Sunteți pe pagina 1din 11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DORNA

ARINI
CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR
DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

ZONA VATRA DORNEI

30 NOIEMBRIE 2015

Cărțile sunt cărăușii civilizației. Fără cărți, istoria e mută, literatura nu


are glas, știința e paralizată, iar gândirea și meditația sunt suspendate.
Barbara Tuchman

1
PROGRAMUL ACTIVITATILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DORNA ARINI,

JUDEȚUL SUCEAVA

10.00-10.50 Primirea invitaților

11.00-11.50 Lecție demonstrativă ”Farmecul de nedescris al


toamnei”, clasa a V-a, prof., Lungoci Andreea-Amalia

12.00-12.30 Discuții, concluzii

12.30-14.00 Ateliere metodice și schimb de bune practici

2
Proiect didactic

Data: 30.10.2015
Școala Gimnazială Dorna Arini
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa a V-a
Propunător: Lungoci Andreea-Amalia
Unitatea de învățare:Tipuri de texte. (Textul literar)
Titlul activității: ”Farmecul de nedescris al toamnei”
Tipul lecției: mixtă

Competente generale, sociale si civice


1. Receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare.
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situația de
comunicare monologată și dialogată.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare, în scopuri diverse.
4. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de
realizare, cu scopuri diverse.

Competente specifice vizate


2.1 înlănțuirea clară a ideilor într-un mesaj oral (formularea unor aprecieri personale referitoare la
textele studiate);
2.3 alcătuirea unor enunțuri corecte din punct de vedere gramatical;
3.1 identificarea ideilor principale după citirea globală a unui text (conținutul și structurarea formală
a textului poetic, rima și măsura versurilor);
3.3 identificarea expresiilor și a cuvintelor noi într-un text literar (figuri de stil);
3.5 folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul (citirea corectă și fluentă a textului în fața unui
auditoriu divers);
4.1 redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, urmărind un plan (aprecieri personale
referitoare la anumite secvențe ale textelor literare studiate);
4.2 utilizarea, în redactare, a unor sinonime, antonime și derivate adecvate temei date (sinonime,
antonime, câmpuri lexico-semantice, cuvinte derivate);
4.4 redactarea unor texte imaginative și reflexive în scopuri și contexte variate (scrierea pe marginea
textelor citite, autoevaluarea propriilor texte redactate).

Valori si atitudini
 Cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii.
 Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diverse mesaje receptate.
 Cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare prin conștientizarea impactului limbajului
asupra celorlalți și prin nevoia de a înțelege și de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din
punct de vedere social.
 Cultivarea unei atitudini pozitive față de limba română și recunoașterea rolului acesteia pentru
dezvoltarea personală și îmbogățirea orizontului cultural.

Obiective operationale

3
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să indeplinească următoarele obiective:
1) Cognitive:
O1- să indice stările afective ale autorilor textelor date;
O2- să identifice în mod corect elementele de prozodie în texte la prima vedere;
O3- să identifice imagini artistice și figuri de stil diverse, rspectând cerințele date;
O4- să utilizeze în mod corect cuvintele derivate și clasele lexico-semantice studiate;
2) Psihomotorii: să utilizeze materialele auxiliare propuse: fișe de lucru;
3) Afective:
a. să se implice emoțional în atmosfera prefigurată de autor;
b. să argumenteze o părere personală;
c. să lucreze individual și pe grupe.

Strategii didactice:
Metode si procedee: conversația euristică, observația, lectura, explicația, lumea
textului/lumea mea, metoda diamantului, acvariul impresiilor, exercițiul de argumentare,
exercițiul de exprimare a opiniei, exercițiul creator.
Materiale didactice: caiete, cretă, fișe de lucru.
Forme de organizare a activitatii: frontal, individual, pe grupe.

Resurse:
Resurse umane: clasă omogenă de 16 elevi.
Locul de desfasurare: CDI-ul școlii
Timp: 50 de minute

Bibliografice/ webografice:
 Cîntiuc Rita (coord.), Crăciun Sextilia, Lucaci Emilia, Rei Iulia, ”Planificare și
proiectare. Exemple de bune practici. Clasa a V-a”, ed. Nomina, Pitești, 2011, pag.5-9,
pag.41-44.
 Citapedia.ro
 Versuri.ro

Conditii prealabile:
o Capacitatea normală de învățare a elevilor de clasa a V-a.
o Deprinderi de a lucr în echipă și de a utiliza anumite metode.

Evaluare: orală, interevaluare, autoevaluare.

Scenariu didactic

4
EVOCAREA(10 minute )
Se vor actualiza cunoștințele însușite anterior și modul în care ele au fost
exersate prin verificarea calitativă și cantitativă a temei pentru acasă. Elevii vor
răspunde și unor întrebări generale legate de anotimpul toamna (spargerea gheții,
anexa 1). Se anunță obiectivele operaționale urmărite.

REALIZAREA SENSULUI (30 de minute)


Elevii sunt așezați în patru grupe de câte patru și fiecare grupă primește fișe
de lucru cuprinzând poezii la prima vedere. Prin rezolvarea cerințelor de pe fișe
(anexele 2-5), elevii demonstrează nivelul de cunoaștere al elementelor de
versificație, imaginilor artistice, figurilor de stil, sentimentelor desprinse din
textele date, dar și al claselor lexico-semantice și a modului de formare a
cuvintelor derivate.

REFLECTIA(10 minute)

Elevii vor alcătui enunțuri proprii, utilizând imaginile artistice identificate


de ei în textele poeziilor, argumentându-și opiniile. De asemeni, vor fi invitați să
reflecteze asupra unor citate, la alegere, motivând alegerea unuia dintre acestea.
Ca temă pentru acasă, elevii vor avea de realizat o descriere, în scris, a
toamnei, în care să utilizeze minimum trei dintre imaginile artistice identificate în
clasă.

ANEXA 1

5
CHESTIONAR
1) ”Toamna se numără bobocii” este:
a. Un proverb românesc.
b. Un roman polițist.
c. O carte despre creșterea păsărilor.
2) Unul dintre următoarele cuvinte este un adjectiv care înseamnă ”de toamnă,
tomnatic”:
a. Estival.
b. Hibernal.
c. Autumnal.
3) ”Cri-cri-cri,/ Toamnă gri,/ Nu credeam c-o să mai vii” sunt versuri din
poezia ”Balada unui greier mic”, scrisă de:
a. George Topârceanu.
b. Mihai Eminescu.
c. Vasile Alecsandri.
4) Numele popular al lunii octombrie este:
a. Cuptor.
b. Răpciune.
c. Brumărel.
5) În ultima lună de toamnă sunt sărbătoriți sfinții ”pereche”:
a. Mihail și Gavril.
b. Constantin și Elena.
c. Petru și Pavel.

6
ANEXA 2
Fisa de lucru-grupa nr.1
Citește cu atenție textul următor pentru a răspunde corect cerințelor date:
La mijloc de codru des Care-n trestia înaltă Și de lună și de stele
Toate păsările ies, Legănându-se din unde, Și de zbor de rândunele
Din huceag de aluniș, În adâncu-i se pătrunde Și de chipul dragei mele.
La voiosul luminiș. Și de lună și de soare,
Luminiș de lângă baltă, Și de păsări călătoare,
(Mihai Eminescu- ”La mijloc de codru”)
1) Selectează, din acvariul impresiilor, substantivele potrivite stării tale de după prima lectură:

uimire încântare tristeţe amuzament


durere bucurie speranţă regret
melancolie nedumerire entuziasm
smerenie surprindere indiferenţă

2) Completează jurnalul cu dublă intrare: lumea textului/ lumea mea.


3) Precizează următoarele elemente de versificație referitoare la textul citat mai sus: număr de strofe și
de versuri, rima și măsura versurilor.
4) Completează: ..........................
a.
b. 1.
.........................................

c. .............................................................
d. ..
.................................................................................
e. .............................................................

........................................
f.
.
g.
....................
.
a. Un cuvânt pentru anotimpul descris în poezie.
b. Două cuvinte care denumesc viețuitoare.
c. Trei cuvinte ce denumesc elemente cosmice.
d. Patru adjective legate de elemente ale naturii.
e. Trei substantive care denumesc elemente ale naturii terestre.
f. Două substantive legate de anotimpul toamna.
g. Un substantiv care definește sentimentul sugerat de versurile poeziei.

5) Transcrie din textul dat: o repetiție, o enumerație, un epitet (personificator).


6) Formează câte două derivate de la cuvintele: codru, chip.
7) Alcătuiește trei enunțuri utilizând imagini artistice diferite din textul dat.
8) Comentează pe scurt, la alegere, unul dintre citatele date mai jos:
”Fiecare om trebuie să-și găsească timp, să se așeze și să privească la căderea frunzelor.”
”Nici frumusețea primăverii și nici cea a verii nu are grația pe care am văzut-o pe al toamnei
obraz.”
”Toamnă dulce, toamnă cu frunzele toate flori.”

TEMĂ ACASĂ: Realizează o scurtă descriere a toamnei (5-7 rânduri), utilizând minimum trei
imagini artistice care ți-au plăcut mai mult din textul studiat astăzi la clasă.

7
ANEXA 3
Fisa de lucru-grupa nr.2

Citește cu atenție textul următor pentru a răspunde corect cerințelor date:


Ieri vedeam pe luncă flori... Azi e frig și nori și vânt, Ieri era frumos pe-afară
Mândri fluturi zburători, Frunzele cad la pământ, Ca-ntr-o zi caldă de vară.
Și vedeam zburând albine! Florile stau supărate, Azi e toamnă pe pământ
Ieri era și cald și bine. Vestejesc de brumă toate. Vreme rea și bate vânt.

(George Coșbuc-”Zile de toamnă”)


1) Selectează, din acvariul impresiilor, substantivele potrivite stării tale de după prima lectură:

uimire încântare tristeţe amuzament


durere bucurie speranţă regret
melancolie nedumerire entuziasm
smerenie surprindere indiferenţă

2) Completează jurnalul cu dublă intrare: lumea textului/ lumea mea.


3) Precizează următoarele elemente de versificație referitoare la textul citat mai sus: număr de strofe și
de versuri, rima și măsura versurilor.
4) Completează: ..........................
a.
b. 1.
.........................................

c. .............................................................
d. ..
.................................................................................
e. .............................................................

........................................
f.
.
g.
....................
.
a. Un cuvânt pentru anotimpul descris în poezie.
b. Două cuvinte cu sens opus, din poezie (antonime).
c. Trei cuvinte ce denumesc bucuria adusă de vară.
d. Patru elemente ale naturii schimbate de venirea toamnei.
e. Trei consecințe ale venirii toamnei, care fac parte dintr-o enumerație
f. Două substantive care denumesc stări sufletești.
g. Un substantiv care definește sentimentul sugerat de versurile poeziei.

5) Transcrie din textul dat: o comparație, o enumerație, un epitet.


6) Precizează modul de formare al cuvintelor: zburător, supărat.
7) Alcătuiește trei enunțuri utilizând imagini artistice diferite din textul dat.
8) Comentează pe scurt, la alegere, unul dintre citatele date mai jos:
”Toamna este o a doua primăvară, în care fiecare frunză este o floare.”
”Există o armonie în toamnă și o strălucire în cerul ei, care nu poate fi regăsită de-a lungul verii, ca
și cum n-ar putea fi, ca și cum n-ar fi fost vreodată.”
”Octombrie este o simfonie a permanenței și schimbării.”
TEMĂ ACASĂ: Realizează o scurtă descriere a toamnei (5-7 rânduri), utilizând minimum trei
imagini artistice care ți-au plăcut mai mult din textul studiat astăzi la clasă.

8
ANEXA 4
Fisa de lucru-grupa nr.3
Citește cu atenție textul următor pentru a răspunde corect cerințelor date:
(...)Ploaia bate-n geamuri, streșinile cântă.
Dar treptat, cu larmă potolită scade Lumea-ntreagă doarme, strșinile plâng.
Cântecul acestui tremur de cascade. Până când o rază de argint în zare,
Tot mai des în preajmă umbre vii răsar, Lămurind pe boltă straturi de ninsoare,
Ploaia peste case pică tot mai rar. Lin desface umbra și de crengi anină
Scânteieri albastre, boabe de lumină. (...)
Și-n grămezi de neguri apele se strâng...
(George Topârceanu-”Noapte de toamnă”)
1) Selectează, din acvariul impresiilor, substantivele potrivite stării tale de după prima lectură:

uimire încântare tristeţe amuzament


durere bucurie speranţă regret
melancolie nedumerire e ntuziasm
smerenie surprindere indiferenţă

2) Completează jurnalul cu dublă intrare: lumea textului/ lumea mea.


3) Precizează următoarele elemente de versificație referitoare la textul citat mai sus: număr de strofe și
de versuri, rima și măsura versurilor.
4) Completează: ..........................
a.
b. 1.
.........................................

c. .............................................................
d. ..
.................................................................................
e. .............................................................

........................................
f.
.
g.
....................
.
a. Un cuvânt pentru anotimpul descris în poezie.
b. Două cuvinte care denumesc fenomene atmosferice.
c. Trei cuvinte ce aparțin câmpului lexical al locuinței.
d. Patru verbe legate de acțiuni ale apei/ ploii.
e. Trei substantive nume de culori/ care sugerează culori.
f. Două sadjective referitoare la anotimpul toamna.
g. Un substantiv care definește sentimentul sugerat de versurile poeziei.

5) Transcrie din textul dat: o repetiție, o personificare, un epitet (cromatic).


6) Precizează modul de formare al cuvintelor: potolit, scânteieri.
7) Alcătuiește trei enunțuri utilizând imagini artistice diferite din textul dat.
8) Comentează pe scurt, la alegere, unul dintre citatele date mai jos:
”Fiecare frunză îmi șoptește fericirea, planând către pământ din copacul toamnei.”
”Culori fioroase își încep timpuria cucerire a dealurilor, asmuțite de vânturile toamnei. Toamna
este însuși artistul.”
”Căderea soarelui și căderea frunzelor dădeau ceasului de toamnă o gravitate îngândurată.”
TEMĂ ACASĂ: Realizează o scurtă descriere a toamnei (5-7 rânduri), utilizând minimum trei
imagini artistice care ți-au plăcut mai mult din textul studiat astăzi la clasă.

9
ANEXA 5
Fisa de lucru-grupa nr.4
Citește cu atenție textul următor pentru a răspunde corect cerințelor date:
Văl de brumă argintie Plânge-un pui de ciocârlie
mi-a împodobit grădina. Și cum de la miază-noapte Sus pe cumpăna fântânii.
Firelor de lămâiță Vine vântul fără milă,
Li se uscă rădăcina. De pe vârful șurii noastre Îl ascult și simt sub gene
Smulge-n zbor câte-o șindrilă. Cum o lacrimă-mi învie:
Peste creștet de dumbravă -Ni se-aseamănă povestea,
Norii suri își poartă plumbul. Pui golaș de ciocârlie.
Cu podoaba zdrențuită De vifornița păgână
Tremură pe câmp porumbul. Se-ndoiesc nucii, bătrânii,
(Octavian Goga-”Toamna”)
1) Selectează, din acvariul impresiilor, substantivele potrivite stării tale de după prima lectură:

uimire încântare tristeţe amuzament


durere bucurie speranţă regret
melancolie nedumerire entuziasm
smerenie surprindere indiferenţă

2) Completează jurnalul cu dublă intrare: lumea textului/ lumea mea.


3) Precizează următoarele elemente de versificație referitoare la textul citat mai sus: număr de
strofe și de versuri, rima și măsura versurilor.
4) Completează: ..........................
a.
b. 1.
.........................................

c. .............................................................
d. ..
.................................................................................
e. .............................................................

........................................
f.
.
g.
....................
.
a. Un cuvânt pentru anotimpul descris în poezie. e. Trei adjective/însușiri, urmări ale acțiunilor
b. Două cuvinte care denumesc fenomene toamnei.
atmosferice specifice toamnei. f. Două substantive ce definesc stări sufletești.
c. Trei cuvinte ce denumesc plante. g. Un substantiv care definește sentimentul
d. Patru elemente specifice toamnei. sugerat de versurile poeziei.
5) Transcrie din textul dat: o comparație, o enumerație, o personificare.
6) Scrie câte doi termeni din familia lexicală a cuvintelor: podoabă, nor.
7) Alcătuiește trei enunțuri utilizând imagini artistice diferite din textul dat.
8) Comentează pe scurt, la alegere, unul dintre citatele date mai jos:
”Un vânt a aruncat departe ploaia, a luat cu el cerul și frunzele, lăsând în spate doar copacii. Cred
că am ajuns să cunosc prea bine toamna.”
”Toamna sosește dimineața devreme, iar primăvara la sfârșitul unei zile de iarnă.”
”Nimeni nu poate gusta fructele toamnei în timp ce se delectează cu parfumul florilor de
primăvară.”
TEMĂ ACASĂ: Realizează o scurtă descriere a toamnei (5-7 rânduri), utilizând minimum trei
imagini artistice care ți-au plăcut mai mult din textul studiat astăzi la clasă.

10
ANEXA 6
Citate despre toamna

Toamna este o a doua primăvară, în care fiecare frunză este o floare. – Albert Camus
Vântul de toamnă schimbă culorile frunzelor. El mi-a pus în păr primul fir alb. – haiku
de Natsume Soseki
Toamna este primăvara iernii. – Henri de Toulouse – Lautrec
Pentru oameni, toamna este timpul recoltei, al adunării roadelor. Pentru natură, toamna este o
perioadă a însămânţării, a risipirii în cele patru vanturi. – Edwin Way Teale
Toamna este un andante melancolic şi gratios care pregăteşte admirabilul adagio al iernii. –
George Sand
Toamnă a deliciilor ! Sufletul meu cel mai adânc este cununat cu ea; dacă aş fi o pasăre, aş zbura
de-a lungul întregului pământ în căutarea a noi si noi toamne. – George Eliot
Fiecare om trebuie să îşi gaseasca timp, să se aşeze şi să privească caderea frunzelor.
Elizabeth Lawrence
Primăvara trece şi ne aduce în minte puritatea noastră.Vara trece şi ne aminteste de a noastră
exuberanţă.Toamna trece şi ne aduce aminte de respectul pe care îl datorăm. Iarna trece şi ne aminteşte de
perseverenţa noastra. – Yoko Ono
Există o armonie în toamnă şi o strălucire în cerul ei, care nu poate fi regăsită de-a lungul verii, ca
şi cum n-ar putea fi, ca şi cum n-ar fi fost vreodată. – Percy Bysshe Shelley
Toamna, al anului ultim, cel mai frumos suras. – William Cullen Bryant
Un vânt a aruncat departe ploaia, a luat cu el cerul şi frunzele, lăsând în spate doar copacii. Cred
că am ajuns să cunosc prea bine toamna. – E.E.Cummings
Fiecare frunză îmi şopteşte fericirea, planând către pământ din copacul toamnei. – Emily Bronte
Toamna soseşte dimineaţa devreme, iar primăvara, la sfârşitul unei zile de iarna. – Elisabeth Bowen
Toamna îţi câştigă sufletul întru totul prin apelul ei mut la compasiune faţă de descompunerea ei.-
Robert Browning
Nimic nu este mai trecător decât formele exterioare, care se veştejesc şi se schimbă asemeni florilor
unei câmpii la sosirea toamnei. – Umberto Eco
Nimeni nu poate gusta fructele toamnei în timp ce se delectează cu parfumul florilor de primăvară. –
Samuel Johnson
Nu mă pot îndura să risipesc, stând în casă, ceva atât de preţios ca un răsărit de soare în toamnă.
Aşa că îmi petrec în aer liber toate orele zilei. – Nathaniel Hawthorne
Iubesc toamna. O iubesc datorită grăitoarelor ei parfumuri şi din cauza lucrurilor care mor, lucruri
de care nu mai trebuie să ai grija vreodată şi graţie ierbii care încetează să se ridice. – Mark Van Doren
Toamna este un anotimp după care urmează, imediat, aşteptarea primaverii. – Doug Larson
Toamna este anotimpul meu preferat în Los Angeles, o perioadă în care pasarile isi schimba
culoarea si cad din copaci. – David Letterman
Nici frumuseţea primaverii şi nici cea a verii nu are graţia/ Pe care am zărit-o în al toamnei obraz. –
John Donne
Octombrie este o simfonie a permanenţei şi schimbării. – Bonaro W. Overstreet
Culori fioroase îşi încep timpuria cucerire a dealurilor, asmuţite de vânturile toamnei. Toamna este
însuşi artistul. – Takayuki Ikkaku
Bătrâneţea începe ca toamna. Cu melancolii, cu umbre care se lungesc, cu reverii şi doruri vagi. –
Octavian Paler
Bruma de poezie care, de bine, de rău, învăluie acest pământ emană din toamna veşnica a
Creatorului şi dintr-un cer necopt pentru a-şi scutura stelele. -Emil Cioran
Toamna dulce, toamna cu frunzele toate flori. – George Toparceanu
Căderea soarelui şi căderea frunzelor dădeau ceasului de toamna o gravitaţi îngândurată.
Ionel Teodoreanu

11

S-ar putea să vă placă și