Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GENERALĂ DOROBANŢ

COM. ARONEANU, JUD. IAŞI

PROIECT DIDACTIC
PROF. ANA HARAGA

DATA: 22 aprilie 2010


CLASA: a V-a
OBIECT: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Cum scriem despre textul literar (1)
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de predare-învăţare
SCOPUL LECŢIEI: Valorificarea informaţiilor de limbă română şi de teorie
literară în abordarea textului literar;

MOTIVAŢIA:
Lecţia este importantă deoarece contribuie la dezvoltarea unor priceperi şi
deprinderi de lucru necesare perceperii corecte a unui text literar.
Elevii au posibilitatea să-şi valorifice cunoştinţele de teorie literară
însuşite, să-şi dezvolte capacităţile de analiza şi sinteză, abilităţile de comunicare
şi argumentare.
Sarcinile elevilor vizează informaţiile privind conceptele: operă literară,
transfigurare artistică, viziune artistică, personificare, descriere, mesajul operei
literare, sensurile cuvintelor, limbaj poetic etc.
Lecţia contribuie la dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi de analiză a
textului, la cultivarea interesului pentru lectură şi a gustului estetic.
Elevii sunt solicitaţi să lucreze atât individual, cât şi în grup, înlesnind
colaborarea, schimbul de informaţii, expunerea, argumentarea şi susţinerea
justificată a opiniei personale privind un anumit nivel al textului.

CONDIŢII PREALABILE:
Elevii trebuie să aibă:
 Informaţii exacte de teorie literară, compoziţie şi stil conform
programei şcolare;
 Deprinderi de a lucra în grupuri şi de a folosi fişele de lucru
COMPETENŢE SPECIFICE: Elevii realizează:
A. COGNITIVE:
3.1; identificarea ideilor principale după citirea globală a unui text
3.2; recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ
3.3; identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-un text literar sau nonliterar
3.5; folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul/ cartea
1
B. DE COMUNICARE:
2.2; selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare
2.4; adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/situaţii de
comunicare diverse
4.1; redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, urmărind un plan
4.2; utilizarea, în redactare, a unor sinonime, antonime şi derivate adecvate temei
date
4.4; redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate

C. CAPACITĂŢI ŞI DEPRINDERI INTELECTUALE:


 căutarea şi procesarea informaţiei
 folosirea resurselor
 abordarea creativă a textului

D. ATITUDINI:
 manifestarea dorinţei şi a interesului de a promova interacţiunea cu ceilalţi
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic
în domeniul literaturii

METODE ŞI PROCEDEEE: brainstorming, ciorchinele, problematizarea,


exerciţiul, conversaţia;

MATERIALE ŞI MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMĂNT: texte-suport, fişe


de lucru, portofolii ale elevilor, cretă, tabla;

BIBLIOGRAFIE :

 G. Topîrceanu – Poezii, Corint, 2008


 Mihaela Secrieru – Didactica limbii române – Iaşi, 2004
 Constantin Parfene – Metodica studierii limbii şi literaturii române în
şcoală, Polirom, 1999

TIMP TOTAL DE LUCRU : 50 minute;

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

I. Moment organizatoric: (2 minute) – Se verifică prezenţa elevilor la lecţie,


se
distribuie fişele de lucru şi se pregăteşte atmosfera favorabilă desfăşurării activităţii.
II. Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale (1 minut):

2
Elevii sunt anunţaţi că subiectul lecţiei este Scrierea despre textul literar, iar scopul
activităţii este valorificarea informaţiilor de limbă română şi de teorie literară. Se
enumeră competenţele specifice.
Evocarea (5 min.)
A. Se verifică frontal modul de efectuare a temei.
B. Se actualizează informaţiile despre caracteristicile operei literare, având ca
suport tema.

IV. Conducerea procesului de învăţare (25 min.)


Lectura textului. Exerciţii pentru înţelegerea textului
Se lucrează pe grupe.

Prin metoda ciorchinelui, elevii vor formula structura eseului de interpretare a


textului. Se lucrează pe baza fragmentului din poezia lui George Topîrceanu,
„Broaştele”.
Sarcini de lucru:
 Scrie pe marginea chenarului
toate conceptele asociate acestui
text.

Broaştele

de George Topîrceanu
Am ascultat din umbră cântarea lor înaltă.
Buchetele de trestii dormeau cu foşnet lin.
Era o luna plina în fiecare baltă,
Şi-n fiecare undă o piatră de rubin.
..........................................................................

Şi broaştele semeţe cântau cu glasuri multe


Pe când, din înălţime, privindu-si faţa-n lac,
Un nour singuratic stătea uimit s-asculte
Cum bat ca toaca toate şi-o clipa toate tac.
...........................................................................

Si cum deasupra apei s-amestecau întruna


Umplând singurătatea de freamăt viu, părea
Ca toate laolaltă apostrofează luna.
Că fiecare broasca se ceartă cu o stea.

* a apostrofa, apostrofez , vb. – a adresa cuiva


o mustrare (violentă), a mustra pe cineva (cu ton aspru).
* rubin, -e, s.n. – piatră pşreţioasă de culoare roşie

Elevii propun o listă a conceptelor pe care le asociază cu fragmentul dat (operă


literară, autor/poet, descriere, moduri de expunere, mijloace artistice, fragment, autor,
viziune artistică, procedee artistice, idei, limbaj poetic, mesaj etc.). Vor fi notate pe
tablă/fişă.
3
 Din lista conceptelor date,
păstrează ceea ce este relevant
pentru text.
Fiecare grupă propune seria conceptelor definitorii.
 Pentru o posibilă abordare a
textului, aranjează într-o ordine
logică aceste
concepte.

III. Asigurarea feedback-ului, a retenţiei şi a transferului (10 minute)


Concurs între grupe. Se formează grupe de câte 4 elevi.
Redactează un plan de idei al unei compoziţii în care să prezinţi semnificaţiile
şi mesajul textului dat.
Fiecare grupă va redacta un singur plan realizat prin colaborarea elevilor, care
va fi citit pentru a fi evaluat de ceilalţi.
VI. Reflecţia ( 5 minute)
Elevii realizează:
 sintetizarea trăsăturilor fragmentului liric;
 formularea unor judecăţi de valoare despre opera literară;
V. Evaluare ( 3 minute)
Sunt notaţi elevii cu cea mai activă participare la lecţie. Se fac aprecieri
generale privind comportamentul întregului colectiv.
VI. Extensia: Pe baza planului de idei realizat în clasă, realizează o compoziţie
în care să demonstrezi că textul „Broaştele”, de G. Topîrceanu este o operă
literară.

S-ar putea să vă placă și