Sunteți pe pagina 1din 4

Numele…………………..

Data…………………

EVALUARE SEMESTRIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a IV-a, sem. I

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
„Bănică privea pe fereastră, atras de jocul fulgilor de nea care se roteau şi cădeau pe sania lui, rezemată
de salcâmul gros.
- Culcă-te, i-a spus mama cu blândeţe. Mâine e Crăciunul şi vei merge cu uratul, cu George şi Radu.
Băiatul adormi cu gândul la colacul ca un porumbel, pe care mama ȋl făcuse anume pentru el. La capătul
lui, dincolo de peretele de cărămidă, ȋncepea câmpia şi el auzea ȋn fiecare noapte cum se leagănă tăcută.
Simţea neliniştea vântului şi greaua aplecare a buruienilor frânte sub viscol. Spuse ceva prin somn şi
zâmbi… Se făcea că el are un munte de colaci şi doi saci de nuci poleite şi- au venit să-i cânte la geam o
căprioară şi patru iepuri. Afară era frig. Ninsoarea, din albăstruie, prinse o culoare albă, curată.ˮ
( O noapte de iarnă, Fănuş Neagu)
1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:
a) Bănică va merge cu uratul. ........
b) Mama i-a făcut lui Bănică doi colăcei. ........
c) Sania era rezemată de un salcâm subţire. ........
d) Lângă casă ȋncepea câmpia. ........
e) Ninsoarea devenise albăstruie. ........

2. Identifică în text:

 Timpul acţiunii: ………………………………………………………………………………………………………………………..

 Locul acţiunii: …………………………………………………………………………………………………………………………..

 Personajele: ……………………………………………………………………………….…………………………………………….

 Titlul: ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………

 Autorul: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Precizeaza două expresii artistice ..................................................................................................

.........................................................................................................................................................

3. Utilizează în enunţuri proprii cuvintele: sar, s-ar, numai, nu mai.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Alege din text cuvinte cu sens/ înţeles asemănător pentru cele enumerate mai jos şi transcrie-le pe
spaţiile punctate:

1
 zid........................................... aurite ...........................................

 se uita...................................... zăpadă ..........................................

 zise........................................... mulţime ........................................

5. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul sare să aibă înţelesuri/sensuri diferite.


Precizează ce parte de vorbire este în fiecare caz:

1. ........................................................................................................................................... ............................

2. ........................................................................................................................................... ............................

6. Transcrie cuvintele subliniate din textul O noapte de iarnă şi scrie ce părţi de vorbire sunt:
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

7. Exprimă-ţi opinia în legătură cu faptul că de Crăciun, copiii merg la colindat, aşteptând cu nerăbdare
acest moment.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

8. Corectează, prin rescriere, textul următor. Vei avea în vedere scrierea corectă a cuvintelor şi folosirea
adecvată a semnelor de punctuaţie.

întro zi un pădurar tăia un copac zâna pădurii la auzit şi la întrebat


de ce tai acest copac pădurarule
trebuie să adun lemne pentru familia mea

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
2
Numele: .........................................

9. Alcătuieşte un text de maximum 15 rânduri, care să continue fragmentul dat. În compunerea ta trebuie să ai
în vedere:
 Stabilirea unui titlu potrivit.
 Legătura dintre personaje şi întâmplări;
 Folosirea alineatelor;
 Scrierea corectă din punct de vedere al ortografiei şi semnelor de punctuaţie;
 Folosirea unor expresii deosebite.

............................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

3
Competențe specifice:
1.2 Deducerea sensului unui cuvțnt prin raportare la textul citit
2.2 Relatarea unei întțmplări imaginate pe baza unor recomandări
3.3 Extragerea din text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie referitoare la mesajul citit
3.4 Evaluarea elementelor contextuale care conduc la înțelegerea în profunzime în cadrul lecturii
4.1 Recunoașterea și remedierea greșelilor de ortografie și de punctuație în redactarea unui text
4.5 Manifestarea interesului pentru scrierea creativă și pentru redactarea de texte

Descriptori de performanță:

Nr. Foarte bine Bine Suficient


crt
1. Precizează corect valoarea de Precizează corect valoarea de Precizează corect valoarea de
adevăr pentru 4-5 enunțuri adevăr pentru 3 enunțuri adevăr pentru 2 enunțuri
2. Identifică corect din text 5-6 Identifică corect din text 3-4 Identifică corect din text 1-2
elemente cerute elemente cerute elemente cerute
3. Utilizează corect, în enunțuri Utilizează corect, în enunțuri Utilizează corect, în enunțuri
proprii dezvoltate, 4 ortograme proprii dezvoltate, 3 ortograme proprii dezvoltate, 1-2
date date ortograme date
4. Precizează corect 5-6 cuvinte cu Precizează corect 3-4 cuvinte cu Precizează corect 2 cuvinte
sens asemănător din text sens asemănător din text cu sens asemănător din text
5. Alcătuiește enunțuri dezvoltate Alcătuiește enunțuri cu sens diferit Alcătuiește enunțuri cu sens
cu sens diferit al cuvântului al cuvântului ,,sare” și precizează diferit al cuvântului ,,sare”
,,sare” și precizează corect corectcel, puțin o parte de vorbire
partea de vorbire
6. Precizează corect 8-10 părți de Precizează corect 5-7 părți de Precizează corect 2-4 părți de
propoziție propoziție propoziție
7. Își exprimă coerent opinia, Își exprimă coerent opinia, Își exprimă coerent opinia,
aducând 2 argumente ce au aducând 2 argumente personale aducând cel puțin 1 argument,
legătură cu textul, dar și cu bazat pe experiența proprie
experiența proprie
8. Rescrie corect textul , Rescrie corect textul , remediind Rescrie corect textul ,
remediind 12-15 erori 8-11 erori remediind 4-7 erori
9. Alcătuiește un text imaginativ Alcătuiește un text imaginativ Alcătuiește un text coerent,
coerent, fără greșeli de coerent, fără greșeli de exprimare cu puține greșeli de
exprimare și scriere, utilizând și scriere/ puține greșeli de scriere, exprimare și scriere
expresii deosebite, respectând respectând recomandările
recomandările

Rezultate obținute:

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient Absenți


Nu. elevi

Greșeli tipice:

Măsuri ameliorative: