Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Şcoala Gimnazială Scoreiu


Profesor: Solomon Ileana
Clasa: a V-a
Data: 27.01.2016
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Titlul lecţiei: Substantivul
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare
Scopul lecţiei: consolidare de cunoştinţe

Competețe generale:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii decomunicare
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române înproducerea de mesaje orale în situaţii
decomunicaremonologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şinonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte derealizare, cu scopuri diverse

Competențe specifice:
1.1 identificarea informaţiilor esenţialedintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii sensului
global al acestuia;
2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere grammatical;
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate.

Obiective operaționale:
a) cognitive:
O.1 Să definească substantivul;
O.2 Să cunoască categoriile gramaticale ale substantivelor;
O.3 Să identifice substantivele din text;
0. 4 Să analizeze substantivele identificate;
O.5 Să formuleze enunţuri cu diferite substantive.
b) afective:
Formarea deprinderilor de exprimare corectă, concesivă şi fluentă.
c) psiho-motorii:
Formarea deprinderilor de a opera în comunicarea scrisă sau orală cu noile concepte
operaţionale.
Strategia didactică :

Metode şi procedee : conversaţia, Ciorchine grafic, Ghici ce e ?,Turul galeriei, Puzzle,


exerciţiul, problematizarea, învățarea prin cooperare, analiza gramaticală.

Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală şi pe grupe.

Mijloace didactice : tabla, fişe de lucru, flipchart, caietele elevilor,mijloace audio.

Bibliografie :
Limba română, manual pentru clasa a V-a, Editura Humanitas Educaţional ;
Gramatica limbii române, Editura Academiei Române ;
Metodica predării limbii române, autor : Mihaela Secrieru, Editura StudIS, Iaşi, 2008 ;
Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, autor : Constantin Parfene, Iaşi,
1999.

Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie.


Spaţiu de lucru : sala de clasă.
Timp : 50 de minute

Scenariul didactic

Nr. Momentul Timp Activitatea profesorului Activitatea Metode Evaluare


Crt lecţiei elevilor
1. Moment 1’ Se stabileşte ordinea în clasa, Elevii se
organizatoric notarea absenţilor, asigurarea pregătesc pentru
condiţiilor necesare lecţie.
desfăşurării lecţiei.
2. Actualizarea 5’ Profesorul adresează elevilor Eleviirăspund: Conversaţia
cunoştinţelor referitoare la substantiv : Substantivul este
anterioare -Ce este substantivul ? partea de vorbire
flexibilă care
denumeşte fiinţe,
lucruri, fenomene
ale naturii, stări Aprecieri
sufleteşti,etc. verbale
-Ce altă parte de vorbire este
strâns legată de substantiv ? Articolul.

3. Captarea 5’ Profesorul are un bol în care Elevii citesc ceea Ghici ce e ? Aprecieri
atenţiei sunt nişte bileţele colorate. ce scrie pe verbale
Pe acestea sunt scrise părţi bileţele şi spun ce
de vorbire învăţate de elevi. parte de vorbire
Profesorul îi invită pe elevi sunt cuvintele
să îşi ia câte un bileţel din respective.
bol.
4. Anunţarea 2’ Profesorul scrie pe tablă Elevii îşi notează
subiectului titlul lecţiei : Substantivul- titlul lecţiei în
lecţiei şi a recapitulare. caiete şi ascultă
obiectivelor Anunţă care sunt obiectivele obiectivele.
lecţiei.
5. Desfășurarea 25’ Profesorul le explică elevilor Clasa este Ciorchine Aprecieri
lecției că astăzi vor recapitula împărțită în 4 grafic verbale
noţiunile referitoare la echipe. Metoda Turul
substantiv și vor folosi galeriei
câteva metode
moderne:Ciorchinele grafic,
Turul galeriei, Puzzle. Conversaţia

Profesorul explică elevilor


modul în care se va desfășura
ora.
Profesorul construiește un
ciorchine pe care va nota Exerciţiul
caracteristicile Problematizarea
substantivului :definiție,felul
, gen, număr, cazuri.

Ciorchinele este completat


împreună cu elevii,
profesorul punând întrebări Aprecieri
frontale : Învățarea prin verbale
-De câte feluri poate fi Elevii răspund : cooperare
substantivul ? -Subtantivele pot
-Care sunt cazurile fi comune sau Puzzle
substantivului ?etc. proprii.
-Cazurile
substantivului
sunt :
nominativ,genitiv,
dativ, acuzativ și
Apoi, fiecare echipă va primi vocativ.
câte o fișă de lucru ce trebuie
completată și plicuri în care
există noțiuni teoretice legate
de cazurile substantivului.

Fișa de lucru este gândită sub


forma unui puzzle, pe care Toţi elevii
elevii trebuie să o ascultă
completeze cu noțiunile instrucțiunile
existente în plicurile date. profesorului, apoi
se apucă de
După ce se stabileşte rezolvarea
activitatea cerințelor.
grupelor,profesorul împarte
fişele de lucru pentru fiecare
echipă.
Timpul necesar rezolvării
exerciţiilor este de 15
minute.
După expirarea timpului de
lucru, se trece la verificarea
noțiunilor .
Profesorul explică elevilor că
se va aplica metoda Turul
galeriei.

Elevii transferă
fisele de lucru
completate la
celelalte echipe,
pe rând, până
ajung din nou la
propria echipă.
6. Asigurarea 10’ Profesorul verifică fisele , Elevii sunt atenti Conversaţia Aprecieri
feed-back- împreună cu elevii, îi la verificarea verbale
ului încurajează prin aprecieri frontală făcută de
verbale şi prin notarea către profesor.
elevilor activi.
Profesorul pune câteva
întrebări frontale, făcând o
recapitulare a noțiunilor Elevii își exprimă
învățate. sentimentele
Profesorul prezintă elevilor provocate de ora
un copac gol.Dacă ora le-a desfășurată.
plăcut ,îi roagă să pună o
inimioară în coroana
acestuia.
7. Asigurarea 2’ Profesorul le prezintă Elevii își notează Exerciţiul
retenţiei şi a elevilor tema pentru exerciţiile.
transferului acasă :exercițiile 6 și 7 de la
pagina 155
FIȘĂ DE LUCRU
Clasa a V-a

SUBSTANTIVUL - CAZURI ŞI FUNCŢII SINTACTICE

FUNCŢII
CAZUL SINTACTICE ÎNTREBĂRI EXEMPLE

NOMINATIV
(N.)

GENITIV
(G.)

DATIV
(D.)

ACUZATIV
(AC.)

VOCATIV
(V.)

Analizați substantivul din următoarea propoziție:

Elevul are datoria de a studia.


SUBSTANTIVUL - CAZURI ŞI FUNCŢII SINTACTICE
CLASA A V-A

FUNCŢII
CAZUL SINTACTICE ÎNTREBĂRI EXEMPLE

- SUBIECT (sb.) -cine? -Elevul are datoria de a studia.


NOMINATIV -ce?
(N.)
-NUME PREDICATIV -ce este? cum -Andrei este un elev silitor.
(n.p.) este? cine este
subiectul?
- COMPLEMENT - pe cine? ce? Pe elev l-am văzut în curtea şcolii.
ACUZATIV DIRECT Am cumpărat o carte interesantă.
(AC.) (c.d.)
- COMPLEMENT - despre cine? Despre elev discutăm cu ei.
INDIRECT despre ce? cu Mergem în excursie cu elevii clasei .
(c.i.) cine? cu ce? Ne-am gândit la elevii câştigători.
pentru cine?
pentru ce?
- ATRIBUT - ce fel de? Am citit o carte de la elevul cel nou.
.SUBSTANTIVAL. - care? Trebuie să prezinţi carnetul de elev.
PREPOZIŢIONAL
(atr. subst. prepoz.)
-COMPLEMENT - unde? de Mergem la elevul premiat.
CIRCUMSTANŢIAL unde? până Venim de la elevul din clasa a V-a.
DE LOC unde?
(c.c.l.)
-COMPLEMENT -cum?în ce fel? Ei citesc textul ca elevul câştigător.
CIRCUMSTANŢIAL
DE MOD (c.c.m.)
-COMPLEMENT - când? de A intrat după elev.
CIRCUMSTANŢIAL când? până
DE TIMP(c.c.t.) când?
DATIV(D.) -COMPLEMENT -cui? Elevului i se explică lecţia.
INDIRECT(c.i.)
GENITIV(G.) -ATRIBUT -a, al, ai, ale Caietul elevului este ordonat.
SUBSTANTIVAL. cui?
GENITIVAL(atr. subst.
genitiv.)

VOCATIV -FARA FUNCŢIE Elevule, fii atent!


(V.) SINTACTICĂ Mi-ai adus cărţile, elevule?
Vino, elevule, cu noi!
OBSERVAŢIE!
CAZUL ACUZATIV SE CONSTRUIEŞTE CU PREPOZIŢIILE SPECIFICE:
- SIMPLE: cu, de, după, fără, în, între, la, lângă, pe, pentru, peste, până etc.
- COMPUSE: de la, de lângă, de pe, de peste, de prin, de sub, pe după, pe la, de pe la,
de pe lângă, de pe sub etc.

S-ar putea să vă placă și