Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 12 decembrie 2016


CLASA : a VI-a
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,Ing. Oprișan Iarca” UNGURIU
PROFESOR : Silvestru-Grigore Steluța
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Dialogul
SUBIECTUL LECŢIEI: Pronumele posesiv
TIPUL LECŢIEI: însușire de noi cunoștințe;
VALORI ŞI ATITUDINI
Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea
orizontului cultural.
COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare.
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată.

3. Receptarea mesajului scris, din textele literare şi nonliterare, în scopuri diverse.


COMPETENŢE SPECIFICE:
1.4 sesizarea corectitudinii/incorectitudinii gramaticale a unui enunţ şi/sau a formelor lexicale;
2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical;
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate;
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de punctuaţie.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
COGNITIVE:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili :
O1. să identifice pronumele posesive dintr-un text dat;
O 2. să analizeze categoriile gramaticale specifice ale acestei părţi de vorbire în funcţie de obiectul posedat şi posesorul acestuia;
O3. să precizeze cazul şi funcţia sintactică a pronumelor posesive din enunţuri date ;

O 4. să ortografieze formele acestui pronume.

Strategia didactică:
a). Metode şi procedee: expunerea, explicaţia, conversaţia, cubul, exerciţiul gramatical, problematizarea;
b). Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, tablă, caiete.
c). Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe .

Evaluare:

-iniţială: orală, la începutul lecţiei;

-continuă: pe parcursul orei, prin analiza şi stimularea creativă a elevilor;

-prin aprecieri asupra realizării obiectivelor propuse.

Bibliografie:

 Limba şi literatura română, Curriculum clasele V – VIII, Bucureşti, 2005;


 Limba română, Manual pentru clasa a VI-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006;
 Trofin E. (coord.) – Gramatică – fişe de lucru – clasa a VII-a, Editura Pararela 45, Piteşti, 2012 ;
 Parfene, C., Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
SCENARIUL DIDACTIC

Obiec- Strategia didactică Evaluare


Evenimentele Timp Tive Conţinuturi şi sarcini de învăţare
lecţiei op. Metode Mijloace Forme de
organizare
Moment - notarea absenţelor; conversaţia catalog frontală
organizatoric 2’ - pregătirea caietelor şi a manualelor.

Captarea Pe planşă este scris un acrostih, se acrostih flipchart Observarea


atenţiei 2’ lecturează: comporta-
Elevii observă că literele iniţiale ale frontală mentului
versurilor formează pe verticală cuvântul: conversaţie elevilor
PRONUMELE.
Enunţarea Elevii sunt informaţi asupra conţinuturilor Observarea
temei şi a învăţării şi a performanţelor aşteptate: expunere comporta-
obiectivelor ,,Astăzi vom completa cunoştinţele despre mentului
2’ această parte de vorbire, însuşindu-ne un frontală elevilor
alt tip de pronume, pronumele posesiv. Ne
dorim ca la sfârşitul orei să fiţi capabili să
îl definiţi, să îl analizaţi, să îl ortografiaţi.” explicaţia
Actualizarea Se realizează o evaluare orală a conversaţia Analiza
cunoştinţelor 5’ cunoştinţelor legate de pronume: problemati- Frontală cu răspunsuri
O3.
Cum definim pronumele? zarea raportate lor elevilor
Ce este pronumele personal? individuală
Care sunt categoriile gramaticale specifice
pronumelui? Exemplificări
Dirijarea Profesorul pune o serie de întrebări conversaţia manual Observarea
învăţării elevilor referitoare la obiectele pe care le comporta-
O2. deţin, penar, pixuri, clasă pentru a-i explicaţia caiete mentului
determina să folosească în răspunsuri elevilor şi
pronume posesive. frontală analiza
25’ Se notează pe tablă titlul lecţiei: răspunsuri-
Pronumele posesiv argumentare tablă lor oferite
Se notează pe tablă şi pe caiete enunţurile:
Penarul meu este frumos colorat.
Al meu este frumos colorat.

Creioanele voastre sunt ascuţite.


Ale voastre sunt ascuţite.

Ce indică cuvintele subliniate în


enunţurile date?
Cui ţin locul în propoziţie?
1. Definiţie
Pronumele care ţine locul atât al
posesorului cât şi al obiectului posedat se
numeşte pronume posesiv.
Este alcătuit din:
-articol posesiv: al, a ai ale ce indică
O1 genul şi numărul obiectului posedat
O2 -forme pronominale ce indică persoana şi
numărul posesorului
2. Forme
Elevii primesc fişe pe care le vor completa
concomitent cu profesorul (Anexa1).
Atenţie!
A nu se confunda formele de genitiv ale
pronumelui personal (al,a,ai,ale ei/lui/lor)
cu pronumele posesiv.
O3 3. Cazuri şi funcţii sintactice

Elevii notează explicaţiile profesorului pe conversaţia manual Analiza


caiete şi răspund la întrebările acestuia. răspunsuri-
explicaţia caiete frontală lor oferite

exerciţiul tablă
Obţinerea O1 Împărţiţi în şase grupe, elevii extrag câte conversaţia cubul frontală Observarea
performanţei O2 un număr corespunzător grupei în care se comporta-
O3 vor afla şi rezolvă cerinţele celor şase feţe exerciţiul fişe de lucru mentului
7’ O4 ale cubului (vezi Anexa 2). După pe grupe elevilor şi
rezolvarea cerinţelor, un reprezentant al metoda aprecierea
fiecărei grupe prezintă soluţiile în faţa cubului răspunsuri-
clasei. lor
Feedbackul - valorificarea rezultatelor de la obţinerea conversaţia caiete Analiza
performanţei; răspunsuri-
2’ - ameliorarea problemelor; frontală lor oferite
- pregătirea elevilor în vederea aplicării explicaţia tablă
unei fişe de evaluare;
Evaluare O1 - aprecieri generale şi individuale cu frontală Observarea
formativă 3’ O2 privire la activitatea didactică; conversaţia fişe de comporta-
O3 - rezolvarea unor exerciţii din manual, exerciţiul evaluare individuală mentului
O4 pagina 105 elevilor
Retenţia și 2’ - întrebări generale cu privire la conţinutul conversaţia tabla frontală
transferul lecţiei; conversaţia
„În orele următoare, vom continua studiul manuale frontală
altui tip de pronume“. explicaţia
Temă: Ex. 4, 5, 6 pagina 105.
ANEXA 1
Formele pronumelui posesiv

Un singur posesor Mai mulţi posesori


Posesor
Pers. I Pers. a II-a Pers. a III-a Pers. I Pers. a II-a Pers. a III-a
Obiect posedat

Masculin
Un singur obiect
posedat Feminin

Masculin
Mai multe obiecte
posedate Feminin
ANEXA 2

DESCRIE COMPARĂ

Descrie pronumele posesive din enunţurile de mai Compară şi completează enunţurile de mai jos şi spune ce
jos, precizând genul şi numărul obiectului posedat modificări au apărut:
şi persoana şi numărul posesorului:
Tricoul acesta e al meu.
Pe ai voştri îi cunosc.
Pălăria asta e _________
Al său a fost vindecat.
Biletele acestea sunt ale mele.
Era cercetat de a noastră.
Biscuiţii aceștia sunt________

APLICĂ ASOCIAZĂ

Construieşte câte o propoziţie în care pronumele Asociază cele două coloane, astfel încât să obţii răspunsuri
posesive ai mei, ai tăi să îndeplinească funcţiile corecte:
sintactice de subiect şi nume predicativ.

1.subiect a.Alor tăi le ofer daruri.

2.complement b.A voastră a fost uitată.

direct

3. complement c.Le-am ascultat pe ale sale.

indirect
ANALIZEAZĂ ARGUMENTEAZĂ

Analizează pronumele posesive din enunţurile: Subliniaţi şi apoi argumentaţi forma corectă a pronumelor
posesive din următoarele enunţuri:
Le-a spus alor voştri adevărul.
Ai noştri/noştrii ne-au vizitat.
A recunoscut efortul alor noştri.
Biletul este al mieu/meu, nu al tău/a tău.

Ai /a-i tăi s-au întors repede.

S-ar putea să vă placă și