Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Școala Gimnazială nr. 1 Drăgușeni


Profesor: Țuțuianu Delia
Data: 7.04.2022
Clasa: a V-a B
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Timpul legendelor
Titlul lecției: Predicatul verbal
Tipul lecției: de însușire de noi cunoștințe

COMPETENȚA GENERALĂ:
4.Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.
COMPETENȚE SPECIFICE:
4.1.Utilizarea structurile sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard
pentru înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative.
4.2.Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale semantice și de bază, din limba română
standard, pentru exprimarea corectă a intenției comunicative.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE / COMPETENȚE DERIVATE:
La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:
-să identifice predicatele verbale din contexte scrise date ;
-să precizeze modul și timpul verbelor din anumite contexte date;
-să alcătuiască enunțuri cu predicate verbale exprimate prin verbe la diferite moduri și
timpuri.
STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode și procedee: scrierea liberă de 3 minute, conversația, exercițiul, descoperirea,
lucrul pe grupe.
Forme de organizare: frontală, pe grupe și independentă
Mijloace de învățământ: tabla, caietele elevilor, fișe de lucru, laptop, videoproiector.
Resurse: - materiale: fișe de lucru, laptop, videoproiector
-temporale: 50 de minute
-spațiale: sala de clasă

1
Bibliografie:
•Programa pentru disciplina de limba și literatura română Anexa nr.2 la ordinul
ministrului educației naționale nr.3393/28.02.2017
•Dobra, Sofia, Cartea mea de gramatică5, Ed. Art Educațional, București, 2019

2
SCENARIUL DIDACTIC

Momentele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategia didactică Evaluare


Metode Forme de Materiale
organizare
Moment Voi asigura condițiile optime Se pregătesc corespunzător Conversația Activ. Catalog
organizatoric pentru desfășurarea lecției. pentru lecție frontală Caietele și
1' manualele
elevilor
Verificarea Conversație euristică: Elevii răspund la întrebări. Conversația Activ. Caietele de Aprecieri
cunoștințelor 1. Precizați titlul și autorul frontală temă ale verbale
5′ textului studiat anterior. elevilor
2. Unde se petrece Manualul
acțiunea?
3. Care sunt personajele
participante la acțiune?
4. Rezumați oral textul
literar „La titanul Atlas”,
de Alexandru Mitru.
Captarea atenției . Elevii scriu textul timp de trei Scrierea Activ.
3′ https://www.youtube.com/watch minute. liberă de trei frontală și
? minute independen
v=cpuECXNFWh4&fbclid=IwA tă
R0TK742I7VdkD1ijsJtx5h6-
yZIIY3y0Nw8LzB9MOZlFzCX
1LhRc2GuzPk

Etapa de trecere la Le voi prezenta elevilor diverse Elevii găsesc axțiuni conform Conversația Activitate Imagini
noua lecție imagini și le voi cere să spună imaginilor prezentate. euristică – frontală
3′ acțiuni pe care le sugerează descoperirea
imaginile respective.

3
Ce parte de vorbire reprezintă Răspund la întrebare. Conversația
cuvintele care exprimă acțiuni? euristică
Introduceți verbele identificate Construiesc enunțuri.
în enunțuri.
Le explic elevilor că în Ascultă cu atenție explicațiile Explicația
propoziții verbele au rol de părți profesorului.
de propoziție / funcții sintactice.
De exemplu, verbul este ca parte
de propoziție predicat sau are
funcția sintactică de predicat.

Anunțarea temei și Voi scrie titlul lecției pe tablă și Elevii sunt atenți și își notează Conversația Activ. Tabla
a obiectivelor voi anunța competențele vizate. titlul lecției în caiete. frontală Caietele
2′ elevilor
Dirijarea învățării Cer elevilor să rezolve exercițiul Elevii identifică verbele din Exercițiul Activ. Tabla Observare
20′ nr. 1 din manual, pagina 183 enunțurile date, precizează Conversația Frontală Caietele sistematică
(ANEXA 1) modurile și timpurile și Explicația elevilor
descoperă că sunt părți de
Explic elevilor că verbele propoziție exprimate prin
identificate sunt în propoziție verbe la modurile indicativ și
predicate, adică au funcția imperativ.
sintactică de predicat verbal. Scriu definiția în caiete.
Scriu definiția pe tablă.. Activitate Caietele Aprecieri
Pentru a mă asigura că elevii frontală elevilor verbale
dețin cunoștințele necesare Elevii precizează modul /
despre moduri și timpuri ale timpul verbelor date și le trec
verbelor, le cer să precizeze la modurile / timpurile
modul / timpul unor verbe date și precizate
să le transforme în alte moduri /
timpuri:
Eu aud – modul indicativ, timpul
perfect compus
Tu vei scrie – modul imperativ

4
El văzu – modul imperativ,
timpul mai mult ca perfect
Noi spărgeam – modul indicativ,
timpul perfect simplu
Voi ați ajuns – Modul imperativ
Ei plânseră – Modul indicativ,
timpul imperfect
Cer elevilor să rezolve în scris,
la tablă, exercițiile 2, 3, 4, 5 din
manual, pagina 183 (ANEXA 2)
Obținerea Voi da o fișă de lucru elevilor Elevii vor rezolva sarcinile de Exercițiul Activ. pe Fișă de Observarea
performanței și (Anexa 3), pe care o vor rezolva lucru . Lucrul pe grupe lucru sistematică
asigurarea feed- pe grupe. grupe diferențiate Aprecieri
back-ului verbale
10′
Evaluarea Cer elevilor să rezolve frontal Elevii vor rezolva sarcinile de Test Activ. Fișe de Aprecieri
performanței două quizuri pe care le proiectez lucru formativ individuală lucru verbale
5′ cu ajutorul videoproiectorului. individual Evaluarea
https://wordwall.net/ro/ prin note
resource/16114491/limba-rom
%c3%a2n%c4%83/predicatul-
verbal

Asigurarea Elevii primesc tema pentru Elevii notează tema.


retenției și a acasă: ex. 7, p. 183
transferului
1′

5
Anexa 1

1. Citeşte, cu atenţie, enunţurile de mai jos:

Perseu ajunge la titanul Atlas.


Regele îl goneşte:
— Pleacă din ţara mea!
a) Precizează cuvântul care arată, în primul enunţ, ce face Perseu.
b) Identifică verbele din celelalte două enunţuri.
c) Notează modul verbelor din cele trei enunţuri.
d) Explică ce exprimă ultimul verb.

Anexa 2
2. Identifică predicatele verbale din următorul fragment: Ce vrei?... Ce cauți?... strigă
titanul. Vrei poate merele de aur? Pleacă de-aici [...]!
3. Precizează modul şi timpul verbelor prin care sunt exprimate predicatele verbale de la
exerciţiul anterior.
4. Transformă enunţurile: Ce vrei?... Ce cauți?... Vrei poate merele de aur? Pleacă de-aici
[...]!, astfel încât verbele prin care sunt exprimate predicatele verbale să fie la numărul plural.
5. Scrie patru enunţuri în care predicatele verbale să fie exprimate prin verbul a căuta la
modul imperativ, numărul singular şi numărul plural, formă afirmativă şi formă negativă.
6. Alcătuieşte două enunţuri în care predicatele verbale să fie exprimate prin verbul a
pleca la modul indicativ, timpul prezent, persoana a doua, numărul singular şi numărul plural.

6
Anexa 3
Grupa 1 și 2
Scrie un text de 30-40 de cuvinte în care să-ți imaginezi că Perseu a fost primit de Atlas
cu o altfel de atitudine decât cea din textul lui Alexandru Mitru „La titanul Atlas”. Subliniază
predicatele verbale și scrie modul și timpul la care sunt verbele prin care se exprimă acestea.
Grupa 3 și 4
Scrie un text de 30-40 de cuvinte în care să descrii o emoție pe care crezi că Perseu a
simțit-o când a fost jignit de Atlas. Subliniază predicatele verbale și scrie modul și timpul la care
sunt verbele prin care se exprimă acestea.

S-ar putea să vă placă și