Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Fănică Maria Luciana

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială „Ioan Moga”, Diţeşti

Data: 09.XI.2016

Clasa: a V-a A

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română

Unitatea de învăţare: Naraţiunea

Tema lecţiei: Verbul

Tipul lecţiei: actuaalizarea cunoştinţelor

Durata: 50 de minute

COMPETENŢE GENERALE:
 Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare dialogată şi monologată;
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse;
 Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.

Competenţe specifice Conţinuturi asociate


2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din - părţi de vorbire şi categorii gramaticale
punct de vedere gramatica specifice acestora: verbul (timpul, persoană,
număr, modurile personale şi nepersonale)
- părţi de propoziţie: predicatul
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor - verbul (timp, persoană, număr, moduri
gramaticale învăţate personale şi nepersonale)
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din -dificultăţi în scrierea unor categorii morfologice
punct de vedere gramatical, folosind corect studiate;
semnele ortografice şi de punctuaţie

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1. să definească verbul;

O2. să recunoască verbele din diferite texte;

O3 să precizeze persoana şi numărul unei forme verbale;

O4. să recunoască timpul unui verb;

O5. să analizeze verbele identificate în diferite texte ;

O6. să ortografieze corect diferite verbe;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Resurse: colectivul eterogen de elevi al clasei a V-a A; cabinet de limba şi literatura română
2. Metode şi procedee: joc didactic, conversaţie, exerciţiul, analiza gramaticală, Gândiţi!
Lucraţi în perechi! Comunicaţi!, învăţarea prin descoperire
3. Materiale şi mijloace: fişe de lucru, planşă, tabla.
4. Evaluarea: evaluare orală şi scrisă (elevii vor completa fişele şi vor răspunde la întrebări),
observarea sistematică
5. Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate în perechi.
6. Material bibliografic:
Chiriţă, Cornelia, Trofin, Eliza-Mara, Gramatică 5.Fişe de lucru pe unităţi de învăţare cu
itemi şi teste de evaluare, Editura Paralela 45, Piteşti, 2014.
Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru limba şi literatura
română, Clasa a V-a, Bucureşti, 2009.
Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Corint,
Bucureşti, 2010.
Sâmihăian, Florentina, Dobra, Sofia, Kuttesch, Nicoleta, Limba şi literatura română
pentru clasa a V-a, Editura ART, Bucureşti, 2011.
Scenariu didactic
Secvenţele Ob. Detalieri de conţinut Metode şi Evaluare
lecţiei/ Timpul Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedee/
alocat Forme de
organizare
1. Moment Salută elevii şi notează în Răspund salutului şi îşi Conversaţia
organizatoric catalog elevii absenţi. pregătesc materialele Activitate
2’ Organizează clasa şi necesare orei de limba frontală
asigură climatul necesar şi literatura română
bunei desfăşurări a
activităţii propuse.
2. Captarea Profesorul îi roagă pe elevii Elevii caracterizează Conversaţia Aprecierea
atenţiei organizaţi în perechi să prin câteva cuvinte Activitate în răspunsurilor
5’ completeze un text lacunar colectivul lor. perechi
cu acele cuvinte pe care ei Joc didactic
le consideră potrivite (v.
Anexa 1). Ei răspund întrebării
Cuvintele rostite de elevi adresate de profesor.
vor fi notate de profesor pe
tablă. După notarea
cuvintelor, cadrul didactic
îi întreabă pe elevi ce parte
de vorbire au folosit.
3. Profesorul face cunoscut Notează în caiete titlul Conversaţia
Nominalizarea elevilor faptul că urmează o lecţiei. Activitatea
lecţiei noi şi a lecţie de actualizare a frontală
obiectivelor cunoştinţelor despre verb.
operaţionale Se va scrie pe tablă titlul
2’ lecţiei- Verbul-, iar
profesorul va enumera
obiectivele lecţiei.
4. Reactualizează prin Completează fişa de Conversaţia Observarea
Reactualizarea O2 conversaţie frontală lucru, identificând Învăţarea sistematică a
cunoştinţelor şi informaţiile esenţiale verbele. prin elevilor
conducerea despre verb. În acest sens, descoperire Aprecierea
învăţării oferă elevilor o fişă (v. răspunsurilor
30’ Anexa 2), care conţine şase Joc didactic
liste de cuvinte, din care „Descoperă
fiecare elev va trebui să intrusul!”
identifice verbul.
După identificarea Încearcă să definească
O1 verbelor, profesorul îi verbul şi să clasifice Gândiţi!
roagă pe elevi să definească verbele identificate în Lucraţi în
verbul şi să clasifice funcţie de ceea ce perechi!
verbele identificate anterior exprimă. Comunicaţi!
în verbe care exprimă Activitate în
acţiunea, starea, respectiv perechi
existenţa.
Sunt notate pe tablă Notează definiţia
definiţia verbului şi verbului şi exemplele
exemplele identificate de corespunzătoare.
elevi.
Pentru a verifica ortografia Elevii aleg forma
elevilor, profesorul notează corectă de ortografiere a Exerciţiul
pe tablă câteva forme verbelor date. Activitate
verbale şi îi roagă pe elevi individuală
să aleagă forma corectă: să
fii/ să fi; este/ ieste; să scri/
să scrii; să vii/ să vi;
suntem/ sântem.
Pentru a identifica Elevii identifică acele
categoriile gramaticale categorii gramaticale
O6 specifice verbului, specifice verbului
profesorul le propune
elevilor o nouă fişă de
lucru, în care vor trebui să
identifice elementele unei
analize gramaticale în ceea
ce priveşte verbul. (v.
Anexa 3)
Sunt notate pe tablă tipurile Scriu categoriile
verbului, persoanele şi gramaticale specifice
numărul. verbului.
O3 După reactualizarea Organizaţi în perechi, Gândiţi!
cunoştinţelor, profesorul le elevii vor preciza Lucraţi în
propune elevilor un joc persoana şi numărul perechi!
„Puzzle-ul verbului”. (v. verbelor date după Comunicaţi!
Anexa 4). Organizaţi în expirarea timpului de Activitate în
perechi, elevii vor avea de lucru. perechi
precizat persoana şi
numărul formelor verbale
date.
După identificarea După rezolvarea acestei Joc didactic
persoanei şi a numărului, activităţi, ei rezolvă Activitate
O4 profesorul le propune următoarea sarcină de individuală
elevilor jocul „Ieri, azi, lucru, alegând tipul
mâine” (v. Anexa 5). Pe o corect pentru fiecare
planşă sunt trecute rubricile formă verbală indicată.
unui tabel cu trei coloane
corespunzătoare celor trei
timpuri verbale- trecut,
prezent şi viitor-. Rubricile
tabelului vor fi completate
cu următoarele verbe:
mergeam, voi studia, am
cercetat, scriu, vor dansa,
vorbesc, o să citesc,
alergasem, plâng,
povestiră, o să mâncăm,
desenăm, au intrat, ieşim,
vei lua.
6. Obţinerea Profesorul le oferă elevilor Elevii se prezintă cu Exerciţiul Observarea
performanţei o nouă fişă de lucru, aceştia ajutorul verbelor sistematică a
7’ fiind nevoiţi să se elevilor
caracterizeze prin
intermediul verbului (v.
Anexa 6 )
7. Feedback-ul Se realizează pe tot Elevii primesc note
parcursul orei prin pentru contribuţia lor la
intermediul unor aprecieri desfăşurarea lecţiei.
verbale de tipul: Bravo!
Da! Foarte bine!.
Profesorul formulează
concluzii referitoare la
desfăşurarea lecţiei şi face
aprecieri despre modul în
care elevii au participat la
lecţie. Elevii care s-au
afirmat sunt notaţi în
catalog, iar ceilalţi elevi vor
fi încurajaţi.
8. Asigurarea Se precizează tema pentru Notează tema în caiete. Conversaţia
retenţiei şi a acasă- Analizaţi toate Adresează întrebări Activitatea
transferului verbele din poezia dedicată suplimentare. frontală
3’ anotimpului autumnal- (v.
Anexa 7), se aduc explicaţii
şi lămuriri, acolo unde este
cazul.
Profesorul formulează
concluzii referitoare la
desfăşurarea lecţiei şi face
aprecieri despre modul în
care elevii au participat la
lecţie. Elevii care au
participat activ la oră sunt
notaţi în catalog, iar ceilalţi
elevii sunt încurajaţi să
participe mai activ data
viitoare.
Oglinda tablei

Verbul este partea de vorbire care arată acţiunea, starea sau existenţa.

ex. a învăţa, a se documenta- verbe care arată acţiunea

A exista, a se bucura- verbe care arată existenţa

A se bucura, a se întrista- verbe care arată starea

Într-o comunicare, verbul este esenţial, fiind nucleul comunicării.

!!!! să fii/ să fi; este/ ieste; să scri/ să scrii; să vii/ să vi; suntem/ sântem.

Verbul îşi odifică forma în funcţie de timp, persoană şi număr.

Verbul are trei persoane:


- persoana I: eu/ noi
- persoana a II-a: tu/ voi
- persoana a III-a: el, ea/ ei, ele

Verbul are numărul :


 singular
 plural

Acţiunea verbelor se desfăşoară la timpul:

trecut (înainte de momentul vorbirii)


prezent (în momentul vorbirii)
viitor (după momentul vorbirii)
Descopera intrusul!

În următoarele liste de cuvinte se află


câte un verb! Oare cine va reuşi să îl
găsească cel mai repede?

copil, inteligent, devreme,a învăţa, vecin


a exista, părinte, scund, acum, teren
acasă, fericit, a se întrista, catalog, ieri
tablou, a fi, iute, perspicacitate, şapte
adult, plăcere, isteţ, mie, a se documenta
învăţătură, nou, al şaptelea, a se bucura, româneşte
Alegeţi categoriile gramaticale specifice verbului. După alegerea acestora, ai dreptul să
colorezi frunzele!
Completaţi puzzle-ul urmator, precizând persoana şi numărul pentru formele verbale
date:

Lucraţi!
Gândiţi în pereche!
Comunicaţi!
Analizaţi verbele din următorul text, după modelul dat:

TOAMNA

Toamna cea cu vânt şi ploi


A venit iar pe la noi.
Să mai laşi şi vreme bună,
Căci recolta se adună.

Dacă tu vei lăsa brumă


Prin grădini să strălucească,
Semn atunci, drăguţă toamnă,
Că ne-apropiem de iarnă.

Fum pe coşuri o să iasă,


Iar noi o să stăm în casă
Mulţumiţi de ce-am făcut
Şi că toamna a trecut.

Ne-am găsit hambare pline


Că am muncit frumos şi bine
Iar la anul de-om ajunge,
Alte recolte vom strânge.

Model: a venit- verb, timp trecut, persoana a III-a, numărul singular, predicat
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................
Ieri, azi, mâine!

Completaţi tabelul cu următoarele forme verbale: mergeam, voi studia, am


cercetat, scriu, vor dansa, vorbesc, o să citesc, alergasem, plâng, povestiră, o să
mâncăm, desenăm, au intrat, ieşim, vei lua.

Ieri/ timp trecut Astăzi/ timp prezent Mâine/ timp viitor

S-ar putea să vă placă și