Sunteți pe pagina 1din 5

DATA: 23.05.

2013
ȘCOALA: Şcoala Gimnazială Valea Mare
CLASA: a VII-a
PROFESOR: Mușat Alina
ARIA CURRICULARA: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Nuvela
TITLUL LECȚIEI: Adverbul
TIPUL LECȚIEI: lecție de formare de priceperi și deprinderi
SCOPUL LECȚIEI: Identificarea și utilizarea corectă a adverbului în producerea de mesaje orale și
scrise
COMPETENȚE GENERALE:
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare
monologată şi dialogată.
3. receptarea mesajului scris, din textele literare și nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de
realizare, cu scopuri diverse.
COMPETENȚE SPECIFICE:
2.3 respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi în fraze - utilizarea corectă a părţilor de vorbire flexibile şi
neflexibile învăţate; construirea corectă a unor enunţuri
din punct de vedere sintactic;

3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor -categorii morfologice specifice părţilor de vorbire
gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit. (actualizare şi conţinuturi noi): verbul,
substantivul,pronumele, numeralul, adjectivul,
adverbul,prepoziţia, conjuncţia, interjecţia; relaţii şi
funcţii sintactice;
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul - părţile de vorbire flexibile (verbul, substantivul,
scris, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie pronumele, numeralul, adjectivul) şi neflexibile(adverbul,
prepoziţia, conjuncţia, interjecţia); relaţii şi funcţii
sintactice;

Obiective operaţionale:
O1 - să identifice adverbele și locuțiunile adverbiale din contextele date, precum şi părţile de
vorbire pe care acestea le determină;
O2 - să clasifice abverbele după alcătuire, după înţeles, după origine;
O3 - să diferențieze adverbul de celelalte părți de vorbire;
O4 - să construiască enunțuri corecte după o cerință dată, respectând normele gramaticale.

Obiective afective:
1. - să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor de lucru primite;
2. – să dezvolte o atitudine pozitivă faţă de exprimarea corectă.
Obiective psihomotorii:
1. - să automatizeze algoritmul de identificare şi diferenţiere a tipurilor de adverbe;
2. – să reacţioneze complex, prin aplicarea modelului în alte situaţii de analiză, exemplificare,
identificare, construcţie.
STRATEGIA DIDACTICĂ
a) Metode și procedee didactice: conversaţia euristică, jocul didactic, explicaţia, exerciţiul,
ciorchinele.
b) Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală alternativ cu activitatea individuală
și lucrul în perechi.
c) Modalități de evaluare:
- observarea sistematică a comportamentului
- chestionarea orală
d) Mijloace de învățământ:
- Limba și literatura română, manual pentru clasa a VII-a, Ed. Humanitas, București, 1997
- markere, fişe de lucru, panou, flip-chart, planșă ciorchine.
e) Capacități de învățare:
- clasă omogenă
f) Locul de desfășurare:
– sala de clasă.
Durata: 50 minute
Bibliografie:
 Goia, Vistian – „Didactica limbii şi literaturii române” – Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002
 Pamfil, Alina – „Limba şi literatura română. Structuri didactice deschise”, Ed.Paralela 45,
Cluj-Napoca, 2003
 www.didactic. ro.
 Metodica predării limbii şi literaturii române în şcoală ,de Constantin Parfene , Iaşi,
Editura Polirom , 1999
 Metodica predării limbii şi literaturii române, de Nicolae Eftenie, Piteşti, Editura Paralela
45 , 2000
N OB Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
r. . Evaluare
Momentele Resurse Resurse Forme de
cr
lecției Activitatea propunătorului Activitatea elevilor procedura le materiale organizar
t.
e
1. Moment conversaţia Activitate
organizatoric Asigură ordinea, notează Se pregătesc pentru ora frontală
1’ absențele în catalog şi pregăteşte de limba şi literatura
materialele necesare pentru lecţie . română.

2. Verificarea
temei Verifică tema cantitativ şi calitativ, Elevii expun modul de Conversaţia Culegerea Activitate Aprecieri
5’ solicitând elevilor, prin sondaj, să realizare a temei. Fac Explicația frontală verbale
citească rezolvarea temei, să facă observaţii, aprecieri,
observaţii şi corectările ce se impun. corectări.
Elevii au avut de alcătuit enunțuri cu
adverbe și locuțiuni predicative.
Face aprecieri asupra modului de
realizare a temei.

3. Captarea Jocul didactic Planșă Activitate Observarea


atenției Profesorul scrie la tablă Elevii completează frontală sistematică a
4’ corect proverbele. comportament
câteva enunțuri pe care elevii ului elevilor
trebuie să le completeze cu
adverbe potrivite. Anexa 1

3. Reactualizarea O1, Se vor reactualiza, prin Elevii răspund la Conversația Cunoștințe Activitate Observarea
cunoștințelor O2, conversaţie frontală, cunoştinţele întrebări. le elevilor frontală sistematică a
10’ O3, esenţiale despre adverb. Elevii vor In timp ce raspund la comportament
O4 primi o fişă (Anexa 2) care conţine intrebari se completeaza ului elevilor
un set de întrebări și un ciorchine. si ciorchinele.
Începe profesorul cu prima
întrebare,iar elevul care răspunde
corect va avea dreptul să adreseze
următoarea întrebare.

5. Anunţarea Profesorul anunță titlul lectiei și Elevii scriu titlul în Explicaţia Caiete de Activitate
subiectului şi obiectivele urmărite. caiete. clasă frontală
obiectivelor Adverbulși locuțiunea adverbială
lecţiei
2'
6. Dirijarea Profesorul prezintă elevilor o Elevii vor ieşi pe rând Activitate
învăţării planșă pe care sunt scrise enunțuri. la tablă, vor sublinia frontală
10’ adverbele şi le vor
încadra în categoria Exercițiul Fișă de Lucrul pe Observarea
specifică, precizând, lucru grupe sistematică a
totodată felul lor și comporta-
funcția sintactică. mentului
elevilor
Profesorul împarte elevii pe grupe. Elevii completează fișa
Fiecare echipă își alege un simbol. de lucru.
Acestea primesc câte o fișă de
lucru, având la dispoziție 10 minute
să o rezolve.
Exercițiile fiecărei fișe de lucru au
următoarea structură:
1. Identificați adverbele
O1, din enunțurile date.
O2,
O3,
2. Clasificați adverbele
O4 după criterii date
3. Precizați valoarea
morfologică a
cuvintelor subliniate
4. Alcătuiți enunțuri
conform cerinței date.
7. Obtinerea După expirarea timpului fiecare Fiecare reprezentant Ciorchinele Fișă de Activitate Interevaluarea
performanței grupă expune fișa și delegă un citește răspunsurile date lucru frontală Aprecier i
10’ reprezentat. de grupa lui. Celelalte îl verbale
corectează dacă este
cazul.
8. Evaluare Elevii primesc o fișă de lucru Elevii rezolvă fișa de Fișă de Activitate
formativa lucru lucru individuală
5’
9. Asigurarea Elevii au ca temă pentru acasă de Caietul de
retenţiei şi realizat o compunere gramaticală în clasă
transferului care să utilizeze:
- câte două adverbe de loc, de mod,
2’ de timp;
- câte un adverb interogativ, relativ și
nehotărât;
-câte o locuțiune adverbială;
- un adverb predicativ.
1 Încheierea Profesorul apreciează modul în care Elevii fac referire la Autoevaluare
0 activităţii s-a desfășurat ora. modul cum s-au a
1’ descurcat. note

S-ar putea să vă placă și