Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Şcoala gimnazială Luna


Profesor: Ana-Maria Cosma
Clasa: a V-a
Data: 28.01.2013
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Titlul lecţiei: Substantivul
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare
Scopul lecţiei: consolidare de cunoştinţe

Obiective cadru:
* Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral.
* Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă.
* Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală.

Obiective de referinţă :

a) cognitive:

O.1 Să definească substantivul;


O.2 Să identifice substantivele din text;
O.3 Să analizeze substantivele identificate;
O.4 Să formuleze enunţuri cu diferite substantive.
b) afective:
Formarea deprinderilor de exprimare corectă, concesivă şi fluentă.

c) psiho-motorii:

Formarea deprinderilor de a opera în comunicarea scrisă sau orală cu noile


concepte operaţionale.

Strategia didactică :

Metode şi procedee : conversaţia, metoda cubului, exerciţiul.

Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală şi pe grupe.

Mijloace didactice : tabla, fişe de lucru, planşe, caiele elevilor.

Bibliografie :

1. Limba română, manual pentru clasa a V-a, Editura Humanitas Educaţional ;


2. Caiet auxiliar de limba şi literatura română pentru clasa a V-a, Editura Juventus
Press, Piteşti, 2011 ;
3. Gramatica limbii române, Editura Academiei Române ;
4. Metodica predării limbii române, autor : Mihaela Secrieru, Editura StudIS, Iaşi,
2008 ;
5. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, autor : Constantin Parfene,
Iaşi, 1999.

Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie.

Spaţiu de lucru : sala de clasă.

Timp : 50 de minute

Scenariul didactic

Nr. Momentul Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Evaluare


Crt lecţiei

1. Moment 1’ Se stabileşte ordinea în Elevii se pregătesc


organizatoric clasa, notarea absenţilor, pentru lecţie.
asigurarea condiţiilor
necesare desfăşurării lecţiei.

2. Actualizarea 3’ Profesorul adresează Elevii răspund : Conversa- Aprecieri


cunoştinţelor elevilor referitoare la ţia verbale
anterioare substantiv : Substantivul este
partea de vorbire
Ce este substantivul ? flexibilă care
denumeşte fiinţe,
lucruri, fenomene
ale naturii, stări
De câte feluri poate fi sufleteşti, etc.
substantivul ?
Subtantivele pot fi
Ce altă parte de vorbire este comune sau proprii.
strâns legată de substantiv ?
Articolul.

3. Captarea 8’ Profesorul are o cutie în Elevii citesc ceea ce Ghici ce


atenţiei care sunt nişte bileţele scrie pe bileţele şi e?
colorate. Pe acestea sunt spun ce parte de
scrie părţi de vorbire vorbire sunt
învăţate de elevi. Profesorul cuvintele
îi invită pe elevi să îşi ia respective.
câte un bileţel din cutie.

4. Anunţarea 2’ Profesorul scrie pe tablă Elevii îşi notează


subiectului titlul lecţiei : Substantivul- titlul lecţiei în caiete
lecţiei şi a recapitulare. Anunţă care şi ascultă
obiectivelor sunt obiectivele lecţiei. obiectivele.

5. Prezentarea 4’ Profesorul le explică Elevii se grupează.


sarcinilor de elevilor că astăzi vor
învăţare recapitula noţiunile
referitoare la substantiv prin
metoda cubului. Imparte
clasa în 6 perechi de câte
doi sau trei elevi într-o
echipă (4 grupe cu 3 elevi şi
2 grupe cu câte 2 elevi).

6. Conducerea 25’ După ce a împărţit elevii pe Un elev din fiecare Metoda


învăţării şi grupe, profesorul le dă echipă aruncă cubul cubului
dobândirea cubul. şi ce faţă a acestuia
de noi se nimereşte, aceea
cunoştinţe După ce se stabileşte va constitui sarcina
activitatea fiecărei grupe, de lucru.
profesorul împarte fişe de
lucru pentru fiecare echipă. Toţi elevii îşi Exerciţiul
notează exerciţiile Aprecieri
Timpul necesar rezolvării şi soluţiile acestora. verbale
exerciţiilor este de 10
minute. După expirarea Conversa-
timpului de lucru, fiecare ţia
reprezentant de echipă
explică soluţiile exerciţiilor.

7. Asigurarea 1’ Profesorul îi încurajează pe Aprecieri


feed-back- elevi prin aprecieri verbale verbale
ului şi prin notarea elevilor
activi.

8. Asigurarea 5’ Profesorul le împarte Elevii rezolvă exerciţiul Note


retenţiei şi a elevilor câte o fişă de lucru exerciţiile.
transferului care va cuprinde un test.

9. Tema pentru 1’ Profesorul dă ca temă : ex.


acasă 3,4,5,6/pg 116-117, din
Caietul elevului.
Sarcini de lucru pentru activitatea în echipe
Metoda cubului

Echipa nr. 1 - DESCRIE


1. Scrie un scurt text în care să descrii substantivul. Menţionează categoriile gramaticale
ale acestuia.

2. Descrie articolul.

Echipa nr. 2 – COMPARĂ


1. Compară substantivele articulate cu articol hotărât cu cele nearticulate, având în
vedere următoarele exemple:

Casă – casa
Copil – copilul
Minge – mingea
2. Compară substantivele articulate cu articol nehotărât cu cele nearticulate:

Copac – un copac
Cetăţeni – nişte cetăţeni
Maşină – o maşină

Echipa nr. 3 – ASOCIAZĂ


1. Pune pe coloanele din tabel substantivele în funcţie de gen: zimbru, sat, palmier,
greiere, dictator, castel, context, cântec, potecă, sol, oglindă, câmpie, pânză, râu,
undiţă, bibelou, telefon, cordon, broască, ierbar, calorifer.

Substantive masculine Substantive feminine Substantive neutre

2. Asociază fiecărui substantiv de la exerciţiul 1 câte un adjectiv.


Echipa nr. 4 – ANALIZEAZĂ
1. Analizează substantivele din textul următor:

Lângă brad, Moş Crăciun, înalt ca un uriaş, cu barba şi mustăţile ninse de ani, ducea
un sac mare cu jucării, dulciuri şi cărţi. Ionel şi Măriuca îl aşteaptă cu nerăbdare.

Echipa nr. 5 – APLICĂ


1. Aplică, în enunţuri:

- substantiv comun, gen neutru, nr. singular:

- substantiv propriu, gen masculin:

- substantiv comun, gen feminin, nr. plural:

- substantiv comun, gen masculin, nr. singular:

Echipa nr. 6 – ARGUMENTEAZĂ

1. Articulează cu articol hotărât substantivele din textul următor şi argumentează alegerea


făcută:

(An) ………….. acesta (ploi) …………. au inundat (ogoare) ………………… .


(Bunici) ……………. mei au lucrat mult în (livadă) ……………… lor. În (grădiniţă)
……………. din faţa (casă) ……………….. au răsărit toate (flori) ……………….
preferate ale (bunică) ……………………….. . La (sosire) ……………. mea (pomi)
…………….. erau înfrunziţi, iar (bucurie) ………………. (bunici) …………………. a fost
mare.

2. Completează textele următoare cu articole nehotărâte potrivite şi argumentează


alegerea făcută:

Am văzut pe ……..stradă din vecinătate ………… căţel abandonat. Avea ….............


ochi mari, albaştri şi puţin speriaţi. Colţul ……….… urechi îi atârna, fiindcă fusese lovit de
…………… oameni răi.
…….……copii au luat……….sapă şi……..….stropitoare pentru a
semăna………..straturi din grădina ……….oameni bătrâni . ………băiat i-a venit ….……
idee:să planteze………..măr şi ………..păr. Au cerut sfatul………..grădinari şi au făcut
………treabă bună.
TEST

Scrie formele substantivelor: ochi, arici, brad, ţară, cremă, articulate cu articol hotărât şi
nehotărât, la singular şi plural:

Substantivele Articulat cu Articulat cu Articulat cu Articulat cu


date articol nehotărât articol nehotărât articol hotărât articol hotărât
(sg.) (pl.) (sg.) (pl.)