Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DE LECȚIE

ȘCOALA:
PROFESOR:
DATA:
CLASA: a VII-a
ARIA CURICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
SUBIECTUL LECȚIEI: Genul liric. Figurile de stil
TIPUL LECȚIEI: de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
DURATA LECŢIEI: 50’
SCOPUL: - formarea capacităţii de a opera cu noţiunile de stilistică;
- recapitularea şi sistematizarea unui sistem de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi referitoare la genul liric;

COMPETENȚE GENERALE:
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de comunicare monologată și dialogată.
4. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri
diverse.
Obiective operaţionale:
Elevii, la sfârşitul lecţiei, vor fi capabili:
O1- să cunoască clasificarea figurilor de stil;
O2 -să identifice figuri de stil în texte la prima vedere ;
O3 -să poată argumenta apartenenţa textului la genul liric ;
O4 -să utilizeze figuri de stil în compoziţiile personale.
Obiective afective:

O1- să preţuiască şi să admire tezaurul de sensibilitate artistic a creaţiei lirice româneşti;

O2- cultivarea receptivităţii literar- artistice a elevilor.

Obiective măsurabile:

La sfârşitul lecţiei:

-toți elevii vor fi capabili să recunoască dintr-un fragment figurile de stil ĩnvăţate;

-toți elevii vor reuşi să identifice personificarea, comparaţia, epitetul;

- toți elevii vor reuşi să utilizeze figuri de stil în compoziţiile personale.

Strategia didactică:
Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul,ĩnvăţarea prin descoperire, jocul didactic.
Forme de organizare: Activitate frontală, individuală şi pe grupe.
Resurse:
 materiale: fişe de lucru, fişe de feed-back, planşe, tablă, cretă, instrumente de scris.
 temporale: 50 min.
 umane: elevii clasei a VII-a
Evaluare: Pe tot parcursul activităţii se realizează aprecieri verbale.

BIBLIOGRAFIE:
 Limba română, manual pentru clasa a VII a, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2011.
 Goia, Vistian, Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Cluj-Napoca: Dacia, 2008.
 Pamfil, A. – Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, Piteşti, 2007;
 Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii și literaturii române în școală: Ghid teoretico-aplicativ., Editura Polirom, Iași,
1999.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

. Conţinutul activităţilor Strategia didactică Evaluare


Evenimen-
tele Activitatea Activitatea Resurse
lecţiei profesorului elevilor forma
timp procedurale materiale de org.

1.Moment Asigură ordinea şi verifică dacă Se pregătesc pentru lecţie. Dacă 1’ conversaţia frontal
organizatoric toţi elevii au toate materialele este cazul, semnalează absenţii
necesare pe bancă. sau probleme de organizare.

Verificarea temei pentru acasă. Se 3’ conversaţia frontal


verifică tema oral, calitativ şi
cantitativ.

Elevii vor fi introduşi în atmosfera


lecţiei printr-o prezentare power point: Epitetul exprimă însușiri
Figurile de stil. surprinzătoare.
Se va prezenta definiţiile figurilor de
Comparația – alăturarea a doi
stil cu exemple.
termeni pe baza unor asemănări,
2. Captarea
atenţiei Pe parcursul prezentării, profesorul le cu scopul de a-l scoate în
cere elevilor să construiască exemple evidență pe primul. 7’ conversaţia Prezentare Aprecieri
Personificarea – atribuirea unor ppt verbale
frontal
însușiri omenești ființelor
caiete
necuvântătoare, obiectelor,
fenomenelor naturii.
Enumerația – înșiruirea unor
termeni de același fel,
pentru a impune atenției o idee,
o imagine.
Repetiția – reluarea unor sunete, frontal
cuvinte, expresii, pentru a scoate

în evidență un aspect.
Oximoronul –asocierea
surprinzătoarea doi termeni
opuși.
Inversiunea -schimbarea
ordinii obișnuite a cuvintelor
pentru a impune atenției o idee.
Profesorul prezintă prin intermediul Elevii vor identifica figurile de
3.Reactualiza unei prezentări sub formă de joc, stil. coversaţia
rea exemple de texte ce conţin figuri de 5’ prezentare caiete frontal Aprecieri
cunoştinţelor stil. ppt verbale

4. Anunţarea Se anunţă tema lecţiei: Figurile de stil Notează titlul în caiete şi ascultă 1’ conversaţia caiete frontal Aprecieri
temei şi a - consolidare cu atenţie obiectivele. verbale
obiectivelor Solicită lămuriri, dacă este cazul.

5.
Conducerea Joc didactic: Insula cu figuri de stil – Jocul
procesului de ce vizează recapitularea genului didactic
recapitulare substantivului
şi tablă pe
sistematizare cretă grupe
Elevii sunt împărţiţi în cinci echipe.
Profesorul va citi o scrisoare,
scrisoarea lui Peticel,(anexa1) ce Elevii rezolvă sarcinile propuse
conţine instrucţiunile jocului. Elevii cu entuziasm.
vor primi fişele de lucru (anexa2). Va Cer lămuriri, acolo unde este
câştiga echipa care strânge cei mai cazul. Conversaţia Aprecieri
mulţi bănuţi. 30’ verbale
Echipa nr.1
Indiciul 1
Exerciţiul
″Trecut-au anii ca nourii lungi pe
comparaţie
şesuri″ (M. Eminescu)
″Ochii negri mi-au fost dragi,/ Că-s
frumoşi ca doi fragi″ (Folclor)
Luna e ca o zână a nopţii

Indiciul 2
epitet
″melc nătâng″
″pulbere fină″
Jocul Fişe de pe
″floare albastră″ lucru
didactic grupe
Indiciul 3 Harta
personificare
″sufletul tremurând″ figurilor
de stil Aprecieri
″pădurea doarme″ verbale
Conversaţia
″pădurea cântă ĩncetişor″
Indiciul 4
metafora
″cicoarea ochilor″ Exerciţiul
″miros de la miros se va aprinde″ (A.
Paunescu)
″muzica sferelor ĩn mişcare″
(Aristotel) Evaluarea
elevilor se
Indiciul 5 (hiperbola) realizează
pe grupe
″ĩn pieptul ei ardea toată pădurea″ hiperbola
6. Asigurarea
Are loc pe parcursul lectiei, întărirea
feed-back-
făcându-se prin aprecieri verbale.
ului

7. Evaluarea Profesorul le cere elevilor să scrie ĩn Elevii vor nota pe fişă individual 2” Fişă de Indivi
formativă fişa de feed-back, cunoştinţele feed-back dual
asimilate pe parcursul lecţiei şi ceea ce
nu stăpânesc suficient de bine

1’
8. Încheierea Se fac aprecieri asupra modului în Notează tema pe caiete şi solicită conversaţia caiete frontal Aprecieri
lecţiei care copiii au lucrat în clasă. lămuriri, dacă este cazul verbale
Tema pentru acasă
Anexa 2
Echipa nr.1
Indiciul 1 (comparatie)
″Trecut-au anii ca nourii lungi pe şesuri″ (M. Eminescu)
″Ochii negri mi-au fost dragi,/ Că-s frumoşi ca doi fragi″ (Folclor)
Luna e ca o zână a nopţii

Indiciul 2 (epitet)
″melc nătâng″
″pulbere fină″
″floare albastră″
Indiciul 3 (personificare)
″sufletul tremurând″
″pădurea doarme″
″pădurea cântă ĩncetişor″
Indiciul 4 (metaforă)
″cicoarea ochilor″
″miros de la miros se va aprinde″ (A. Paunescu)
″muzica sferelor ĩn mişcare″ (Aristotel)
Indiciul 5 (hiperbola)
″ĩn pieptul ei ardea toată pădurea″

Echipa nr.2
Indiciul 1 (hiperbola)
″bătăile inimii erau bolovani ĩncinşi″
Indiciul 2 (epitet)
″căciulă voinică″
″pulbere fină″
″glasuri fermecate″
Indiciul 3 (metafora)
″toamna-regină bogată″
″oamenii sunt păsări cu aripile crescute ĩnlăuntru″ (N. Stanescu)
″trandafirul-regele florilor″
Indiciul 4 (comparaţie)
″căciula-i cât o zi de post″
″un om ĩnalt cât un munte″
″luna e ca o zână a nopţii″
Indiciul 5 (personificare)
″un bucium cântă tainic″
″hârtia sub peniţă se aprinde″
″sălciile triste″

Echipa nr3
Indiciul nr.1 (metafora)
″o privighetoare de fum cu aripile arse″ (Pablo de Rocha)
″vorbele tale sunt flori gingaşe″
″biblioteca e o grădină parfumată″
″eşti un ĩnger din poveşti″
Indiciul 2 (comparatie)
″iată un voinic călare/ alb ca fulgul de ninsoare″
″subţire şi mlădioasă/ ca o floare de frumoasă″
″soarele rotund si palid se prevede pintre nori/ ca un vis de tinereţe pintre anii trecători″
Indiciul 3 (hiperbola)
″şi vorba-i e tunet,/ răsufletul ger″
Indiciul 4 (epitet)
″albastra dulce floare″
″duioasele dureri″
″ger amar, cumplit″
Indiciul 5 (personificare)
″luna ĩşi aprinde″
″o fantasma se arată″
″trăsnesc stejarii″
Echipa nr.4
Indiciul 1 (personificare)
″natura doarme″
″primăvara..suflă bruma de pe casă″
″pământul geme″
Indiciul 2 (hiperbola)
″vodă-i un munte″
Indiciul 3 (metafora)
″o ploaie violentă piaptănă vântul″ (Apollinaire)
″omul nu este decât o trestie″ (Pascal)
″zburători cu negre plete,umbră fără de noroc ″ (M.Eminescu)
Indiciul 4 (comparatie)
″pe un deal răsare luna, ca o vatră de jăratic″
″minte ca a unei furnici″
″poetul ca şi soldatul″
Indiciul 5 (epitet)
″cititul dulce″
″argintie ceaţă″
″ferestre amorţite″

Echipa nr. 5
Indiciul nr.1 (epitet)
″fata-i roşie″
″ĩşi mişcă ai ei buze mici, subţiri″
″Ziua era mohorâtă, dar la lumina dulce a mestecenilor îmi plăcea să stau şi să privesc dezastrul Suhei.″ (G.Bogza)
Indiciul nr.2 (metafora)
″pe coastă-n vreji de nouri creşte luna″ (L.Blaga)
″noaptea ĩntreagă,/ dănţuiesc stele-n iarbă″ (L. Blaga)
″Şi cum sub bolta lui aprinsă, / In smalţ de fulgere albastre, / Inchea-gă-şi glasul de aramă: / Cântarea pătimirii noastre."(O. Goga) 
Indiciul nr.3 (hiperbola)
″frumoasă cât eu nici nu pot,/ o mai frumoasă să socot″
Indiciul nr. 4 (personificare)
″florile râd″
″spicele jucau ĩn vânt″
″trestie gânditoare″

Indiciul nr.5 (comparatie)


″crăiasă frumoasă cum un ĩnger se arată″
″cerul ca marea albastră″
″am un bade ca ş-un steag″
Dragi elevi,

Sunt Peticel, un faimos căutător de comori. De curând am descoperit ĩntr-o carte veche, harta
unei insule, insula Cu Figuri de stil.
Hmmmm!...ciudat nume mai are şi insula asta!
Am urmat toate indiciile date de hărta şi am ajuns la locul cu pricina. Dar surpriză! Ĩn cufăr nu
erau bani de aur, bijuterii sau alte podoabe ascunse, ci un cufăr cu nişte hârtii ce conţineau cuvinte
ciudate: epitet, metaforă, comparaţie, inversiune, personificare, enumeraţie.
Ajutaţi-mă să desluşesc misterul cufărului cu surprise!
Regulile jocului:
 Se fac cinci echipe a câte patru elevi;
 Fiecare echipa va primi câte un indiciu;
 După găsirea răspunsului corect, un reprezentant va lua din cufăr fie un palmier, fie o
scoică sau o broască ţestoasă şi il vor pune pe insulă;
 Pentru fiecare răspuns corect, echipa va primi un bănuţ;
 Va câştiga echipa care a strâns cei mai mulţi bănuţi.

Să ĩnceapă vânătoarea de comori!


Anexa 1

S-ar putea să vă placă și