoscute:veritabile, valvă, Elevul cu dificultăți de învățare
impurități și dens. lucrează pe fișă/ caiet, separat. Lectura
Explicarea cuvintelor noi din explicativă
text se va face cu ajutorul
OO2
elevilor și a învățătoarei.
Învățătoarea scrie pe tablă
cuvintele necunoscute și
explicația acestora, iar elevii
scriu și ei același lucru în
caiete.
Elevii alcătuiesc oral propoziţii cu
Elevii vor alcătui oral cuvintele noi.
propoziții cu noile cuvinte. Elevii care întâmpină dificultăți în
OO3 . învățare vor fi solicitați să Exercițiul Individuală Observare
răspundă sarcinilor simple.

OO4
În continuare, propun elevilor Elevii răspund la întrebări.
să rezolvăm exercițiul 1/49
a) Ce privește tânărul în vitrina Frontală Aprecieri
magazinului de bijuterii? verbale
b) De ce economisise tânărul
bani?
c)Cum se formează perlele
adevărate?
d)Prin ce se deosebesc perlele
de cultură de cele adevărate?
/scrie trei deosebiri.
e)De ce consideră tânărul că
mama lui merită perle
adevărate? Scrie două motive.

6. Obţinerea Cer elevilor să scrie o întrebare pe Elevii rezolvă fișa de lucru. Eseul de cinci Individuală Observare
performanţei care o mai rețin din text. minute. Pe grupe

Aprecieri
verbale
7. Asigurarea 1. Care a fost lecția studiată 1. Lecția studiată astăzi a fost Perla Conversația Frontală Aprecieri
feed-back-ului astăzi? de scoică. euristică verbale

2.Voi cum ați fi procedat în locul 2.Răspunde fiecare așa cum


tânărului? consideră.

9. Încheierea Ca temă, elevii primesc să caute Elevii își notează tema în caiete. Conversația Frontală Aprecieri
activităţii mai multe informații despre verbale
perlele de scoică, de făcut un Ascultă cu atenție expunerea
desen cu acesta și de alcătuit un învățătoarei.
text, în care să integreze cuvintele
necunoscute din lecție.
Fac aprecieri colective și
individuale asupra modului de
desfașurare al lecției.

S-ar putea să vă placă și