Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

PROIECT DE LECŢIE

Data: 1 octombrie 2018


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Brodina
PROFESOR: Pătrăucean Constantin-Andrei
CLASA: a V-a
DISCIPLINA: Limba și literatura română
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Despre mine. Selfie
SUBIECTUL: Propoziția. Tipuri de propoziții
TIPUL LECŢIEI: predare-învățare-evaluare
TIMP: 50 min

Competențe specifice
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă a intențiilor comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și sintactico-
morfologice în interacțiunea verbală
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/ analogică, în procesul de învățare pe
tot parcursul vieții

Obiective operaționale
La sfârșitul activității, elevii vor fi capabili:
O1. Să diferențieze tipurile de propoziții
O2. Sa alcatuiasca propozitii negative,interogative, exclamative folosind corect semnele ortografice si de
punctuatie
O3. Să precizeze felul propozițiilor
O4. Să transforme propozițiile afirme în negative și invers

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, explicaţia,exercitiul, problematizarea;


Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală;
Metode şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, conversaţia examinatoare, aprecierea verbală;
Resurse:
a. umane: elevi clasa a V-a;
b. materiale / mijloace de învăţământ:manualul;
c. de timp: 50 de minute.
Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă

BIBLIOGRAFIE

1. ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediţia a II-a
revăzută şi adăugită, Iaşi: Polirom.
2. NICOLA, Ioan, 1994, Pedagogie, ediţia a II-a, Bucureşti: EDP R.A.
3. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediţia a
V-a, Colecţia Metodica activă, Piteşti: Ed. Paralela 45.
5. PĂUN Emil, POTOLEA Dan (coord.),2002, Pedagogie, Iasi: Polirom.
6. MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM,
2002, Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română, învăţământ primar şi
gimnazial, Bucureşti: ARAMIS PRINT.
1
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

FORME ŞI
SECVENŢELE
INSTRUM
INSTRUIRII Activitatea profesorului
CREAREA SITUAŢIILORActivitatea
DE ÎNVĂŢAREelevului Metode/STRATEGII
Mijloace de Forme de
DIDACTICE ENTE DE
DIDACTICE/ procedee învăţământ organizare a EVALUAR
DURATA activităţii E
1. Moment * Salutul; Elevii se pregătesc pentru
organizatoric * Notarea absenţelor în începerea orei de limba şi
catalog; literatura română
1’ * Asigurarea unui climat
adecvat desfăşurării lecţiei.
2. Captarea * Profesorul va nota pe * Elevii noteaza dialogul Activitate
atenţiei şi tabla un scurt dialog care frontală
asigurarea contine toate tipurile de Conversaţia
climatului afectiv propozitii care se vor euristică
discuta.
5’
3. Anunţarea * Anunţă elevii că în * Ascultă, apoi notează titlul Expunerea Activitate
temei şi a această ora vor discuta lecţiei în caiete. frontală
competenţelor despre notiuni de
derivate propoziție.
* Prezintă obiectivele
1’ operaţionale într-o formă
accesibilă elevilor.
* Notează la tablă data şi
titlul lecţiei: Propoziția.
Tipuri de propoziții
4. Verificarea, *Le cere elevilor sa * Elevii raspund la intrebari, Conversaţia Activitate
reactualizare, identifice predicatele celor noteaza pe caiete. examinatoare frontală
sistematizarea, şi doua propozitii, subiectele,
esenţializarea partile secundare de
cunoştinţelor propozitie si sa precizeze
5` tipul propozitiilor, la tabla.
2
4. Dirijarea Roaga elevii sa citeasca * Elevii citesc textul, apoi Activitate * Aprecierea
procesului de niste propozitii din manual, raspund intrebarilor profesoarei, Conversaţia frontala verbală a
consolidare a apoi sa identifice oral. examinatoare răspunsurilor
cunoştinţelor/ de predicatele, sa precizeze
dezvoltare a prin ce fel de litera este
competenţelor marcat inceputul
15` propozitiei si ce semne de
punctuatie se gasesc la * Elevii raspund la intrebari oral. * Observarea
sfarsitul lor. manual sistematică

Solicita elevilor sa observe *Elevii, raspunzand la intrebari, *Aprecierea


deosebirea de forma intre observa forma propozitiilor verbală a
predicatele primelor doua enuntiative, interogative si răspunsurilor
propozitii si predicatul din exclamative.
cea de-a treia propozitie. Elevii raspund la intrebari.
Observa dialogul de la
inceputul lectiilor,
precizeaza felul Elevii rezolva exercitiul,
propozitiilor. transformand propozitiile.

Solicita elevilor sa rezolve


exercitiul 5 din manual,
pag 27, in care trebuie sa
precizeze tipul
propozițiilor.
5. Obţinerea Le solicita elevilor sa * Rezolva pe caiete. Explicaţia Activitate
performanţei alcatuiasca propozitii individuala
10’ interogative pentru anumite *Observaţia
propozitii enuntiative. sistematică
Le cere sa rezolve Conversaţia
exercitiul 1, pag 27, in care *Elevii rezolva exercitiul pe examinatoare
trebuie sa sublinieze caiete, individual, apoi vor
predicatele si subiectele. raspunde.
6. Integrarea * Li se cere sa precizeze * Elevii raspund la intrebari Conversaţia Activitate
evaluării de tip definitia comunicarii, sa examinatoare manualul individuala *Aprecierea
formativ alcatuiasca o propozitie verbală
5’ afirmativa, apoi una
negativa de la cea
3
precedenta.

7. Intensificarea * Comunică elevilor tema * Noteaza tema pentru acasă. Explicaţia manualul Activitate * Observarea
procesului de pentru acasă: frontală sistematică
retenţie şi T1: exercitiul 7, pag 27, in
transfer care trebuie sa rescrie un
3’ text, punand semnele
ortografice si de punctuatie
necesare.
T2: Imagineaza-ti o lume
in care oamenii nu ar folosi
propozitii, ci doar cuvinte
insiruite la intamplare. Ce
urmari ar avea acest fapt?

8. Evaluarea * Solicită elevilor să-şi * Elevii exprimă aspectele pozitive Conversaţia Activitate * Aprecierea
activităţii exprime opiniile despre şi aspectele negative ale activităţii, frontală verbală, prin
didactice activitate, folosind metoda tinând cont de obiectivele propuse A, B, C calificative
5’ A, B, C: la inceputul lecţiei.
Am învăţat.... ......
Bine a fost că...........
Cred că......................
*Apreciază global şi
individual aportul elevilor * Apreciere
la lecţie. cu note

S-ar putea să vă placă și