Sunteți pe pagina 1din 10

Liceul Teoretic ,,Callatis”

Data : 10 mai 2012


Clasa : a II-a B
Propunător : prof. înv. primar Ungureanu Minodora
Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina : Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare : Lumea celor care nu cuvântă
Subiectul :,,Dumbrava minunată” după Mihail Sadoveanu
Tipul lecţiei : Consolidare şi sistematizare

OBIECTIVE:

Obiective de referinţă:
3.3. să citească fluent, corect şi expresiv un text cunoscut de mică
întindere;
4.1. să scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunţuri;

Obiective operaţionale :
O1 – să citească corect, fluent, expresiv textul „Dumbrava minunată” după
Mihail Sadoveanu ;
O2 – să identifice cuvinte cu sens opus/asemănător pentru cuvintele date;
O3 – să alcătuiască enunţuri/text pe baza cerinţelor date;
O4 – să sintetizeze conţinutul fragmentului în idei principale, alcătuind planul de
idei al textului;
O5 – să evalueze/autoevalueze lucrările proprii şi ale colegilor;
O6 – să caracterizeze sumar personajele principale;

Obiectiv afectiv:
OA1 – Manifestarea interesului pentru lectură

Obiective psiho-motrice:
OPM1 – să adopte o poziţie corectă în timpul scrierii;
OPM2 – să foloseacă adecvat materialul didactic;

1
STRATEGII DIDACTICE :
 Metode:
A. Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor
a. Metode de comunicare orală:
- Metode conversative: conversaţia, joc de rol, interviul, joc didactic
- Metode expozitive: explicaţia, descrierea, instructajul
b. Metode de comunicare scrisă: munca cu manualul
B. Metode de explorare şi descoperire
- Metode de explorare directă: observarea
C. Metode bazate pe acţiune:
- Metode de învăţare prin acţiune reală: exerciţiul
- Metode de raţionalizare a predării şi învăţării: metoda activităţii cu
fişe
D. Metode activ –participative: ,,Explozia stelară”, ,,Bula dublă”,
,,Cadranul”, ,,Cvintetul”

Mijloace de învăţământ:

A. Mijloace informativ – demonstrative:


- Mijloace cu mesaj informaţional: manuale, caiete
- Materiale/reprezentări figurative: imagini, planşe
- Reprezentări simbolice: jetoane, palete, petale din carton colorat,
măşti, siluete, semne de carte
B. Mijloace de evaluare a rezultatelor învăţării: fişe de lucru
C. Mijloace tehnice audio-vizuale: calculator, video-proiector

Forme de organizare:

-activitate frontală
-activitate individuală
- activitate în perechi
-activivate pe grupe

Modalităţi de evaluare:
-observarea sistematică
-chestionare orală
-aprecieri verbale
-proba scrisă
- proba orală
-autoevaluarea
-interevaluarea
-,,Eseul de 5 minute”
-recompensa simbolică.

2
BIBLIOGRAFIE :

1. ***Programa şcolară pentru clasele I şi a II-a, Editura Didactic Press,


Bucureşti, 2004;
2. Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., Metode interactive de grup,
Editura Arves, Craiova, 2006;
3. Cerghit, I., Metode de învăţământ, ediţia a III-a, Editura Didactică şi
Pedagogică R.A., 1997;
4. Mihalaşcu, D., Curriculum. Instruire. Evaluare, Editura Ex Ponto,
Constanţa, 2006;
5. Piţilă,T., Mihăilescu,C., Limba şi Literatura română- manual pentru clasa
a II-a, Editura Aramis, Bucureşti, 2004;
6. Şerdean, I., Metodica predării limbii române la clasele I-IV, E.D.P.
Bucureşti,1991;

3
Momentele lecţiei Du- Ob. Elemente esenţiale de conţinut Metode şi Mijloace de Forme de Modalităţi de
rata procedee învăţământ organizare evaluare
-Pregătirea administrativă a clasei Conversaţia
1.Moment 2 (verificarea materialelor necesare
organizatoric min. bunei desfăşurări a orei)
-Captarea atenţiei se face vizionând Conversaţia Calculator
2.Captarea 2 un fragment din filmul ,,Dumbrava Video-
atenţiei min. minunată” proiector
-Se vor pune întrebări pe baza
fragmentului vizionat.
-În timp ce se va verifica tema individual chestionare
3.Reactualizarea 6 cantitativ, se cere elevilor să Exercițiul caiete orală
cunoştinţelor min. alcătuiască două propoziții cu aprecieri
cuvintele noi învățate, apoi se va verbale
face verificarea calitativă a temei
prin sondaj.
-Se solicită elevilor să formuleze
întrebări referitoare la conţinutul Explozia palete frontal
textului, a unor date despre autor şi a stelară
personajelor cu ajutorul unor palete.
-Se va face citirea textul ,,Dumbrava
minunată” respectând următoarele
etape:
-citirea în lanţ;
-citirea selectivă: manualul
a)enunțul în care se întâlnește Conversația
semnul ,,?”, ,,!”, ,, ,”, solicitându-se
explicarea acestora;
b)enunțul din care aflăm unde se
petrece acțiunea;
4
c)enunțul din care aflăm numele
personajelor principale.
-citirea pe roluri;
-citirea în perechi. pe perechi
4.Anunţarea 2 O1 Pentru menţinerea interesului Explicaţia frontal
temei şi a min. elevilor şi ca ajutor pentru realizarea
obiectivelor sarcinilor de învăţare se prezintă o
planşă ce reprezintă o dumbravă cu
buturugi. Pe parcursul întregii ore,
aceştia trebuie să rezolve corect
cerinţele de pe spatele fiecărei
buturugi pentru a o ajuta pe Lizuca şi planşa Observarea
Patrocle să străbată dumbrava ca să sistematică
ajungă la casa bunicilor.
Pentru a putea rezolva cerinţele
aflate pe spatele fiecărei buturugi,
elevii trebuie mai întâi să răspundă
la întrebările scrise pe faţa buturugii.
Aceste întrebări cuprind conţinuturi
din mai multe discipline de studiu.
(Anexa 1)

-Se va preciza faptul că ora aceasta


se va insista asupra citirii şi scrierii
unor cuvinte şi propoziţii având ca
text suport ,,Dumbrava minunată”
după Mihail Sadoveanu.
-Se enunţă în mod accesibil
obiectivele.

5
5.Sistematizarea 22 -Elevii sunt organizați pe grupe după Explicaţia manual
și consolidarea min. următoarele simboluri: Lizuca, observare
cunoștințelor Patrocle, dumbravă, peisaj din sistematică
natură.
O4 -Se vor extrage ideile principale ale
textului cu ajutorul elevilor, folosind Conversaţia frontal
citirea pe fragmente, respectând
etapele necesare formulării planului
de idei:
-citirea fragmentului;
-formularea unor întrebări pentru Probă orală
înțelegerea fragmentului citit;
-povestirea pe larg a fragmentului;
-povestirea pe scurt a fragmentului
citit;
-formularea ideii principale.
-Elevii vor scrie ideile principale în Exerciţiul caiete
caiete. individual
-Se va face povestirea integrală a
textului pe baza ideilor principale.
După extragerea ideilor principale şi
povestirea orală a textului, elevii îi
vor ajuta pe Lizuca și Patrocle să
depășească prima buturugă.

O2 -Cea de-a doua buturugă le solicită manual


elevilor să rezolve individual ex. 3, autoevaluarea
O5 pag. 95 (şi eu pot).
-Dacă acest exerciţiu a fost rezolvat planşa
corect aceasta va fi îndepărtată.
6
-A treia buturugă le cere elevilor să Conversația frontal
rezolve ex. 3, pag. 95 (atelier). petale de individual
O3 Sarcina exerciţiului este de a flori probă scrisă
completa cuvintele date cu grupurile jetoane
de sunete învăţate. (Anexa 2)

Completând corect toate cuvintele,


elevii vor mai îndepărta o buturugă, planşă aprecieri
iar Lizuca şi Patrocle ajung în fişe de lucru verbale
mijlocul dumbrăvii.
-Pentru a fi îndepărtată buturuga
O6 numărul 4, elevii vor realiza
caracterizarea celor două personaje Bula dublă chestionare
principale ale textului. (Anexa 3) Descrierea orală

- Sarcina de pe spatele buturugii


numărul 5 este aceea de a descoperi Explicaţia bol de sticlă
personajul descris pe bileţelele Conversaţia cutiuţe cu pe perechi
extrase din bol. bileţele

-Se cere elevilor să alcătuiască două Exerciţiul


O3 enunţuri cu ortogramele ,,într-o”, Instructajul caiete interevaluare
,,într-un”.

La sfârşitul acestui exerciţiu, Lizuca


şi Patrocle mai au de îndepărtat două
buturugi pentru a ajunge la casa
bunicilor.
7
6.Obţinerea -Fiecare grupă va rezolva câte o fişă
performanţei 10 O5 ce conţine sarcini cu elemente de fişe de lucru
min. dificultate diferenţiate (Anexa 4)
(instruire diferenţiată):
-,,Prietenii Lizucăi” - realizarea Cvintet
unui cvintet pornind de la personajul pe grupe
principal al textului;
-,,Prietenii lui Patrocle”– Descrierea
caracterizarea Lizucăi (trăsături observare
O6 fizice şi sufleteşti); sistematică
-,,Prietenii dumbrăvii” – Exerciţiul
identificarea unor însuşiri pentru
cuvintele date şi alcătuirea unor
enunţuri cu grupurile formate;
-,,Prietenii naturii” – realizarea
unui colaj cu elemente semnificative siluete
din text;
-După întregirea ,,Cadranului” cu Cadranul
O5 fişele rezolvate de cele patru grupe ,
Lizuca şi Patrocle ajung la ultima pe perechi
buturugă. Aici doi elevi reprezentând
personaje principale vor purta un Joc de rol măşti
dialog.
-Dacă cele două personaje au interevaluare
interpretat rolul corect, iar ceilalţi
colegi au fost mulţumiţi de
interpretarea lor, Lizuca şi Patrocle
ajung fericiţi la casa bunicilor.

8
7.Realizarea O3 Jocul didactic: ,,De-a reporterul” Interviul microfon frontal Eseul de 5
feed-back-ului 3 minute
min. Un elev va realiza un interviu cu
tema: ,,Ce ți-a plăcut din lecție? De
ce?”

-Se apreciază individual şi frontal Conversaţia aprecieri


8.Aprecieri 2 modul de activitate al elevilor la oră. verbale
finale min -Elevii vor fi recompensați cu semne semne de frontal recompensa
de carte ce reprezintă imagini din carte simbolică
lectură.

9.Tema pentru 1 -Elevii au ca temă pentru acasă să Conversaţia


acasă min creeze un text din cinci enunțuri în
care să folosească și linia de dialog
cu titlul ,,Lizuca”.

9
10

S-ar putea să vă placă și